Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/2009/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 54/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 02/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2009/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 02 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 135/TTr-SLĐTBXH ngày 18/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Quyết này; định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Kế hoạch - Đầu tư, Ngoại vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ LĐTBXH (b/c)
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB- Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND,UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;;
- Sở Y tế, Công thương, CA tỉnh, Cục, thuế thuế, Ban QLKCN, Đài PT-TH AG;
- Hội LH các tổ chức hữu nghị;
- UBND huyện, thị,thành;
- Phòng VX, TH,KT,NC;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
( Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

a) Quy chế này quy định về nguyên tắc, cơ chế phối hợp của các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.

b) Quy định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,… trong việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các ngành: Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Sở Ngoại vụ, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

b) Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng người nước ngoài theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 2. Yêu cầu đối với công tác phối hợp

Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc quản lý lao động nước ngoài phải đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức, nâng cao trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và những vấn đề có liên quan đến người nước ngoài.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Các bên phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài.

1. Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc quản lý lao động nước ngoài theo các nguyên tắc

a) Nội dung công việc phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan phối hợp.

b) Bảo đảm yêu cầu chuyên môn, chất lượng công việc; đề cao trách nhiệm trong quá trình phối hợp.

2. Nội dung phối hợp

* Đối với người nước ngoài có thị thực nhập cảnh dưới 03 tháng

a) Công an tỉnh thông báo danh sách người nước ngoài có thị thực nhập cảnh dưới 03 tháng tạm trú làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Người sử dụng lao động báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài có thị thực nhập cảnh dưới 03 tháng làm việc trong doanh nghiệp của mình cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (theo mẫu quy định của Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2008).

Hết thời hạn tạm trú, lao động nước ngoài muốn tiếp tục gia hạn tạm trú thì người sử dụng lao động phải lập hồ sơ đề nghị Công an tỉnh An Giang gia hạn tạm trú cho người lao động. Sau khi được gia hạn tạm trú người sử dụng lao động báo cáo danh sách trích ngang về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (theo mẫu quy định của Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2008).

* Đối với người nước ngoài có thị thực nhập cảnh trên 03 tháng

Người sử dụng lao động lập thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho đối tượng thuộc diện phải cấp giấy phép lao động và báo cáo danh sách trích ngang (nếu không thuộc đối tượng cấp giấy phép lao động) theo quy định hiện hành.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI.

Điều 4. Người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Người sử dụng lao động chỉ được tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều 5. Xây dựng kế hoạch về việc sử dụng lao động người nước ngoài và kế hoạch đào tạo người Việt Nam thay thế, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã xây dựng.

Điều 6. Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài theo đúng quy định pháp luật cho các cơ quan chức năng.

Điều 7. Người nước ngoài muốn làm việc tại An Giang phải nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam do người sử dụng lao động cung cấp, người lao động đăng ký dự tuyển lao động và nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Điều 8. Khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động; người sử dụng lao động phải tiến hành ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp. Người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động nước ngoài tới cơ quan cấp giấy phép lao động cho người lao động.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH TRONG TỈNH

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động và hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

2. Thực hiện việc cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động, không gia hạn giấy phép lao động, không cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài thì phải trả lời cho tổ chức, doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động về việc sử dụng lao động nước ngoài.

Định kỳ trước ngày 25 tháng cuối quý, báo cáo tổng hợp tình hình quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm). Báo cáo nêu rõ số lượng doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài theo ngành nghề, khu vực; số lao động nước ngoài làm việc tại địa phương (số lượng, trình độ, vị trí công việc), số lao động đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam, số lao động được cấp giấy phép lao động và lao động phổ thông.

4. Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam mà chưa được cấp giấy phép lao động thì phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ. Sau 06 (sáu) tháng làm việc tại Việt Nam nếu người lao động nước ngoài chưa có giấy phép lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Công an ra quyết định trục xuất khỏi Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

1. Hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động và hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người lao động nước ngoài gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cấp giấy phép lao động theo quy định.

2. Tuyên truyền và cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến người nước ngoài cho người sử dụng lao động và người lao động.

3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức thuộc quyền quản lý của Ban cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đúng quy định vào ngày 15 tháng cuối quý.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Sở Công Thương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, hướng dẫn các văn phòng đại diện có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện việc cấp giấy phép lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài đúng quy định vào ngày 15 của tháng cuối quý cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cung cấp danh sách thành lập văn phòng đại diện do Sở Công thương cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (06 tháng một lần).

Điều 12. Trách nhiệm của Công an tỉnh An Giang

1. Công an tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh An Giang trong việc cấp, gia hạn và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài. Giấy phép lao động được coi là thủ tục bắt buộc khi cấp hoặc gia hạn thị thực visa cho lao động nước ngoài.

2. Người nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng chưa có giấy phép lao động thì Công an tỉnh An Giang yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài và chỉ cấp, gia hạn thị thực visa ngắn hạn (từ 01 đến 03 tháng) để người nước ngoài hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép lao động. Nếu người nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động đã nộp hồ sơ đang chờ cấp giấy phép, thì được xem xét cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho phù hợp.

3. Những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ, Công an tỉnh An Giang chỉ cấp hoặc gia hạn thị thực visa cho người nước ngoài khi có một trong các loại giấy tờ chứng minh người nước ngoài đó không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.

4. Phối hợp với Sở Tư pháp An Giang trong việc xác minh những trường hợp lao động người nước ngoài phải làm phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tư pháp An Giang

1. Sở Tư pháp An Giang có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh An Giang trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài khi người nước ngoài cư trú từ đủ 06 tháng trở lên tại Việt Nam.

2. Khi các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài, Sở Tư pháp An Giang có trách nhiệm chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh An Giang để xác minh.

3. Khi nhận được kết quả xác minh của Công an tỉnh An Giang, Sở Tư pháp An Giang có trách nhiệm xem xét cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài theo quy định.

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn tỉnh; và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có chức năng trong việc quản lý, sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ An Giang

Sở Ngoại vụ An Giang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận các dự án nước ngoài nhắc nhở và hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Điều 15. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị An Giang

Cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang danh sách cá nhân, tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Y tế An Giang

Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

Cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp mới thành lập có liên quan đến yếu tố nước ngoài trước ngày 15 tháng cuối quý.

Điều 18. Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh An Giang

Tiếp nhận thông tin về lao động nước ngoài, tình hình chấp hành các quy định về sử dụng lao động nước ngoài từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,… đối với các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài theo quy định của luật thuế hiện hành.

Điều 19. Trách nhiệm của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện đúng theo quy định.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20. Xử lý vi phạm

1. Những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân làm tốt công tác tuyển dụng và quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh sẽ được khen thưởng theo Luật Thi đua - Khen thưởng.

2. Những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh An Giang.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các ngành họp thống nhất và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang để chỉ đạo ./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2009/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.435
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0