Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 65/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Phan Đình Trạc
Ngày ban hành: 26/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 65/2010/QĐ-UBND

Vinh, ngày 26 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC, HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP Ở TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ nghị quyết số 316/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 561/TTr-KHCN ngày 19/08/2010
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 09/04/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010.

Bãi bỏ điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 1 Quyết định số 122/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010 và những năm tiếp theo.

Bãi bỏ quy định về chính sách thu hút đối với các đối tượng nhận công tác tại các huyện núi cao và các huyện núi thấp tại điểm b khoản 1 Điều 1 và quy định về chính sách hỗ trợ hoàn thành luận án Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa 2, Dược sỹ chuyên khoa 2, luận văn Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa 1, Dược sỹ chuyên khoa 1 đối với các cán bộ, công chức, viên chức được ngành cử đi học có trình độ từ tốt nghiệp đại học Y, Dược hệ chính quy (cả trong và ngoài nước) loại khá, giỏi trở lên tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 122/2007/QĐ-UBND.

Bãi bỏ khoản 1 Điều 2, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An thành Trường Đại học Y khoa Vinh.

Bãi bỏ quy định về chính sách hỗ trợ hoàn thành luận án Tiến sỹ, luận văn Thạc sỹ đối với các cán bộ, viên chức công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An (Trường Đại học Y khoa Vinh sau khi được thành lập) được cử đi học có trình độ từ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (cả trong và ngoài nước) loại khá, giỏi trở lên tại khoản 3 Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT.UBND tỉnh;
- Các phó VP UBND tỉnh;
- Các tổ chuyên viên;
- TT Công báo;
- Lưu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC, HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP Ở TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Nhân lực chất lượng cao được áp dụng trong Quy định này bao gồm:

1. Giáo sư; Phó giáo sư; Tiến sỹ khoa học.

2. Tiến sỹ; Bác sỹ chuyên khoa II; Dược sỹ chuyên khoa II; Thợ giỏi cấp Quốc gia; Nghệ nhân cấp Quốc gia.

3. Thạc sỹ được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước; Thạc sỹ được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học ngoài nước nằm trong danh mục giáo dục đại học của các nước sở tại; Bác sỹ nội trú; Bác sỹ chuyên khoa I; Dược sỹ chuyên khoa I; Nghệ nhân cấp tỉnh.

4. Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước; Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc tại các trường đại học ngoài nước nằm trong danh mục giáo dục đại học của các nước sở tại.

5. Những người tốt nghiệp đại học loại khá tại các trường đại học công lập hệ chính quy ở trong nước; Những người tốt nghiệp đại học loại khá tại các trường đại học ngoài nước nằm trong danh mục giáo dục đại học của các nước sở tại; Vận động viên thể dục - thể thao đạt giải quốc gia, khu vực, quốc tế và được công nhận là vận động viên cấp kiện tướng đã tốt nghiệp đại học.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng đối với nhân lực chất lượng cao làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Điều kiện tiếp nhận và bố trí công tác

1. Có phẩm chất, đạo đức tốt, đủ sức khoẻ và chấp nhận sự phân công, bố trí công tác của các cơ quan tuyển dụng.

2. Về độ tuổi.

a) Giáo sư, Phó Giáo sư và Tiến sỹ khoa học: không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

b) Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II, Thợ giỏi cấp Quốc gia, Nghệ nhân cấp Quốc gia: không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ;

c) Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I, Nghệ nhân cấp tỉnh, những người tốt nghiệp đại học, Vận động viên thể dục, thể thao: không quá 45 tuổi đối với nam và 40 tuổi đối với nữ.

3. Cam kết công tác tại Nghệ An từ 5 năm trở lên.

4. Kiến thức, năng lực phù hợp với các ngành, lĩnh vực mà cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh đang có nhu cầu và được tỉnh công bố chỉ tiêu, danh mục thu hút hàng năm.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Chính sách đối với nhân lực chất lượng cao được đào tạo ở trong nước thu hút về tỉnh công tác

1. Các đối tượng nêu tại khoản 1, 2 Điều 1 được tỉnh ưu tiên tiếp nhận vợ (hoặc chồng) vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh khi có nhu cầu và trình độ kiến thức phù hợp;

2. Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, công lập đạt loại khá, giỏi, xuất sắc, khi tham gia thi tuyển công chức có thêm các môn đạt trung bình trở lên, được xét cộng thêm điểm vào tổng điểm thi tuyển như sau:

a) Tốt nghiệp loại xuất sắc: Cộng thêm 20% / tổng điểm đạt được;

b) Tốt nghiệp loại giỏi: Cộng thêm 15% / tổng điểm đạt được;

c) Tốt nghiệp loại khá: Cộng thêm 10% / tổng điểm đạt được.

3. Được các cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận tạo điều kiện môi trường thuận lợi đế phát huy khả năng của bản thân; được Lãnh đạo tỉnh mời phản ánh tâm tư nguyện vọng theo kế hoạch hàng năm.

4. Được ngân sách tỉnh hỗ trợ một khoản kinh phí ban đầu như sau:

a) Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ khoa học:100.000.000 đồng;

b) Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên  khoa II, Thợ giỏi cấp Quốc gia, Nghệ nhân cấp Quốc gia: 80.000.000 đồng;

c) Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I, Nghệ nhân cấp tỉnh: 60.000.000 đồng;

d) Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, công lập, loại xuất sắc hoặc loại giỏi: 40.000.000 đồng;

e) Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, công lập, loại khá; vận động viên thể dục, thể thao đạt giải quốc gia trở lên và được công nhận là vận động viên cấp kiện tướng đã tốt nghiệp đại học: 20.000.000 đồng.

Trường hợp, nhân lực chất lượng cao đáp ứng được nhiều tiêu chí khác nhau thì được hưởng mức cao nhất quy định tại mục này.

5. Ngoài các mức hỗ trợ trên, những người tình nguyện về nhận công tác tại các xã, phường, thị trấn, các vùng núi cao, biên giới, vùng núi thấp, có thời gian từ 5 năm trở lên được hỗ trợ thêm một khoản như sau:

a) Làm việc tại các xã vùng núi cao, biên giới: 50.000.000 đồng,

b) Làm việc tại các xã vùng núi thấp: 40.000.000 đồng;

c) Làm việc tại các xã đồng bằng: 30.000.000 đồng;

d) Làm việc tại thị trấn: 20.000.000 đồng;

e) Làm việc tại các phường: 10.000.000 đồng.

6. Các đối tượng đã tốt nghiệp đại học đang trong thời gian tập sự được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 15% lương cơ bản.

Điều 5. Chính sách đối với nhân lực chất lượng cao được đào tạo ở nước ngoài thu hút về tỉnh công tác

1. Nhân lực chất lượng cao được đào tạo tại các trường danh tiếng trên thế giới, được công bố hàng năm trên Tạp chí giáo dục danh tiếng của Anh (Times Higher Education) thì được hưởng các chính sách nêu tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 Điều 4 và được ngân sách tỉnh hỗ trợ một khoản kinh phí ban đầu gấp 5 lần so với mức hỗ trợ nhân lực chất lượng cao được đào tạo trong nước quy định tại khoản 4 Điều 4.

2. Nhân lực chất lượng cao được đào tạo ở các trường đại học còn lại nằm trong danh mục giáo dục đại học của các nước sở tại thì được hưởng các chế độ, chính sách như nhân lực chất lượng cao được đào tạo trong nước.

Điều 6. Chính sách thu hút sự đóng góp trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút sự đóng góp trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước về chuyên môn hoặc nghiên cứu khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao thì được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép thực hiện thông qua hợp đồng thu hút. Định mức chi cho mỗi hợp đồng thu hút không quá 100 triệu đồng.

Hàng năm, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thực hiện 01 hợp đồng thu hút. Trường hợp đặc biệt thì có thể tăng thêm số lượng, nhưng không quá 03 hợp đồng thu hút/năm.

Đối với những công việc cần phải đầu tư kinh phí lớn thì cơ quan, đơn vị lập đề án trình Hội đồng khoa học của tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 7. Chính sách đối với nhân lực chất lượng cao đang công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh

Nhân lực chất lượng cao nêu tại Điều 1 là cán bộ công chức, viên chức được Tỉnh uỷ hoặc UBND tỉnh có Quyết định cử đi học tập nâng cao trình độ ở trong nước và có đề tài nghiên cứu gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An, ngoài các chế độ tài chính hiện hành, sau khi tốt nghiệp được tỉnh hỗ trợ thêm một khoản kinh phí như sau:

1. Tiến sỹ khoa học: 80.000.000 đồng;

2. Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II và Dược sỹ chuyên khoa II: 60.000.000 đồng;

3. Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I và Dược sỹ chuyên khoa I: 40.000.000 đồng;

Điều 8. Quy trình thực hiện

Hàng năm các cơ quan, đơn vị cơ sở tiến hành xây dựng kế hoạch thu hút nhân lực chất lượng cao, trí tuệ của các chuyên gia giỏi và kế hoạch đào tạo gửi cấp trên trực tiếp. Cấp trên trực tiếp thẩm định nhu cầu, lập kế hoạch gửi Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (đối với các Cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp), Sở Nội vụ (đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập) tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch thu hút cho từng đơn vị và toàn tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ thông báo kế hoạch thu hút nhân lực chất lượng cao đã được tỉnh uỷ, UBND tỉnh phê duyệt cho các cơ quan, đơn vị, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và phối hợp với các cấp, các ngành tiến hành tiếp nhận, phân bổ đối tượng thu hút và thực hiện chế độ, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định hồ sơ và trình Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 9. Kinh phí hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng trong Quy định này được chuyển cho các đơn vị sử dụng nhân lực chất lượng cao để chi trả trực tiếp cho các đối tượng được thu hút, hỗ trợ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Phân công trách nhiệm

1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ là cơ quan đầu mối tổng hợp nhu cầu thu hút nhân lực chất lượng cao, trí tuệ của các chuyên gia giỏi và nhu cầu đào tạo của các Cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trình Tỉnh uỷ phê duyệt, triển khai thực hiện trong các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy quản lý.

2. Sở Nội vụ:

a) Là cơ quan đầu mối tổng hợp nhu cầu thu hút nhân lực chất lượng cao, trí tuệ của các chuyên gia giỏi và nhu cầu đào tạo của các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập các cấp trình UBND tỉnh phê duyệt và tiến hành triển khai thực hiện trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý;

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở KH&CN ban hành Hướng dẫn liên ngành, thực hiện Quy định này.

c) Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách thu hút và sử dụng nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An; tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung, điều chỉnh các chính sách thu hút và sử dụng nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các Hội đồng khoa học công nghệ thẩm định các công trình, đề tài nghiên cứu (Hợp đồng thu hút trí tuệ, chất xám; luận văn thạc sỹ; luận án tiến sỹ) gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy định này báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt.

4. Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách của tỉnh để thực hiện các chính sách trong Quy định này.

5. Các Sở, Ban, Ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và UBND các cấp:

a) Triển khai thực hiện chính sách đối với nhân lực chất lượng cao theo Quy định của tỉnh tại đơn vị mình.

b) Hàng năm tiến hành đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao được thu hút đang công tác ở đơn vị để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quan lý đối đối với những trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có triển vọng phát triển.

c) Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách thu hút và sử dụng nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An trong cán bộ, đoàn viên, hội viên.

d) Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tôn vinh những nhân lực chất lượng cao có nhiều sáng kiến trong lao động hoặc đề tài khoa học phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Các đối tượng được hưởng chính sách:

Những người đã được hưởng các chế độ, chính sách nêu tại Điều 4, 5, 6, 7 của Quy định này, nếu vi phạm kỷ luật buộc phải thôi việc hoặc tự ý nghỉ việc khi chưa đủ 5 năm công tác theo cam kết mà không được UBND tỉnh chấp nhận bằng văn bản thì phải bồi thường kinh phí được hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày nghỉ việc; Các cơ quan, đơn vị có đối tượng thu hút vi phạm cam kết có trách nhiệm thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

Cán bộ, công chức, viên chức được Tỉnh ủy, UBND tỉnh có Quyết định cử đi học tập nâng cao trình độ trước thời điểm ban hành Quy định này có đề tài nghiên cứu gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An mà chưa được hỗ trợ kinh phí đào tạo theo Quyết định số 30/2007/QĐ ngày 09/04/2007 của UBND tỉnh Nghệ An thì được hưởng các chính sách hỗ trợ áp dụng tại Quy định này.

- Nhân lực ngành Y tế được hỗ trợ, thu hút theo các Quyết định số 122/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010 và những năm tiếp theo và Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An thành Trường Đại học Y khoa Vinh nếu thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 của Quy định này thì được hưởng các chính sách hỗ trợ áp dụng tại Quy định này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2010/QĐ-UBND ngày 26/08/2010 ban hành Quy định chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.260

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!