Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND thù lao đối với tác phẩm đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Hải Phòng

Số hiệu: 32/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2020/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 nam 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 49/TTr-STTTT ngày 17 tháng 8 năm 2020; Báo cáo thẩm định số 103/BC-STP ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm được đăng trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng (bao gồm: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã gọi tắt là Cổng thông tin điện tử); thù lao cho người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin, người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.

2. Người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin, người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm đăng tải trên Cổng thông tin điện tử

3. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến tác phẩm đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

4. Khuyến khích áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

1. Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử.

2. Thù lao là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin, người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.

3. Dịch xuôi là dịch các tin, bài từ tiếng nước ngoài và tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt. Dịch ngược là dịch tin, bài từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và tiếng dân tộc thiểu số.

4. Tác phẩm là thuật ngữ dùng chung để nói đến các thể loại thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, bao gồm: bài viết, tin viết, bài tổng hợp, bài phân tích, bài nghiên cứu, bài phỏng vấn, chính luận, phóng sự, tranh minh họa, ảnh, tin, bài dịch xuôi, dịch ngược, trả lời bạn đọc, đoạn phim số, banner, logo, media, trực tuyến.

5. Media là tác phẩm có bao gồm âm thanh và hình ảnh chuyển động, có thể bao gồm cả phụ đề.

6. Trực tuyến là kết nối một hoạt động nhất định với mạng Internet, hiển thị đối với người dùng thông qua Cổng thông tin điện tử.

Điều 4. Nguồn chi trả nhuận bút, thù lao:

1. Nguồn chi trả nhuận bút, thù lao: Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút và thù lao lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên không khoán chi của cơ quan, đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng dự toán nhuận bút, thù lao hàng năm:

Dự toán nhuận bút, thù lao hàng năm = Tổng số nhuận bút phải trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử trong năm + Thù lao

Tổng số thù lao tối đa không quá 50% tổng số nhuận bút phải trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử trong năm.

Hàng năm, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng tác phẩm có trách nhiệm xây dựng dự toán nhuận bút hàng năm của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan quản lý tài chính cùng cấp thẩm định để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí.

Điều 5. Nguyên tắc trả nhuận bút, thù lao:

1. Các mức chi trong Quyết định này là mức tối đa, mức nhuận bút và thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng tác phẩm quyết định nhưng bảo đảm không vượt mức tối đa theo quy định tại Quyết định này.

2. Mức chi trả nhuận bút, thù lao phải căn cứ vào nguồn kinh phí, thể loại, chất lượng tác phẩm và khuyến khích hoạt động sáng tạo của tác giả.

3. Chỉ những tác phẩm được duyệt đăng trên Cổng thông tin điện tử mới được hưởng nhuận bút và thù lao.

Điều 6. Cách tính nhuận bút, thù lao:

1. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút, thù lao bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là mức tiền lương cơ sở).

2. Nhuận bút được tính như sau:

Nhuận bút = (Mức hệ số nhuận bút) x (Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút).

3. Thù lao được tính như sau:

Thù lao = (Mức hệ số thù lao) x (Giá trị một đơn vị hệ số thù lao).

Điều 7. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm trên Cổng thông tin điện tử:

1. Hệ số nhuận bút đối với tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử được quy định như sau:

Nhóm

Thể loại

Hệ số nhuận bút tối đa

1

Tin; Trả lời bạn đọc

5

2

Ảnh

5

3

Chính luận; Phóng sự; Bài phân tích; Bài phỏng vấn; Bài nghiên cứu

15

4

Sáng tác văn học; Thơ

15

5

Đoạn phim số; Media; Trực tuyến

25

6

Tranh minh họa (biểu đồ, đồ thị), banner, logo

5

2. Hệ số thù lao sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử được quy định như sau:

Nhóm

Thể loại

Hệ số thù lao tối đa

1

Tin; Tin dịch xuôi; Trả lời bạn đọc

1

2

Ảnh; Tranh

1

3

Bài viết ngắn; Bài dịch xuôi; Tin dịch ngược

1,5

4

Bài phân tích; Bài phỏng vấn; Bài nghiên cứu; Bài tổng hợp; Bài dịch ngược; Tác phẩm văn học nghệ thuật

2

Mức chi thù lao cho người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử mà không được quy định tại Bảng này được hưởng tối đa 30% mức chi nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại.

3. Đối với tác phẩm thông qua hình thức phỏng vấn (bài phỏng vấn) thì tỷ lệ hưởng nhuận bút giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn do hai bên tự thoả thuận.

4. Đối với tác phẩm là tin, bài viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài được trả nhuận bút theo mức quy định tại Quyết định này và hưởng thêm tối đa 50% nhuận bút của tác phẩm đó viết bằng tiếng Việt.

5. Thù lao cho cán bộ làm công tác biên tập là cán bộ kiêm nhiệm với mức chi là 20% mức thù lao của người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.

6. Đối với tác phẩm không quy định tại Điều này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng tác phẩm căn cứ vào thể loại, chất lượng tác phẩm, mức độ đóng góp của từng cá nhân để quyết định hệ số nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu và thù lao tương ứng cho người sưu tầm, người cung cấp.

7. Mức chi thù lao cho việc nhập dữ liệu, tạo lập các trang siêu văn bản, tạo lập thông tin điện tử trên cơ sở các dữ liệu có sẵn phục vụ hoạt động của Cổng thông tin điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 8. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 383/2013/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Căn cứ Quyết định này các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai xây dựng mức chi nhuận bút, thù lao phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị bảo đảm không vượt mức tối đa tại Quyết định này; Hàng năm lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí hằng năm của các cơ quan, đơn vị trình thẩm định.

3. Các nội dung khác liên quan đến chế độ nhuận bút, thù lao không quy định trong Quyết định này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- VPCP;
- Các Bộ: TT&TT, NV, TP;
- TTTU, TTHĐND TP, Các ban HĐND;
- CT, các PCT UBND TP;
- VP TU, các ban TU;
- VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND TP;
- VP UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Công báo TP, Báo HP, Đài PT&TH HP, Cổng TTĐT TP;
- Phòng: KSTTHC;
- CV: KSTTHC2;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.918

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167