Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2007/QĐ-UBND quy định giá trị ngày công lao động chi trợ cấp đối với lực lượng dân quân tự vệ khi được điều động làm nhiệm vụ; phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 52/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 30/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH GIÁ TRỊ NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG CHI TRỢ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ KHI ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG LÀM NHIỆM VỤ; PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHỈ HUY DÂN QUÂN TỰ VỆ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BK&HĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 20 tháng 4 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 11 năm 2004 quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
Căn cứ Chỉ thị số 176/2006/CT-BQP ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Bộ Quốc phòng về thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ;
Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại Tờ trình số 547/BCH-DQTV ngày 16 tháng 8 năm 2006 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 215/TTr-SNV ngày 20 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá trị ngày công lao động để chi trợ cấp đối với lực lượng dân quân tự vệ khi được cấp có thẩm quyền điều động làm nhiệm vụ bằng hệ số 0,08 so với mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị của cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ thực hiện theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Mục IV Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 20 tháng 4 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Thời gian thực hiện: áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Nguồn kinh phí chi trợ cấp ngày công lao động được cân đối trong dự toán ngân sách quận - huyện, phường - xã, thị trấn hàng năm. Nguồn chi phụ cấp trách nhiệm hàng quý đối với cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ được cân đối trong dự toán ngân sách quận - huyện, phường - xã, thị trấn hàng năm và kinh phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm cho công tác quốc phòng.

Điều 4. Mức chi trợ cấp ngày công lao động quy định tại Quyết định này không áp dụng đối với dân quân trinh sát thành phố, dân quân tự vệ thường trực quận - huyện, dân quân tự vệ thường trực phường - xã, thị trấn.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
 
- Như Điều 6; 
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Ban An ninh Nội chính Thành ủy;
- Kho bạc Nhà nước thành phố; 
- VPHĐ-UB: Các PVP;
- Tổ VX, NC;
- Lưu:VT, (NC-S

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2007/QĐ-UBND quy định giá trị ngày công lao động chi trợ cấp đối với lực lượng dân quân tự vệ khi được điều động làm nhiệm vụ; phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.312
DMCA.com Protection Status