Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 465-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 27/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 465-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 39 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều 3 và Điều 12 Luật Công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990;
Sau khi thoả thuận với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 465-TTgngày 27-8-1994 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 1. Mỗi quan hệ giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được quy định trong Luật Công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990 và Nghị định số 133-HĐBT ngày 20-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn. Bản quy chế này xác định một số điểm cụ thể về quan hệ phối hợp trong quá trình xử lý các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ có liên quan đến chức năng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm phát huy vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia với Nhà nước xây dựng và thực hiện các cơ chế, chủ trương, chính sách quản lý liên quan trực tiếp đến việc phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, viên chức và người lao động; bảo đảm các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động, đồng thời tổ chức, giáo dục, động viên công nhân, viên chức và người lao động tích cực thực hiện các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đã được xác định.

Điều 2. Trong việc soạn thảo các văn bản pháp luật, các chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì việc soạn thảo văn bản có trách nhiệm lấy ý kiến của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; văn bản dự thảo cần được gửi đến Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sớm để có đủ thời gian nghiên cứu và tham gia ý kiến.

- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm cử người đại diện có thẩm quyền trực tiếp tham gia cùng cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

- Trong trường hợp ý kiến của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo khác nhau, chưa thống nhất được, thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải báo cáo cả hai ý kiến khác nhau để Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định theo thẩm quyền.

Điều 3. Về việc tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm trong công nhân, viên chức và người lao động.

- Chính phủ định ra mục tiêu, nội dung thi đua hàng năm và tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng.

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm tổ chức phát động thi đua, đề ra những biện pháp phát huy mọi tiềm năng của công nhân, viên chức và người lao động để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.

Điều 4. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được cử người đại diện tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến quyền và lợi ích của công nhân, viên chức và người lao động do Chính phủ hoặc do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức.

Điều 5. Về việc giải quyết các kiến nghị của công nhân, viên chức và người lao động.

1- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động ở các Bộ, ngành, địa phương.

Khi có những vấn đề phát sinh cần giải quyết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần kịp thời phản ánh tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để giải quyết hoặc báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

2- Trong trường hợp các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức và người lao động đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hoặc các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, giải quyết nhưng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn có ý kiến khác thì Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có thể trực tiếp đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Điều 6. Hàng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng kế hoạch thu, chi nguồn quỹ công đoàn gửi Bộ Tài chính và Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Nếu nguồn thu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không đủ đáp ứng yêu cầu chi cần thiết thì Nhà nước sẽ xem xét, cấp hỗ trợ một phần kinh phí.

Điều 7. Bộ Ngoại giao theo thẩm quyền được giao, có trách nhiệm giúp Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nắm vững tình hình hoạt động Công đoàn các Quốc gia và Quốc tế và giúp Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thực hiện các kế hoạch hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Công đoàn các Quốc gia và Quốc tế.

Điều 8. Về chế độ thông tin báo cáo:

1- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thông tin cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tình hình kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách của Nhà nước mới ban hành liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ và lợi ích của công nhân, viên chức và người lao động.

Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chính phủ cử người đại diện đến Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo những vấn đề về chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công nhân, viên chức và người lao động.

2- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm báo cáo về tình tình việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn với Chính phủ.

Điều 9. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được mời dự các phiên họp của Chính phủ giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của công nhân, viên chức và người lao động hoặc liên quan đến hoạt động công đoàn.

Thủ tướng Chính phủ hoặc các thành viên của Chính phủ được mời đến dự các kỳ họp của Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi bàn về các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của công nhân, viên chức và người lao động.

Hàng năm (hoặc những khi cần thiết) Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp liên tịch (hoặc làm việc) để trao đổi về những vấn đề cần thiết trong mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thời gian, chương trình làm việc do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chuẩn bị.

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 465-TTg

Hanoi, August 27, 1994

DECISION

PROMULGATING THE STATUTE ON THE WORKING RELATIONS BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOR

THE PRIME MINISTER

Pursuant to Article 39 of the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Pursuant to Article 3 and Article 12 of the Trade Union Law on the 30th of June, 1990;
After reaching agreement with the President of the Vietnam General Confederation of Labor,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate the Statute on the Working Relations Between the Government and the Vietnam General Confederation of Labor.

Article 2.- This Decision takes effect as from the date of its signing.

Article 3.- The ministers, the heads of ministerial-level agencies and the heads of the agencies attached to the Government shall have to implement this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 

STATUTE

ON THE WORKING RELATIONS BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOR

(issued together with Decision No. 465-TTg on the 27th of August, 1994 of the Prime Minister)

Article 1.- The relations between the Government and the Vietnam General Confederation of Labor has been defined in the Trade Union Law on the 30th of June, 1990, and Decree No.133-HDBT on the 20th of April, 1991 of the Council of Ministers (now the Government) providing guidance for the implementation of the Trade Union Law. This Statute provides for a number of concrete points concerning the coordinate relations in the process of handling issues under the tasks and powers of the Government related to the function of the Vietnam General Confederation of Labor with a view to promoting the role of the Vietnam General Confederation of Labor in joining the State in the elaboration and implementation of the mechanisms, undertakings and policies of management directly related to the development of production, generation of employment, improvement of the material and spiritual life of the workers, State employees and laborers; ensuring the rights, obligations and the lawful and legitimate interests of workers, State employees and laborers, and at the same time organizing, educating and stipulating workers, State employees and laborers to actively carry out the assigned political, economic, social, security and defense tasks.

Article 2.- In the elaboration of the legal documents, policies, regimes on labor, wages, labor protection and other social policies directly related to the rights, obligations and interests of the laborers:

- The ministries, ministerial-level agencies and agencies attached to the Government, which preside over the elaboration of the documents, shall have to consult the Presidium of the Vietnam General Confederation of Labor. The draft documents should be sent to the Vietnam General Confederation of Labor early so that it can have enough time to study and give its suggestions.

- The President of the Vietnam General Confederation of Labor shall have to send its competent representatives to join the elaborating agency.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- On the organization of the movement of emulation in labor, production and practice of thrift among the workers, State employees and laborers:

- The Government shall set out the goals and contents of the emulation each year, and organize the review, commendation and reward.

- The Vietnam General Confederation of Labor has the responsibility to launch the emulation movement, and set forth measures to develop all potentials of the works, State employees and laborers in order to effectively realize the targets set by the Government.

Article 4.- The Vietnam General Confederation of Labor shall have to send its representatives to take part in the teams for the inspection and supervision of law observance, and the implementation of the policies and regimes related to the rights and interests of the workers, State employees and laborers organized by the Government or the ministries, ministerial-level agencies or agencies attached to the Government.

Article 5.- On the settlement of petitions of workers, State employees and laborers:

1. The Presidium of the Vietnam General Confederation of Labor has the responsibility to monitor the situation in the implementation of the policies and regimes related to the rights and interests of the laborers at the ministries, branches and localities.

When questions arise and need a solution, the Vietnam General Confederation of Labor should report them in time to the ministries, ministerial-level agencies and agencies attached to the Government. These agencies must closely cooperate with the Vietnam General Confederation of Labor to settle these questions, or report them to the Prime Minister for consideration and a solution.

2. In case the complaints and denunciations by workers, State employees and laborers have been considered and settled by the ministries, ministerial-level agencies or the agencies attached to the Government or the People's Committees in the provinces and cities, but the Vietnam General Confederation of Labor still has a different view, the President of the Vietnam Confederation of Labor may directly ask the Prime Minister for consideration and settlement.

Article 6.- Each year, the Vietnam General Confederation of Labor shall work out the plan of revenues and expenditures for the trade union funds, and send it to the Ministry of Finance and the State Planning Committee. These two agencies shall have to incorporate it into an overall plan and report to the Prime Minister. In case the sources of revenue of the Vietnam General Confederation of Labor fall below the level of the requirements, the State shall consider and grant a supplementary subsidy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 8.- On the regime of information and reporting:

1. The ministries, ministerial-level agencies and agencies attached to the Government have the responsibility to supply information to the Vietnam General Confederation of Labor on the socio-economic situation, and the newly-promulgated undertakings and policies of the State directly related to the rights, obligations and interests of workers, State employees and laborers.

When necessary and at the proposal of the Presidium of the General Confederation of Labor, the Government shall appoint its representative to a session of the Executive Committee of the General Confederation of Labor to inform issues about the policies and regimes directly related to the rights and interests of the workers, State employees and laborers.

2. The Presidium of the Vietnam General Confederation of Labor has the responsibility to report on the situation of employment, life, feelings and aspirations of the officials, public servants, workers, State employees and laborers, and on the trade union activities to the Government.

Article 9.- The President of the Vietnam General Confederation of Labor shall be invited to take part in the sessions of the Government dealing with issues directly related to the rights, obligations and interests of the workers, State employees and laborers, or to the trade union activities.

The Prime Minister or a member of the Government shall be invited to take part in the sessions of the Presidium of the Vietnam General Confederation of Labor which discuss questions related to employment and life of the workers, State employees and laborers.

Each year (or when necessary), the Prime Minister and President of the Vietnam General Confederation of Labor shall hold a meeting (or working session) to exchange views on necessary issues in the working relations between the Government and the Vietnam General Confederation of Labor. The time and agenda shall be prepared by the Office of the Government in collaboration with the Office of the Vietnam General Confederation of Labor.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 465-TTg ngày 27/08/1994 ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.842
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251