Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3372/QĐ-UBND 2017 Đề án hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số An Giang

Số hiệu: 3372/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 09/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3372/QĐ-UBND

An Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 3511/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT ĐẤT Ở VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2451/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương đã được Quốc Hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn tỉnh An Giang giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư năm 2014 - 2015 thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 26 /TTr- BDT ngày 01 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn tỉnh An Giang giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể:

Số TT

Đơn vị

Số hộ cần hỗ trợ đất ở

Theo Quyết định số 3511/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh

1

Huyện Tri Tôn

46

99

3

Huyện An Phú

94

41

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Tri Tôn, An Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Dân tộc;
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Sở: XD, LĐ TB&XH, KH&ĐT, TC;
- Ban Dân tộc;
- UBND huyện: TT, TB, AP;
- Lãnh đạo VPUBND;
- Website Văn phòng;
- Lưu: HCTC, KGVX, KTN, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3372/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 về điều chỉnh Quyết định 3511/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2015 kèm theo Quyết định 2451/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.484

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!