Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND áp dụng mức phụ cấp đặc thù hàng tháng cho lực lượng công an xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 55/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 28/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
T
NH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 55/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỨC PHỤ CẤP ĐẶC THÙ HÀNG THÁNG CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn c Lut T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003;
C
ăn c Lut Ngân sách Nhà nước năm 2002;
C
ăn c Lut Ban hành văn bn qui phm pháp lut ca Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03/12/2004;
C
ăn c Ngh định s 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 ca Chính ph v Công an xã;
C
ăn c Thông tư s 08/1999/TT-BCA(V19) ngày 10/8/1999 ca B Công an hướng dn thc hin Ngh định s 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 ca Chính ph v Công an xã;
C
ăn c Ngh quyết s 126/2001/NQ-HĐ ngày 19/7/2001 ca Hi đồng nhân dân tnh v vic b trí lc lượng Công an xã trên địa bàn tnh Bình Phước;
C
ăn c Ngh quyết s 18/2008/NQ-HĐND ngày 29/7/2008 ca Hi đồng nhân dân tnh;
Theo
đề ngh ca Công an tnh ti T trình s 28/TTr-CAT(PV11) ngày 11/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Áp dng mc ph cp đặc thù hàng tháng cho lc lượng Công an xã trên địa bàn tnh, c th như sau:

1. Trưởng Công an xã: Được hưởng 30% mc lương hàng tháng.

2. Phó Trưởng Công an xã: Được hưởng 20% mc ph cp hàng tháng.

3. Công an viên: Được hưởng 30% mc ph cp hàng tháng.

* Thi gian áp dng thc hin: T ngày 01/8/2008.

Điu 2. Giao Công an tnh phi hp vi S Ni v, S Tài chính và y ban nhân dân các huyn, th xã t chc thc hin.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh, Giám đốc Công an tnh, Giám đốc S Ni v, Giám đốc S Tài chính, Th trưởng các cơ quan, đơn v có liên quan và Ch tch y ban nhân dân các huyn, th xã chu trách nhim thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiu lc sau 10 ngày, k t ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2008/QĐ-UBND áp dụng mức phụ cấp đặc thù hàng tháng cho lực lượng công an xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.693
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177