Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2012/QĐ-UBND về Quy định thực hiện chế độ hợp đồng theo Quyết định 58/TTg đối với người làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Số hiệu: 55/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 31/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2012/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/TTG NGÀY 03/02/1994 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số vấn đề về Tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2433/TTr-SYT ngày 11/12/2012 về việc đề nghị tuyển dụng người làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình cấp xã vào làm việc tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ đối với người làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG THEO QUYẾT ĐỊNH 58/TTG NGÀY 03/02/1994 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Điều 1. Quy định này được áp dụng cho việc xét chuyển đổi người làm công tác Dân số, kế hoạch hoá gia đình cấp xã để thực hiện chế độ hợp đồng theo Quyết định 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ, làm công tác Dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Người được xét chuyển đổi thực hiện chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ làm công tác Dân số, kế hoạch hoá gia đình cấp xã cần có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được Uỷ ban dân số kế hoạch hoá gia đình (Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em) tỉnh Thái Nguyên, UBND cấp huyện cho phép hợp đồng làm công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình cấp xã từ ngày 14/5/2008 trở về trước và đến nay vẫn đang đủ điều kiện làm việc (không thuộc diện nghỉ theo Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 06/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Về bằng cấp chuyên môn: Yêu cầu phải có bằng trung cấp chuyên ngành Y trước ngày 31/12/2012, nếu có bằng trung cấp chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng về công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình.

3. Không vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, được đơn vị sử dụng lao động đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm và đề nghị xét chuyển sang chế độ Hợp đồng.

Điều 3. Hồ sơ của người xét chuyển đổi:

1. Đơn xin làm việc Hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Lý lịch có dán ảnh, có xác nhận cđa chính quyền địa phương nơi cư trú (UBND cấp xã, phường, thị trấn xác nhận, trong thời hạn không quá 06 tháng).

3. Bản chụp Bằng tốt nghiệp chuyên môn từ Trung cấp trở lên (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), các chứng chỉ đào tạo (nếu có).

4. Văn bản xác nhận của UBND cấp xã nơi công tác (hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền) về việc đã tham gia các lớp bồi dưỡng về công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình.

5. Giấy khám sức khoẻ cđa cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đđ điều kiện đảm nhận nhiệm vụ (trong thời hạn không quá 06 tháng).

6. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép Hợp đồng lao động (bản chụp Hợp đồng lao động).

7. Phiếu đánh giá của đơn vị trực tiếp quản lý về hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và đề nghị xét chuyển vào Hợp đồng.

8. Bản chụp sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có).

9. Bản chụp bảng chi trả thù lao 3 năm gần nhất.

Điều 4. Hội đồng xét chuyển đổi

- Sở Y tế Quyết định thành lập Hội đồng xét chuyển đổi (HĐXCĐ) đối với người làm công tác Dân số, kế hoạch hoá gia đình để thực hiện chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sau khi xét duyệt, HĐXCĐ lập văn bản tổng hợp và hồ sơ chuyển đổi với từng người gửi về Sở Nội vụ thẩm định.

- Về xếp lương: Việc xếp lương căn cứ vào bằng cấp chuyên môn được đào tạo: nếu có chuyên môn trung cấp Y tế thì xếp theo ngạch Dân số viên trung cấp mã số 16.307; trường hợp đào tạo không đúng chuyên môn y tế thì xếp vào ngạch Dân số viên sơ cấp mã số 16.308.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành thẩm định việc xét chuyển.

2. Giao Giám đốc Sở Y tế Quyết định thực hiện Hợp đồng đối với người làm công tác dân số tại các Trạm Y tế cấp xã và giao cho Giám đốc các Trung tâm Y tế cấp huyện ký hợp đồng với đối tượng được xét chuyển.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định này./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2012/QĐ-UBND về Quy định thực hiện chế độ hợp đồng theo Quyết định 58/TTg đối với người làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.632
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78