Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 53/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Vỹ Hà
Ngày ban hành: 21/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 53/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 21 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
- Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ công chức năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003;
- Căn cứ Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 114/2004/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
- Căn cứ Quyết định số 48/2004/QĐ-UB ngày 21/4/2004 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh;
- Xét yêu cầu thực tế của địa phương và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tuyển dụng công chức cấp xã của tỉnh.

Điều 2: Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
+ Như điều 2.
+ VP Chính phủ.
+ Bộ Nội vụ
+ Ban TVTU.
+ TT HĐND tỉnh.
+ Các PCT UBND tỉnh.
+ Ban tổ chức TU.
+ Mặt trận và các ĐT tỉnh.
+ Huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ.
+ HĐND cấp huyện.
+ TA, VKS tỉnh.
+ Báo GL, Đài PTTH.
+ Lưu VT,NC,NV.

T/M . ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vỹ Hà

 

QUY ĐỊNH

VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53 /2004/QĐ-UB ngày 21/4/2004 của UBND tỉnh Gia Lai)

I. Nguyên tắc tuyển dụng:

Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác, tiêu chuẩn và số lượng của từng chức danh cần tuyển dụng. Quy trình xét tuyển dung công chức cấp xã phải công khai, khách quan, công bằng, dân chủ, quyết định tập thể, đảm bảo để mọi người dân có nhu cầu được biết và tham gia.

Người đăng ký tuyển dụng vào công chức cấp xã phải có phẩm chất đạo đức tốt, đủ tiêu chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã theo quy định, nếu trúng tuyển phải công tác lâu dài tại địa phương và chấp hành đầy đủ mọi quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương đặt ra.

II. Đối tượng, hình thức tuyển dụng:

1. Đối tượng tuyển dụng: là công chức cấp xã gồm 7 chức danh được quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

2. Hình thức tuyển dụng: Căn cứ Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Điểm 3, mục IV Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 114/2004/NĐ-CP của Chính phủ, việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

III. Điều kiện, hồ sơ tuyển dụng:

1. Người muốn được tuyển dụng vào công chức cấp xã phải:

1.1 Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

1.2 Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 35 tuổi;

1.3 Có đơn xin dự tuyển vào làm công chức cấp xã và cam kết công tác lâu dài tại địa phương, chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế do cơ quan có thẩm quyền quy định; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng;

1.4 Trình độ: Học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với người Kinh),

tốt nghiệp trung học cơ sở (đối với người dân tộc thiểu số); Chuyên môn: tốt nghiệp trung cấp chuyên môn trờ lên, có ngành nghề phù hợp với chức danh cần tuyển dụng; Biết sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel);

1.5 Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;

1.6 Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Hồ sơ của người dự tuyển: theo mẫu quy định thống nhất gồm:

2.1 Đơn xin xét tuyển dụng vào công chức cấp xã;

2.2 Sơ yếu lý lịch khai rõ ràng, trung thực, có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú;

2.3 Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp học vấn phổ thông; Bằng tốt nghiệp chuyên môn; Bảng điểm (hoặc học bạ) học tập chuyên môn; Các chứng chỉ khác (nếu có); Hộ khẩu gia đình nơi thường trú; Giấy khai sinh; Giấy tờ chứng nhận ưu tiên; Giấy khám sức khoẻ của cơ sở y tế có thẩm quyền; 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ nơi nhận.

Hồ sơ mỗi cá nhân được đựng trong phong bì riêng.

3. Cơ quan nhận hồ sơ:

3.1 Người đăng ký tuyển dụng vào công chức cấp xã ở cấp huyện nào thì nộp hồ sơ về Phòng Nội vụ - Lao động của huyện, thị xã, thành phố đó. Khi đến nộp hồ sơ, người dự tuyển phải mang theo giấy tờ gốc để kiểm tra, đối chiếu; Cơ quan nhận hồ sơ, cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, hợp pháp của những hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển.

3.2 Thời gian nhận hồ sơ do UBND cấp huyện quy định nhưng phải bảo đảm thông báo trước 30 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.3 Lệ phí dự tuyển: vận dụng thực hiện theo Thông tư số 101/2003/TTLT/BTC-BNV ngày 29/10/2003 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức. Mức thu không quá 50% mức thu được quy định tại điểm a, Khoản 2, Mục II Thông tư Liên tịch này.

IV. Quy trình thực hiện:

1. Đối với cấp xã:

UBND cấp xã căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác, số lượng chức danh cần tuyển lập kế hoạch báo cáo UBND cấp huyện.

2. Đối với cấp huyện:

2.1 UBND cấp huyện căn cứ vào số lượng cán bộ, công chức cấp xã đã được UBND tỉnh quy định, thẩm tra tính đúng đắn trong kế hoạch của UBND cấp xã và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã về: tiêu chuẩn, đối tượng, số lượng người cần tuyển, thủ tục hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển ở địa phương mình.

2.2 UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã và quyết định việc tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã có từ 5 - 7 thành viện gồm có các thành phần:

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND cấp huyện Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng là Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng Nội vụ - Lao động cấp huyện

- Các Uỷ viên gồm (chọn 5 trong 7 thành phần): Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng phòng Tài chính; Trưởng phòng Tư pháp; Trưởng phòng Văn hoá thông tin; Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường; Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự huyện; Trưởng Công an huyện. Khi xét tuyển dụng công chức xã nào thì mời Chủ tịch UBND cấp xã đó tham dự đề xuất ý kiến nhưng không được quyền biểu quyết.

Sau khi xét tuyển dụng người đạt yêu cầu, sau 5 ngày Hội đồng tuyển dụng có văn bản trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tuyển dụng và thông báo công khai cho cá nhân biết kết quả việc tuyển dụng, đồng thời báo cáo về Sở Nội vụ biết theo dõi, quản lý.

3. Thứ tự ưu tiên khi xét tuyển dụng công chức cấp xã: ưu tiên xét tuyển dụng người dân tộc Jrai, Bahnar tại chỗ; người có hộ khẩu tại chỗ nơi tình nguyện làm việc; anh hùng lực lượng vũ trang; thương binh; con liệt sĩ; con thương binh; người có học vị cao hơn đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người tốt nghiệp chuyên môn loại giỏi và xuất sắc phù hợp nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đoàn viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ từ 2 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tập sự, bổ nhiệm:

Người được tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự đủ 6 tháng. Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ vào quyết định tuyển dụng của UBND cấp huyện, bố trí sử dụng công chức cấp xã, cử cán bộ, công chức hướng dẫn trong thời gian tập sự để người tập sự làm đúng: chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức sẽ được bổ nhiệm, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và phẩm chất đạo đức lối sống.

Hết thời hạn tập sự, người tập sự viết báo cáo kết quả, người hướng dẫn có bản nhận xét; UBND cấp xã lấy ý kiến nhận xét của phòng chuyên môn cấp huyện và hoàn chỉnh hồ sơ, làm văn bản trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức; nếu không đủ điều kiện thì cho thôi việc.

V. Tổ chức thực hiện:

1. UBND cấp xã, UBND cấp huyện căn cứ các quy định của Trung ương, của tỉnh về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Quy định này tổ chức thực hiện đúng quy định. Quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị phản ảnh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để hướng dẫn bổ sung.

2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, thanh tra, đề nghị xử lý theo thẩm quyền đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định này.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2004/QĐ-UB ngày 21/04/2004 ban hành Quy định tuyển dụng công chức cấp xã của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.953

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!