Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án "Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế" giai đoạn 2012-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 371/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 28/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 371/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHUYỂN GIAO CÁC BỘ CHƯƠNG TRÌNH; ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ; ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CÁC NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ KHU VỰC ASEAN, QUỐC TẾ” GIAI ĐOẠN 2012 -2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 12/TTr-LĐTBXH ngày 04 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Năm 2014 hoàn thành tiếp nhận, chuyển giao 34 bộ chương trình từ nước ngoài cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế được quốc gia chuyển giao hoặc tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín kiểm định và công nhận đạt chất lượng.

2. Đến năm 2015 đào tạo, bồi dưỡng 1.400 giáo viên ở nước ngoài; 300 cán bộ quản lý dạy nghề thuộc 26 trường chất lượng cao ở nước ngoài theo Dự án hợp tác với Mỹ (Chương trình HEEAP).

3. Đến năm 2015 đào tạo thí điểm 2.750 sinh viên các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN theo chương trình đào tạo của các trường ở các nước phát triển đã được kiểm định chương trình hoặc các tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế có uy tín công nhận.

4. Giám sát, theo dõi các chương trình được chuyển giao và các khóa đào tạo thí điểm để đảm bảo chất lượng và đánh giá công nhận chất lượng đầu ra thông qua các tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế hoặc các nước chuyển giao.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Chuyển giao các bộ chương trình

a) Nội dung chuyển giao bộ chương trình theo từng nghề

Các bộ chương trình theo từng nghề được chuyển giao từ các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN, quốc tế phải được thực hiện đồng bộ, trọn gói theo một trong hai trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Đối với những nước có bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nội dung chuyển giao bao gồm: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của một nghề (phân tích nghề, phân tích công việc, tiêu chuẩn thực hiện công việc, ngân hàng đề thi, phương pháp đánh giá theo từng bậc kỹ năng nghề); chương trình đào tạo của một nghề (mục tiêu đào tạo, danh mục các mô - đun, phân bổ thời lượng cho từng mô - đun, từng bài theo từng bậc kỹ năng nghề); giáo trình của một nghề (tài liệu cho giáo viên và cho học sinh thể hiện mục tiêu, nội dung kiến thức, kỹ năng theo từng bài, các điều kiện thực hiện các bài giảng); phương pháp xây dựng và đánh giá các bài kiểm tra, bài thi theo từng bài giảng, từng mô - đun; danh mục thiết bị của một nghề (danh mục máy móc, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy cho từng mô - đun theo các bậc kỹ năng của từng nghề).

- Trường hợp 2: Đối với những nước không có bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nội dung chuyển giao bao gồm: Chương trình đào tạo của một nghề (mục tiêu đào tạo, danh mục các mô - đun, phân bổ thời lượng cho từng mô - đun, từng bài theo từng bậc kỹ năng nghề); giáo trình của một nghề (tài liệu cho giáo viên và cho học sinh, thể hiện mục tiêu, nội dung kiến thức, kỹ năng theo từng bài, các điều kiện thực hiện các bài giảng); phương pháp xây dựng và đánh giá các bài kiểm tra, bài thi theo từng bài giảng, từng mô - đun; danh mục thiết bị của một nghề (danh mục máy móc, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy cho từng mô - đun theo các bậc kỹ năng của từng nghề).

b) Tiêu chí lựa chọn quốc gia chuyển giao các bộ chương trình để ký hợp đồng thực hiện

- Lựa chọn quốc gia:

+ Quốc gia là đối tác chiến lược trong lĩnh vực dạy nghề với Việt Nam hoặc những nước phát triển về dạy nghề trong khu vực ASEAN và quốc tế.

+ Quốc gia đồng ý chuyển giao tiêu chuẩn kỹ năng nghề và chương trình đào tạo hoặc chỉ có chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng (đối với quốc gia không có tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia).

+ Chỉ định được một tổ chức giáo dục, đào tạo có uy tín, có chất lượng để làm đầu mối chuyển giao.

- Yêu cầu chuyển giao:

Tùy theo từng quốc gia đã được lựa chọn, yêu cầu về nội dung chuyển giao cụ thể sẽ khác nhau:

+ Đối với những nước có bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho từng nghề, nội dung chuyển giao của cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm gồm 2 phần:

. Chuyển giao bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, phải đảm bảo đủ nội dung cốt lõi theo bản gốc của quốc gia chuyển giao, đồng thời sẵn sàng cùng các chuyên gia Việt Nam rà soát, bổ sung điều chỉnh một phần kiến thức, kỹ năng cho phù hợp đặc điểm thị trường lao động của Việt Nam để hình thành các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề của Việt Nam (VNOSS) với dung lượng khoảng 90% từ bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề của nước chuyển giao và 10% làm cho phù hợp với thị trường lao động của Việt Nam. Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề của quốc gia chuyển giao phải được một tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín công nhận.

. Các bộ chương trình chuyển giao do từng trường có uy tín chuyển giao theo từng nghề cụ thể với sự giúp đỡ, hỗ trợ của cơ quan đầu mối chuyển giao và phải được tổ chức kiểm định quốc gia của nước chuyển giao kiểm định và công nhận là bộ chương trình đạt chất lượng của quốc gia đó hoặc một tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín công nhận đạt chất lượng kiểm định của tổ chức đó. Đồng thời tổ chức kiểm định chương trình của quốc gia chuyển giao phải có văn bản khẳng định các bộ chương trình chuyển giao đạt chất lượng quốc gia của nước chuyển giao.

+ Đối với những nước không có bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chuyển giao các bộ chương trình do từng trường có uy tín chuyển giao theo từng nghề cụ thể với sự giúp đỡ, hỗ trợ của cơ quan đầu mối chuyển giao và phải được tổ chức kiểm định quốc gia của nước chuyển giao kiểm định và công nhận là bộ chương trình đạt chất lượng của quốc gia đó hoặc một tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín công nhận đạt chất lượng kiểm định của tổ chức đó. Đồng thời tổ chức kiểm định chương trình của quốc gia chuyển giao phải có văn bản khẳng định các bộ chương trình chuyển giao đạt chất lượng quốc gia của nước chuyển giao.

c) Quy trình tiếp nhận chuyển giao chương trình

- Lựa chọn quốc gia chuyển giao.

- Lựa chọn các tổ chức, đối tác làm đầu mối chuyển giao.

- Thẩm định giá của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

- Thành lập các Hội đồng chuyên môn để thẩm định và tiếp nhận.

- Tổ chức biên dịch.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình chuyển giao.

d) Kế hoạch chuyển giao

Đến hết năm 2014 hoàn thành việc chuyển giao các bộ chương trình của 34 nghề trọng điểm thuộc 26 trường chất lượng cao:

- Năm 2013 chuyển giao 11 nghề cấp độ quốc tế, 15 nghề cấp độ khu vực ASEAN (trong đó: Năm 2012 đã thí điểm chuyển giao 02 nghề cấp độ quốc tế và 02 nghề khu vực ASEAN).

- Năm 2014 chuyển giao 07 nghề cấp độ quốc tế, 01 nghề cấp độ khu vực ASEAN.

2. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở nước ngoài

a) Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu dạy các chương trình được chuyển giao.

- Bồi dưỡng phương pháp xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, phương pháp xây dựng, chương trình, biên soạn giáo trình, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là bồi dưỡng chuyển giao công nghệ đào tạo).

- Bồi dưỡng tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành của các nghề được chuyển giao.

b) Tiêu chuẩn giáo viên được cử đi đào tạo nước ngoài

- Có bằng tốt nghiệp đại học kỹ thuật phù hợp với nghề đào tạo.

- Tuổi đời từ 25 - 45 tuổi đối với nữ và 25 - 50 tuổi đối với nam.

- Có trình độ tiếng Anh trình độ B trở lên.

c) Tiêu chí lựa chọn cơ sở đào tạo nước ngoài để ký hợp đồng đào tạo giáo viên dạy nghề

- Là cơ sở đào tạo có uy tín trong hệ thống giáo dục, đào tạo của quốc gia.

- Có kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế về đào tạo; ưu tiên lựa chọn những cơ sở đào tạo đã có quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nghề và ưu tiên lựa chọn các cơ sở đào tạo thuộc các nước chuyển giao bộ chương trình.

- Được cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc một tổ chức xã hội - nghề nghiệp có uy tín giới thiệu.

d) Quy trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

- Lựa chọn các quốc gia và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

- Lựa chọn đối tác làm đầu mối tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

- Thẩm định giá của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

- Tổ chức đánh giá trình độ đầu vào của giáo viên; thực hiện công tác tuyển sinh; tổ chức bồi dưỡng trong nước trước khi ra nước ngoài về tiếng Anh và một số mô - đun cơ bản (tùy theo yêu cầu của từng nghề); đưa giáo viên ra nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo, bồi dưỡng.

- Đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm quá trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

đ) Kế hoạch đào tạo, tiến độ thực hiện

- Kế hoạch đến hết năm 2015:

+ Đào tạo, bồi dưỡng 1.400 giáo viên về kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn giáo viên dạy các chương trình của quốc gia chuyển giao; phương pháp chuyển giao công nghệ đào tạo cho 34 nghề trọng điểm có kế hoạch chuyển giao đến năm 2014, tập trung cho giáo viên thuộc 26 trường chất lượng cao.

+ Bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành cho 440 giáo viên dạy nghề.

- Tiến độ thực hiện:

+ Bồi dưỡng kỹ năng nghề và phương pháp chuyển giao công nghệ đào tạo:

. Năm 2013: Đào tạo, bồi dưỡng cho 550 giáo viên.

. Năm 2014: Đào tạo, bồi dưỡng cho 450 giáo viên.

. Năm 2015: Đào tạo, bồi dưỡng cho 400 giáo viên.

+ Bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành cho 440 giáo viên dạy nghề: Theo tiến độ các dự án.

3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý dạy nghề ở nước ngoài

a) Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý trường chất lượng cao (gồm: Kỹ năng xây dựng chiến lược phát triển trường; kỹ năng quản lý chất lượng đào tạo; quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên; quản lý tài chính; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị; kỹ năng quan hệ với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo).

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ quản lý dạy nghề.

b) Kế hoạch đào tạo, tiến độ thực hiện

- Đến hết năm 2015: Đào tạo, bồi dưỡng cho 300 cán bộ quản lý dạy nghề (trong đó 180 người đào tạo về kỹ năng quản lý, 120 người đào tạo về tiếng Anh và kỹ năng quản lý).

- Tiến độ thực hiện:

+ Năm 2013: 50 người được đào tạo về kỹ năng quản lý, 20 người được đào tạo về tiếng Anh và kỹ năng quản lý.

+ Năm 2014: 90 người được đào tạo về kỹ năng quản lý, 50 người được đào tạo về tiếng Anh và kỹ năng quản lý.

+ Năm 2015: 40 người được đào tạo về kỹ năng quản lý, 50 người được đào tạo về tiếng Anh và kỹ năng quản lý.

4. Đào tạo thí điểm

a) Lựa chọn các trường để tổ chức ký hợp đồng đào tạo thí điểm.

- Ưu tiên lựa chọn đào tạo thí điểm tại 26 trường sẽ trở thành trường chất lượng cao vào năm 2015.

- Chọn các trường tổ chức đào tạo thí điểm phải có đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng theo lộ trình thí điểm và tương đồng với việc thực hiện chương trình đào tạo.

b) Nội dung, kế hoạch thực hiện

- Nội dung

+ Tổ chức đào tạo thí điểm 34 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế đã được chuyển giao, tập trung tại 26 trường nghề sẽ trở thành trường chất lượng cao vào năm 2015.

+ Mỗi nghề tổ chức đào tạo thí điểm một khóa, mỗi khóa ít nhất 01 lớp, mỗi lớp không quá 25 sinh viên.

+ Sử dụng cán bộ quản lý và giáo viên đã được đào tạo để thực hiện chương trình.

+ Việc công nhận đầu ra được thống nhất thực hiện theo quy trình do tổ chức quốc tế có uy tín City&Guilds đã thỏa thuận với Tổng cục Dạy nghề như sau:

. Các bộ chương trình bằng tiếng Anh đã được chuyển giao từ Malaysia sẽ được chuyển sang trung tâm kiểm định và công nhận chất lượng của tổ chức quốc tế City&Guilds, Vương quốc Anh để đánh giá và công nhận chất lượng quốc tế.

. Giáo viên tham gia giảng dạy phải đạt chuẩn theo chương trình 1106 của tổ chức quốc tế City&Guilds; tổ chức quốc tế City&Guilds, Vương quốc Anh sẽ tổ chức đào tạo cho giáo viên tham gia giảng dạy của 08 nghề đã chuyển giao từ Malaysia và cấp chứng chỉ đảm bảo chất lượng cho giáo viên trước khi thực hiện khóa đào tạo thí điểm.

. Tổ chức quốc tế City&Guilds, Vương quốc Anh sẽ kiểm tra, khảo sát tại các trường tham gia đào tạo thí điểm để xem xét các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; nếu chưa đảm bảo sẽ đề nghị bổ sung; đồng thời, trong suốt quá trình tổ chức đào tạo, tổ chức quốc tế City&Guilds sẽ đến kiểm tra quá trình đào tạo tại các trường.

. Tổ chức quốc tế City&Guilds, Vương quốc Anh sẽ giám sát, theo dõi để đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình đào tạo theo quy trình của City&Guilds.

. Khi sinh viên tốt nghiệp được cấp 02 bằng: 01 bằng cao đẳng nghề của Việt Nam; 01 bằng cao đẳng nghề (Diploma) được tổ chức quốc tế City&Guilds, Vương quốc Anh kiểm định chất lượng và công nhận đạt chất lượng quốc tế.

- Kế hoạch thực hiện

+ Năm 2013: Đào tạo thí điểm 08 nghề (04 nghề cấp độ quốc tế và 04 nghề cấp độ khu vực ASEAN) đã chuyển giao từ Malaysia năm 2011 và năm 2012; tổng số 225 sinh viên, kết thúc khóa học năm 2015 - 2016.

+ Năm 2014: Đào tạo thí điểm 22 nghề (09 nghề cấp độ quốc tế và 13 nghề cấp độ khu vực ASEAN) đã chuyển giao 2013; tổng số 950 sinh viên (625 sinh viên ở cấp độ khu vực ASEAN, 325 sinh viên ở cấp độ quốc tế), kết thúc khóa học năm 2016 - 2017.

+ Năm 2015: Đào tạo thí điểm 08 nghề (07 nghề cấp độ quốc tế và 01 nghề cấp độ khu vực ASEAN) đã chuyển giao 2014; tổng số 1.575 sinh viên (800 sinh viên ở cấp độ khu vực ASEAN, 775 sinh viên ở cấp độ quốc tế), kết thúc khóa học năm 2017 - 2018.

- Tuyển sinh

+ Đảm bảo dữ liệu chuẩn theo quy định chung đối với người học nghề trình độ cao đẳng như độ tuổi; sức khỏe; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

+ Ưu tiên lựa chọn những học sinh có kết quả học tập của năm lớp 12 trung học phổ thông đạt loại khá trở lên hoặc những sinh viên năm thứ nhất của các trường đã học các môn học chung, môn cơ sở có kết quả tốt.

+ Những sinh viên đã đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ (tương đương CEFR là A2 và TOEIC là 255 - 400 điểm).

+ Những sinh viên có khả năng đóng góp kinh phí cao hơn so với mức quy định hiện hành. Những sinh viên thuộc diện chính sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo cao hơn so với mức quy định hiện hành.

- Ngôn ngữ giảng dạy

Giảng dạy bằng tiếng Việt, nhưng có chương trình nâng dần mức độ sử dụng tiếng Anh trong dạy và học chuyên môn; đến kết thúc khóa học sinh viên phải thi lấy chứng chỉ hoặc bằng ngoại ngữ tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ (tương đương CEFR là BI và TOEIC là 450 - 600 điểm); đảm bảo khi thi lấy bằng tốt nghiệp đạt các yêu cầu của các tổ chức quốc tế hoặc nước chuyển giao các bộ chương trình.

- Tổ chức và quản lý đào tạo

+ Các trường được giao nhiệm vụ sẽ tổ chức đào tạo thí điểm phải ưu tiên các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho lớp thí điểm đào tạo, đáp ứng từng bước các yêu cầu đặt ra của chương trình đã chuyển giao để đảm bảo đạt hiệu quả.

+ Mỗi nghề có 01 giảng viên của nước chuyển giao bộ chương trình hoặc chuyên gia của tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế theo dõi, hỗ trợ việc thí điểm, đồng thời sẽ tham gia đánh giá để công nhận kết quả đầu ra.

+ Mỗi nghề đào tạo thí điểm, sau 1 năm sẽ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm.

+ Tổng cục Dạy nghề thành lập Ban chỉ đạo triển khai thí điểm tổ chức đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và quốc tế ở các trường nghề theo các nội dung đã tiếp nhận chuyển giao các bộ chương trình theo từng nghề; trên cơ sở đó sẽ tổng kết đánh giá theo từng năm học, khóa học trước khi tổ chức đào tạo với quy mô mở rộng.

- Chi phí đào tạo

Trường được lựa chọn thí điểm xây dựng dự toán chi phí, thông qua thẩm định giá xác định chi phí đào tạo; cơ chế tài chính vận dụng theo Thông tư liên tịch số 220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện chương trình tiên tiến. Người học đóng học phí theo quy định hiện hành.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách của Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015; từ Dự án Hàn Quốc; các dự án ODA và các nguồn khác.

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Đề án

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động của Đề án (chuyển giao các bộ chương trình của các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các bộ chương trình đã được chuyển giao) theo cơ chế tài chính đặt hàng, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí đã xác định tại Khoản 1, 2, 3, 4, Mục II Điều 1 của Quyết định này;

b) Phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai thí điểm hoàn thành gói chính sách cho đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế (gồm: Cơ chế chính sách cho người dạy, người học, cán bộ quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp...).

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ có liên quan xây dựng gói chính sách cho đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ có liên quan đào tạo giáo viên giảng dạy tiếng Anh cho các cơ sở dạy nghề có đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế.

4. Các Bộ, ngành và địa phương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo thí điểm theo nội dung Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, KTN, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

THE PRIME MINISTER
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 371/QD-TTg

Hanoi, February 28th 2013

 

DECISION

TO APPROVE THE PROJECT “TRANSFER OF CURRICULUMS; TRAINING TEACHERS AND VOCATIONAL EDUCATION MANAGERS; EXPERIMENTAL TRAINING IN KEY OCCUPATIONS THAT MEET ASEAN AND INTERNATIONAL STANDARDS” DURING 2012 - 2015

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25th 2001;

Pursuant to the Law on Vocational training dated November 29th 2006;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 579/QD-TTg dated April 19th 2011 to approve the Strategy for developing Vietnam’s human resources 2011 – 2020;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 1216/QD-TTg dated July 22nd 2011 to approve the Plan for developing Vietnam’s human resources 2011 – 2020;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 630/QD-TTg dated May 29th 2010, approving the Strategy for developing vocational education 2011 -2020;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 1201/QD-TTg dated August 31st 2012 to approve the National Target Program on Employment and Vocational Education 2010 – 2015;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án "Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế" giai đoạn 2012-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.304
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144