Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 422/QĐ-TTg bản ghi nhớ tuyển chọn và sử dụng lao động Việt Nam Ma-lai-xi-a 2016

Số hiệu: 422/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MA-LAI-XI-A VỀ TUYỂN CHỌN VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Bản Ghi nhớ ký ngày 07 tháng 8 năm 2015 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a v tuyn chọn và sử dụng lao động;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 119/TTr-LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 và văn bản số 366/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 01 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về tuyển chọn và sử dụng lao động kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ
ng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Công báo, các Vụ: KGVX, PL;
- Lưu: Văn thư, QHQT(3).DQ

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MA-LAI-XI-A VỀ TUYỂN CHỌN VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về việc tuyển chọn và sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là Bản Ghi nhớ).

2. Yêu cầu

Quá trình trin khai Kế hoạch phải chủ động, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến pháp, pháp luật và Điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BẢN GHI NHỚ

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ

a) Nhiệm vụ

- Các bộ, ngành và địa phương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, nội dung Bản Ghi nhớ, thực tế tình hình lao động của địa phương và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, chiến dịch truyền thông chung và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa cơ quan chức năng hai nước và các địa phương.

- Định kỳ hàng năm tổ chức Hội nghị luân phiên tại mỗi nước nhằm đánh giá kết quả hợp tác thực hiện Bản Ghi nhớ và trao đổi kế hoạch phối hợp trong thời gian, tiếp theo hoặc tổ chức các cuộc họp đột xuất để trao đổi, xử lý các vấn đề tồn tại hoặc phát sinh.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức sơ kết hàng năm. Tổng kết việc thực hiện Bản Ghi nhớ vào năm 2020.

b) Phân công

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương tổ chức thực hiện.

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Bản ghi nhớ

a) Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Bản Ghi nhớ, trong đó, chú trọng vào nội dung của hợp đồng lao động và trách nhiệm của các Bên liên quan nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động về việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật Ma-lai-xi-a và các quy định tại Bản Ghi nhớ này.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin truyền thông cơ sở; tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn, in phát tờ rơi, ký kết các kế hoạch liên tỉnh nhằm tuyên truyền về Bản Ghi nhớ.

b) Phân công

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thng tin truyền thông cơ sở.

- Các địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Bản Ghi nhớ.

c) Lộ trình thực hiện

- Trong quý I năm 2016, thông tin về Kế hoạch triển khai Bản Ghi nhớ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Trong suốt thời gian có hiệu lực của Bản Ghi nhớ, định kỳ thông tin về quy định pháp luật của Ma-lai-xi-a, nội dung cơ bản của Bản Ghi nhớ này.

3. Hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động sang làm việc tại Ma-lai-xi-a thực hiện đúng Bản Ghi nhớ.

a) Nhiệm vụ

Tìm hiểu, nghiên cứu các quy định pháp luật của Ma-lai-xi-a về tiếp nhận và quản lý lao động nước ngoài, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc ký kết các hợp đồng, làm thủ tục cho người lao động theo quy định pháp luật của Ma-lai-xi-a, quy định của Bản Ghi nhớ này, đảm bảo quyn và lợi ích của người lao động.

b) Phân công

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện và hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động sang Ma-lai-xi-a lao động theo hợp đồng.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, cung cấp danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép đầu tư sang Ma-lai-xi-a cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang thực hiện dự án đầu tư tại Ma-lai-xi-a.

c) Lộ trình thực hiện

-Trong quý I năm 2016 thông tin về Kế hoạch triển khai Bản Ghi nhớ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Trong suốt thời gian có hiệu lực của Bản Ghi nhớ, hướng dẫn các thay đổi liên quan đến chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài của Ma-lai-xi-a cho các doanh nghiệp để thực hiện.

4. Công tác quản lý lao động

a) Nhiệm vụ

Quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Ma-lai-xi-a, giải quyết vụ việc phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

b) Phân công

- Doanh nghiệp đưa người lao động sang Ma-lai-xi-a làm việc chịu trách nhiệm tổ chức quản lý người lao động theo đúng hợp đồng đã ký và quy định tại Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì việc hướng dẫn Ban Quản lý lao động và chuyên gia tại Ma-lai-xi-a và các doanh nghiệp thực hiện.

c) Lộ trình thực hiện

Từ khi Kế hoạch triển khai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trong suốt thời gian có hiệu lực của Bản Ghi nhớ.

5. Thành lập Nhóm công tác của Việt Nam, phối hợp với cơ quan chức năng của Ma-lai-xi-a trong quá trình thực hiện Bản Ghi nhớ.

a) Nhiệm vụ

- Phối hợp với phía Ma-lai-xi-a thành lập Nhóm công tác chung để theo dõi việc thực hiện Bản Ghi nhớ, tạo ra diễn đàn cho cán bộ hai Bên trực tiếp tham vấn lẫn nhau, bàn kế hoạch phối hợp trong thời gian ti, tổ chức họp định kỳ 6 tháng một lần theo quy định tại Bản Ghi nhớ và đột xuất trong trường hợp cần thiết để trao đổi, đưa ra giải pháp kịp thời cho các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Chính phủ hai nước việc sửa đi, b sung Điều Khoản của Bản Ghi nhớ.

- Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin với cơ quan chức năng của Ma-lai-xi-a đđánh giá thực hiện Bản Ghi nhớ.

b) Nguyên tắc thành lập Nhóm công tác của Việt Nam

Việc thành lập Nhóm công tác của Việt Nam phải đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ, có khả năng phi hợp với các cơ quan liên quan trong nước.

c) Thành phần Nhóm công tác của Việt Nam

- Thành phần chính Nhóm công tác của Việt Nam là Tổ công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội gồm một Lãnh đạo Bộ, đại diện các đơn vị thuộc Bộ (Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch-Tài chính), Lãnh đạo Ban Quản lý lao động và chuyên gia Việt Nam (thuộc Đại sứ quán) tại Ma-lai-xi-a.

- Tham gia Nhóm công tác của Việt Nam có đại diện Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an).

- Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo Lãnh đạo Bộ mời đại diện các bộ, ngành có liên quan khác tham gia Nhóm công tác của Việt Nam.

d) Phân công thực hiện

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan thực hiện.

đ) Lộ trình thực hiện

- Trong quý I năm 2016: Hoàn thành việc thành lập Nhóm công tác của Việt Nam.

- Nhóm công tác hoạt động từ khi được thành lập và xuyên suốt thời gian có hiệu lực của Bản Ghi nhớ.

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

1. Các bộ, ngành và địa phương liên quan được phân công trong Kế hoạch này chủ động lập dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm cơ quan đầu mối, chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan thực hiện Bản Ghi nhớ.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan chủ động bổ sung nhiệm vụ thực thi Kế hoạch này vào chương trình công tác của cơ quan, đơn vị mình.

3. Trong quá trình thực hiện, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bản Ghi nhớ, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hai nước; định kỳ hàng năm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 về Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a về tuyển chọn và sử dụng lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.928

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!