Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 47/2005/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 23/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2005/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THUYỀN VIÊN VIỆT NAM LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI VÀ THUYỀN VIÊN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài, thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Áp dụng pháp luật

Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam phải chấp hành quy định của Quyết định này và quy định liên quan khác của pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tàu biển nước ngoài là tàu biển đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài.

2. Hợp đồng cho thuê thuyền viên Việt Nam là hợp đồng được giao kết bằng văn bản giữa tổ chức xuất khẩu thuyền viên Việt Nam (sau đây gọi là người cho thuê thuyền viên Việt Nam) với tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi là người thuê thuyền viên Việt Nam).

3. Thuyền viên Việt Nam là công dân Việt Nam có đủ điều kiện làm việc trên tàu biển nước ngoài theo quy định của Quyết định này.

4. Thuyền viên nước ngoài là công dân nước ngoài có đủ điều kiện làm việc trên tàu biển Việt Nam theo quy định của Quyết định này.

Điều 5. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

1. Mọi hành vi vi phạm quy định của Quyết định này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và các vấn đề phát sinh liên quan đến thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chương 2:

THUYỀN VIÊN VIỆT NAM LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI

Điều 6. Điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài

1. Có đủ sức khoẻ, khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Có hộ chiếu thuyền viên.

3. Có hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 7 của Quyết định này.

4. Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Điều 7. Hợp đồng cho thuê thuyền viên Việt Nam

1. Thuyền viên Việt Nam có thể làm việc trên tàu biển nước ngoài thông qua hợp đồng lao động với người cho thuê thuyền viên Việt Nam hoặc ký kết hợp đồng lao động cá nhân với người thuê thuyền viên Việt Nam.

2. Việc đăng ký hợp đồng lao động đưa thuyền viên đi làm việc trên tàu biển nước ngoài và hợp đồng lao động cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

3. Hợp đồng cho thuê thuyền viên Việt Nam và hợp đồng lao động có các nội dung cơ bản sau đây:

a) Tên và địa chỉ người thuê thuyền viên Việt Nam và người cho thuê thuyền viên Việt Nam;

b) Tên và địa chỉ của thuyền viên;

c) Điều kiện làm việc trên tàu biển;

d) Thời hạn thuê thuyền viên;

đ) Tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn và các khoản chi phí khác của thuyền viên;

e) Chế độ và mức bảo hiểm của thuyền viên;

g) Nghĩa vụ, quyền hạn của người cho thuê thuyền viên Việt Nam, người thuê thuyền viên Việt Nam và thuyền viên;

h) Nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên trên tàu.

Điều 8. Trách nhiệm của người cho thuê thuyền viên Việt Nam

1. Tìm hiểu, khai thác, giao dịch và thỏa thuận với người thuê thuyền viên Việt Nam về việc cho thuê thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thông lệ, tập quán hàng hải quốc tế.

2. Hướng dẫn cho thuyền viên Việt Nam về quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia nơi thuyền viên đó ký hợp đồng lao động có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của thuyền viên và chỉ cử thuyền viên Việt Nam đi làm việc trên tàu biển nước ngoài khi thuyền viên đó có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 6 của Quyết định này.

3. Bảo đảm quyền lợi của thuyền viên Việt Nam khi cử họ đi làm việc trên tàu biển nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm thực hiện những điều khoản trong hợp đồng lao động và hợp đồng cho thuê thuyền viên đã ký kết.

5. Bảo đảm mối quan hệ thường xuyên với thuyền viên, chỉ dẫn kịp thời cho thuyền viên cách giải quyết các vấn đề phát sinh kể từ khi cử thuyền viên đó làm việc trên tàu biển nước ngoài cho đến khi kết thúc hợp đồng lao động.

6. Giải quyết các tranh chấp phát sinh với người thuê thuyền viên Việt Nam trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động với thuyền viên Việt Nam hoặc hợp đồng cho thuê thuyền viên đã ký kết.

7. Quan hệ với các tổ chức, hiệp hội quốc tế liên quan đến thuyền viên để bảo vệ quyền lợi của thuyền viên Việt Nam khi làm việc trên tàu biển nước ngoài.

8. Vào ngày 15 tháng 1 và ngày 15 tháng 7 hàng năm phải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam về tình hình cho thuê thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài.

Trường hợp có vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài thì phải báo cáo kịp thời cho Cục Hàng hải Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Điều 9. Trách nhiệm của thuyền viên Việt Nam

Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng lao động;

2. Thực hiện mẫn cán nhiệm vụ được giao theo đúng chức danh của mình trên tàu;

3. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia nơi mà thuyền viên đó phục vụ và nơi tàu đến;

4. Giữ liên lạc với người cho thuê thuyền viên Việt Nam và thực hiện theo chỉ dẫn của người cho thuê thuyền viên Việt Nam về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian làm việc trên tàu biển nước ngoài.

Chương 3:

THUYỀN VIÊN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM

Điều 10. Điều kiện thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

1. Có đủ sức khoẻ, khả năng chuyên môn tương ứng với chức danh được bố trí đảm nhiệm trên tàu biển và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Có đủ chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Các chứng chỉ này phải ghi rõ là được cấp theo quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, thi, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978, sửa đổi, bổ sung năm 1995 và được Cục Hàng hải Việt Nam cấp giấy xác nhận đối với các chứng chỉ đó.

Trường hợp chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, thi, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978, sửa đổi, bổ sung năm 1995 thì không cần xác nhận.

3. Có hộ chiếu thuyền viên hoặc sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà thuyền viên đó mang quốc tịch cấp.

4. Có sổ thuyền viên do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

5. Có hợp đồng thuê thuyền viên.

Điều 11. Trách ­nhiệm của người thuê thuyền viên nước ngoài

1. Hướng dẫn cho thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam thực hiện đúng quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

2. Thực hiện việc xin cấp giấy xác nhận đối với các chứng chỉ chuyên môn và đăng ký thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Vào ngày 15 tháng 1 và ngày 15 tháng 7 hàng năm phải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam về tình hình sử dụng thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Trường hợp có vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam thì phải báo cáo kịp thời Cục Hàng hải Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Điều 12. Trách nhiệm của thuyền viên nước ngoài

1. Thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê thuyền viên.

2. Thực hiện mẫn cán các nhiệm vụ được giao theo đúng chức danh được bố trí đảm nhiệm trên tàu.

3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật quốc gia nơi tàu đến.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2006 và thay thế Quyết định số 4131/2001/QĐ/BGTVT ngày 5 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 14;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, Ngành;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đào Đình Bình

 

 

THE MINISTER OF TRANSPORT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

No. 47/2005/QD-BGTVT

Hanoi, September 23, 2005

 

DECISION

PROVIDING CONDITIONS FOR VIETNAMESE CREWMEN WORKING ONBOARD FOREIGN SEAGOING SHIPS AND FOREIGN CREWMEN WORKING ONBOARD VIETNAMESE SEAGOING SHIPS

THE MINISTER OF TRANSPORT

Pursuant to the Vietnam Maritime Code of June 14, 2005;
Pursuant to the Government Decree No. 34/2003/ND-CP of April 4, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;
At the proposal of the director of Vietnam Maritime Administration and the director of the Department for Organization and Personnel,

DECIDES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Decision provides the conditions for Vietnamese crewmen working onboard foreign seagoing ships and foreign crewmen working onboard Vietnamese seagoing ships.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.This Decision applies to Vietnamese crewmen working onboard foreign seagoing ships, foreign crewmen working onboard Vietnamese seagoing ships, as well as other relevant agencies, organizations and individuals.

Article 3. Application of law

Vietnamese crewmen working onboard foreign seagoing ships and foreign crewmen working onboard Vietnamese seagoing ships must abide by the provisions of this Decision, other relevant provisions of Vietnamese law, and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party.

Article 4. Interpretation of terms

In this Decision, the terms below are construed as follows:

1. Foreign seagoing ships are ships having registered to fly foreign flags.

2. A contract on the hire of Vietnamese crewmen is a contract entered into in writing by an organization exporting Vietnamese crewmen (hereinafter referred to as hirer-out of Vietnamese crewmen) and foreign organization or individual (hereinafter referred to as hire of Vietnamese crewmen).

3. Vietnamese crewmen are Vietnamese citizens who fully meet the conditions for working onboard foreign seagoing ships according to the provisions of this Decision.

4. Foreign crewmen are foreign citizens who fully meet the conditions for working onboard Vietnamese seagoing ships according to the provisions of this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. All acts of violating the provisions of this Decision shall, depending on their seriousness, be handled according to the provisions of law.

2. Complaints, denunciations, lawsuits, and problems related to Vietnamese crewmen working onboard foreign seagoing ships or foreign crewmen working onboard Vietnamese seagoing ships shall be settled according to the provisions of law.

Chapter II

VIETNAMESE CREWMEN WORKING ONBOARD FOREIGN SEAGOING SHIPS

Article 6. Conditions for Vietnamese crewmen working onboard a foreign seagoing ships

1. Being physically fit, having professional competence and certificates, and being of working age under the provisions of Vietnamese law.

2. Having crewmans passports.

3. Having labor contracts as specified in Article 7 of this Decision.

4. Other conditions as provided for by law on Vietnamese laborers working in foreign countries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Vietnamese crewmen may work onboard foreign seagoing ships under labor contracts signed with their hirers-out or under individual labor contracts signed with their hirers.

2. The registration of labor contracts on sending crewmen to work onboard foreign seagoing ships or individual labor contracts shall comply with the provisions of law on Vietnamese laborers working in foreign countries.

3. Contracts on the hire of Vietnamese crewmen and labor contracts shall each consists of the following principals contents:

a. Names and addresses of the hirer and hire-out;

b. Name and address of the crewmen;

c. Working conditions on the seagoing ship;

d. Duration of hiring the crewman;

dd. Wage, bonuses, mean allowances and other expenses for the crewman;

e. Insurance regime and level applicable to the crewman;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.h. Tasks according to the job title of the crewman onboard the ship.

Article 8. Responsibilities of hirers-out of Vietnamese crewmen

1. To explore, negotiate and agree with hirers of Vietnamese crewmen on the hire of Vietnamese crewmen to work onboard foreign seagoing ships in compliance with the provisions of Vietnamese law, treaties to which Vietnam is a contracting party, as well as international maritime rules and practice.

2. To provide Vietnamese crewmen with guidance on the provisions of Vietnamese law, international law and laws of the countries where such crewmen sign labor contracts, which are related to their interests and obligations, and to send Vietnamese crewmen to work onboard foreign seagoing ships only when such crewmen fully meet the conditions set in Article 6 of this Decision.

3. To guarantee the interests of Vietnamese crewmen when sending them to work onboard foreign seagoing ships according to the provisions of law.

4. To ensure the implementation of the provisions of the signed labor contracts and contracts on the hire of crewmen.

5. To keep regular contacts with crewmen, provide them with timely instructions on measures to settled arising problems after sending them to work onboard foreign seagoing ships until their labor contracts terminate.

6. To settle arising disputes with the hirers of Vietnamese crewmen in the course of performance of the labor contracts signed with Vietnamese crewmen or contracts on the hire of crewmen.

7. To keep relationships with international crewmen-related organizations or associations in order to protect interests of Vietnamese crewmen working onboard foreign seagoing ships.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Any arising problems related to the employment of Vietnamese crewmen working onboard foreign seagoing ships must be promptly reported to Vietnam Maritime Administration and competent Vietnamese agencies.

Article 9. Responsibilities of Vietnamese crewmen.

Vietnamese crewmen working onboard foreign seagoing ships shall have the responsibilities:

1. To fulfill their obligations stated in the signed labor contracts;

2. To perform with due diligence the assigned tasks according to their job titles onboard their ships;

3. To fully abide by the provisions of international law and laws of the countries where such crewmen serve and where their ships call at;

4. To keep contacts with their hirers-out and follow the latters instructions in settling problems arising in the period they work onboard foreign seagoing ships.

Chapter III

FOREIGN CREWMEN WORKING ONBOARD VIETNAMESE SEAGOING SHIPS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Being physical fit, having professional competence suitable to their job titles onboard seagoing ships, and being working age provided for by Vietnamese law.

2. Having adequate professional certificates granted by competent foreign agencies. Such certificates must clearly be written as having been granted under the 1978 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Crewmen, which was revised in 1995, and must also be certified in writing by Vietnam Maritime Administration.

Where professional certificates of foreign crewmen are granted by competent Vietnamese agencies under the 1978 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Crewmen, which was revised in 1995, such certification is not required.

3. Having crewmans passports or crewmans books, or passports granted by competent agencies of the countries where such crewmen are nationals.

4. Having crewmans books granted by competent Vietnamese agencies.

5. Having contracts on the hire of crewmen.

Article 11. Responsibilities of hirers of foreign crewmen

1. To guide foreign crewmen working onboard Vietnamese seagoing ships in strictly abiding by the relevant provisions of Vietnamese law.

2. To apply for certification of professional certificates and registration of foreign crewmen working onboard Vietnamese seagoing ships according the provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Any arising problems related to the employment of foreign crewmen working onboard Vietnamese seagoing ships must be promptly reported to Vietnam Maritime Administration and competent Vietnamese agencies.

Article 12. Responsibilities of foreign crewmen

1. To fulfill the obligations as agreed upon in their hire contracts

2. To perform with due diligence the assigned task strictly according to their job titles onboard their ships.

3. To strictly abide by relevant provisions of Vietnamese law, treaties to which Vietnam is a contracting party, and laws of the countries where their ships call at.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 13. Implementation effect

This Decision takes effect as from January 1,2006, and replaces the Transport Ministers Decision No. 4131/2001/QD-BGTVT of December 5, 2001, regarding Vietnamese crewmen working onboard foreign seagoing ships and foreign crewmen working onboard Vietnamese seagoing ships.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The director of the Office, directors of departments, the director of Vietnam Maritime Administration, as well as concerned agencies, organizations and individuals shall have to implement this Decision.

 

THE MINISTER OF TRANSPORT
Dao Dinh Binh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005 về điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.347

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!