Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 405/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngành giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp và vốn từ nguồn thu để lại của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 405/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 405/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các văn bản: Số 91/TTr-TLĐ ngày 20 tháng 01 năm 2017, số 127/BC-TLĐ ngày 15 tháng 12 năm 2016, số 1411/TTr-TLĐ ngày 21 tháng 9 năm 2016, số 1282/TLĐ ngày 26 tháng 8 năm 2016, số 1015/TTr-TLĐ ngày 5 tháng 7 năm 2016, số 619/TTr-TLĐ ngày 27 tháng 4 năm 2016, số 33/BC-TLĐ ngày 24 tháng 3 năm 2016, số 14/BC-TLĐ ngày 27 tháng 01 năm 2016; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: Số 1676/BKHĐT-KHKGTNMT ngày 06 tháng 3 năm 2017, số 4517/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2016, số 1862/BKHĐT-LĐVX ngày 21 tháng 3 năm 2016, số 907/BKHĐT-LĐVX ngày 05 tháng 2 năm 2016, số 9199/BKHĐT-LĐVX ngày 29 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 07 (bảy) dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gồm:

1. Dự án Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật công đoàn Tiền Giang.

2. Dự án Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật số 2 Đồng Nai,

3. Dự án Trường trung cấp nghề Thái Nguyên.

4. Dự án Trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn Bình Dương.

5. Dự án Trường trung cấp nghề công đoàn Việt Nam.

6. Dự án Trường trung cấp nghề số 9 Quảng Bình.

7. Dự án Trường cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật số 1 Nghệ An.

Về mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư dự kiến, cơ cấu nguồn vốn, thời gian và địa điểm thực hiện từng dự án chi tiết tại các phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

a) Chịu trách nhiệm quyết định đầu tư các dự án theo chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định của Luật đầu tư công;

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là chủ đầu tư các dự án tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy định tại các Quyết định đầu tư, Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành;

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Các cơ quan có tên tại Điều 2 và Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC I

DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Dự án Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật công đoàn Tiền Giang (đầu tư khối lớp học quản trị nhà hàng, ký túc xá, căng tin).

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật công đoàn Tiền Giang.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới khối lớp quản trị nhà hàng, ký túc xá và căng tin cho Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang, tạo cơ sở vật chất nâng cao hiệu quả đào tạo nghề của Trường, tiếp cận với trình độ khu vực và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tay nghề cao cho các nhà hàng và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận.

5. Quy mô, nội dung đầu tư: Đầu tư, xây dựng mới một số công trình để thay thế các công trình cũ đã xuống cấp, gồm: khối lớp học quản trị nhà hàng có quy mô 5 tầng với tổng diện tích xây dựng là 1.335,6 m2; khối ký túc xá có quy mô 4 tầng với tổng diện tích xây dựng là 1.035,76 m2; căng tin có quy mô 2 tầng với tổng diện tích xây dựng là 172,9 m2.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 18.000 triệu đồng (mười tám tỷ đồng),

7. Nguồn vốn thực hiện:

a) Ngân sách trung ương, vốn ngành giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: 15.200 triệu đồng (mười lăm tỷ hai trăm triệu đồng);

b) Nguồn hợp pháp khác do Tổng liên đoàn phối hợp với Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật công đoàn Tiền Giang tự bố trí.

8. Địa điềm đầu tư: 95/3 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2018 - 2019.

 

PHỤ LỤC II

DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT SỐ 2 ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Dự án Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật số 2 Đồng Nai (đầu tư xây dựng cơ sở 2).

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật số 2 Đồng Nai.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật số 2 Đồng Nai để mở rộng quy mô đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

5. Quy mô, nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật số 2 Đồng Nai, gồm: khối học lý thuyết; nhà bảo vệ; nhà xe học sinh (khối học tập); cổng tường rào; sân đường, cây xanh; san nền; cột cờ; cấp điện, cấp nước tổng thể và phòng cháy chữa cháy, chống sét.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 20.000 triệu đồng (hai mươi tỷ đồng).

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương, vốn ngành giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

8. Địa điểm đầu tư: Phường Tân Phong - Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2018 - 2020.

 

PHỤ LỤC III

DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Dự án Trường trung cấp nghề Thái Nguyên (đầu tư xây dựng một số công trình tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2),

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Trường trung cấp nghề Thái Nguyên.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để tăng cường đào tạo và tái đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu về ngun nhân lực của các khu công nghiệp trong tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

5. Quy mô, nội dung đầu tư:

a) Tại Cơ sở 1: Xây dựng mới khu nhà học lý thuyết.

b) Tại cơ sở 2: Cải tạo trung tâm xúc tiến việc làm; sửa chữa, cải tạo ký túc xá; cải tạo, làm mới cổng, nhà bảo vệ, tường rào và phòng giao dịch tuyển sinh, tuyển lao động, giới thiệu việc làm và hợp tác đào tạo với nước ngoài.

6. Tng mức đầu tư dự kiến: 20.000 triệu đồng (hai mươi tỷ đồng).

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương, vốn ngành giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

8. Địa điểm đầu tư: Cơ sở 1 tại Tổ 10A, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Cơ sở 2 tại số 12 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2017 - 2019.

 

PHỤ LỤC IV

DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Dự án Trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn Bình Dương (đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng)

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn Bình Dương.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng, nâng cấp một số công trình nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bình Dương.

5. Quy mô, nội dung đầu tư: Đầu tư xây mới các khối thực hành xây mới cao 5 tầng gồm: thực hành cơ khí; điện lạnh; điện công nghiệp; lắp đặt thiết bị điện; thiết bị điện tử; thực hành PLC; thực hành tin học; học lý thuyết và khu vực hội trường.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 20.000 triệu đồng (hai mươi tỷ đồng).

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương, vốn ngành giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

8. Địa điểm đầu tư: Đường N2, Cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2017 - 2019.

 

PHỤ LỤC V

DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Dự án Trường trung cấp nghề công đoàn Việt Nam (đầu tư xây dựng nhà hội trường - lớp học - thư viện).

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Trường trung cấp nghề công đoàn Việt Nam.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng một số công trình theo chiến lược phát triển của Nhà trường trong giai đoạn 2016 - 2020 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động, góp phần ổn định việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội và các vùng lân cận.

5. Quy mô, nội dung đầu tư: Xây mới nhà hội trường - lớp học - thư viện gồm: khối làm việc; hội trường; khối lớp học; thư viện và nhà để xe cùng các hạng mục phụ trợ kèm theo dự án. Tầng cao dự kiến 04 tầng.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 20.000 triệu đồng (hai mươi tỷ đồng).

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương, vốn ngành giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

8. Địa điểm đầu tư: Xã Thạch Hòa - huyện Thạc Thất - thành phố Hà Nội.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2017-2019.

 

PHỤ LỤC VI

DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 9 QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Dự án Trường trung cấp nghề số 9 Quảng Bình (xây dựng cơ sở 2).

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Trường trung cấp nghề số 9 Quảng Bình.

4. Mục tiêu đầu tư: Nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của trường đạt chuẩn để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu về nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trong và ngoài tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề của tổ chức công đoàn đến năm 2020.

5. Quy mô, nội dung đu tư: Đầu tư xây dựng nhà thực hành khách sạn có quy mô 3 tầng; nhà điều hành; cổng, hàng rào mặt tiền phía đường chính và phía còn lại; san đắp mặt bằng; kè đá; trạm biến áp 250KVA và điện chiếu sáng ngoài trời.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 20.000 triệu đồng (hai mươi tỷ đồng).

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương, vốn ngành giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

8. Địa điểm đầu tư: Xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2019 - 2020.

 

PHỤ LỤC VII

DỰ ÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT SỐ 1 NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Dự án Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An.

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật số 1 Nghệ An.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục - thể thao cho cán bộ công nhân viên và học sinh toàn trường phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

5. Quy mô, nội dung đầu tư: Đầu tư xây mới một nhà thi đấu thể dục - thể thao đa năng, sân vườn, hàng rào; hệ thống cấp điện, cấp nước và phòng cháy chữa cháy cùng một số hạng mục phụ trợ kèm theo.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 23.000 triệu đồng (hai mươi ba tỷ đồng).

7. Nguồn vốn thực hiện:

a) Sử dụng vốn từ nguồn thu để lại 15,5 tỷ đồng (đã được bố trí trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 (từ bán cơ sở 1).

b) Vốn hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và vốn tự tích lũy của trường.

8. Địa điểm đầu tư: Đại Lộ Lê Nin - TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2018 - 2019.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 405/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngành giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp và vốn từ nguồn thu để lại của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


726
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177