Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3678/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 08/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3678/2011/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN, TIẾP NHẬN VÀ TUYỂN DỤNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 522/TTr-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính trong các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ những quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN, TIẾP NHẬN VÀ TUYỂN DỤNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP
(kèm theo Quyết định số 3678 /2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính (sau đây gọi chung là cán bộ, giáo viên) các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) công lập trong nội bộ các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là huyện) và giữa các huyện trên địa bàn tỉnh.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý giáo dục và cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Những nguyên tắc chung

1. Bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật trong việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ, giáo viên.

2. Điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ, giáo viên phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu đội ngũ cán bộ, giáo viên, biên chế được giao của từng đơn vị và theo đúng quy định hiện hành.

3. Đảm bảo sự ổn định và phát triển đối với từng trường học, trong từng huyện và phạm vi toàn tỉnh.

4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên trong phạm vi từng trường, từng huyện và phạm vi toàn tỉnh.

5. Thời gian điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, giáo viên được thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh.

6. Không thực hiện thuyên chuyển giáo viên ngoài việc thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ quản lý theo quy định hiện hành và điều động, thuyên chuyển cán bộ, giáo viên theo Quy định này.

Chương II

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN, TIẾP NHẬN VÀ TUYỂN DỤNG

Điều 3. Điều động cán bộ, giáo viên

1. Cán bộ, giáo viên thuộc diện điều động chuyển đi trường khác trong huyện hoặc huyện khác trong tỉnh:

a) Cán bộ, giáo viên dôi dư so với chỉ tiêu biên chế được giao hoặc giáo viên dôi dư ở từng môn học của từng trường. Việc xác định giáo viên dôi dư ở từng môn học phải căn cứ vào số giáo viên hiện có so với định mức giáo viên/lớp mà UBND tỉnh quy định.

b) Chỉ thực hiện điều động cán bộ, giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu giữa các trường trong phạm vi huyện, hoặc giữa các huyện trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với nhu cầu của các đơn vị trong chỉ tiêu biên chế được cơ quan thẩm quyền giao.

2. Điều động giữa các trường trong phạm vi huyện:

a) Hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục được UBND tỉnh giao, UBND huyện có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu biên chế giáo viên cho từng trường tính theo định mức giáo viên/lớp mà UBND tỉnh quy định, trên cơ sở đó xây dựng phương án điều chuyển giáo viên từ trường thừa, sang trường thiếu ở cùng bộ môn.

b) Việc điều động cán bộ, giáo viên trong phạm vi huyện thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện theo Quy định này.

c) Việc điều động cán bộ, giáo viên trong phạm vi huyện được thực hiện xong trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

3. Điều động giữa các huyện trong phạm vi tỉnh:

a) Sau khi đã thực hiện việc bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ, giáo viên giữa các trường trong huyện, Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm tổng hợp số cán bộ, giáo viên thừa, thiếu theo từng bộ môn, ở từng trường so với chỉ tiêu, định mức được giao, gửi Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 7 hàng năm.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lập phương án điều động cán bộ, giáo viên trên phạm vi toàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 7 hàng năm.

c) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc điều động cán bộ, giáo viên từ huyện thừa sang huyện thiếu đối với từng môn học theo chỉ tiêu biên chế của huyện được giao, kết thúc trước ngày 31 tháng 7 hàng năm.

d) Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động cán bộ, giáo viên, Chủ tịch UBND các huyện tổ chức tiếp nhận và bố trí cán bộ, giáo viên về các trường thiếu, kết thúc trước ngày 10 tháng 8 hàng năm.

Điều 4. Trình tự, thủ tục xét điều động cán bộ, giáo viên

1. Thành lập Hội đồng các cấp.

a) Ở cấp trường: Hội đồng cấp trường do Hiệu trưởng thành lập. Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng, Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn là Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên Hội đồng gồm: Bí thư Chi bộ Đảng, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách Đội (nếu có), tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng.

b) Ở cấp huyện: Hội đồng xét duyệt cấp huyện do Chủ tịch UBND huyện thành lập. Chủ tịch UBND huyện là Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn xã là Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên Hội đồng gồm: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục; mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ tham gia thành viên Hội đồng.

2. Phương thức xét duyệt:

a) Ở cấp trường: Hội đồng cấp trường tiến hành xét đối với từng trường hợp cụ thể và biểu quyết tại hội nghị bằng hình thức giơ tay, không thực hiện việc bình xét theo phương thức bỏ phiếu kín; trường hợp ý kiến đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng biểu quyết. Danh sách cán bộ, giáo viên thuộc diện điều động phải được công khai trong nhà trường, trước khi báo cáo UBND huyện.

b) Ở cấp huyện: Hội đồng xét duyệt cấp huyện thực hiện việc xét duyệt đối với từng trường hợp cụ thể và quyết định tại hội nghị bằng hình thức giơ tay, không thực hiện việc bình xét theo phương thức bỏ phiếu kín; trường hợp ý kiến đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng biểu quyết.

3. Ưu tiên trong xét duyệt.

Cán bộ, giáo viên được ưu tiên chưa phải điều động trong năm học theo thứ tự sau:

a) Có thời gian công tác ở miền núi (đối với cán bộ, giáo viên là người miền xuôi) hoặc ở vùng khó khăn từ 5 năm trở lên.

b) Độ tuổi và thâm niên công tác nhiều hơn.

c) Thương binh, bệnh binh; con liệt sỹ, con thương binh hạng 1/4, người khuyết tật vận động, người trực tiếp phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, người trực tiếp nuôi dưỡng đối tượng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp nuôi dưỡng bố, mẹ già từ 80 tuổi trở lên.

Điều 5. Thuyên chuyển

1. Việc thuyên chuyển cán bộ, giáo viên từ trường này sang trường khác trong phạm vi huyện hoặc ra ngoài huyện theo nguyện vọng cá nhân phải được cơ quan có thẩm quyền nơi đi, nơi đến đồng ý theo quy định hiện hành.

2. Không thuyên chuyển ra ngoài huyện đối với giáo viên ở bộ môn mà trong huyện đang thiếu, trừ trường hợp đặc biệt thì phải thông qua Hội đồng xét duyệt của huyện theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 4 Quy định này.

Điều 6. Tiếp nhận

1. Chủ tịch UBND huyện chủ động tiếp nhận cán bộ, giáo viên đối với những bộ môn còn thiếu nhưng phải trong chỉ tiêu biên chế được giao. Không tiếp nhận giáo viên thuộc bộ môn mà huyện đã đủ hoặc còn dôi dư.

2. Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm tiếp nhận cán bộ, giáo viên theo quyết định điều động của Chủ tịch UBND tỉnh để bố trí cho các trường trong huyện, bảo đảm phù hợp với cơ cấu bộ môn và hoàn cảnh cụ thể từ nơi cư trú đến nơi làm việc của giáo viên.

Điều 7. Tuyển dụng

1. Việc tuyển dụng cán bộ, giáo viên chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh mà huyện vẫn còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao.

2. UBND các huyện tiến hành lập kế hoạch tuyển dụng cán bộ, giáo viên còn thiếu so với tổng chỉ tiêu biên chế được giao trong năm, gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo theo nội dung sau đây:

a) Nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở từng môn học, nhân viên hành chính theo từng trường.

b) Phương thức tuyển dụng (thi tuyển hoặc xét tuyển).

c) Những đề xuất, kiến nghị của địa phương (nếu có).

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng đối với từng huyện.

4. Thời gian thực hiện việc tuyển dụng được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh và kết thúc trước ngày 05 tháng 9 hàng năm.

5. UBND các huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tuyển dụng bảo đảm đúng kế hoạch được duyệt và đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về kết quả tuyển dụng.

Điều 8. Sau khi thực hiện việc điều động, thuyên chuyển mà vẫn còn dôi dư cán bộ, giáo viên theo cơ cấu môn học so với định mức và chỉ tiêu biên chế được giao thì tiếp tục thực hiện Đề án giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, THCS thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 248/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định này đến các cơ quan, đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính trên địa bàn. Những quy định hiện hành về điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trái với Quy định này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu để xảy ra sai phạm thì Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. Hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời đề xuất các hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức, đơn vị thực hiện không nghiêm túc hoặc vi phạm Quy định này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3678/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 quy định về điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính trong trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


41.071

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!