Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3495/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 thành lập Hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3495/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 29/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3495/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết đnh số 1956/2009/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 41 Hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp cho các nghề được xây dựng và chỉnh sửa, bổ sung theo Quyết định số 2744/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/10/2010 và Quyết định số 2949/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm các thành viên có tên tại phụ lục 1 đến phụ lục 41.

Điều 2. Các Hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp có chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc như sau:

- Chức năng, nhiệm vụ: Tư vấn về chuyên môn; nhận xét, đánh giá, tổ chức nghiệm thu, chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình, giáo trình được nghiệm thu; báo cáo kết quả nghiệm thu, kiến nghị phê duyệt chương trình, giáo trình với cơ quan có thẩm quyền.

- Nguyên tắc làm việc của Hội đồng nghiệm thu: Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, dưới sự điều hành của chủ tịch Hội đồng; phiên họp của Hội đồng nghiệm thu phải đảm bảo có mặt ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng thì mới hợp lệ; Hội đồng nghiệm thu phải lập biên bản nghiệm thu để báo cáo với người đứng đầu cơ sở dạy nghề hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Các Hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp cho từng nghề tự giải thể sau khi chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng các trường được giao chủ trì xây dựng, bổ sung chỉnh sửa chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp, Chủ tịch các Hội đồng nghiệm thu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (B/c);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đào Xuân Học

 

PHỤ LỤC 1

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT TRỒNG ĐIỀU
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Bùi Đình Ninh - Phó hiệu trưng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

3. Thư ký: Ông Hoàng Ngọc Thịnh - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Các ủy viên:

- Bà Lưu Thị Thanh Thất - Trưng khoa Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

- Ông Nguyễn Thành Công - Phó trưởng khoa Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

- Ông Trần Minh Đức - Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư Bình Phước./.

 

PHỤ LỤC 2

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT TRỒNG DÂU NUÔI TẰM
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nghiêm Xuân Hội - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm

3. Thư ký: Ông Hoàng Ngọc Thịnh - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Các ủy viên:

- Ông Ngô Hoàng Duyệt - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

- Bà Phạm Thị Hậu, Giảng viên Trường Cao đẳng Nông Lâm

- Bà Vũ Thị Thủy - Phó trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 3

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: CHẾ BIẾN CHÈ ĐEN, CHÈ XANH
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nghiêm Xuân Hội - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm

3. Thư ký: Ông Hoàng Ngọc Thịnh - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Các ủy viên:

- Ông Lê Đức Lợi - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Nông Lâm

- Ông Nguyễn Đức Thiết - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Ông Đỗ Hồng Quân - Phó trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 4

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT TRỒNG LÚA NĂNG SUẤT CAO
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Đỗ Văn Chung - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

3. Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Các ủy viên:

- Ông Ngô Hoàng Duyệt - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

- Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phòng Nông nghiệp Chợ Gạo, Tiền Giang

- Bà Nguyễn Thị Thoa - Phó trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 5

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT TRỒNG MÍA ĐƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Phạm Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

2. Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Bà Kiều Thị Thuyên - Trưng bộ môn Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

- Ông Hà Chí Trực - Giảng viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

- Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 6

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT TRỒNG HỒ TIÊU
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Đức Thiết - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Văn Chiến - Giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Bà Kiều Thị Ngọc - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

- Ông Phan Hải Triều - Giám đốc Trung tâm thực nghiệm Cây ăn quả và Cây công nghiệp tỉnh Lâm Đồng./.

 

PHỤ LỤC 7

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT TRỒNG NGÔ
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Xuân Hội - Hiệu trưng Trường Cao đẳng Nông Lâm

2. Thư ký: Ông Hoàng Ngọc Thịnh - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Các ủy viên:

- Ông Lê Duy Thành - Giảng viên Trường Cao đẳng Nông Lâm

- Ông Nguyễn Viết Thông - Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Bà Vũ Thị Thủy - Phó trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 8

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT TRỒNG RAU AN TOÀN
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Đức Thiết - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Phạm Quốc Hoàn - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Ông Hồ Tấn Mỹ - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp Lâm Đồng

- Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 9

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Đoàn Văn Soạn - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm

2. Thư ký: Ông Hoàng Ngọc Thịnh - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Bà Đặng Thị Hồng Quyên - Giảng viên Trường Cao đẳng Nông Lâm

- Ông Võ Văn Ngầu - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

- Ông Lê Hồng Sơn - Phó trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 10

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: NHÂN GIỐNG CÂY ĂN QUẢ
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ nhiệm: Ông Trần Văn Dư - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

2. Thư ký: Bà Đào Thị Hương Lan - Phó trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Trần Ngọc Trường - Trưởng bộ môn Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

- Ông Nguyễn Viết Thông - Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Bà Kiều Thị Ngọc - Trưng khoa Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ./.

 

PHỤ LỤC 11

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Phạm Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cn - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Bà Tạ Thị Thu Hà - Giảng viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

- Bà Đinh Thị Đào - Giảng viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

- Ông Hoàng Văn Hồng - Trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 12

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT SẢN XUẤT MUỐI BIỂN
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch:Huỳnh Thị Kim Cúc - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm

2. Thư ký: Bà Đào Thị Hương Lan - Phó trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Trần Thức - Trưởng phòng Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm

- Bà Hồ Thị Tuyết Mai - Giảng viên Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm

- Ông Phan Tam Đồng - Nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Muối Việt Nam./.

 

PHỤ LỤC 13

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: NHÂN GIỐNG LÚA
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Trần Chí Thành - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

2. Thư ký: Ông Hoàng Ngọc Thịnh - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Tiến Huyền - Trưởng phòng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

- Ông Trần Văn Cầm - Trưởng trại lúa giống Vĩnh Hựu, Gò Công Tây, Tiền Giang

- Ông Hoàng Văn Hồng - Trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 14

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: SỬ DỤNG THUỐC THÚ Y TRONG CHĂN NUÔI
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Võ Văn Ngầu - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

2. Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Ông Nguyễn Minh Thuần - Chủ trại heo Hai Thuần, xã Hữu Thành, huyện Đức Hòa, Long An

- Bà Hạ Thúy Hạnh - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 15

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ KHAI THÁC MỦ CAO SU
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Lê Văn Kích - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

2. Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Bà Lâm Thị Xô - Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

- Ông Đỗ Quang Vịnh - Giám đốc nông trường Công ty Cao su Đồng Phú

- Ông Nguyễn Hùng - Trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 16

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Trần Cao Tiêu- Phó hiệu trưởng Trường Cao đng Công nghiệp Cao su

2. Thư ký: Ông Hoàng Ngọc Thịnh - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Bà Nghiêm Thị Vân - Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

- Ông Trần Thức - Trưởng phòng Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm

- Ông Nguyễn Văn Minh - Phó trưởng phòng Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV cao su Phú Riềng./.

 

PHỤ LỤC 17

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT NÔNG LÂM KẾT HỢP
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nguyn Văn Thực - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

2. Thư ký: Bà Đào Thị Hương Lan - Phó trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Phan Thanh Minh, Trưởng khoa Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

- Bà Phạm Thanh Thủy - Phó trưởng khoa Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

- Ông Nguyễn Tuấn Hảo - Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy Phù Ninh./.

 

PHỤ LỤC 18

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: TRỒNG, KHAI THÁC CÂY THỰC PHẨM DƯỚI TÁN RỪNG
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

2. Thư ký: Bà Đào Thị Hương Lan - Phó trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Quang Chung - Phó trưởng phòng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

- Ông Phạm Xuân Mạnh - Trưởng khoa Nông Lâm Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

- Ông Nguyễn Đức Hi - Chuyên viên Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 19

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT NÔI TÔM SÚ
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Việt - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy sản

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó trại trưởng Trường Cao đẳng Thủy sản

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Trâm - Giáo viên Trường Trung học Thủy sản

- Ông Nguyễn Huy Điền - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 20

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Lê Văn Thắng - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy sản

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Đinh Quang Thuấn, Giảng viên Trường Cao đẳng Thủy sản

- Ông Nguyễn Minh Niên, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

- Ông Nguyễn Huy Điền - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 21

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT NUÔI BA BA
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Bà Lê Thị Minh Nguyệt - Phó hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Bà Đặng Thị Minh Diệu - Phó trưởng khoa Trường Trung học Thủy sản

- Ông Thái Thanh Bình - Trưng phòng Trường Cao đẳng Thủy sản

- Ông Nguyễn Văn Buội - Phó trưởng phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre./.

 

PHỤ LỤC 22

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT NUÔI CUA BIỂN
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Bà Lê Thị Minh Nguyệt - Phó hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng phòng Trường Trung học Thủy sản

- Ông Ngô Thế Anh - Phó trưởng phòng Trường Cao đẳng Thủy sản

- Ông Hà Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 23

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT NUÔI CÁ LỒNG BÈ TRÊN BIỂN
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Bà Lê Thị Minh Nguyệt - Phó hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Lê Văn Thích - Giáo viên Trường trung học Thủy sản

- Ông Đỗ Văn Sơn - Giảng viên Trường Cao đẳng Thủy sản

- Ông Trần Văn Đời - Trưởng Ban điều hành nuôi trồng thủy sản Bến Tre./.

 

PHỤ LỤC 24

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: CHẾ BIẾN TÔM XUẤT KHẨU
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Bà Nguyễn Trọng Ánh Tuyết - Phó hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản

2. Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Trưng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng khoa Trường Trung học Thủy sản

- Ông Hồ Đình Hải - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thủy sản Miền Bắc

- Ông Nguyễn Nan Vinh - Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Nam, Kiên Giang./.

 

PHỤ LỤC 25

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN, VÔ TUYẾN ĐIỆN TÀU CÁ
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Huỳnh Hữu Lịnh - Hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản

2. Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Trần Ngọc Sơn - Trưởng phòng Trường Trung học Thủy sản

- Ông Hàn Nam Bộ - Phó giám đốc Trung tâm giống thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh

- Ông Nguyễn Văn Lung - Phó trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 26

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: SẢN XUẤT ĐỒ MỘC TƯ VẤN NHÂN TẠO
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Lại Văn Ngọc - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Chế biến gỗ

2. Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Bà Nguyễn Hồng Thịnh - Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Chế biến gỗ

- Ông Trần Minh Tới - Trưởng bộ môn Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

- Ông Trần Văn Thành - Quản đốc Công ty cổ phần Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

 

PHỤ LỤC 27

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT BẢO TỒN, TRỒNG VÀ LÀM GIÀU RỪNG
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Thực - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

2. Thư ký: Ông Hoàng Ngọc Thịnh - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Dương Danh Công - Phó giám đốc Trung tâm Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

- Ông Phạm Xuân Mạnh - Trưởng khoa Nông Lâm Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

- Ông Hà Văn Huy - Viện trưởng Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy./.

 

PHỤ LỤC 28

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: TRỒNG VÀ KHAI THÁC RỪNG
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

2. Thư ký: Ông Hoàng Ngọc Thịnh - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Các ủy viên:

- Bà Lê Thị Tình - Phó giám đốc Trung tâm Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

- Ông Trần Đức Thưởng, Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

- Ông Nguyễn Viết Khoa - Phó trưng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 29

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Cảnh Chính - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

2. Thư ký: Bà Đào Thị Hương Lan - Phó trưng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Trần Đình Mạnh - Phó trưởng khoa Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

- Ông Phan Thanh Minh, Trưởng khoa Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

- Ông Nguyễn Kế Tiếp - Chuyên viên Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 30

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KHUYẾN NÔNG LÂM
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Thực - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Xuân Lới - Trưởng phòng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

- Ông Phùng Nhuệ Giang - Trưởng phòng Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên

- Ông Nguyễn Viết Khoa - Phó trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 31

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT TRỒNG CÀ PHÊ
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Trần Văn Chánh - Phó hiệu trưởng Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng bộ môn Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên

- Ông Nguyễn Viết Thông - Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Ông Phan Văn Hạnh - Trưng phòng Nông trường cà phê Chưprông, Công ty Cà phê Iagrai./.

 

PHỤ LỤC 32

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ NHÂN GIỐNG NẤM
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Thành Vân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

2. Thư ký: Bà Đào Thị Hương Lan - Phó trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Trần Quang Minh - Trưởng khoa Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

- Bà Tng Thị Kim Anh - Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

- Bà Hoàng Thị Loan - Chủ trang trại xã Dĩnh Kế, huyện Lạng Giang, Bắc Giang./.

 

PHỤ LỤC 33

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: VI NHÂN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP QUAN TRỌNG
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Trần Văn Dư - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

2. Thư ký: Bà Đào Thị Hương Lan - Phó trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Bà Kiều Thị Thuyên - Trưởng bộ môn Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

- Ông Phạm Xuân Mạnh - Trưởng khoa Nông Lâm Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

- Ông Nguyễn Viết Khoa - Phó trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 34

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT TRỒNG CHÈ
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Phạm Thanh Hải - Hiệu trưng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

2. Thư ký: Bà Đào Thị Hương Lan - Phó trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Các ủy viên:

- Ông Lê Trung Hưng - Phó trưởng phòng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

- Bà Đặng Thị Hồng - Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Ông Nguyễn Hùng - Phó trưởng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 35

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT NUÔI, PHÒNG TRỊ BỆNH CHO TRÂU BÒ
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Trn Văn Dư - Phó hiệu trưng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

2. Thư ký: Bà Đào Thị Hương Lan - Phó trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Danh Phương - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

- Ông Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Ông Phùng Quốc Quảng - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 36

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: VI NHÂN GIỐNG HOA
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ nhiệm: Ông Nghiêm Xuân Hội - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Văn Vượng - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Nông Lâm

- Bà Đoàn Thị Chăm - Giảng viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

- Ông Thân Ngọc Hoàng - Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang./.

 

PHỤ LỤC 37

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT TRỒNG HOA LAN
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Đỗ Văn Chung - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

2. Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Hữu Lễ - Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Ông Nguyễn Văn Vượng - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Nông Lâm

- Ông Hồ Tấn Mỹ - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dng nông nghiệp Lâm Đồng./.

 

PHỤ LỤC 38

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: KỸ THUẬT NUÔI, PHÒNG TRỊ BỆNH CHO HEO
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Đức Dương - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm

2. Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Trọng Kim - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Nông Lâm

- Ông Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Bà Trần Thị Lê - Phó trưng phòng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

 

PHỤ LỤC 39

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: CHUẨN ĐOÁN NHANH BỆNH THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Bà Nguyễn Trọng Ánh Tuyết - Phó hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản

2. Thư ký: Ông Hoàng Ngọc Thịnh - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh - Phó trưởng khoa Trường Trung học Thủy sản

- Ông Lê Văn Thắng - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy sản

- Ông Lê Minh Vương - Giám đốc khu vực phía Nam Công ty trách nhiệm hữu hạn Bayern Việt Nam./.

 

PHỤ LỤC 40

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Đức Hưng - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Vương Văn Hưng - Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi

- Ông Nguyễn Văn Cổn - Trưởng khoa Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

- Đỗ Văn Thích - Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Văn Lâm, Hưng Yên./.

 

PHỤ LỤC 41

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: SỬA CHỮA BƠM ĐIỆN
(Kèm theo Quyết định số 3495/BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010)

1. Chủ tịch: Ông Nguyn Đức Hưng - Phó hiệu trưng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi

2. Thư ký: Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Văn Lình - Phó trưng khoa Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi

- Ông Hồ Văn Chương - Giảng viên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

- Ông Trần Văn Đơn - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3495/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 thành lập Hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


176
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234