Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 290/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 26/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 26 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức";

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thành phần như sau:

1. Đồng chí Phạm Duy Cường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh -Phó trưởng Ban;

3. Đồng chí Ngô Thị Chinh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Phó trưởng Ban;

4. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Phó trưởng Ban;

5. Đồng chí Hoàng Văn Thuyên, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban Thường trực;

6. Đồng chí Vũ Quốc Bảo, Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ - Thành viên;

7. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh - Thành viên

8. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

9. Đồng chí Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư -Thành viên;

10. Đồng chí Trần Quang Vinh, Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên;

11. Đồng chí Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

12. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo;

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 theo Kế hoạch của Chính phủ và sát hợp với tình hình thực tế của tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh với mục tiêu, yêu cầu: Không trùng lắp về nhiệm vụ, sát hợp với thực tiễn; tinh gọn về bộ máy, giảm bớt đầu mối đơn vị.

3. Thành lập Tổ công tác, giúp việc cho Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của Tổ công tác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo;

4. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong phạm vi được giao quản lý theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh;

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ theo định kỳ hàng năm và khi có yêu cầu báo cáo đột xuất;

6. Xây dựng dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời chủ động khai thác các nguồn lực khác từ các dự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch;

Điều 3. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Tổ công tác, giúp việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức, triển khai các hoạt động liên quan; quản lý, thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước. Các văn bản do Trưởng ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản do Phó Trưởng ban thường trực ký được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan và các Thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phó Chánh VP UBND (TH);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206