Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 560/QĐ-LĐTBXH 2018 Quy chế dân chủ hoạt động Bộ Lao động Thương binh Xã hội

Số hiệu: 560/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 560/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các thành viên Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Phó Trưởng Ban (để t/h)
- Thành viên BCĐ (để t/h)
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-BCĐ ngày 11 tháng 5 năm 2018)

Điều 1. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo) có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trưởng Ban quyết định các vấn đề của Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia thảo luận, đề xuất ý kiến trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về nội dung được phân công và công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Những công việc phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch công tác nếu vượt thẩm quyền giải quyết của một đơn vị, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ xem xét quyết định sau khi thảo luận trong Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 Quyết định số 234/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Có ý kiến với cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về những nội dung liên quan đến thực hiện dân chủ cơ sở của đơn vị.

3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

4. Kiến nghị, đề xuất với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ về những chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ của đơn vị thuộc Bộ.

5. Được cung cấp thông tin và những tài liệu có liên quan để phục vụ công tác sơ kết, tổng kết, nghiên cứu tham mưu cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị.

6. Thành viên Ban Chỉ đạo khi thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công được sử dụng quyền hạn của Ban Chỉ đạo quy định tại Điều này tương ứng với nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban

Trưởng Ban là người đứng đầu Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ban cán sự đảng, Bộ trưởng về các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trưởng Ban phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng Ban, các thành viên của Ban Chỉ đạo, chủ trì và kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Trưởng Ban

1. Phụ trách các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng Ban.

2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được phân công; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Trực tiếp điều hành đầu mối giúp việc tại đơn vị và giải quyết các công việc thường xuyên liên quan đến chương trình, kế hoạch hoạt động và chỉ đạo triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan.

4. Thay mặt Trưởng Ban chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban ủy quyền.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên

1. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác đã được Ban Chỉ đạo phân công;

2. Có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị công tác để chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ theo quy định và hoạt động ở đơn vị đảm bảo nề nếp, thường xuyên và hiệu quả; tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đo và góp ý vào các văn bản khi được lấy ý kiến.

3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, báo cáo cần thiết liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị khi cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực trong việc chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

4. Đối với thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ là thành viên Ban Chỉ đạo quy định tại Quy chế này, còn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ giúp Thứ trưởng, Trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Điều 6. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo định kỳ mỗi năm họp hai lần để xây dựng kế hoạch, đánh giá kết quả thực hiện 06 tháng và hàng năm.

2. Khi có vấn đề phát sinh đột xuất, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định triệu tập phiên họp để xem xét, giải quyết.

3. Định kỳ 06 tháng, hàng năm Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Ban Chỉ đạo Trung ương và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

4. Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị lịch, nội dung, tài liệu cuộc họp. Tài liệu và những nội dung cần tập trung thảo luận gửi đến các thành viên Ban Chỉ đạo chậm nhất trước 02 ngày đối với phiên họp định kỳ;

- Phối hợp với Công đoàn Bộ, Văn phòng Ban cán sự đảng, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ giải quyết công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo;

- Đôn đốc các thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã được phân công; thường xuyên giữ mối liên hệ với các đơn vị và cá nhân có liên quan giúp việc Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả;

- Thông báo bằng văn bản kết luận, ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban.

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công (06 tháng và hàng năm). Các báo cáo đồng thời gửi qua cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tổng hợp kịp thời.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban.

3. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Ban Chỉ đạo xây dựng báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ với Bộ trưởng, với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan.

4. Văn phòng Ban cán sự đảng phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Ban Chỉ đạo xây dựng báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ với Ban cán sự đảng, Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Điều 8. Phát hành quản lý văn bản

Các tài liệu, văn bản đi và đến của Ban Chỉ đạo được quản lý, sử dụng và lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Chế độ đi công tác và công tác phí

1. Căn cứ yêu cầu công việc và kế hoạch hoạt động, Ban Chỉ đạo tổ chức các chuyến công tác hoặc các thành viên chủ động đi công tác để nắm bắt tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức, tham gia các đoàn công tác phải được sự phân công của Trưởng Ban; kết thúc chuyến công tác phải có báo cáo gửi cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Phương tiện công tác, chế độ công tác phí đối với thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các Vụ thực hiện theo quy định hiện hành qua Văn phòng Bộ. Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng thì phương tiện công tác, chế độ công tác phí thực hiện theo quy định của đơn vị và được bố trí trong kinh phí thường xuyên của đơn vị.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có vướng mắc, các thành viên đề xuất nội dung sửa đổi, báo cáo Trưởng Ban xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 560/QĐ-LĐTBXH ngày 11/05/2018 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.142.168