Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 297/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 297/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 15/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 297/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI PHÚ ĐỨC TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật phòng chống ma túy ngày 09/12/2000 ;
Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995 ;
Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-UB ngày 23/7/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm : giảm ma túy, mại dâm và tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2005 ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 373/TT-LĐTBXH ngày 16/10/2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (nay là Giám đốc Sở Nội Vụ) tại Tờ trình số 159/TCCQ ngày 03/12/2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép thành lập Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố.

Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố theo quy định hiện hành.

Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức đặt tại xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Điều 2.- Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức có nhiệm vụ :

2.1. Tiếp nhận, chữa trị bệnh, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy theo quy định của Luật phòng chống ma túy và Quy chế về cơ sở chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ.

2.2. Tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hành vi, nhân cách và kết hợp tổ chức lao động sản xuất cho người nghiện ma túy được đưa vào Trung tâm theo đúng quy định Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố.

2.3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan giúp đỡ giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho những người đã phục hồi sức khỏe, nhân cách tại Trung tâm hội nhập đời sống cộng đồng.

2.4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3.- Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức do 1 Giám đốc phụ trách và có một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự có trình độ chuyên môn, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả ; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phù hợp với quyết định này trình Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt.

Biên chế, quỹ tiền lương của Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trên cơ sở số lượng đối tượng tiệp nhận và nhiệm vụ Trung tâm được giao.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội Vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố có liên quan và Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 5   
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
- UBND huyện P. Long, xã Đức Hạnh
- CATP (PC.13), Kho bạc NN/TP
- Sở Nội vụ (2b)   
- VPHĐ-UB : PVP/VX, ĐT  
- Tổ VX, NC
- Lưu (VX-N)

 

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

  

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 297/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197
DMCA.com Protection Status