Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3323/1998/QĐ-UB-NCVX về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sang Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3323/1998/QĐ-UB-NCVX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 26/06/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3323/1998/QĐ-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SANG SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ quyết định số 67/1998/QĐ-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Căn cứ Thông tư số 178/1998/TT-TCCP ngày 04/6/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện quyết định số 67/1998/QĐ-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố (tờ trình số 94/TCCQ ngày 24/6/1998);

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố từ ngày 01/7/1998.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Sở Tài chánh thành phố thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề theo đúng quy định của Nhà nước, tại quyết định số 67/1998/QĐ-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 178/1998/TT-TCCP ngày 4/6/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ; đảm bảo việc chuyển giao nhiệm vụ nói trên không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị thuộc đối tượng chuyển giao.

Nội dung chuyển giao gồm :

2.1-Các nhiệm vụ quản lý nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ tài liệu về đào tạo nghề.

2.2- Số cán bộ, công chức đang trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề.

Danh sách cụ thể do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố bàn bạc thống nhất, trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của cán bộ, công chức.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm bố trí và tạo điều kiện để số cán bộ, công chức được bàn giao hoàn thành nhiệm vụ.

2.3- Các chương trình, dự án về đào tạo nghề do trong nước hoặc nước ngoài tài trợ và do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang trực tiếp quản lý chuyển sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố quản lý (chỉ bàn giao về mặt quản lý nhà nước; không thay đổi chủ dự án).

Riêng các dự án đan xen giữa đào tạo nghề với các loại hình đào tạo khác và do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang làm chủ dự án thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục quản lý đến khi dự án được hoàn thành.

2.4- Bàn giao kế hoạch - tài chánh :

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố làm việc cụ thể với Sở Tài chánh về kết quả bàn giao tài chính để có căn cứ cấp phát các nguồn kinh phí còn lại của năm 1998 cho phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và dự toán đã được giao.

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm tiếp nhận nội dung bàn giao nói ở Điều 2, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ mới được giao và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết những vấn đề nảy sinh (nếu có) trong quá trình bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Thủ trưởng các Sở Ban Ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3323/1998/QĐ-UB-NCVX về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sang Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


999
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16