Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3338/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 31/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3338/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIỆC CÔNG B B TH TC HÀNH CHÍNH THUC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI TNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn c Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 243 ngày 14/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này công b các thủ tục hành chính mới thay thế các thủ tục hành chính về lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội đã được quy định tại các Quyết định sau đây:

- Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh về việc công b thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc S Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, th xã, thành ph và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- S pháp;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo;
-
Lưu: VT, DL, LT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Khánh Hòa)

PHN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (81)

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (30)

1

Thủ tục đi hoặc cp lại “Bằng T quốc ghi công”

2

Thủ tục cấp giấy chng nhận người có công với cách mạng được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ

3

Th tục xét duyệt và đề nghtng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

4

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp truy tặng hoặc tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

5

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

6

Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

7

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm cht độc hóa học và con đẻ ca họ

8

Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

9

Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ t quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

10

Thủ tc giải quyết chế độ ưu đãi người có công giúp đỡ cách mạng

11

Thủ tục mua bảo hiểm y tế cho người có công

12

Thủ tục hồ sơ hưng mai táng phí và trợ cấp một ln cho người có công cách mạng

13

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chống hoặc vợ khác

14

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tut hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trn

15

Thủ tc giải quyết chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng

16

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

17

Thủ tục trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chnh nh đi với người có công với cách mạng

18

Thủ tục sao lục h sơ người có công với cách mạng và thân nhân của họ

19

Thủ tục di chuyn hồ sơ người có công với cách mạng

20

Thủ tc cp lại Giy chứng nhận cho người có công

21

Thủ tục đính chính thông tin trong hồ sơ người có công

22

Thủ tục giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ T quốc, làm nghĩa vụ quốc tế Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

23

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một ln đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ ch mạng đã chết.

24

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

25

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát

26

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

27

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, hiện đã về gia đình.

28

Thủ tục trợ cấp một lần đối với người được c làm chuyên gia nước bạn Lào, Campuchia

29

Th tc hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

30

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bng khen của Thủ tướng Chính ph, Bằng khen của Bộ trưởng, Th trưởng cơ quan ngang bộ, Th trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI(11)

31.

Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

32

Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong Trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa

33

Tiếp nhận người khuyết tật vào nuôi dưỡng trong Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

34

Tiếp nhận trẻ em vào ni dưỡng trong Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

35

Tiếp nhn trẻ em vào nuôi dưỡng trong Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa

36

Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

37

Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

38

Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

39

Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết lật

40

Công nhn cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tng số lao động trở lên là người khuyết tật

41

Gia hạn quyết đnh công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng s lao động trở lên là người khuyết tật;

III. LĨNH VỰC DẠY NGH (20)

42

Thành lập trường trung cấp ngh công lập thuộc tnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trưng

43

Cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

44

Thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

45

Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

46

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tnh

47

Giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

48

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cp nghề công lập, tư thục

49

Đăng ký hoạt động dạy ngh đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

50

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục

51

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ s giáo dục khác và doanh nghiệp

52

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường Trung cấp và Trung tâm giáo dc nghề nghiệp công lập, tư thục

53

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cp đối với trường Trung cấp và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

54

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

55

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với Cơ sở GDNN và Doanh nghiệp trường hợp Tăng quy mô tuyển sinh của từng nghề vượt từ 10% tr lên; Bổ sung nghề đào tạo; Chia, tách, sáp nhập hoặc có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

56

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với Cơ sở GDNN và Doanh nghiệp trường hợp Chuyển trụ s chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo đến nơi khác (trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo là nơi trực tiếp tổ chức đào tạo); Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mi có tổ chức hoạt động đào tạo; Mở thêm địa điểm đào tạo mới hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động đào tạo

57

Thủ tục cho phép thành lập trường Trung cấp có vốn đầu tư nưc ngoài

58

Thủ tục cho phép mở phân hiệu trường Trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

59

Thủ tục cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

60

Th tục sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

61

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ln kết đào tạo của trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp

IV. LĨNH VỰC VIỆC LÀM (14)

62

Cp mới Giấy phép lao động cho người nưc ngoài làm việc tại Việt Nam

63

Cấp lại Giy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trưng hợp giấy phép lao động bị mt

64

Cp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp giấy phép lao động bị hỏng hoặc thay đi nội dung ghi trong giấy phép lao động

65

Cấp lại Giy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp giấy phép lao động hết hạn

66

Xác nhận người nưc ngoài không thuộc din cấp giấy phép lao động

67

Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam để thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thu nước ngoài đã trúng thu tại Việt Nam

68

Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động

69

Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà m khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đi người sử dụng lao động.

70

Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động.

71

Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

72

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

73

Gia hạn giấy phép hoạt động dch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

74

Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc ở nước ngoài

75

Thủ tục đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập

V. LĨNH VỰC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG (4)

76

Thủ tục Cấp mi Giấy chng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện hạng A

77

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của Tổ chức huấn luyện Hạng A do Giấy chứng nhận bị hỏng, mất

78

Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đđiều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng A

79

Thủ tục Thẩm định h sơ tự tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho lao động nhóm 4 của các doanh nghiệp

VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIN LƯƠNG - BHXH (2)

80

Đăng ký Nội quy lao động

81

Đăng ký Tha ước lao động

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3338/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


906

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74