Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 437/QĐ-LĐTBXH năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số hiệu: 437/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 09/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 437/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và có đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BLĐTBXH ngày 9 tháng 4 năm 2012)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội

B-BLD-007183-TT

Dạy nghề

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội

2

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; giám đốc trung tâm dạy nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội

B-BLD-016427-TT

Dạy nghề

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội

3

Công nhận Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục

B-BLD-016420-TT

Dạy nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Công nhận lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục

B-BLD-016429-TT

Dạy nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh

Dạy nghề

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW

2

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh

Dạy nghề

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW

3

Công nhận Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

Dạy nghề

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW

4

Công nhận lại Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.

Dạy nghề

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW

2. Thủ tục hành chính bãi bỏ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Miễn nhiệm Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; giám đốc trung tâm dạy nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

B-BLD-016445-TT

Dạy nghề

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội

2

Thôi công nhận Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục

B-BLD-016448-TT

Dạy nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1. Thủ tục bổ nhiệm Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội B-BLD-007183-TT

- Trình tự thực hiện:

1. Trường/trung tâm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương bổ nhiệm hiệu trưởng, giám đốc trung tâm.

2. Trường/trung tâm đề xuất nhân sự theo trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH.

3. Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội đề nghị người có thẩm quyền xem xét và quyết định bổ nhiệm.

4. Người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm (mẫu số 1 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt (mẫu số 2 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm (mẫu số 3 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

d) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm tự khai theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị bổ nhiệm kèm theo;

đ) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm đối với người được đề nghị bổ nhiệm (mẫu số 5 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

e) Ý kiến nhận xét của cấp ủy hoặc chính quyền địa phương nơi người được đề nghị bổ nhiệm cư trú.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác hoặc bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc đầu tiên của trường/trung tâm mới thành lập.

a) Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm (mẫu số 6 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Sơ yếu lý lịch cuán được đề nghị bổ nhiệm tự khai theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị bổ nhiệm kèm theo;

c) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác (mẫu số 7 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

d) Ý kiến nhận xét của cấp ủy hoặc chính quyền địa phương nơi người được đề nghị bổ nhiệm cư trú.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm (mẫu số 1 hoặc mẫu số 6 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt (mẫu số 2 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm (mẫu số 3 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

d) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm đối với người được đề nghị bổ nhiệm (mẫu số 5 hoặc mẫu số 7 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại:

+ Khoản 1 Điều 45 Luật Dạy nghề:

“1. Giám đốc trung tâm dạy nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt;

b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý;

d) Đủ sức khỏe theo quy định.”

+ Khoản 1 Điều 46 của Luật Dạy nghề:

“1. Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất là 5 năm;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung cấp nghề; có bằng thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng nghề;

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý;

d) Đủ sức khỏe theo quy định”.

+ Điều 4, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“Điều kiện bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề

1. Đối với hiệu trưởng trường công lập: Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ; thời gian bổ nhiệm mỗi nhiệm kỳ là 05 năm và không giữ quá hai nhiệm kỳ liên tục.

2. Đối với hiệu trưởng trường tư thục: Phải đảm bảo điều kiện không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; thời gian công nhận mỗi nhiệm kỳ là 05 năm.”

+ Điều 5 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“Điều kiện bổ nhiệm, công nhận giám đốc trung tâm dạy nghề

1. Đối với giám đốc trung tâm công lập: Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ, thời gian bổ nhiệm mỗi nhiệm kỳ là 05 năm.

2. Đối với giám đốc trung tâm tư thục: Phải đảm bảo điều kiện không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; thời gian công nhận mỗi nhiệm kỳ là 05 năm.”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

2. Thủ tục Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; giám đốc trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội B-BLD-016427-TT

- Trình tự thực hiện:

1. Hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm được bổ nhiệm lại phải làm bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ;

2. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt do lãnh đạo trường/trung tâm chủ trì để trao đổi, thảo luận về điều kiện bổ nhiệm lại; nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của hiệu trưởng/giám đốc trong thời gian giữ chức vụ.

3. Tổ chức hội nghị liên tịch do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu trường/trung tâm chủ trì gồm: bí thư Đảng ủy (hoặc bí thư Chi bộ), tập thể lãnh đạo trường thảo luận và biểu quyết. Người được đề nghị bổ nhiệm lại phải được đa số thành viên trong hội nghị tán thành.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội ra quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường/trung tâm dạy nghề trực thuộc.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 10 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp ủy (mẫu số 11 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt (mẫu số 12 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

d) Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm lại (mẫu số 13 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

đ) Công văn (tờ trình) của lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm (mẫu số 14 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 10 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp ủy (mẫu số 11 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt (mẫu số 12 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

d) Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm lại (mẫu số 13 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

đ) Công văn (tờ trình) của lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm (mẫu số 14 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“1. Điều kiện bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm được xem xét bổ nhiệm lại, khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

b) Đạt chuẩn chức danh hiệu trưởng/giám đốc quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

c) Trường/trung tâm có nhu cầu;

d) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

đ) Hiệu trưởng/giám đốc được xem xét bổ nhiệm lại phải đủ một nhiệm vụ, trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

3. Thủ tục công nhận Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục B-BLD-016420-TT

- Trình tự thực hiện: Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường để lựa chọn hiệu trưởng đề nghị người có thẩm quyền công nhận.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (mẫu số 8 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Biên bản họp của hội đồng quản trị trường (mẫu số 9 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai vận dụng theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo.

- Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: trường cao đẳng nghề tư thục

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Dạy nghề; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng nghề.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (mẫu số 8 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Biên bản họp của hội đồng quản trị trường (mẫu số 9 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai vận dụng theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại:

+ Khoản 1 Điều 46 của Luật Dạy nghề:

“1. Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất là 5 năm;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung cấp nghề; có bằng thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng nghề;

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý;

d) Đủ sức khỏe theo quy định.”

+ Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“2. Đối với hiệu trưởng trường tư thục: Phải đảm bảo điều kiện không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; thời gian công nhận mỗi nhiệm kỳ là 05 năm”.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

4. Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục B-BLD-016429-TT

- Trình tự thực hiện:

1. Hiệu trưởng trường được công nhận lại phải làm bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ;

2. Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường nhận xét, đánh giá và đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hoặc không công nhận lại.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Công văn (tờ trình) của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng (mẫu số 16 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 17 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường (mẫu số 18 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng nghề tư thục

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Dạy nghề; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Công văn (tờ trình) của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng (mẫu số 16 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 17 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường (mẫu số 18 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“1. Điều kiện công nhận lại

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

b) Đạt chuẩn chức danh hiệu trưởng/giám đốc quy định tại thời điểm xem xét công nhận lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

c) Trường/trung tâm có nhu cầu;

d) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1. Thủ tục bổ nhiệm Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh

- Trình tự thực hiện:

1. Trường/trung tâm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc;

2. Đề xuất nhân sự:

a) Đối với nguồn nhân lực tại chỗ theo trình tự quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

- Hội đồng trường/tập thể lãnh đạo trung tâm thảo luận, lựa chọn và đề xuất phương án nhân sự căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của cán bộ chủ chốt trường/trung tâm, có thể giới thiệu từ 01 đến 03 người để lựa chọn.

- Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu trường/trung tâm chủ trì để trao đổi, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm; thông báo danh sách người được lãnh đạo giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển của người được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm.

Hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về việc bổ nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín, (phiếu tín nhiệm có giá trị tham khảo, không phải là căn cứ duy nhất để bổ nhiệm). Hội nghị bầu ban kiểm phiếu, gồm 03 người không phải là những người được lấy phiếu tín nhiệm. Ban kiểm phiếu có trưởng ban và 02 thành viên. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ chữ ký của trưởng ban và 02 thành viên.

- Tổ chức hội nghị liên tịch do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu trường/trung tâm chủ trì gồm: bí thư Đảng ủy (hoặc bí thư Chi bộ), tập thể lãnh đạo trường/trung tâm thảo luận và biểu quyết. Người được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số thành viên trong hội nghị tán thành.

b) Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác thực hiện theo trình tự quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 6.

- Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giới thiệu nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh bổ nhiệm.

- Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được bổ nhiệm đang công tác để tìm hiểu, xác minh lý lịch của cán bộ và trao đổi, thống nhất ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm với cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đó đang công tác.

- Căn cứ kết quả tìm hiểu, xác minh lý lịch cán bộ và ý kiến của cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác, cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến của cấp ủy cơ quan để thống nhất về việc bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết.

- Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định bổ nhiệm.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm (mẫu số 1 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt (mẫu số 2 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm (mẫu số 3 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

d) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm tự khai theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị bổ nhiệm kèm theo.

đ) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm đối với người được đề nghị bổ nhiệm (mẫu số 5 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

e) Ý kiến nhận xét của cấp ủy hoặc chính quyền địa phương nơi người được đề nghị bổ nhiệm cư trú.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác hoặc bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc đầu tiên của trường/trung tâm mới thành lập

a) Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm (mẫu số 6 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm tự khai theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo.

c) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác (mẫu số 7 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

d) Ý kiến nhận xét của cấp ủy hoặc chính quyền địa phương nơi người được đề nghị bổ nhiệm cư trú.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm (mẫu số 1 hoặc mẫu số 6 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt (mẫu số 2 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm (mẫu số 3 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

d) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm đối với người được đề nghị bổ nhiệm (mẫu số 5 hoặc mẫu số 7 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại:

+ Khoản 1 Điều 45 Luật Dạy nghề:

“1. Giám đốc trung tâm dạy nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt;

b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý;

d) Đủ sức khỏe theo quy định.”

+ Khoản 1 Điều 46 của Luật Dạy nghề:

“1. Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất là 5 năm;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung cấp nghề; có bằng thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng nghề;

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý;

d) Đủ sức khỏe theo quy định.”

+ Điều 4, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“Điều kiện bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề

“1. Đối với hiệu trưởng trường công lập: Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ; thời gian bổ nhiệm mỗi nhiệm kỳ là 05 năm và không giữ quá hai nhiệm kỳ liên tục.

2. Đối với hiệu trưởng trường tư thục: Phải đảm bảo điều kiện không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; thời gian công nhận mỗi nhiệm kỳ là 05 năm.”

+ Điều 5 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“Điều kiện bổ nhiệm, công nhận giám đốc trung tâm dạy nghề

1. Đối với giám đốc trung tâm công lập: Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ, thời gian bổ nhiệm mỗi nhiệm kỳ là 05 năm.

2. Đối với giám đốc trung tâm tư thục: Phải đảm bảo điều kiện không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; thời gian công nhận mỗi nhiệm kỳ là 05 năm.”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

2. Thủ tục bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh

- Trình tự thực hiện:

1. Hiệu trưởng/giám đốc được bổ nhiệm lại phải làm bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ;

2. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt do lãnh đạo trường/trung tâm chủ trì để trao đổi, thảo luận về điều kiện bổ nhiệm lại; nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong thời gian giữ chức vụ.

3. Tổ chức hội nghị liên tịch do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu trường/trung tâm chủ trì gồm: bí thư Đảng ủy (hoặc bí thư Chi bộ), tập thể lãnh đạo trường thảo luận và biểu quyết. Người được đề nghị bổ nhiệm lại phải được đa số thành viên trong hội nghị tán thành.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 10 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp ủy (mẫu số 11 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt (mẫu số 12 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

d) Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm lại (mẫu số 13 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

đ) Công văn (tờ trình) của lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm (mẫu số 14 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).

- Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 10 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp ủy (mẫu số 11 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt (mẫu số 12 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

d) Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm lại (mẫu số 13 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

đ) Công văn (tờ trình) của lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc trung tâm (mẫu số 14 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“1. Điều kiện bổ nhiệm lại

Hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm được xem xét bổ nhiệm lại, khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

b) Đạt chuẩn chức danh hiệu trưởng/giám đốc quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

c) Trường/trung tâm có nhu cầu;

d) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

đ) Hiệu trưởng/giám đốc được xem xét bổ nhiệm lại phải đủ một nhiệm vụ, trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

3. Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

- Trình tự thực hiện:

1. Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng/giám đốc để lựa chọn hiệu trưởng/giám đốc đề nghị người có thẩm quyền công nhận.

2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (mẫu số 8 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Biên bản họp của hội đồng quản trị trường (mẫu số 9 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai vận dụng theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo.

- Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (mẫu số 8 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Biên bản họp của hội đồng quản trị trường/trung tâm (mẫu số 9 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai vận dụng theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại:

+ Khoản 1 Điều 46 của Luật Dạy nghề:

“1. Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất là 5 năm;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung học cấp nghề; có bằng thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng nghề;

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý;

d) Đủ sức khỏe theo quy định.”

+ Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“2. Đối với hiệu trưởng trường tư thục: Phải đảm bảo điều kiện không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; thời gian công nhận mỗi nhiệm kỳ là 05 năm.”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

4. Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

- Trình tự thực hiện:

1. Hiệu trưởng trường/trung tâm được công nhận lại phải làm bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ;

2. Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm nhận xét, đánh giá và đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hoặc không công nhận lại.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Công văn (tờ trình) của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc (mẫu số 16 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 17 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm (mẫu số 18 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).

- Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận lại hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Công văn (tờ trình) của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc (mẫu số 16 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

b) Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 17 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);

c) Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm (mẫu số 18 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“1. Điều kiện công nhận lại

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

b) Đạt chuẩn chức danh hiệu trưởng/giám đốc quy định tại thời điểm xem xét công nhận lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

c) Trường/trung tâm có nhu cầu;

d) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

Ghi chú:

- Bổ sung nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận, công nhận lại hiệu trưởng:

+ Hiệu trưởng trường được bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật Dạy nghề và điều kiện theo quy định tại Điều 4, khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 13 của Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH.

+ Giám đốc trung tâm được bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Dạy nghề và điều kiện theo quy định tại Điều 5, khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 13 của Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH.

- Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH quy định đối với các thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng đầu tiên của trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập mới thành lập;

- Bổ sung Điều 9 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH quy định về việc lựa chọn hiệu trưởng, giám đốc trung tâm đối với các thủ tục công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng nghề tư thục, hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục và giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục;

- Bổ sung quy định số lượng hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại là 01 bộ đối với tất cả các thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ;

- Bổ sung quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 20 ngày làm việc đối với tất cả các thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ;

- Bổ sung 15 mẫu đơn của các thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ;

 

Mẫu Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc (Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề).

(1)
(2)
----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số: …./……

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

 

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị bổ nhiệm đ/c ………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]

I. Nêu nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.

- Chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao, định hướng phát triển của trường/trung tâm:

- Nhu cầu cán bộ đáp ứng yêu cầu của trường/trung tâm (nêu rõ lý do cần thiết phải bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc).

- Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

II. Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm................................... đề nghị [người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]…………...………… xem xét, bổ nhiệm ông/bà ……………………… giữ chức vụ hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm ..............................................................

Tóm tắt về nhân sự đề nghị bổ nhiệm:

- Họ và tên:..................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................

- Quê quán:....................................., Dân tộc:............................................................

- Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể:....................................................................

- Đơn vị hiện đang công tác:......................................................................................

- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):......................................................................................................

- Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+

……

…….

………………………………………………………………………….

+

……

…….

…………………………………………………………………………..

- Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám đốc đề nghị bổ nhiệm:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:

+ Năng lực công tác:

+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:

- Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

+ Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường/trung tâm: Số phiếu đồng ý........phiếu/.......phiếu (.......%). Số phiếu không đồng ý: ......phiếu/......phiếu (...%).

+ Hội nghị liên tịch của trường, trung tâm: Số phiếu đồng ý........phiếu/.......phiếu (.......%). Số phiếu không đồng ý: ......phiếu/......phiếu (...%).

(Hồ sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kèm theo)

Trường, trung tâm.....đề nghị [tên cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]………….. xem xét, quyết định bổ nhiệm ông/bà ……………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc……… ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……;
- Lưu VT, ….

(3)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

(3) Chức danh người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu biên bản Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng/giám đốc (Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề)

(1)
(2)
---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT

V/v giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng/giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:                                   Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm

- Địa điểm: tại ………………...............................................................................

II. Thành phần

- Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

- Số lượng được triệu tập:

- Có mặt: ……/…........................................ Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..…………….......

- Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh………………………….

- Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ………………………....

III. Nội dung

1. Người đứng đầu trường/trung tâm trao đổi, thảo luận về:

- Nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc, ý kiến phê duyệt về chủ trương bổ nhiệm;

- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc; thông báo quy hoạch cán bộ, quy trình bổ nhiệm, danh sách những người được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm;

- Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển.

2. Ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm.

3. Kết quả giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm: Kết quả (kết quả bỏ phiếu giới thiệu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

- Số phiếu phát ra:..............phiếu

- Số phiếu thu về:...............phiếu

- Số phiếu hợp lệ:...............phiếu

- Số phiếu không hợp lệ:...........phiếu

- Số phiếu đồng ý giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà .......... giữ chức vụ………... : .............phiếu/……. phiếu (…….%).

- Số phiếu không đồng ý giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà.........giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc................ :..…...phiếu/……. phiếu (…….%).

(Có biên bản kiểm phiếu giới thiệu đề nghị bổ nhiệm kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường, trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu biên bản Hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm (Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số  42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

(1)
(2)
------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH

V/v giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:                    Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm

- Địa điểm: tại ………………...............................................................................

II. Thành phần

- Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

-  Số lượng được triệu tập:

- Có mặt: ……/…............................... Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..…………….......

- Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh………………………….

- Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ………………………....

III. Nội dung

1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm cán bộ; Tóm tắt quy trình thực hiện nhân sự; Quy hoạch cán bộ; Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc, kết quả giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường/trung tâm.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm:

Kết quả:

- Số phiếu phát ra:...............phiếu

- Số phiếu thu về:................phiếu

- Số phiếu hợp lệ:................phiếu

- Số phiếu không hợp lệ:...........phiếu

- Số phiếu đồng ý giới thiệu: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)

- Số phiếu không đồng ý giới thiệu:……phiếu/….... phiếu (.....%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu Phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc (Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

 

PHIẾU TÍN NHIỆM

Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc

................................

 

STT

Họ và tên

(xếp theo vần A, B, C...)

Năm sinh

Chức vụ,  đơn vị công tác hiện tại

Đồng ý  giới thiệu

Không đồng ý giới thiệu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Đồng chí đồng ý hoặc không đồng ý thì đánh dấu X vào cột tương ứng.

 

 

 (không phải ký tên)

 

Mẫu Bản nhận xét đánh giá đối với người được đề nghị bổ nhiệm (Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số  42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

(1)
(2)
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM

(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm)

I- Sơ lược về lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ và tên:

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách.

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở trường, trung tâm; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.

3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội

III- Kết luận chung

1- Về đảm bảo tiêu chuẩn hiệu trưởng/giám đốc

2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(3)

____________

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

(3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu Tờ trình đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác hoặc quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc đầu tiên của trường/trung tâm mới thành lập (Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số  42/2010/TT-BLĐTBXH ngày  31 tháng 12  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

(1)
(2)
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Số: …./……

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị bổ nhiệm đ/c ………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]

I. Nêu nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.

II. Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm................................... đề nghị [người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]…………...………… xem xét, bổ nhiệm ông/bà ……………………… giữ chức vụ hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm ..............................................................

Tóm tắt về nhân sự đề nghị bổ nhiệm:

- Họ và tên:..................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................

- Quê quán:....................................., Dân tộc:............................................................

- Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể:....................................................................

- Đơn vị hiện đang công tác:......................................................................................

- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):.......................................................................................................

- Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+

……

…….

………………………………………………………………………….

+

……

…….

…………………………………………………………………………..

- Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám đốc đề nghị bổ nhiệm:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:

+ Năng lực công tác:

+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:

- Kết quả lấy ý kiến cấp uỷ cơ quan về việc bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc:

(Hồ sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kèm theo)

Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị [tên cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]………….. xem xét, quyết định bổ nhiệm ông/bà ……………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc………./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……;
- Lưu VT, ….

(3)
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp của cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

(2) Tên cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

(3) Chức danh người đại diện lãnh đạo cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

 

Mẫu Bản nhận xét đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị đang công tác (Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số  42/2010/TT-BLĐTBXH ngày  31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

(1)
(2)
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NƠI CÁN BỘ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM ĐANG CÔNG TÁC

I- Sơ lược về lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ và tên:

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách.

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở cơ quan, đơn vị đang công tác; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.

3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(3)

____________

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác.

(2) Tên cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác.

(3) Người đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác.

 

Mẫu Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng/giám đốc (Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số   42/2010/TT-BLĐTBXH ngày  31 tháng 12  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

(1)
(2)
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Số: …./……
V/v: Công nhận hiệu trưởng/giám đốc

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng/giám đốc]

I. Nêu lý do đề xuất công nhận hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình lựa chọn công nhận hiệu trưởng/giám đốc.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................

II. Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện công nhận hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm................................... đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng/giám đốc]…………...………… xem xét, công nhận ông/bà ……………………… giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc..........................................

Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc:

- Họ và tên:.................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................

- Quê quán:....................................., Dân tộc:............................................................

- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):.......................................................................................................

- Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+

……

…….

…………………………………………………………………………............

.........................................................................

+

……

…….

…………………………………………………………………………............

.........................................................................

(Hồ sơ hồ sơ đề nghị công nhận kèm theo)

Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm.....đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng/giám đốc]………….. xem xét, quyết định công nhận ông/bà ……………… giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……;
- Lưu VT, ….

(2)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận giám đốc.

 

Mẫu Biên bản họp của hội đồng quản trị trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm (Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

(1)
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

BIÊN BẢN HỌP

(Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm)

V/v đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ................................ Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm

- Địa điểm: tại ………………...............................................................................

II. Thành phần

- Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

- Số lượng được triệu tập:

- Có mặt: ……/….                                                 Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..…………….......

- Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh………………………….

- Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ………………………....

III. Nội dung

1. Nêu lý do công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình lựa chọn hiệu trưởng/giám đốc; Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận hiệu trưởng/giám đốc.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc:

Kết quả:

- Số phiếu phát ra:..............phiếu

- Số phiếu thu về:...............phiếu

- Số phiếu hợp lệ:...............phiếu

- Số phiếu không hợp lệ:...........phiếu.

- Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)

- Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận:……phiếu/….... phiếu (.....%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

 

Mẫu Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc (Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông tư số  42/2010/TT-BLĐTBXH ngày  31 tháng 12  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

          (1)
--------------------

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

Họ và tên:

Năm sinh:

Đơn vị công tác:

Chức vụ:

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

3- Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc./.

 

 

..............., ngày.......tháng...... năm 20....
Người tự nhận xét, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ và tên)

____________

(1) Tên trường/trung tâm nơi hiệu trưởng/giám đốc đang công tác.

 

Mẫu Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp ủy về việc bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc (Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số  42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

(1)
(2)
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ)

I- Sơ lược về lý lịch hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ và tên:

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc, căn cứ vào đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở trường/trung tâm; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.

3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội

III- Kết luận chung

1- Về đảm bảo tiêu chuẩn hiệu trưởng/giám đốc

2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(3)

____________

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

(3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc (Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số  42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

(1)
(2)
----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT

V/v đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ................................ Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm

- Địa điểm: tại ………………...............................................................................

II. Thành phần

- Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

- Số lượng được triệu tập:

- Có mặt: ……/…................ Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..…………….......

- Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh………………………….

- Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ………………………....

III. Nội dung

1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình thực hiện nhân sự; Điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lại.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại:

Kết quả:

- Số phiếu phát ra:..............phiếu

- Số phiếu thu về:...............phiếu

- Số phiếu hợp lệ:...............phiếu

- Số phiếu không hợp lệ:...............phiếu.

- Số phiếu đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)

- Số phiếu không đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại:……phiếu/….... phiếu (.....%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc (Mẫu số 13: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

(1)
(2)
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH

V/v đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ..................................Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm

- Địa điểm: tại ………………...............................................................................

II. Thành phần

- Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

-  Số lượng được triệu tập:

- Có mặt: ……/…..................... Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..…………….......

- Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh………………………….

- Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ………………………....

III. Nội dung

1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình thực hiện nhân sự; Điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc, kết quả giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường/trung tâm.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lại.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại:

Kết quả:

- Số phiếu phát ra:...............phiếu

- Số phiếu thu về:................phiếu

- Số phiếu hợp lệ:................phiếu

- Số phiếu không hợp lệ:...........phiếu

- Số phiếu đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)

- Số phiếu không đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại:……phiếu/….... phiếu (.....%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu Tờ trình của lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm (Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

(1)
(2)
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Số: …./……

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị bổ nhiệm lại đ/c … giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc………

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc]

I. Nêu lý do bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.

II. Căn cứ vào điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm................................... đề nghị [tên người có thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc]…………...………… xem xét, bổ nhiệm lại ông/bà ……………………… giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc..................................].

Tóm tắt về nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại:

- Họ và tên:.................................

- Ngày, tháng, năm sinh:....................

- Quê quán:....................................., Dân tộc:...............................

- Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể:....................................

- Đơn vị hiện đang công tác:....................................................

- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):......................................................

- Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+

……

…….

………………………………………………………………………….

+

……

…….

…………………………………………………………………………..

- Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám đốc đề nghị bổ nhiệm lại (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc, căn cứ vào đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:

+ Năng lực công tác:

+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:

- Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

+ Hội nghị cán bộ chủ chốt của trường/trung tâm: Số phiếu đồng ý........phiếu/.......phiếu (.......%). Số phiếu không đồng ý: ......phiếu/......phiếu (...%).

+ Hội nghị liên tịch của trường/trung tâm: Số phiếu đồng ý........phiếu/.......phiếu (.......%). Số phiếu không đồng ý: ......phiếu/......phiếu (...%).

(Hồ sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại kèm theo)

Trường/trung tâm.....đề nghị [người có thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc]………….. xem xét, quyết định bổ nhiệm lại ông/bà ……………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc……… ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……;
- Lưu VT, ….

(3)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

(3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

 

Mẫu phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc (Mẫu số 15: Ban hành kèm theo Thông tư số  42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

 

PHIẾU TÍN NHIỆM

Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc

Trường/trung tâm................................

- Họ và tên:

- Năm sinh:

- Đồng ý giới thiệu: £

- Không đồng ý giới thiệu: £

Đồng chí đồng ý hoặc không đồng ý thì đánh dấu X vào ô £ tương ứng

 

 

(không phải ký tên)

 

Mẫu Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc (Mẫu số 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

(1)
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Số: …./……
V/v: Công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc]

I. Nêu lý do công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào điều kiện công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..............................................................................

II. Căn cứ vào điều kiện công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm................................... đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc]…………...………… xem xét, công nhận lại ông/bà ……………………… giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc.........................................

Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc:

- Họ và tên:.................................

- Ngày, tháng, năm sinh:....................

- Quê quán:....................................., Dân tộc:...............................

- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):......................................................

- Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+

……

…….

………………………………………………………………………….

+

……

…….

…………………………………………………………………………..

(Hồ sơ hồ sơ đề nghị công nhận lại kèm theo)

- Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám đốc đề nghị công nhận lại, cụ thể:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:

+ Kết quả hoạt động của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc:

+ Năng lực lãnh đạo, quản lý:

+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:

 Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm...........đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận lại  hiệu trưởng/giám đốc]………….. xem xét, quyết định công nhận lại ông/bà ……………… giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……;
- Lưu VT, ….

(2)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận lại hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận lại giám đốc.

 

Mẫu bản tự kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc đối với các thủ tục hành chính công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc (Mẫu số 17: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

         (1)
--------------------

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

Họ và tên:

Năm sinh:

Đơn vị công tác:

Chức vụ:

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác.

3- Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc./.

 

 

..............., ngày.......tháng...... năm 20....
Người tự nhận xét, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ và tên)

____________

(1) Tên trường/trung tâm nơi hiệu trưởng/giám đốc đang công tác.

 

Mẫu Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm (Mẫu số 18: Ban hành kèm theo Thông tư số  42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.)

(1)
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm)

I- Sơ lược về lý lịch hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ và tên:

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc).

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác.

e) Tín nhiệm trong trường/trung tâm.

3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội

III- Kết luận chung

1- Về đảm bảo điều kiện công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc

2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ

 

 

(3)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

(3) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận lại hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận lại giám đốc.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 437/QĐ-LĐTBXH năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211