Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2940/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2940/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 28/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2940/2007/QĐ-UBND

  Huế, ngày 28 tháng 12  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TĂNG MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư Liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành Nghị định số 121/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị quyết số 9m/2007/NQ/HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 9;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ
tại Tờ trình số 89/TTr-SNV ngày 24/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

1. Mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn được tính hệ số theo lương cơ bản của cán bộ, công chức và được điều chỉnh tương ứng theo qui định của Nhà nước.

2. Số lượng, chức danh cán bộ không chuyên trách và mức phụ cấp theo các nhóm cụ thể như sau:

a) Nhóm 1: Hệ số 1,0. Gồm 09 chức danh:

- Chánh Văn phòng Đảng uỷ hoặc cán bộ Văn phòng cấp uỷ;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng hoặc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng hoạt động chuyên trách;

- Phụ trách Tuyên giáo;

- Phụ trách Tổ chức Đảng;

- Phụ trách Dân vận;

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

- Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ;

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

- Bí thư Chi bộ thôn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố; 

b) Nhóm 2: Hệ số 0,7. Gồm 08 chức danh:

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân,

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh,

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Cán bộ Dân số Gia đình và Trẻ em;

- Cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi - Nông lâm ngư nghiệp;

- Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Cán bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao;

c) Nhóm 3: Hệ số 0,5. Gồm 04 chức danh:

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi;

- Trung đội trưởng cơ động;

- Công an viên thôn;

d) Nhóm 4: Hệ số 1,1. Gồm 02 chức danh:

- Phó Trưởng Công an;

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự.

3. Việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh cán bộ không chuyên trách được hưởng 35% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

4. Thời gian hưởng chế độ phụ cấp thực hiện từ ngày 01/01/2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 4318/QĐ-UB ngày 21/12/2004 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TVTU,
- TT. HĐND tỉnh;     
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban TCTU;
- CVP, các PCVP và CV: TC, TH;                
- Lưu: VT, NC.        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2940/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.948

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123