Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/QĐ-UBND-HC năm 2014 sửa đổi Kế hoạch đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định 555/QĐ-UBND-HC do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 28/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trần Thị Thái
Ngày ban hành: 08/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 555/QĐ-UBND-HC NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định hỗ trợ học phí đào tạo cho viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế;

Xét Tờ trình số 91/TTr-SYT của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 555/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Cử đi đào tạo đại học từ năm 2013 - 2016 (bổ sung CBYT đến năm 2020 và các năm tiếp theo) tại Điểm 2.2, Khoản 2, Mục III, Phần C của Kế hoạch:

* Cử đi đào tạo đại học từ năm 2013 - 2016 (bổ sung CBYT đến năm 2020 và các năm tiếp theo)

NỘI DUNG

Cử đi đào tạo từ 2013 - 2016

Năm 2013
(đã tuyển)

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Tổng

Bác sỹ

109

83

84

84

360

Chính quy Đ/C

66

55

55

55

 

Liên thông Đ/C

29

13

14

14

 

Liên thông

14

15

15

15

 

Dược Sĩ

39

14

14

13

80

Chính quy Đ/C

15

08

08

07

 

Liên thông Đ/C

15

03

03

03

 

Liên thông

09

03

03

03

 

Cử nhân Y

49

50

50

51

200

Chính quy Đ/C

08

15

15

15

 

Liên thông Đ/C

19

10

10

10

 

Liên thông

22

25

25

25

 

TỔNG CỘNG

197

147

148

148

640

* Tiếp tục cử đi đào tạo đại học từ năm 2017 - 2020 (để bổ sung CBYT có trình độ đại học cho giai đoạn sau năm 2020):

NỘI DUNG

Cử đi đào tạo từ 2017 - 2020

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tổng

Bác sỹ

90

90

90

90

360

Chính quy Đ/C

60

60

60

60

 

Liên thông Đ/C

15

15

15

15

 

Liên thông

15

15

15

15

 

Dược Sĩ

20

20

20

20

80

Chính quy Đ/C

10

10

10

10

 

Liên thông Đ/C

05

05

05

05

 

Liên thông

05

05

05

05

 

Cử nhân Y

50

50

50

50

200

Chính quy Đ/C

20

20

20

20

 

Liên thông Đ/C

15

15

15

15

 

Liên thông

15

15

15

15

 

TỔNG CỘNG

160

160

160

160

640

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung Kinh phí đào tạo tại Điểm 2.5, Khoản 2, Mục III, Phần C của Kế hoạch:

2.5. Kinh phí đào tạo

2.5.1 Kinh phí đào tạo đại học 2013 - 2015 (đang đào tạo và đào tạo mới):

- Kinh phí đào tạo đại học năm 2013 = 13.001.900.000đ (kèm phụ lục 1).

- Kinh phí đào tạo đại học năm 2014 = 13.523.000.000đ (kèm phụ lục 2).

- Kinh phí đào tạo đại học năm 2015 = 13.767.900.000đ (kèm phụ lục 3).

Ước tổng kinh phí đào tạo đại học năm 2013 - 2015 = 40.292.800.000đ (trong đó kinh phí đào tạo bác sỹ liên thông do dự án Quỹ Toàn cầu hỗ trợ = 8.452.000.000đ).

Nếu áp dụng theo Quy chế đào tạo được phê duyệt, nhu cầu kinh phí đào tạo đại học từ năm 2013 - 2015 (sau khi đã trừ các khoản) = 29.079.070.000đ (kèm phụ lục 4)

2.5.2. Kinh phí đào tạo sau đại học 2013 - 2015 (đang đào tạo và đào tạo mới):

- Học phí đào tạo sau đại học năm 2013 = 2.461.750.000đ (kèm phụ lục 5)

- Học phí đào tạo sau đại học năm 2014 = 2.921.250.000đ (kèm phụ lục 6)

- Học phí đào tạo sau đại học năm 2015 = 4.438.750.000đ (kèm phụ lục 7)

* Ước tổng học phí đào tạo sau đại học = 9.821.750,000 đ

Nếu áp dụng theo Quy chế đào tạo được phê duyệt (hỗ trợ 50% học phí), nhu cầu kinh phí đào tạo sau đại học từ năm 2013 - 2015: 4.910.875.000đ (kèm phụ lục 8)

2.5.3 Tổng kinh phí đào tạo đại học và sau đại học từ năm 2013 - 2015 cần ngân sách hỗ trợ: 33.989.945.000đ, trong đó:

+ Dự kiến kinh phí đào tạo đại học = 29.079.070.000đ

+ Dự kiến kinh phí đào tạo sau đại học = 4.910.875.000đ

- Dự kiến kinh phí đào tạo đại học và sau đại học 2013 = 9.673.655.000đ

+ Dự kiến kinh phí đào tạo đại học = 8.442.780.000đ

+ Dự kiến kinh phí đào tạo sau đại học = 1.230.875.000đ

- Dự kiến kinh phí đào tạo đại học và sau đại học 2014 = 12.170.335.000đ

+ Dự kiến kinh phí đào tạo đại học = 9.950.960.000đ

+ Dự kiến kinh phí đào tạo sau đại học = 2.219.375.000đ

- Dự kiến kinh phí đào tạo đại học và sau đại học 2015 = 12.170.335.000đ

+ Dự kiến kinh phí đào tạo đại học = 10.685330.000đ

+ Dự kiến kinh phí đào tạo sau đại học = 2.219.375.000đ

- Tổng kinh phí đào tạo ĐH và SĐH cần ngân sách nhà nước hỗ trợ: 33.989.945.000đ

(bằng chữ: Ba mươi ba tỷ chín trăm tám mươi chín triệu chín trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP, NC/VX, Phg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/QĐ-UBND-HC năm 2014 sửa đổi Kế hoạch đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định 555/QĐ-UBND-HC do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253