Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3125/QĐ-BGTVT năm 2013 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động ở cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3125/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3125/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CƠ QUAN THAM MƯU GIÚP VIỆC BỘ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động ở cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2329/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức và người lao động ở cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Ban PPP
 Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn Cơ quan Bộ;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (HH).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

QUY CHẾ

NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CƠ QUAN THAM MƯU GIÚP VIỆC BỘ TRƯỞNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3125/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức và người lao động ở cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) đã được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, bao gồm: các Vụ, Thanh tra, Văn phòng, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư (sau đây gọi chung là cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng).

Điều 2. Nguyên tắc nâng bậc lương trước thời hạn

1. Cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh và còn thiếu từ 1 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

2. Tỷ lệ cán bộ, công chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức thuộc biên chế của đơn vị.

3. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, công chức đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

4. Trường hợp cán bộ, công chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ. công chức được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

Chương 2.

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 3. Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Cán bộ, công chức đủ thời gian giữ bậc là 24 tháng (đối với ngạch nâng bậc lương thường xuyên 36 tháng) được xét đề nghị nâng bậc trước thời hạn tối đa 12 tháng; cán bộ, công chức đủ thời gian giữ bậc là 16 tháng (đối với ngạch nâng bậc lương thường xuyên 24 tháng) được xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 8 tháng.

2. Cán bộ, công chức đạt một trong những thành tích xuất sắc sau:

a) Cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được tặng bằng khen, Chiến sỹ thi đua từ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên trong thời gian giữ bậc lương.

b) Cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở trong thời gian giữ bậc lương.

3. Thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

a) Cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 4 tháng đối với ngạch nâng bậc lương thường xuyên là 24 tháng, nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 6 tháng đối với ngạch nâng bậc lương thường xuyên 36 tháng.

b) Cán bộ, công chức được tặng bằng khen, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ và tương đương trở lên, được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 8 tháng đối với ngạch nâng bậc lương thường xuyên là 24 tháng, nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng đối với ngạch nâng bậc lương thường xuyên là 36 tháng.

Điều 4. Trình tự, thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hằng năm, cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng họp xét và gửi danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình về Vụ Tổ chức cán bộ. Thành phần họp gồm: lãnh đạo, cấp ủy, công đoàn đơn vị. Hồ sơ đề nghị gồm: Văn bản đề nghị của đơn vị, chứng nhận thành tích của cấp có thẩm quyền (bản chụp), quyết định nâng bậc lương gần nhất (bản chụp).

2. Vụ Tổ chức cán bộ tập hợp danh sách, thành tích của cán bộ, công chức, trình Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn cơ quan Bộ Giao thông vận tải. Danh sách xếp theo thứ tự thành tích: Danh hiệu Anh hùng, Huân chương, Huy chương, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng, Chiến sỹ thi đua ngành, Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Chiến sỹ thi đua cơ sở.

3. Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn cơ quan Bộ Giao thông vận tải họp xét, lựa chọn trong những người có thành tích công tác của cơ quan (từ cao xuống thấp) và lập danh sách đề nghị Bộ trưởng quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng và Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn cơ quan Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

2.  Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện quy chế này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3125/QĐ-BGTVT năm 2013 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động ở cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.575
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70