Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3750/QĐ-BNG năm 2014 ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 3750/QĐ-BNG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Lê Hoài Trung
Ngày ban hành: 28/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 3750/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2014/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 5334/UBND-VX ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài tại công văn số 663/CV-FOSCO ngày 04 tháng 9 năm 2014 về việc đề nghị tiếp tục được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức cung ứng lao động cho các Cơ quan Ngoại giao, tổ chức và cá nhân nước ngoài theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (tên giao dịch: FOSCO) thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (danh sách kèm theo) thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài có trách nhiệm:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động Việt Nam và văn bản đề nghị tuyển dụng người lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Tổ chức tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Định kỳ 06 (sáu) tháng, hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu phải tổng hợp báo cáo tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo phạm vi được giao về Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 10/QĐ-BNG ngày 06 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Cung ứng lao động theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ.

Các ông Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- PTTg. Bộ trưởng Phạm Bình Minh;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Như Điều 3;
- Lưu: HC, CPVNGĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hoài Trung

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3750/QĐ-BNG ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Ngoại giao)

1. Tỉnh Bình Thuận.

2. Tỉnh Bình Phước.

3. Tỉnh Tây Ninh.

4. Tỉnh Bình Dương.

5. Tỉnh Đồng Nai.

6. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7. Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Tỉnh Long An.

9. Tỉnh Tiền Giang.

10. Tỉnh Đồng Tháp.

11. Tỉnh Vĩnh Long.

12. Tỉnh An Giang.

13. Tỉnh Trà Vinh.

14. Tỉnh Bến Tre.

15. Thành phố Cần Thơ.

16. Tỉnh Hậu Giang.

17. Tỉnh Sóc Trăng.

18. Tỉnh Kiên Giang.

19. Tỉnh Bạc Liêu.

20. Tỉnh Cà Mau.

Danh sách này gồm 20 Tỉnh, Thành phố phía Nam trực thuộc Trung ương./.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

------------------

No. 3750/QD-BNG

Hanoi, November 28, 2014

 

DECISION

AUTHORIZING TO PERFORM TASKS OF COMPETENT ORGANIZATION IN RECRUITING AND MANAGING VIETNAMESE EMPLOYEES IN ACCORDANCE WITH THE GOVERNMENT’S DECREE No. 75/2014 / ND-CP DATED JULY 28 , 2014

THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

Pursuant to the Government's Decree No. 58/2013 / ND-CP dated March 10, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Foreign Affairs;

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2014 / ND-CP dated July 28, 2014 detailing the implementation of a number of articles of the Labor Code on recruitment and management of Vietnamese employees working for foreign organizations and individuals in Vietnam;

Pursuant to the People’s Committee of Ho Chi Minh City's Official Dispatch No. 5334 / VX-People's Committee dated October 16, 2014 on the continued authorization to perform the tasks on recruitment, management of Vietnamese employees working for foreign organizations and individuals in administrative divisions in Ho Chi Minh City under the government’s Decree No. 75/2014 / ND-CP dated July 28, 2014 ;

At the request of Service Company to Foreign missions at Official Dispatch No. 663 / CV-FOSCO September 4, 2014 on the request to continue to be authorized to perform the tasks of the Organization of labor supply for diplomatic missions, foreign organizations and individuals according to the Government’s Decree No. 75/2014 / ND-CP dated July 28, 2014;

At the request of the General Director of the Diplomatic Service Bureau,

DECISION
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3750/QĐ-BNG năm 2014 ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.587
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235