Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3564/QĐ-BCT năm 2012 giao dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3564/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 22/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3564/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-BKHĐT ngày 3 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;

Căn cứ Công văn số 668/TCDN-KHTC ngày 7 tháng 05 năm 2012 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn kế hoạch kinh phí năm 2012 các dự án Dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 và Công văn 792/TCDN-KNN ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Tổng cục Dạy nghề về việc triển khai xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2012 cho các đơn vị thuộc Bộ để thực hiện các Dự án về Dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề 2012 (biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ, kinh phí được giao Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm duyệt kế hoạch; Vụ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn về kinh phí và các thủ tục thanh quyết toán của các đơn vị theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục DN, Bộ LĐ-TB&XH;
-
Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

 

GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2012-2015

(Kèm theo Quyết định s 3564/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Số TT

Tên đơn vị

Kinh phí giao dự toán
(triệu đồng)

1

Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

45.400

1.1

Nội dung: Triển khai các mô hình dạy nghề cho lao động để làm việc cho các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

45.400

1.2

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ Công Thương

Đơn vị phối hp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tài chính; Vụ Thị trường trong nước, Vụ Công nghiệp nhẹ; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; Các cơ sở đào tạo có đủ điều kiện hoạt động dạy nghề theo quy định.

45.400

2

Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá chương trình

1.000

2.1

Nội dung: Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn đến cấp xã

1.000

2.2

Đơn vị thực hiện

 

2.2.1

Cục Xúc tiến Thương mại

380

2.2.2

Tạp chí Công nghiệp

Trong đó chi các hoạt động:

- Thông tin tuyên truyền: 370 triệu đồng,

- Quản lý của Ban chỉ đạo: 50 triệu đồng

420

2.2.3

Báo Đối ngoại (VEN)

200

3

Dự án Đổi mới và Phát triển dạy nghề

12.200

3.1

Tăng cường cơ svật chất trang thiết bị cho đào tạo

7.000

3.1.1

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương

- Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia nghề Thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015

 

5.000

3.1.2

Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp

- Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia nghề Thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015

 

2.000

3.2

Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề

5.200

3.2.1

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Bán hàng trong siêu thị

500

3.2.2

Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Công nghệ đúc kim loại: 500 triệu đồng

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Công nghệ cán kéo kim loại: 400 triệu đồng;

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Sửa chữa thiết bị luyện kim: 400 triệu đồng

1.300

3.2.3

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

500

3.2.4

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Marketing thương mại: 500 triệu đồng

- Biên soạn tiêu chun kỹ năng ngh: Quản trị kinh doanh xăng dầu và Gas: 400 triệu đồng

900

3.2.5

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Chế biến thực phẩm

400

3.2.6

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Chế biến lương thực

400

3.2.7

Trường Cao đng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Lắp đặt thiết bị điện

400

3.2.8

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Khảo sát địa hình

400

3.2.9

Trường Cao đẳng Nghề Giấy

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

400

 

Tổng cộng

58.600

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3564/QĐ-BCT năm 2012 giao dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.639
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202