Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2009/QĐ-UBND về quy định chế độ đãi ngộ đối với bác sỹ công tác tại trạm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 28/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 11/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2009/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI BÁC SỸ CÔNG TÁC TẠI TRẠM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh Bình Định Khóa X, Kỳ họp thứ 15 về chế độ đãi ngộ đối với bác sỹ công tác tại trạm y tế trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ đãi ngộ đối với bác sỹ công tác tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thời gian áp dụng thực hiện chế độ: kể từ ngày 01/8/2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI BÁC SĨ CÔNG TÁC TẠI TRẠM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này nhằm khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bác sỹ đang công tác tại các trạm y tế thuộc trung tâm y tế các huyện, thành phố; nhằm từng bước củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đến năm 2010 và những năm tiếp theo; góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bác sỹ trong biên chế nhà nước hay định biên của các trạm y tế.

2. Bác sỹ từ bệnh viện tuyến trên tăng cường về tại các trạm y tế. Thời gian tăng cường tối thiểu là 03 tháng đối với 01 lần tăng cường của 01 bác sỹ.

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ

Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy định này phải hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hiện không trong thời gian bị xử lý kỷ luật.

Chương II

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Điều 4. Mức hỗ trợ

Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy định này được hưởng chế độ đãi ngộ hàng tháng (ngoài lương và phụ cấp) theo các mức quy định sau đây:

1. Bác sỹ công tác tại Trạm Y tế xã Canh Liên, huyện Vân Canh; xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh; các xã An Toàn, An Dũng, huyện An Lão; xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn được hưởng mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2. Bác sỹ công tác tại các trạm y tế đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, bãi ngang (trừ các xã nêu tại mục 1, Điều 4) được hưởng mức hỗ trợ: 600.000 đồng/người/tháng.

3. Bác sỹ công tác tại các trạm y tế còn lại và Trạm y tế Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn được hưởng mức hỗ trợ: 300.000 đồng/người/tháng.

4. Trong trường hợp khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chuyển, luân chuyển bác sỹ đến công tác tại trạm y tế thuộc địa bàn xã, phường, thị trấn khác với địa bàn xã, phường, thị trấn nơi bác sỹ đã công tác trước đây thì mức hỗ trợ phải được xác định và điều chỉnh lại cho phù hợp với địa bàn theo quy định tại Mục 1, 2 và 3 , Điều 4 của Quy định này .

Điều 5. Thời gian tính hưởng chính sách hỗ trợ

Thời gian tính hưởng các mức hỗ trợ quy định tại Điều 4 của Quy định này là thời gian thực tế bác sỹ công tác tại trạm y tế, tính theo tháng (30 ngày). Trường hợp thời gian công tác không tròn tháng thì được tính làm tròn theo nguyên tắc : từ 16 ngày trở lên tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính tròn nửa tháng.

Chương III

NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chế độ đãi ngộ đối với bác sĩ công tác tại trạm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định, được quy định tại Điều 4 của Quy định này do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trách nhiệm triển khai thực hiện

Hàng năm, căn cứ số lượng thực tế bác sĩ công tác tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh, báo cáo ra kỳ họp HĐND tỉnh để bố trí kinh phí hỗ trợ.

Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở Tài chính, Nội vụ theo dõi, triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phát hiện nội dung nào chưa phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung, phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2009/QĐ-UBND về quy định chế độ đãi ngộ đối với bác sỹ công tác tại trạm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145