Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3265/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 3265/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 10/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3265/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM; BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 15/TTr-CCCO ngày 17/6/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 462/TTr-SNV ngày 06/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định, cụ thể:

1. Tổng số vị trí việc làm: 07 vị trí.

- Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 02 vị trí;

- Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 03 vị trí;

- Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 02 vị trí.

2. Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định theo Phụ lục I, II và III đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của Giám đốc Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định

1. Thực hiện việc sắp xếp số lượng người làm việc phù hợp, đảm bảo cơ cấu và định mức theo quy định; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao.

2. Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét điều chỉnh khung danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; tổ chức lại hoặc giải thể theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thay đổi theo nhu cầu thực tế, nhằm đảm bảo thực hiện vị trí việc làm kịp thời, hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /   /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Danh mục vị trí làm việc

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Ghi chú

I

Nhóm vị trí lãnh đạo, quản lý

02

 

 

01

Giám đốc

Chuyên viên (01.003) hoặc tương đương

Hạng III

kiêm nhiệm

02

Điều phối viên

Chuyên viên (01.003) hoặc tương đương

Hạng III

kiêm nhiệm

II

Nhóm vị trí hoạt động nghề nghiệp

03

 

 

01

Truyền thông về biến đổi khí hậu và nghiên cứu tích hợp vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu vào bảo vệ đa dạng sinh học

Chuyên viên (01.003) hoặc tương đương

Hạng III

 

02

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ về ứng phó biến đổi khí hậu

Chuyên viên (01.003) hoặc tương đương

Hạng III

 

03

Quản lý chương trình, dự án biến đổi khí hậu

Chuyên viên (01.003) hoặc tương đương

Hạng III

 

III

Nhóm vị trí hỗ trợ, phục vụ

02

 

 

01

Pháp chế và hành chính, tổng hợp

Chuyên viên (01.003)

Hạng III

 

02

Kế toán - Tài chính

Kế toán viên (06.031)

Hạng III

 

 

Tổng số

07

 

 

 

PHỤ LỤC II

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   /   /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Tên vị trí trí việc làm

Mô tả công việc thực hiện

I

Nhóm vị trí lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Giám đốc

1. Giám đốc là người đứng đầu Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định (gọi tắt là Văn phòng); quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền giao; là người đại diện theo pháp luật của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh, UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng;

2. Xử lý văn bản đến, văn bản đi của Văn phòng;

3. Chỉ đạo việc xây dựng và theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, hoạt động của Văn phòng;

4. Chủ trì, điều hành các cuộc họp của Văn phòng;

5. Tổ chức đối nội, đối ngoại với các cá nhân tổ chức liên quan đến hoạt động của Văn phòng;

6. Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Văn phòng theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện trách nhiệm chủ tài khoản của cơ quan;

9. Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định, UBND tỉnh giao.

2

Điều phối viên

1. Trực tiếp điều hành một hoặc một số công việc theo sự phân công của Giám đốc Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng và liên đới chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Trực tiếp theo dõi Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Công tác pháp chế; Quản lý dự án.

3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Văn phòng.

II

Nhóm vị trí hoạt động nghề nghiệp

1

Truyền thông về biến đổi khí hậu và nghiên cứu tích hợp vấn đề thích ứng với BĐKH vào bảo vệ đa dạng sinh học

1. Thống kê, thu thập thông tin, dữ liệu biến đổi khí hậu từ các đơn vị, địa phương;

2. Tham mưu xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của tỉnh;

3. Quản lý khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, nghiên cứu, xây dựng các chương trình, dự án;…

4. Quản trị, vận hành, cập nhật thông tin lên website của Văn phòng;

5. Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch, dự án và tổ chức thực hiện; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu;

6. Đề xuất các hoạt động, phương pháp, mô hình truyền thông nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với BĐKH và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh;

7. Xây dựng các dự án, đề xuất các hoạt động, phương pháp, mô hình truyền thông nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với BĐKH và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh;

8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Văn phòng.

2

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ về ứng phó biến đổi khí hậu

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất biện pháp ứng phó, lập kế hoạch ứng phó với BĐKH; xây dựng các dự án triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;

2. Dự thảo các báo cáo liên quan đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh;

3. Lập kế hoạch làm việc với các đối tác, phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động của các chương trình, dự án, hoạt động khác về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh;

4. Giám sát và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động khác về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh;

5. Xây dựng, phối hợp xây dựng các dự án kêu gọi tài trợ về biến đổi khí hậu phù hợp với các chương trình, kế hoạch và những ưu tiên của tỉnh.

8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Văn phòng.

3

Quản lý chương trình, dự án biến đổi khí hậu

1. Xây dựng, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; đón khách quốc tế, lễ tân ngoại giao của Văn phòng;

2. Tham mưu điều phối dự án kêu gọi tài trợ về biến đổi khí hậu phù hợp với các chương trình, kế hoạch và những ưu tiên của tỉnh;

3. Nghiên cứu, đề tài khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Văn phòng.

III

Nhóm vị trí hỗ trợ, phục vụ

1

Kế toán

1. Quản lý, theo dõi ngân sách, các khoản thu - chi tài chính của Văn phòng; theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn kinh phí của Văn phòng đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ và đúng quy định.

2. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thiết lập và cập nhật hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác kế toán.

3. Kiểm tra, giám sát và ký duyệt toàn bộ chứng từ của kế toán, chịu trách nhiệm các nội dung công việc liên quan đến tài chính kế toán.

4. Lập các báo cáo tài chính; kiểm kê tài sản, tự kiểm tra tài chính; công khai tài chính theo quy định.

5. Thực hiện việc thu - chi tài chính; thực hiện các chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng giao.

2

Hành chính - Tổng hợp; Văn thư - lưu trữ

1. Trực tiếp xây dựng và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan và báo cáo kết quả thực hiện.

2. Tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ định kỳ, đột xuất theo nhiệm vụ được phân công;

3. Tham mưu, đề xuất thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua, khen thưởng;

4. Tham mưu, đề xuất công tác quản lý, sử dụng, bảo quản công sở, tài sản cơ quan;

5. Làm nhiệm vụ thư ký ghi biên bản họp và ban hành thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Văn phòng sau các cuộc họp;

6. Tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách và cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh;

7. Tiếp nhận, đăng ký, phân loại, chuyển giao văn bản đi, đến và lưu trữ tài liệu của Văn phòng theo quy định;

8. Quản lý, theo dõi tài khoản văn thư; quản lý, sử dụng con dấu, máy photocoppy của Văn phòng theo quy định;

9. Kiểm tra thể thức văn bản, đóng dấu, phát hành văn bản đi của Văn phòng.

10. Quản lý, thu, chi tiền mặt theo đúng quy định của Nhà nước.

11. Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản văn bản, tài liệu, giao nộp tài liệu lưu trữ theo quy định;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng giao.

 

PHỤ LỤC III

KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /   /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. GIÁM ĐỐC

a) Năng lực

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước, hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức, văn hóa công sở; có khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào ngành, lĩnh vực công tác của đơn vị; nắm được tình hình và xu thế phát triển của ngành phục vụ công tác quản lý.

- Nắm vững nội dung, nghiệp vụ quản lý và phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

- Nắm vững và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác biến đổi khí hậu.

- Tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách, các quy định trong thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng; thực hiện, đề xuất các biện pháp kiểm tra, đánh giá, tổng kết thực thi các nhiệm vụ có liên quan theo quy định.

- Nắm vững các mục tiêu, cơ chế, quản lý trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và có mối quan hệ chặt chẽ với các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan.

- Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tận tâm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành và quyết đoán, kịp thời xử lý các tình huống, giải quyết các vấn đề phát sinh. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và thận trọng trong thực thi nhiệm vụ.

- Có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể viên chức Văn phòng; có khả năng phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Về kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực được giao.

b) Kỹ năng

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; thu thập và xử lý thông tin.

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành.

- Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản và quản lý văn bản.

- Kỹ năng viết báo cáo, đề án, chương trình, kế hoạch.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, điều hành cuộc họp.

- Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.

- Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự.

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng tiếp dân, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

- Kỹ năng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công việc, đề án, chương trình, kế hoạch.

- Kỹ năng phối hợp; xử lý tình huống trong công việc.

c) Trình độ

- Có trình độ đại học trở lên.

- Giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

- Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị trình độ từ trung cấp trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

2. ĐIỀU PHỐI VIÊN

a) Năng lực

- Nắm vững chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức, văn hóa công sở; có khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào ngành, lĩnh vực công tác của đơn vị; nắm được tình hình và xu thế phát triển của ngành phục vụ công tác quản lý.

- Nắm vững nội dung, nghiệp vụ quản lý và phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

- Tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách, các quy định trong thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng; thực hiện, đề xuất các biện pháp kiểm tra, đánh giá, tổng kết thực thi các nhiệm vụ có liên quan theo quy định.

- Nắm vững các mục tiêu, cơ chế, quản lý trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và có mối quan hệ chặt chẽ với các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan.

- Có khả năng tham mưu xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác của đơn vị và hoạch định các giải pháp, biện pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để thực hiện.

- Có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể viên chức, người lao động của Văn phòng; có khả năng phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Về kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực được giao.

b) Kỹ năng

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; thu thập và xử lý thông tin.

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành.

- Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản và quản lý văn bản.

- Kỹ năng viết báo cáo, đề án, chương trình, kế hoạch.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, điều hành cuộc họp.

- Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng tiếp dân.

- Kỹ năng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công việc, đề án, chương trình, kế hoạch.

- Kỹ năng phối hợp; xử lý tình huống trong công việc.

c) Trình độ

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm.

- Giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

- Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị trình độ trung cấp trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

3. VỊ TRÍ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VỀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

a) Năng lực

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức, văn hóa công sở và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

- Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện công tác:

+ Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công;

+ Nắm rõ các quy trình xây dựng phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về lĩnh vực được phân công;

+ Nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ thực hiện; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, gương mẫu trong thi hành công việc.

b) Kỹ năng

- Kỹ năng thuyết trình.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác theo sự phân công và quản lý thời gian của cá nhân.

- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quá trình thực hiện chuyên môn nghiệp vụ.

- Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp.

c) Trình độ

- Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm.

- Giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

4. VỊ TRÍ TRUYỀN THÔNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP VẤN ĐỀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC

a) Năng lực

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức, văn hóa công sở và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

- Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện công tác:

+ Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công;

+ Nắm rõ các quy trình xây dựng phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về lĩnh vực được phân công;

+ Nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ thực hiện; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, gương mẫu trong thi hành công việc.

b) Kỹ năng

- Kỹ năng thuyết trình.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác theo sự phân công và quản lý thời gian của cá nhân.

- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quá trình thực hiện chuyên môn nghiệp vụ.

- Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp.

c) Trình độ

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

- Giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

5. VỊ TRÍ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

a) Năng lực

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức, văn hóa công sở và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

- Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện công tác:

+ Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công;

+ Nắm rõ các quy trình xây dựng phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về lĩnh vực được phân công;

+ Nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ thực hiện; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, gương mẫu trong thi hành công việc.

b) Kỹ năng

- Kỹ năng thuyết trình.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác theo sự phân công và quản lý thời gian của cá nhân.

- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quá trình thực hiện chuyên môn nghiệp vụ.

- Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp.

c) Trình độ

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

6. VỊ TRÍ PHÁP CHẾ VÀ HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ, LƯU TRỮ TỔNG HỢP

a) Năng lực

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức, văn hóa công sở và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

- Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện công tác:

+ Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công;

+ Nắm rõ các quy trình xây dựng phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về lĩnh vực được phân công;

+ Nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ thực hiện; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, gương mẫu trong thi hành công việc.

b) Kỹ năng

- Kỹ năng thuyết trình.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác theo sự phân công và quản lý thời gian của cá nhân.

- Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ theo quy định.

- Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp.

- Kỹ năng lưu trữ, bảo quản tài liệu, sử dụng khuôn dấu.

c) Trình độ

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm

- Giữ ngạch chuyên viên trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

7. VỊ TRÍ KẾ TOÁN

a) Năng lực

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức, văn hóa công sở và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực kế toán – tài chính.

- Có năng lực chuyên môn thực hiện công tác:

+ Tổng hợp lập báo cáo danh mục dự án đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư hàng năm; báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư; thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

+ Lập dự toán thu, chi hàng năm và lập báo cáo quyết toán kinh phí và báo cáo tài chính hàng năm; quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

+ Hạch toán, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán.

+ Trực tiếp quan hệ, giao dịch, cung cấp hồ sơ tài liệu và phối hợp các phòng chuyên môn thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nguồn kinh phí theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị liên quan như: Kho bạc, Sở Tài chính, Ngân hàng…

+ Theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn kinh phí của Văn phòng đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ và đúng quy định.

+ Kiểm tra, giám sát và ký duyệt toàn bộ chứng từ của kế toán. Đồng thời, chịu trách nhiệm các nội dung công việc liên quan đến tài chính kế toán.

+ Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm kê tài sản của Văn phòng.

+ Thực hiện giải trình với các cơ quan chức năng liên quan đối với số liệu tài chính kế toán của Văn phòng.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, sử dụng thành thạo các các thiết bị văn phòng, các phần mềm về kế toán, thuế và các phần mềm khác liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Nắm rõ các quy trình xây dựng phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về lĩnh vực được phân công; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được phân công nghiên cứu, tham mưu.

- Nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ thực hiện; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

b) Kỹ năng

- Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức và quản lý thời gian của cá nhân.

- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, tình huống trong quá trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ theo quy định.

- Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp.

- Sử dụng thành thạo máy tính, các kỹ năng tin học văn phòng (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, chứng từ điện tử phục vụ công tác chuyên môn

c) Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán;

- Giữ ngạch kế toán viên trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kế toán viên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3265/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


35

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97