Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 280/2003/QĐ-UB điều chỉnh chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách để chi tăng lương năm 2003 của quận Tân Bình, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 280/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 01/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 280/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2003 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỂ CHI TĂNG LƯƠNG NĂM 2003 CỦA QUẬN TÂN BÌNH, HUYỆN HÓC MÔN VÀ HUYỆN CỦ CHI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành ;
Căn cứ Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu-chi ngõn sỏch ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 4930/TC-QHPX ngày 25 tháng 11 năm 2003 về việc điều chỉnh số bổ sung lương mới cho 22 quận-huyện ;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh chỉ tiêu bổ sung dự toán ngõn sỏch để chi tăng lương năm 2003 của quận Tân Bình, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi đã được giao bổ sung tại Quyết định số 147/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố (phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2.- Sau khi nhận được số điều chỉnh chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách để chi tăng lương 2003, Ủy ban nhân dân 3 quận-huyện nêu trên cân đối lại dự toán chi ngân sách 2003, đảm bảo thực hiện chế độ tiền lương mới theo đúng quy định, đảm bảo phân bổ kịp thời cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ chi theo đúng chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Giao Giám đốc Sở Tài chính tổng hợp số điều chỉnh chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách để chi tăng lương 2003 vào chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao tại Quyết định số 25/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 3 năm 2003 về giao dự toán thu-chi ngân sách năm 2003, phối hợp với Kho bạc Nhà nước  thành phố để thực hiện bổ sung cân đối ngân sách cấp quận-huyện theo định kỳ đúng quy định.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 3 quận-huyện nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND. TP
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND.TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ TH, TM, VX, CNN
- Lưu (TM/P)     


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện NhânCHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH SỐ BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỂ CHI TĂNG LƯƠNG NĂM 2003 CỦA 3 QUẬN-HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số  280 /2003/QĐ-UB ngày  01 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính : Triệu đồng

Quận-Huyện

Số đã được UBND.TP duyệt

Số điều chỉnh giảm

Số điều chỉnh tăng

Số bổ sung tăng lương sau khi đã được điều chỉnh

 

1

2

3

4 = 1-2+3

Tổng cộng

33.474

876

1.115

33.713

Quận Tân Bình

9.526

 

847

10.373

Huyện Củ Chi

16.263

876

 

15.387

Huyện Hóc Môn

7.685

 

268

7.953

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 280/2003/QĐ-UB điều chỉnh chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách để chi tăng lương năm 2003 của quận Tân Bình, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.593

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159