Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 641/QĐ-LĐTBXH 2020 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động 45/2019/QH14

Số hiệu: 641/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 45/2019/QH14

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ủy ban các vấn đề xã hội, Ủy ban pháp luật của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ; các đơn vị thuộc Bộ;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 45/2016/QH14
(Ban hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ-LĐTBXH ngày 8 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 và đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 08/2019/L-CTN ngày 03 tháng 12 năm 2019 (sau đây gọi là Bộ luật Lao động).

Để triển khai thi hành Bộ luật Lao động thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Bộ luật Lao động để bảo đảm các quy định của Bộ luật được triển khai trên thực tế.

b) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Bộ luật Lao động của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và người dân.

c) Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm triển khai thi hành Bộ luật Lao động thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

b) Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; kịp thời phát hiện, báo cáo và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề phát sinh.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Lao động năm 2012

a) Nội dung: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Lao động năm 2012 để thống kê các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, các văn bản cần bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

c) Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Lao động năm 2012.

d) Thời hạn hoàn thành: Tháng 7 năm 2020.

2. Xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động

a) Nội dung: Nghiên cứu, xây dựng 14 Nghị định của Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động.

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chủ trì tham mưu hoặc phối hợp thực hiện theo sự phân công tại Quyết định số 03/QĐ-LĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

d) Thời hạn hoàn thành và danh mục các văn bản

Thời hạn hoàn thành và danh mục các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động được thực hiện theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Bộ luật Lao động và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động

3.1. Giới thiệu, phổ biến các nội dung mới của Bộ luật Lao động và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động cho người sử dụng lao động, người lao động bằng các hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; dịch Bộ luật Lao động và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật ra tiếng Anh

a) Nội dung:

- Giới thiệu, phổ biến các nội dung mới của Bộ luật Lao động và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động (thông qua các hội thảo, hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng, internet, sách hướng dẫn áp dụng Bộ luật Lao động, tờ rơi...).

- Dịch toàn bộ nội dung của Bộ luật Lao động ra tiếng Anh; xuất bản sách Bộ luật Lao động song ngữ tiếng Anh - tiếng Việt, đăng website nội dung cuốn sách; dịch một số văn bản quy phạm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động sang tiếng Anh và đăng trên website.

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

c) Cơ quan phối hợp: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

d) Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế, các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

e) Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2019 - 12/2021.

3.2. Thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành trên báo chí, truyền thanh, truyền hình

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình ở trung ương, địa phương và các cơ quan liên quan.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế, Báo Lao động - Xã hội, Tạp chí Lao động - Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tập huấn tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý nhà nước về lao động để thực hiện nội dung mới của Bộ luật

a) Nội dung:

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu tập huấn tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý nhà nước về lao động để thực hiện nội dung mới của Bộ luật Lao động.

- Tổ chức tập huấn tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý nhà nước về lao động để thực hiện nội dung mới của Bộ luật Lao động. Các đối tượng được tập huấn là: (1) Cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, (2) Cán bộ Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

c) Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

d) Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương và các đơn vị liên quan.

đ) Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2019 - 12/2021.

5. Sắp xếp tổ chức, bộ máy và biên chế để thực hiện nội dung mới của Bộ luật Lao động

a) Nội dung:

- Xây dựng đề án, phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy và biên chế của các sở, phòng lao động - thương binh và xã hội, Hội đồng trọng tài lao động, hòa giải viên lao động...để thực hiện nội dung mới của Bộ luật Lao động.

- Sắp xếp tổ chức, bộ máy và biên chế để thực hiện nội dung mới của Bộ luật Lao động theo Đề án đã được phê duyệt.

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp: Bộ Nội Vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

d) Đơn vị thực hiện: Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Vụ Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2019 - 12/2021.

6. Kiểm tra và sơ kết tình hình thực hiện Bộ luật Lao động

6.1. Đối thoại về pháp luật lao động

a) Nội dung: Đối thoại/ trao đổi/giải đáp pháp luật lao động nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Bộ luật Lao động hoặc kịp thời ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Bộ luật Lao động.

b) Hình thức: thông qua các cuộc Hội nghị đối thoại pháp luật với doanh nghiệp, người lao động, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động...

c) Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

d) Cơ quan phối hợp: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh trực thuộc trung ương.

đ) Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế, Cục Quan hệ lao động - Tiền lương, Cục An toàn lao động, Vụ Bảo hiểm xã hội.

e) Thời gian thực hiện: Hàng năm, đặc biệt trọng tâm là năm 2021, 2022, 2023.

6.2. Kiểm tra tình hình thực hiện Bộ luật Lao động

a) Nội dung: Định kỳ hàng năm, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Bộ luật Lao động tại các địa phương, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các vi phạm và chấn chỉnh kịp thời.

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan.

d) Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

đ) Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm, bắt đầu từ năm 2022.

6.3. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm tình hình thực hiện Bộ luật Lao động

a) Nội dung: Sơ kết tình hình thực hiện Bộ luật Lao động, tổng hợp kết quả thực hiện, vướng mắc, khó khăn trong 3 năm thi hành Bộ luật Lao động.

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan, Tổng Liên đoàn Lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan.

đ) Thời gian tổ chức Hội nghị: tháng 3 năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

b) Trên cơ sở Kế hoạch này, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại địa phương và bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện; các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công và bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện.

c) Vụ Pháp chế chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí bảo đảm thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

b) Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế tham mưu Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này./.

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 641/QD-LDTBXH

Hanoi, June 8, 2020

 

DECISION

ON PROMULGATION OF PLAN FOR IMPLEMENTATION OF THE LABOR CODE NO. 45/2019/QH14

THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Pursuant to the Labor Code No. 45/2019/QH14 dated November 20, 2019;

Pursuant to the Government's Decree 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 24/QD-TTg dated January 6, 2020 on promulgation of the list of laws, codes and resolutions and lead agencies to preside over drafting of guiding documents thereof passed by the 14th National Assembly at 8th session.

At the request of Director of Department of Legal Affairs.

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Decision comes into force as of the date of signing.

Article 3. The Chief of the Ministry Office, Director of Department of Legal Affairs, Director of Department of Planning and Finance, Heads of units affiliated to Ministries, and relevant entities shall implement this Decision./.

 

 

MINISTER
Dao Ngoc Dung

 

PLAN

FOR IMPLEMENTATION OF THE LABOR CODE NO. 45/2019/QH14
(Issued together with Decision No. 641/QD-LDTBXH dated June 8, 2020 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs)

The Labor Code No. 45/2019/QH14 was passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, on November 20, 2019 and announced by the President in Order No. 08/2019/L-CTN December 3, 2019 (hereinafter referred to as the Labor Code).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. PURPOSE, REQUIREMENTS

1. Purpose

a) Determine checklist of tasks, deadlines, time for performance and responsibilities and coordination mechanism among units in the ministries, central authorities, People’s Committees and relevant agencies in implementing of the Labor Code to ensure its provisions are implemented in practice.

b) Raise awareness and responsibilities for the implementation of the Labor Code by all levels, sectors, agencies, organizations and the people.

c) Raise awareness of the compliance with the labor law by employees, employers, employee representative organizations, and employer representative organizations.

2. Requirements

a) Ensure the consistent, synchronous and effective implementation of the Labor Code.

b) The units affiliated to the Ministry, related agencies shall actively implement the Plan according to the checklist of tasks, time for performance, ensure quality, efficiency and economy; promptly detect, report and propose solutions to arising problems.

II. TASKS TO BE PERFORMED

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Description: Review legislative documents elaborating and guiding the implementation of the Labor Code 2012 and other legislative documents related to the Labor Code 2012  in order to list documents that need to be amended, documents that need to be annulled or promulgated to ensure compliance with the provisions of the Labor Code 2019, and then send a final report to the Prime Minister.

b) Lead agency: the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

- Advisory lead unit: Department of Legal Affairs

- Coordinating units: units affiliated to Ministries

c) Coordinating agencies: Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as provinces) which promulgated legislative documents elaborating and guiding the Labor Code 2012 and legislative documents related to the Labor Code 2012.

d) Deadline: July 2020.

2. Formulate and promulgate documents elaborating and guiding the implementation of the Labor Code (hereinafter referred to as guiding documents)

a) Description: Study and formulate 14 Decrees of the Government, 01 Decision of the Prime Minister and 07 Circulars of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs elaborating and guiding the implementation of the Labor Code.

b) Lead agency: the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Coordinating agencies: Ministry of Justice, Government Office, ministries, sectors, Vietnam General Confederation of Labor, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Union of Cooperatives and People's Committee of provinces.

d) Deadline and list of documents

Deadline and list of guiding documents of the Labor Code shall conform to the Prime Minister's Decision No. 24/QD-TTg dated January 6, 2020 on promulgation of the list of laws, codes and resolutions and lead agencies to preside over drafting of guiding documents thereof passed by the 14th National Assembly at 8th session.

3. Propagate, disseminate and raise awareness of the Labor Code and guiding documents thereof

3.1. Introduce and disseminate new contents of the Labor Code and guiding documents thereof to employers and employees in the appropriate forms in each administrative division; translate the Labor Code and guiding documents thereof into English

a) Description:

- Introduce and disseminate new contents of the Labor Code and guiding documents thereof, mainly contents directly related to the rights and obligations of employees and employers (through seminars, conferences, mass media, internet, manuals on the application of the Labor Code, leaflets, etc.).

- Translate full text of the Labor Code into English; publish the English - Vietnamese bilingual Labor Code book, publish the book's content on the website; translate certain guiding documents into English and post them on the website.

b) Lead agency: the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Implementing units: Department of Legal Affairs, regulatory agencies affiliated to the Ministry and Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of provinces.

e) Time for performance: from December 2019 to December 2021.

3.2. Write columns, news and articles and produce programs to disseminate the Labor Code and guiding documents on the press, radio and television

- Lead agency: the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

- Coordinating agencies: Central and local press, radio and television agencies and relevant agencies.

- Implementing units: Department of Legal Affairs, Labor - Social Newspaper, Labor - Social Magazine, Departments of Labor, War Invalids and Social Affairs of provinces.

- Time for performance: Regularly.

4. Provide training courses for the system of labor authorities to implement the new content of the Code

a) Description:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Provide training courses for the system of labor authorities to implement the new content of the Code Entities to be trained: (1) Staff of Labor, War Invalids and Social Affairs at all levels, (2) Staff of the Management Board of Industrial Zones, Export Processing Zones, Economic Zones, and High-Tech Parks.

b) Lead agency: the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

c) Coordinating agencies: the Ministry of Justice, the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Industry and Trade, People's Committees of provinces, Vietnam General Confederation of Labor, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Union of Cooperatives.

d) Implementing units: Department of Legal Affairs, Department of Labor Relations and Wages and related agencies.

dd) Time for performance: from December 2019 to December 2021.

5. Arrange the organization, structure and state regular payroll to implement the new content of the Labor Code

a) Description:

- Develop schemes and plans for arranging organization, structure and state regular payroll of departments, divisions of Labor, War Invalids and Social Affairs, Labor Arbitration Council, labor mediators, etc. to implement the new content of the Labor Code.

- Arrange the organization, structure and state regular payroll to implement the new content of the Labor Code according to the approved scheme.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Coordinating agencies: Ministry of Home Affairs, People's Committees of provinces, Vietnam General Confederation of Labor, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Union of Cooperatives.

d) Implementing units: Department of Labor Relations and Wages, Department of Organization and Personnel and related agencies.

- Time for performance: from December 2019 to December 2021.

6. Inspect and make preliminary review of the implementation of the Labor Code

6.1. Dialogue on labor law

a) Description: Conduct dialogue/exchange/Q&A about the labor law in order to remove difficulties and problems during the application of the Labor Code or promptly promulgate or request the competent authorities to promulgate legislative documents to deal with these difficulties and problems. 

b) Mode: through legal dialogue conferences with enterprises, employees, labor authorities, etc.

c) Lead agency: the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

d) Coordinating agencies: Vietnam General Confederation of Labor, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Union of Cooperatives and People's Committees of provinces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Time for performance: Every year, mainly in 2021, 2022, 2023.

6.2. Inspect the implementation of the Labor Code

a) Description: Inspect the implementation of the Labor Code in local governments and enterprises on an annual basis in order to promptly detect violations and take remedial measures.

b) Lead agency: the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

c) Coordinating agencies: Government Office, Ministry of Justice and relevant ministries and central authorities.

d) Implementing units: Department of Legal Affairs taking charge and cooperating with Ministerial Inspectorate and Departments of Labor, War Invalids and Social Affairs of provinces.

dd) Time for performance: every year, starting from 2022.

6.3. Hold a preliminary review conference of 3 years of implementation of the Labor Code

a) Description: Make a preliminary review of the implementation of the Labor Code, summarize the implementation results, problems and difficulties in 3 years of implementing the Labor Code.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Coordinating agencies: Ministry of Justice, Government Office, ministries, sectors, Vietnam General Confederation of Labor, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Union of Cooperatives and People's Committee of provinces.

d) Implementing units: The Department of Legal Affairs taking charge and coordinating with the Office of the Ministry and relevant agencies.

dd) Time to hold a conference: March 2024.

III. IMPLEMENTATION

1. Responsibilities

a) The Department of Legal Affairs, the units affiliated to the Ministry, the Departments of Labor, War Invalids and Social Affairs of the provinces and relevant agencies and units shall perform the tasks assigned in this Plan.

b) On the basis of this Plan, agencies of Labor, War Invalids and Social Affairs at all levels are responsible for advising the People's Committee of the same level to issue a plan and organize the performance of assigned tasks in their administrative division and allocate resources for implementation; relevant ministries, central authorities, and relevant agencies shall promulgate plans and organize the implementation of their assigned tasks and allocate resources for the implementation.

c) The Department of Legal Affairs shall take charge, guide, oversee and urge units affiliated to the ministries, central authorities and local governments in the implementation of this Plan.

2. Funding for implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Department of Planning and Finance shall take charge and coordinate with the Ministry's Office and the Department of Legal Affairs in advising the Ministry's leaders to set aside funds for the implementation of this Plan./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 641/QĐ-LĐTBXH ngày 08/06/2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.751

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!