Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4100/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 4100/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 27/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4100/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung được phân công tại Quyết định này chủ động xây dựng kế hoạch, đề án và văn bản tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố:

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thời gian thực hiện

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT)

Quý I - IV

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Sở KH&ĐT

Quý I - IV

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về nhiệm vụ năm 2017

Các sở, ban ngành và quận, huyện

Quý I - IV

Triển khai thực hiện Chủ đề năm 2017 “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”

Sở KH&ĐT

Quý I - IV

Rà soát việc thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển

Sở KH&ĐT

Quý I - II

Gặp gỡ định kỳ các doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết các khó khăn; đẩy mạnh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển

Sở KH&ĐT

Quý I - IV

Chuẩn bị các nội dung trình (báo cáo, tờ trình,...) và kiểm tra công tác thể chế hóa các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố tại các kỳ họp trong năm 2017

Các cơ quan chuyên môn

Quý I - IV

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực của thành phố

Sở: KH&ĐT, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường

Quý I - IV

Tiếp công dân, tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực phụ trách

Thanh tra TP, Văn phòng UBND TP

Định kỳ theo quy chế

Chủ tịch Võ Thành Thống

Tiếp xúc doanh nghiệp và công dân định kỳ theo quy định

Sở KH&ĐT; Thanh tra TP và Văn phòng UBND TP

Quý I - IV

Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của thành phố năm 2016; phát động và ký kết thi đua của các cụm, khối thi đua năm 2017

Sở Nội vụ

Quý I

Xây dựng bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-SNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ

Quý I - IV

Tổng kết giao ước thi đua năm 2016 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương và bảng điểm thi đua của thành phố

Sở Nội vụ

Quý I

Sơ kết giao ước thi đua năm 2017 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Nội vụ

Quý III

Tổ chức tập huấn triển khai Luật Thi đua, Khen thưởng và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật

Sở Nội vụ

Quý IV

Kiểm tra, giám sát các sở, ban ngành và quận, huyện việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Sở Nội vụ

Quý IV

Kiểm tra cơ quan, địa phương việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

Sở Nội vụ

Quý IV

Chỉ đạo tiếp tục rà soát, kiện toàn sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố theo quy định

Sở Nội vụ

Quý I - IV

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn đơn vị sự nghiệp theo định hướng tại Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

Sở Nội vụ

Quý I - IV

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch biên chế công chức, viên chức trình Bộ Nội vụ theo quy định

Sở Nội vụ

Quý I - IV

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng

Thanh tra TP

Quý I - IV

Thực hiện công tác ngoại giao

Sở Ngoại vụ

Quý I - IV

Tổ chức triển khai Chỉ thị công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2017

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

Quý I (Tháng 01)

Chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2017

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

Quý I

Tổ chức Tết Quân - Dân năm 2017

Bộ Chỉ huy Quân sự TP và quận Ô Môn

Quý I (Tháng 01)

Quy hoạch xây dựng thế trận phòng thủ cấp thành phố và các quận, huyện

Bộ Chỉ huy Quân sự TP và quận, huyện

Quý I - IV

Thực hiện đề án về công tác phòng không nhân dân, công tác dân quân tự vệ; đề án “Bảo đảm Quốc phòng” giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030

Bộ Chỉ huy Quân sự TP và quận, huyện

Quý I - IV

Tiếp tục thực hiện Đề án 1237 về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ đến năm 2020; thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/10/2015 về một số chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

Quý I - IV

Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ban An toàn giao thông thành phố

Quý I

Sơ kết 05 năm thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông giữa Ban An toàn giao thông thành phố và các sở, ban ngành giai đoạn 2011 - 2016

Ban An toàn giao thông thành phố

Quý II (Tháng 5)

Tổ chức Hội thi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa thành phố lần thứ II năm 2017

Ban An toàn giao thông thành phố

Quý III (Tháng 9)

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”

Ban An toàn giao thông thành phố

Quý IV

Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn

Ban An toàn giao thông thành phố

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

Quý I - IV

Phó Chủ tịch Lê Văn Tâm

Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực khối văn hóa - xã hội theo quy định

Khối ngành Văn hóa - Xã hội

Quý I - IV

Tập trung công tác triển khai các công trình, dự án lĩnh vực khối văn hóa - xã hội

Khối ngành Văn hóa - Xã hội

Quý I - IV

Rà soát, sắp xếp và tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp thuộc khối, ngành văn hóa - xã hội

Khối ngành Văn hóa - Xã hội

Quý I - IV

Tổng rà soát việc triển khai cơ chế, chế độ, chính sách thuộc khối, ngành văn hóa - xã hội

Khối ngành Văn hóa - Xã hội

Quý I - IV

Định kỳ làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể; họp giao ban khối văn hóa - xã hội; họp cơ quan báo, đài định kỳ hàng quý

Các cơ quan thuộc khối Văn hóa - xã hội

Quý I - IV

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các sự kiện ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm của cả nước và thành phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL, sở, ngành và quận, huyện

Quý I - IV

Tổ chức họp mặt văn nghệ sỹ mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

Sở VH,TT&DL

Quý I (Tháng 01)

Tiếp tục kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số phát triển con người đến năm 2020

Sở KH&ĐT; sở, ngành liên quan

Quý I - IV

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ -TB&XH)

Quý II (Tháng 5)

Tổ chức điều tra cung - cầu lao động năm 2017

Sở LĐ-TB&XH

Quý III (Tháng 7)

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Sở LĐ-TB&XH

Quý III (Tháng 7)

Sơ kết Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương

Sở LĐ-TB&XH

Quý IV (Tháng 12)

Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn cấp thành phố và tham gia cấp khu vực, toàn quốc

Sở VH,TT&DL; sở, ngành, quận, huyện

Quý I - IV

Tập trung xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sở VH,TT&DL; sở, ngành, quận, huyện

Quý I - IV

Chỉ đạo xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, thể thao ở cơ sở

Sở VH,TT&DL; quận, huyện

Quý I - IV

Tổ chức các giải thể thao Đại hội Thể dục thể thao khu vực ĐBSCL, quốc gia và quốc tế tại thành phố Cần Thơ

Sở VH,TT&DL

Quý I - IV

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ VIII năm 2018

Sở VH,TT&DL

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo

Sở Nội vụ

Quý I

(Tháng 01)

Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên năm 2017

Sở Nội vụ

Quý II

Chỉ đạo, tập huấn Công tác thanh niên năm 2017

Sở Nội vụ

Quý II

Chỉ đạo thực hiện Hội nghị đối thoại chức sắc các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo về việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Phát huy vai trò tín ngưỡng, tôn giáo trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Sở Nội vụ

Quý II (Tháng 6)

Chỉ đạo Hội nghị triển khai văn bản pháp luật về tôn giáo cho các Trưởng điểm nhóm, Mục sư (tự phong, chưa đăng ký phong chức,..) của các hệ phái Tin Lành chưa có pháp nhân

Sở Nội vụ

Quý III (Tháng 7)

Chỉ đạo lớp tập huấn bồi dưỡng, kiến thức về công tác tôn giáo cho cán bộ cơ sở

Sở Nội vụ

Quý III (Tháng 7)

Chỉ đạo Hội nghị quán triệt triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Sở Nội vụ

Quý III (Tháng 8)

Chỉ đạo Hội nghị cập nhật kiến thức về công tác tôn giáo cho cán bộ chủ chốt cấp thành phố và quận, huyện

Sở Nội vụ

Quý III (Tháng 8)

Chỉ đạo Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo

Sở Nội vụ

Quý III (Tháng 8)

Kiểm tra Công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại một số Sở, ngành và quận, huyện

Sở Nội vụ

Quý III

Chỉ đạo thực hiện các kết luận của Thường trực Ủy ban trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại các cuộc họp thường kỳ

Sở Nội vụ

Quý I-IV

Tổ chức họp mặt báo chí mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT)

Quý I

(Tháng 01)

Triển khai thực hiện Đề án thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung

Sở TT&TT

Quý I (Tháng 01)

Tổ chức Hội sách thành phố Cần Thơ lần thứ II năm 2017

Sở TT&TT

Quý I (Tháng 3)

Tổ chức lớp tập huấn công tác Thông tin đối ngoại và Người phát ngôn cho các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Sở TT&TT

Quý II

Triển khai Dự án đầu tư Phát triển và mở rộng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại tất cả các cơ quan nhà nước đến cấp xã và các cơ quan đơn vị trên địa bàn

Sở TT&TT

Quý I - II

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng LAN ở UBND xã, phường, thị trấn

Sở TT&TT

Quý I - II

Triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống tổng hợp, thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước thành phố giai đoạn 2016 - 2020

Sở TT&TT

Quý I - III

Tổ chức Hội thao truyền thống ngành thông tin và truyền thông khu vực phía Nam lần thứ 10

Sở TT&TT

Quý II - III

Tổ chức xây dựng Đường sách thành phố năm 2017

Sở TT&TT

Quý II - III

Triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố

Sở TT&TT

Quý II - III

Thí điểm camera công cộng về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố

Sở TT&TT

Quý II - III

Triển khai, theo dõi thực hiện Quy hoạch phát triển Thông tin truyền thông thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở TT&TT

Quý I - IV

Triển khai thực hiện Kế hoạch ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018

Sở TT&TT

Quý I - IV

Triển khai Dự án đầu tư mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình thành phố

Sở TT&TT

Quý I - IV

Triển khai Dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các Đài Truyền thanh cấp huyện

Sở TT&TT

Quý I - IV

Chỉ đạo việc thực hiện Đề án thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung

Sở TT&TT

Quý II - IV

Tổ chức sơ kết/tổng kết Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố; sơ kết/tổng kết Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Người phát ngôn thành phố

Sở TT&TT

Quý II, IV

Tổng kết công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ năm 2016

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

Quý I

Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 quốc gia năm 2017

Sở GD&ĐT

Quý I (Tháng 01)

Tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng trường điển hình đổi mới năm 2017

Sở GD&ĐT

Quý I (Tháng 01)

Sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017

Sở GD&ĐT

Quý I

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Sở GD&ĐT

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác tổ chức thi Trung học phổ thông Quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2017

Sở GD&ĐT

Quý II

Tổng kết năm học 2016 - 2017

Sở GD&ĐT

Quý III

Chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Sở Y tế

Quý I

Triển khai chương trình hành động phòng, chống dịch bệnh năm 2017

Sở Y tế

Quý I

Tổ chức rà soát, đánh giá các hoạt động bổ trợ tư pháp năm 2017

Sở Tư pháp

Quý III - IV

Xây dựng hệ thống mạng lưới tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Sở Tư pháp

Quý I - II

Tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần VI năm 2017

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và HCTL

Quý II (Tháng 4)

Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017

Ban Dân tộc

Quý II

Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Quý II - IV (Tháng 6, 11)

Tổng kết công tác dân tộc năm 2017

Ban Dân tộc

Quý IV

Phó Chủ tịch Võ Thị Hồng Ánh

Rà soát triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố tầm nhìn đến năm 2050

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Triển khai các giải pháp xây dựng thành phố trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Tổ chức triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chung tại các quận, huyện

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động của thị trường bất động sản

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý quy hoạch, đô thị của thành phố

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Hoàn thành và triển khai dự án phát triển thành phố tăng cường khả năng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

Sở Xây dựng

Quý II - IV

Lập và triển khai Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị (cây xanh, chiếu sáng,...)

Sở Xây dựng

Quý III - IV

Tăng cường quản lý quy hoạch, chất lượng công tác thẩm định quy hoạch xây dựng; giám sát đầu tư, chất lượng công trình

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Theo dõi các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu tái định cư

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Kiểm tra triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở, đặc biệt cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân và người lao động

Sở Xây dựng

Quý II - IV

Lập Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thành phố

Sở Xây dựng

Quý I - IV

Phó Chủ tịch Đào Anh Dũng

Phê duyệt và triển khai các quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT)

Quý I

Chỉ đạo xây dựng và triển khai các giải pháp chủ động hội nhập quốc tế trên lĩnh vực nông nghiệp

Sở NN&PTNT

Quý I - IV

Kiểm tra sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khôi phục phát triển chăn nuôi, thủy sản và công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây, con, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Sở NN&PTNT

Quý I - IV

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học và tạo giống, xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản của thành phố

Sở NN&PTNT

Quý I - IV

Kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm về nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản

Sở NN&PTNT

Quý I - IV

Kiểm tra tình hình quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Sở NN&PTNT

Quý I - IV

Chỉ đạo tổ chức phát động “Tết trồng cây”

Sở NN&PTNT

Quý II

Kiểm tra công tác thủy lợi mùa khô; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

Sở NN&PTNT

Quý II - IV

Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Sở NN&PTNT

Quý III

Lập quy hoạch ngành Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Quý II

Chỉ đạo triển khai thực hiện 02 dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Thốt Nốt và huyện Thới Lai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Rà soát, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trong năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II

Chỉ đạo các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ, chiến dịch về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học

Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ngành có liên quan

Quý II - IV

Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp trong kiểm tra môi trường các đơn vị sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, các khu xử lý rác, bệnh viện, chợ, kênh, rạch…

Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ngành có liên quan

Quý I - IV

Chỉ đạo triển khai, tổ chức điều tra và xây dựng báo cáo đa dạng sinh học

Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ngành có liên quan

Quý I - IV

Tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Cục Thống kê

Quý I (Tháng 02)

Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài Nam

Triển khai Quy hoạch phát triển ngành cơ khí thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tổ chức thực hiện quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương

Quý I

Triển khai công tác lập Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng năm 2030

Sở Công Thương

Quý I - IV

Triển khai Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kế hoạch cung cấp và phân bổ sản lượng điện

Sở Công Thương

Quý I

Tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương

Quý II

Triển khai thực hiện danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên của thành phố giai đoạn 2016 - 2020

Sở Công Thương

Quý II

Triển khai Quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đon 2016 - 2025, có xét đến 2035

Sở Công Thương

Quý III - IV

Tổ chức kiểm tra an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương

Quý III - IV

Triển khai công tác lập Quy hoạch phát triển thương mại thành phố đến năm 2025, định hướng đến 2030

Sở Công Thương

Quý I - IV

Xây dựng và triển khai các giải pháp ngành Công Thương hướng đến trung tâm công nghiệp của vùng ĐBSCL

Sở Công Thương

Quý I - IV

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh phục vụ xuất khẩu

Sở Công Thương

Quý I - IV

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản trên địa bàn các quận, huyện thành phố

Sở Công Thương

Quý I - IV

Thực hiện cơ chế chính sách nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vào ươm tạo tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Sở Công Thương

Quý I - IV

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ, Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng quận, huyện hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Sở Công Thương

Quý I - IV

Tiếp tục triển khai dự án cấp điện nông thôn thành phố từ lưới điện quốc gia, giai đoạn 2015 - 2020

Sở Công Thương

Quý I - IV

Chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương

Quý I - IV

Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng APEC năm 2017 tại thành phố

Sở Ngoại vụ

Quý III

Tổ chức Tết cho người nước ngoài năm 2018

Sở Ngoại vụ

Quý IV (Tháng 12)

Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức tập huấn kiến thức đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố

Sở Ngoại vụ

Quý IV

Tổ chức Triển lãm Festival Nông nghiệp ĐBSCL

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mạiHCTL

Quý I (Tháng 3)

Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Cần Thơ

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mạiHCTL

Quý III (Tháng 9)

Tổ chức Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mạiHCTL

Quý IV (Tháng 11)

Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Dũng

Chỉ đạo công tác thu - chi và điều hành ngân sách năm 2017

Sở Tài chính, Cục Thuế; quận, huyện

Quý I - IV

Xây dựng Kế hoạch chi trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Sở Tài chính

Quý IV (Tháng 12)

Chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan

Theo kế hoạch

Chỉ đạo giám sát tài chính năm 2016 và 6 tháng năm 2017 của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu

Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan

Trước ngày 31/8/2017 (báo cáo 6 tháng); trước ngày 31/5/2018 (báo cáo năm)

Chỉ đạo công tác xếp loại hình doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả hoạt động của viên chức quản lý năm 2016 các công ty độc lập thuộc UBND thành phố quản lý

Sở Tài chính

Trước ngày 31/5/2017

Tổ chức họp mặt các doanh nghiệp mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

Sở KH&ĐT

Quý I (Tháng 01)

Tổ chức họp mặt các nhà khoa học mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý I (Tháng 01)

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ và sở, ngành liên quan

Quý I - IV

Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ngành có liên quan

Quý II

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ngành có liên quan

Quý III

Chỉ đạo công tác Tổng điều tra Kinh tế năm 2017

Cục Thống kê

Quý I - III

Chỉ đạo công tác Thống kê năm 2017

Cục Thống kê

Theo kế hoạch

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hải quan năm 2014; triển khai thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi và các Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn thi hành

Cục Hải quan và các sở, ngành liên quan

Quý I - IV

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan, thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh áp dụng phương thức quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu

Cục Hải quan và các sở, ngành liên quan

Quý I - IV

Tăng cường công tác thu hồi nợ đọng thuế, tổng hợp từ các chi cục lập hồ sơ, kiểm tra, rà soát và phân loại nợ đọng thuế chính xác

Cục Hải quan và các sở, ngành liên quan

Quý I - IV

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành:

STT

Văn bản

Cơ quan trình

Thời gian trình

CHỈ THỊ

1

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2017

Sở Nội vụ

Quý I

2

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 3)

3

Tăng cường công tác thu thuế năm 2017

Cục Thuế

Quý I (Tháng 01)

4

Tổ chức đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018

Sở Công Thương

Quý IV

5

Điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017

Sở Tài chính

Quý I (Tháng 01,02)

6

Tăng cường thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo vệ an toàn các hoạt động lễ, hội, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán năm 2017 trên địa bàn thành phố

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

Quý I (Tháng 01)

7

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Sở NN&PTNT

Quý I

8

Tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2017

Ban An toàn giao thông thành phố

Quý I (Tháng 02)

9

Tăng cường các giải pháp kéo giảm tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong thanh niên, thiếu niên năm 2017

Ban An toàn giao thông thành phố

Quý I (Tháng 3)

10

Nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017 – 2018

Sở GD&ĐT

Quý III (Tháng 9)

11

Công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2017

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

Quý I (Tháng 01)

QUYẾT ĐỊNH

1

Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 cho Cục Thuế và UBND quận, huyện

Sở Tài chính; Cục Thuế

Quý IV (Tháng 12)

2

Đề án xây dựng danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên của thành phố giai đoạn 2016 - 2020

Sở Công Thương

Quý II

3

Quy định về mức hỗ trợ Chương trình xúc tiến, thương mại thành phố

Sở Công Thương

Quý I

4

Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và Quản lý Chương trình, Kế hoạch, Đề án khuyến công trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương

Quý I

5

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương

Quý IV

6

Phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố

Sở Công Thương

Quý II (Tháng 6)

7

Đề án “Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”

Sở Công Thương

Quý II

8

Quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035

Sở Công Thương

Quý IV

9

Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2025, định hướng 2030

Sở Công Thương

Quý IV

10

Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương

Quý IV

11

Lộ trình chấm dứt sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công lạc hậu

Sở Xây dựng

Quý I - IV

12

Điều chỉnh giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với cá nhân và tổ chức đang thuê

Sở Xây dựng

Quý I - II

13

Công bố đơn giá Dịch vụ công ích

Sở Xây dựng

Quý I - II

14

Quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

Quý II

15

Quy hoạch tổng thể Giao thông vận tải đô thị thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

Quý II

16

Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông thành phố đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

Quý II

17

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I

18

Ban hành đơn giá thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I

19

Thành lập Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (thay thế Quyết định số 466 ngày 27 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I

20

Phê duyệt Đề án khai thác quỹ đất thành phố, giai đoạn 2017 - 2021 (Khu Đô thị mới Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy và Khu đất nhà nước quản lý tiếp giáp đường Trần Hoàng Na nối dài, quận Ninh Kiều)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I

21

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND thành phố về Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính

Quý I - II

22

Phê duyệt Đề cương dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Thới Lai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II

23

Phê duyệt Đề cương dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Thốt Nốt

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II

24

Ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II - III

25

Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành (theo quy định tại Khoản 2 Điều 91 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý III

26

Sửa đổi, bổ sung bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV

27

Phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV (Tháng 12)

28

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV (Tháng 12)

29

Công bố thủ tục hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I - IV

30

Phân loại ấp, khu vực thuộc thành phố

Sở Nội vụ

Quý II

31

Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

Sở Nội vụ

Khi có Nghị định thay thế NĐ số 24/2014/NĐ-CP

32

Phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần, nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động

Sở Nội vụ

Khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ

33

Phê duyệt danh mục thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý III

34

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2018 - 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý III

35

Phê duyệt Chương trình ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ phát triển đô thị thông minh Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý III

36

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thành phố giai đoạn 2017 - 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý III

37

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố

Sở Tư pháp

Quý I

38

Thành lập các Đoàn Kiểm tra liên ngành theo chương trình trọng tâm

Sở Tư pháp

Quý II

39

Điều chỉnh toàn diện Quy hoạch phát triển y tế thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Y tế

Quý II

40

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm một cửa và dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ

Sở TT&TT

Quý II

41

Ban hành Quy chế quản lý và khai thác Khu công nghệ thông tin tập trung

Sở TT&TT

Quý II

42

Ban hành Chế độ ưu đãi đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Sở TT&TT

Quý II

43

Phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển hoạt động xuất bản, in và phát hành đến năm 2025, định hướng 2030

Sở TT&TT

Quý III

44

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin thành phố năm 2018

Sở TT&TT

Quý IV

45

Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp viễn thông

Sở TT&TT

Quý IV

46

Phê duyệt Đề án thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người Cao tuổi thành phố

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 01)

47

Thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động thành phố Cần Thơ năm 2017

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 01)

48

Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 3)

49

Ban hành chương trình An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 02)

50

Nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều của thành phố áp dụng giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐ-TB&XH

Quý II (Tháng 5)

51

Phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Sở LĐ-TB&XH

Quý II (Tháng 6)

52

Phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

Sở LĐ-TB&XH

Quý IV (Tháng 12)

53

Giao chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2017

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

Quý I (Tháng 01)

54

Tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

Quý I (Tháng 01)

55

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác tuyển sinh quân sự thành phố

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

Quý I (Tháng 3)

56

Triển khai thực hiện đề án bảo đảm quốc phòng thành phố giai đon 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

Quý I

57

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 của thành phố

Sở Tài chính

Quý I (Tháng 01)

58

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 của thành phố

Sở Tài chính

Quý I (Tháng 01,02)

59

Giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017

Sở Tài chính

Quý III (Tháng 7)

60

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

Sở Tài chính

Quý IV (Tháng 12)

61

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thành phố giai đoạn 2017 - 2020

Sở NN&PTNT

Quý II

62

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng trường điển hình đổi mới năm 2016 - 2017

Sở GD&ĐT

Quý I

63

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở GD&ĐT

Quý II

64

Thành lập Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2017

Sở GD&ĐT

Quý II

65

Phê duyệt Đề án xây dựng trường điển hình đổi mới thành phố giai đoạn 2016 - 2020

Sở GD&ĐT

Quý II

66

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018

Sở GD&ĐT

Quý II

67

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2017

Sở GD&ĐT

Quý II

68

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố

Sở GD&ĐT

Quý III

ĐỀ ÁN

1

Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế của thành phố đến năm 2020, định hướng năm 2030

Sở Công Thương

Quý III

2

Khai thác quỹ đất thành phố, giai đoạn 2017 - 2021 (Khu Đô thị mới Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy và Khu đất nhà nước quản lý tiếp giáp đường Trần Hoàng Na nối dài, quận Ninh Kiều)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I

3

Điều chỉnh quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng giai đoạn 2015 - 2020

Sở Tư pháp

Khi có thông báo của Bộ Tư pháp

4

Phát triển năng lực cho các nghệ sỹ, diễn viên chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghệ thuật biểu diễn thành phố đến năm 2020

Sở VH,TT&DL

Quý I

5

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch thành phố giai đoạn 2016 - 2020

Sở VH,TT&DL

Quý II

6

Phát triển các loại hình thể thao, các khu thể thao, các sự kiện thể thao... gắn với phát triển du lịch trên địa bàn

Sở VH,TT&DL

Quý III

7

Xây dựng Điểm du lịch quốc gia của thành phố theo quy hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Quần thể bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, cồn dọc sông Hậu

Sở VH,TT&DL

Quý III

8

Biên soạn, xuất bản địa chí thành phố

Sở VH,TT&DL

Quý IV

9

Bảo tồn và phát huy Làng cổ Long Tuyền

Sở VH,TT&DL

Quý IV

10

Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 3)

11

Xây dựng cơ sở dữ liệu hố khoan khảo sát địa chất và thí nghiệm sức chịu tải cọc trên địa bàn thành phố phục vụ công tác lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Sở Xây dựng

Quý I - II

12

Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ kỹ thuật các công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng (theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP) thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn

Sở Xây dựng

Quý I - II

13

Xây dựng đề án giá dịch vụ thoát nước và lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước

Sở Xây dựng

Quý I - II

14

Quản lý các phương tiện thủy nội địa thô sơ trên địa bàn thành phố (phương tiện có tải trọng toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người)

Ban An toàn giao thông thành phố; Sở Giao thông vận tải

Quý III (Tháng 10)

15

Xây dựng trường điển hình đổi mới thành phố giai đoạn 2016 - 2020

Sở GD&ĐT

Quý II

KẾ HOẠCH

1

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố năm 2017

Sở Công Thương

Quý I

2

Chương trình bình ổn thị trường năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán năm 2018

Sở Công Thương

Quý II

3

Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của thành phố năm 2016

Sở Nội vụ

Quý I

4

Công tác thanh niên năm 2017

Sở Nội vụ

Quý I (Tháng 01)

5

Thống kê Bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sở Nội vụ

Quý I (Tháng 3)

6

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Sở Nội vụ

Quý I

7

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Sở Nội vụ

Quý I

8

Xuất bản quyển “Người tốt việc tốt”

Sở Nội vụ

Quý III-IV

9

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Sở Nội vụ

Quý IV

10

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017

Sở Nội vụ

Quý IV

11

Cải cách hành chính năm 2017

Sở Nội vụ

Quý IV (Tháng 12)

12

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017

Sở Nội vụ

Quý IV (Tháng 12)

13

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017

Sở Nội vụ

Quý IV (Tháng 12)

14

Bảng đăng ký giao ước thi đua của thành phố năm 2017

Sở Nội vụ

Quý I

15

Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp, nhiệm vụ cấp bách trong bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I

16

Thu gom, vận chuyển, lưu giữ và trung chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II

17

Thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em thành phố

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 01)

18

Thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 01)

19

Đào tạo nghề lao động nông thôn thành phố Cần Thơ năm 2017

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 01)

20

Thực hiện Chương trình Mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố năm 2017

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 01)

21

Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2017 trên địa bàn thành phố

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 02)

22

Thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 02)

23

Thực hiện Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 02)

24

Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Bình đẳng giới

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 02)

25

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 3)

26

Thực hiện Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2017

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 3)

27

Thực hiện Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 3)

28

Thực hiện Chương trình Mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố áp dụng giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐ-TB&XH

Quý II (Tháng 4)

29

Tổ chức điểm giữ trẻ mùa lũ

Sở LĐ-TB&XH

Quý II (Tháng 5)

30

Tổ chức Tháng hành động vì Bình đẳng giới

Sở LĐ-TB&XH

Quý II (Tháng 6)

31

Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ

Sở LĐ-TB&XH

Quý II (Tháng 6)

32

Thực hiện điều tra cung - cầu lao động năm 2017

Sở LĐ-TB&XH

Quý II (Tháng 6)

33

Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018

Sở TT&TT

Quý IV

34

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân cơ sở và thực hiện quy ước

Sở Tư pháp

Quý I

35

Triển khai các luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua trong năm 2017

Sở Tư pháp

Quý I, III

36

Thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017

Sở Tư pháp

Quý III

37

Kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

 Sở Tư pháp

Quý III

38

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Sở Tư pháp

Quý I

39

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Sở Tư pháp

Quý I

40

Sơ kết 03 năm Luật Xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Theo Kế hoạch Bộ Tư pháp

41

Thực hiện đăng ký hộ tịch lưu động trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017

Sở Tư pháp

Quý I

42

Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố

Sở Tư pháp

Quý IV (Tháng 12)

43

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

Sở Tư pháp

Quý IV (Tháng 12)

44

Triển khai Đề án “Thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2025”

Sở Tư pháp

Khi Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án

45

Xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao năng lực giám định tư pháp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017

Sở Tư pháp

Quý I

46

Quản lý nhà nước về công chứng năm 2017

Sở Tư pháp

Quý I

47

Xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư năm 2017

Sở Tư pháp

Quý I

48

Quản lý nhà nước về tổ chức đấu giá và hoạt động đấu giá trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017

Sở Tư pháp

Quý I

49

Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch

Sở VH,TT&DL

Quý III

50

Tổ chức “Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ”; ngày “toàn dân phòng cháy và chữa cháy”; “tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy”

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

Quý IV (Tháng 10)

51

Hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2017

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

Quý I (Tháng 01)

52

Bảo đảm quốc phòng năm 2017 của thành phố

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

Quý I

53

Phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm năm 2017 trên địa bàn thành phố

Sở NN&PTNT

Quý I

54

Triển khai thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi

Sở NN&PTNT

Quý I

55

Xây dựng cánh đồng lớn thành phố đến năm 2020

Sở NN&PTNT

Quý I

56

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn thành phố

Ban An toàn giao thông thành phố

Quý I (Tháng 01)

57

Tọa đàm các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố

Ban An toàn giao thông thành phố

Quý II (Tháng 6)

58

Tổ chức đoàn kiểm tra về chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy tại các bến thủy nội địa hành khách, bến khách ngang sông, nhà hàng nổi và các phương tiện thủy nội địa chở khách trên địa bàn thành phố

Ban An toàn giao thông thành phố

Quý III (Tháng 9)

59

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2017

Sở GD&ĐT

Quý I

60

Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018

Sở GD&ĐT

Quý II

61

Thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố

Sở GD&ĐT

Quý III

CHƯƠNG TRÌNH

1

Khuyến công đến năm 2020

Sở Công Thương

Quý I

2

Sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn thành phố đến năm 2020

Sở Công Thương

Quý II

3

Công tác trọng tâm ngành Tư pháp thành phố năm 2017

Sở Tư pháp

Quý I

4

Quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố giai đoạn 2017 - 2020, định hướng 2030

Sở VH,TT&DL

Quý I

5

Phát triển nguồn nhân lực du lịch và nâng cao nhận thức của thành phố

Sở VH,TT&DL

Quý I - II

6

Bảo vệ trẻ em thành phố; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 01)

7

Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em; hành động Quốc gia về Bình đẳng giới

Sở LĐ-TB&XH

Quý I (Tháng 02)

8

Phát triển đô thị thành phố giai đoạn 2015 - 2020

Sở Xây dựng

Quý I - IV

9

Phát triển nhà ở

Sở Xây dựng

Quý I - II

10

Phát triển biến đổi khí hậu

Sở Xây dựng

Quý II - IV

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4100/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


459

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250