Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 269/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng
Ngày ban hành: 07/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 269/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

- Căn cứ Luật Kế toán năm 2003;

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008;

- Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 169/QĐ-TLĐ ngày 9 tháng 1 năm 2013 của Tổng Liên đoàn.

Điều 3. Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn các cấp, các đơn vị sự nghiệp của công đoàn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c UVĐCTTLĐ (Để báo cáo)
- Lưu Văn thư TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về quản lý tài chính công đoàn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Đối tượng áp dụng là các cấp công đoàn; Cơ quan, đơn vị sự nghiệp công đoàn.

Điều 3. Nguyên tắc chung về quản lý tài chính công đoàn.

1- Tài chính công đoàn là điều kiện đảm bảo cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn theo Luật Công đoàn.

2- Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn.

3- Tài chính công đoàn được quản lý theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn các cấp.

Chương 2.

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 4. Thu, chi tài chính công đoàn.

1- Nguồn thu tài chính công đoàn.

Nguồn thu tài chính công đoàn theo Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn bao gồm:

- Thu đoàn phí công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Thu kinh phí công đoàn.

- Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ.

- Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án, chương trình do nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; lãi tiền gửi ngân hàng, kho bạc (nếu có), tiền thanh lý, nhượng bán tài sản; tiền thu hồi các khoản chi sai chế độ từ nguồn tài chính công đoàn đã quyết toán và được cấp có thẩm quyền phê duyệt,..

2- Chi tài chính công đoàn.

Chi tài chính công đoàn thực hiện theo Khoản 2 Điều 27 Luật Công đoàn năm 2012 và quy định của Tổng Liên đoàn.

Điều 5. Hệ thống tổ chức quản lý tài chính công đoàn.

1- Cấp Tổng dự toán Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây gọi chung là Tổng Liên đoàn).

2- Cấp Tổng dự toán LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương (sau đây gọi chung là Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương).

3- Cấp Tổng dự toán Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

4- Đơn vị dự toán bao gồm: Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, cơ quan, đơn vị sự nghiệp công đoàn.

Điều 6. Phân cấp quản lý tài chính công đoàn.

1- Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính theo phân cấp của Tổng Liên đoàn; Xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán; công khai dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu của công đoàn cơ sở.

2- Ban Thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn; Xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán; quyết toán; công khai dự toán, quyết toán; Kiểm tra, hướng dẫn đơn vị cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn và nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên; Phê duyệt báo cáo dự toán, quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

3- Ban Thường vụ LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn; Quyết định nguyên tắc xây dựng, phân bổ, duyệt dự toán cho các đơn vị cấp dưới theo quy định của Tổng Liên đoàn; Xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán; quyết toán; Công khai dự toán, quyết toán; Kiểm tra, hướng dẫn đơn vị cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn và nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên; Phê duyệt báo cáo dự toán, quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

4- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính của Công đoàn Việt Nam; Quyết định nguyên tắc xây dựng, xét duyệt, phân bổ dự toán tài chính công đoàn hàng năm; Phê duyệt dự toán, quyết toán của các đơn vị cấp dưới; Kiểm tra, hướng dẫn đơn vị cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn, thực hiện nộp kinh phí về Tổng Liên đoàn; Ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính công đoàn theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Tổng hợp, phê duyệt dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn hàng năm.

5- Thẩm quyền quyết định sử dụng nguồn tài chính công đoàn đầu tư tài chính, cấp vốn điều lệ, đầu tư XDCB, mua sắm tài sản, vay vốn, cho vay vốn:

a- Thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư tài chính (trừ tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn tại ngân hàng), cấp vốn điều lệ trên 2 tỷ đồng.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư XDCB, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước cấp qua Tổng Liên đoàn và nguồn tài chính của Tổng Liên đoàn cấp.

- Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn tài chính công đoàn cho các đơn vị trong tổ chức công đoàn vay.

- Phê duyệt đề án vay vốn trên 2 tỷ đồng cho các đơn vị trong tổ chức công đoàn (trừ Quy chế tổ chức và quản lý tài chính doanh nghiệp công đoàn có quy định khác).

- Phê duyệt chủ trương đầu tư XDCB, mua sắm tài sản bằng nguồn tài chính công đoàn (bao gồm cả nguồn khác nhưng công đoàn quyết định đầu tư) trên 2 tỷ đồng trở lên và ủy quyền cho Ban Thường vụ LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương thực hiện quy trình đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về XDCB và đấu thầu.

b- Thẩm quyền của Ban Thường vụ LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương.

- Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn tài chính công đoàn đầu tư tài chính, cấp vốn điều lệ cho doanh nghiệp công đoàn theo quy chế tổ chức, quản lý tài chính doanh nghiệp công đoàn đến 2 tỷ đồng.

- Phê duyệt đề án vay vốn theo quy định của pháp luật cho các đơn vị trực thuộc đến 2 tỷ đồng (Trường hợp Điều lệ Doanh nghiệp công đoàn có quy định khác thì thực hiện theo Điều lệ của doanh nghiệp).

- Phê duyệt chủ trương đầu tư XDCB bằng nguồn tài chính công đoàn của đơn vị đến 2 tỷ đồng. Thực hiện quy trình đầu tư xây dựng và Đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng nguồn tài chính của đơn vị từ trên 2 tỷ đồng, sau khi được Tổng Liên đoàn phê duyệt chủ trương.

- Phê duyệt chủ trương cho các đơn vị trực thuộc vay vốn lưu động đến 2 tỷ đồng, thời hạn không quá 1 năm.

Điều 7. Năm tài chính công đoàn tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Điều 8. Dự toán thu, chi tài chính công đoàn của công đoàn các cấp, các đơn vị được xây dựng hàng năm. Khi dự toán đã được công đoàn cấp trên duyệt, công đoàn các cấp, các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Thu tài chính công đoàn phải đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời.

- Thủ trưởng đơn vị dự toán quyết định chi tài chính công đoàn đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước và Tổng Liên đoàn quy định. Công đoàn các cấp, các đơn vị không được đặt ra các khoản thu, chi trái với quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Các cấp công đoàn phải lập dự phòng tài chính, dự phòng tài chính của công đoàn cấp nào do cấp đó quyết định.

Điều 9. Các khoản thu, chi tài chính công đoàn; Nguồn kinh phí hoạt động xã hội, nguồn kinh phí dự án,… phải được theo dõi, phản ảnh trong sổ kế toán của đơn vị, quyết toán đầy đủ, kịp thời theo Chế độ kế toán đơn vị HCSN do Nhà nước quy định và Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

Các đơn vị kế toán công đoàn được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để quản lý thu, chi tài chính công đoàn. Đối với các đơn vị có số thu, chi tài chính không lớn có thể sử dụng tài khoản của chuyên môn để quản lý thu, chi tài chính công đoàn.

Mỗi đơn vị kế toán chỉ tổ chức một quỹ tiền mặt. Quỹ tiền mặt phải được quản lý chặt chẽ, kiểm kê quỹ hàng tháng và đột xuất. Định mức tồn quỹ tối đa chi cho hoạt động thường xuyên phải được quy định trong quy chế chi tiêu và quản lý tài chính của đơn vị.

Trường hợp đơn vị kế toán chuyên môn giúp công đoàn cơ sở quản lý, thu, chi tài chính công đoàn, kế toán công đoàn phải sao kê chứng từ để làm căn cứ ghi sổ kế toán, lập báo cáo quyết toán, phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm toán thu, chi, quản lý tài chính công đoàn của đơn vị.

Điều 10. Dự toán, quyết toán thu, chi tài chính năm của công đoàn các cấp phải báo cáo với Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra cùng cấp.

Điều 11. Thời hạn báo cáo dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn quy định như sau:

1- Dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm sau của LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương báo cáo về Tổng Liên đoàn trước ngày 30/11. Quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm trước, báo cáo về Tổng Liên đoàn trước ngày 31/3 của năm sau.

2- LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương quy định cụ thể thời gian nộp báo cáo dự toán, quyết toán của cấp dưới, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với quy định tại Điều này.

Điều 12. Quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tích lũy

1- Tài chính công đoàn tích lũy đến thời điểm 31/12 được chuyển sang năm sau để sử dụng.

2- Các cấp công đoàn được sử dụng nguồn tài chính công đoàn tích lũy để đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật, cấp vốn Điều lệ cho các đơn vị trực thuộc theo Quy chế tổ chức và quản lý tài chính doanh nghiệp công đoàn; Đầu tư XDCB, mua sắm và cân đối cho các yêu cầu chi của năm dự toán nhưng tối đa không quá 50% số dư tích lũy đến cuối năm trước (Bao gồm cả số dư đầu tư tài chính, cấp vốn điều lệ, đầu tư XDCB lũy kế). Sử dụng tài chính công đoàn tích lũy đến cuối năm trước chi cho hoạt động thường xuyên và XDCB, mua sắm tài sản của năm tài chính phải đưa vào dự toán và phải được công đoàn cấp trên có thẩm quyền duyệt. Việc chuyển tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng do đơn vị có tiền gửi quyết định.

3- Việc sử dụng tài chính công đoàn tích lũy để cấp vốn điều lệ, đầu tư XDCB, mua cổ phần theo quy định của Nhà nước, căn cứ theo quyết định của cấp có thẩm quyền ghi giảm nguồn tài chính công đoàn tích lũy của đơn vị khi kết thúc năm tài chính, đồng thời tăng nguồn vốn tương ứng và theo dõi, thanh quyết toán theo chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước và Quy định của Tổng Liên đoàn, đảm bảo tính minh bạch về quản lý nguồn kinh phí.

Chương 3.

QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN

Điều 13. Tài sản được hình thành từ nguồn đóng góp của đoàn viên, từ nguồn tài chính công đoàn; tài sản do Nhà nước chuyển giao quyền sở hữu cho công đoàn và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật là tài sản thuộc sở hữu của công đoàn. Tổng Liên đoàn thực hiện quyền, trách nhiệm sở hữu tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng.

Điều 14. Tài sản công đoàn ở các đơn vị phải thực hiện chế độ quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 31/6/2008; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 15. Tiếp nhận và chuyển giao tài sản.

1- Điều chuyển tài sản của công đoàn sang các đơn vị khác ngoài tổ chức Công đoàn theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị được phân cấp quản lý, sử dụng tài sản phải xin ý kiến của Tổng Liên đoàn.

2- Điều chuyển tài sản trong nội bộ cơ quan và giữa các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương do Ban Thường vụ LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương quyết định sau khi có ý kiến của đơn vị có tài sản điều chuyển và đơn vị tiếp nhận.

3- Điều chuyển tài sản giữa các LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương do Tổng Liên đoàn quyết định sau khi có ý kiến của đơn vị có tài sản điều chuyển và đơn vị tiếp nhận.

Điều 16. Phân cấp quản lý xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm tài sản.

Quản lý xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm tài sản của các cơ quan công đoàn phải tuân thủ trình tự, thủ tục đầu tư; Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư XDCB và đấu thầu.

Khi tổng hợp quyết toán vốn đầu tư XDCB, mua sắm tài sản vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn của đơn vị với công đoàn cấp trên, phải kèm theo hồ sơ quyết toán đầu tư XDCB, mua sắm tài sản.

Đối với công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa có mức đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên phải có dự toán, thiết kế và báo cáo thẩm định dự toán trước khi thực hiện. Khi công trình hoàn thành phải được kiểm toán hoặc thẩm định quyết toán của cơ quan có chức năng.

Đối với công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa có mức đầu tư từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng phải có hồ sơ thiết kế, dự toán thẩm định dự toán trước khi thực hiện, phê duyệt báo cáo quyết toán công trình hoàn thành sau khi được thẩm định.

a- Thẩm quyền phê duyệt dự toán, quyết toán đầu tư, mua sắm tài sản; Sử dụng tài sản cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Thẩm quyền phê duyệt dự toán, quyết toán đầu tư XDCB, mua sắm thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 của Quy chế này.

- Tổng Liên đoàn phê duyệt chủ trương mua ôtô mới, thanh lý xe ôtô của các cấp công đoàn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp công đoàn (bao gồm cả công ty cổ phần công đoàn giữ cổ phần chi phối).

- Tổng Liên đoàn phê duyệt chủ trương sử dụng tài sản cho thuê, liên doanh, liên kết của đơn vị sự nghiệp trực thuộc công đoàn các cấp theo quy định của pháp luật có giá trị của hợp đồng trên 2 tỷ đồng.

- Ban Thường vụ LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương phê duyệt chủ trương sử dụng tài sản cho thuê, liên doanh liên kết của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật có giá trị của hợp đồng đến 2 tỷ đồng.

b- Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư XDCB, mua sắm tài sản của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Dự án XDCB, mua sắm tài sản cố định bằng nguồn tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn phê duyệt.

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định đầu tư các dự án XDCB, mua sắm tài sản bằng nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị đến 500 triệu đồng (trừ mua ôtô).

- Cấp quyết định đầu tư, mua sắm tài sản, quyết định việc thanh lý tài sản.

Chương 4.

TỔ CHỨC BỘ MÁY NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Điều 17. Tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính công đoàn.

1- Cấp Tổng dự toán Tổng Liên đoàn; Cấp tổng dự toán LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương là Ban Tài chính.

Ban Tài chính LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương vừa làm nhiệm vụ của cấp tổng dự toán vừa làm nhiệm vụ của đơn vị dự toán cơ quan Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương.

2- Cấp Tổng dự toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Ban Thường vụ phân công người làm công tác kế toán chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

3- Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn phân công người làm công tác kế toán công đoàn.

4- Các đơn vị sự nghiệp công đoàn tổ chức bộ máy kế toán hoặc phân công người làm kế toán.

5- Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán làm nhiệm vụ của Kế toán trưởng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật về kế toán.

Đối với các đơn vị kế toán không có các chức danh nêu trên, người được phân công làm công tác kế toán chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm nhiệm vụ của Kế toán trưởng.

Điều 18. Kế toán công đoàn chuyên trách phải có nghiệp vụ kế toán - tài chính từ Đại học trở lên và am hiểu công tác công đoàn. Cán bộ công đoàn chuyên trách kiêm nhiệm kế toán phải am hiểu nghiệp vụ kế toán và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán - tài chính công đoàn của cấp có thẩm quyền.

Người làm kế toán không được kiêm thủ quỹ, thủ kho, mua sắm vật tư, hàng hóa. Lãnh đạo đơn vị không được bố trí những người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) làm công tác tài chính, kế toán, thủ quỹ, thủ kho tại đơn vị.

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán, người làm nhiệm vụ Kế toán trưởng, thủ quỹ công đoàn chuyên trách và kiêm nhiệm được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

Điều 19. Khi thành lập đơn vị mới phải tổ chức bộ máy kế toán. Khi giải thể, sát nhập hoặc chia tách đơn vị, Thủ trưởng và Trưởng ban Tài chính, hoặc Trưởng phòng kế toán hay người phụ trách kế toán phải hoàn thành quyết toán mới được điều động đi nơi khác. Khi thay đổi Chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ công đoàn phải thực hiện việc bàn giao giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Cán bộ mới chịu trách nhiệm về công tác kế toán, quản lý tài chính kể từ ngày nhận bàn giao.

Khi có sự thay đổi Chủ tài khoản của đơn vị kế toán công đoàn, Ủy ban Kiểm tra công đoàn đồng cấp hoặc cấp trên trường hợp cần thiết phải kiểm tra tài chính - tài sản của niên độ liền kề đến thời điểm thay đổi.

Điều 20. Nhiệm vụ của Ban Tài chính công đoàn các cấp.

1- Ban Tài chính Tổng Liên đoàn:

a- Nghiên cứu chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước để vận dụng xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, hoạt động kinh tế và đầu tư XDCB của công đoàn.

b- Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị kế toán tổng dự toán; Xây dựng, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán, quản lý tài chính của cấp tổng dự toán Tổng Liên đoàn; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công đoàn các cấp xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán, quản lý tài chính công đoàn của công đoàn cấp dưới, kiểm tra việc đóng kinh phí công đoàn của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp đế truy thu, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

c- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ của chủ sở hữu tài sản công đoàn đầu tư cho hoạt động kinh tế, chủ quản đầu tư xây dựng cơ bản của công đoàn và quản lý tài chính nguồn viện trợ không hoàn lại của công đoàn theo quy định của pháp luật.

d- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, kế toán cho công đoàn cấp dưới.

2- Ban Tài chính Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương:

a- Thực hiện nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn.

b- Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán thu, chi tài chính hàng năm; Xét duyệt và tổng hợp dự toán, quyết toán năm báo cáo Tổng Liên đoàn xét duyệt.

c- Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác của công đoàn.

d- Hướng dẫn, kiểm tra tài chính công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc.

đ- Tham mưu giúp Ban Thường vụ tổ chức quản lý và hướng dẫn công đoàn cấp dưới hoạt động kinh tế công đoàn.

g- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính công đoàn cấp dưới, và các đơn vị trực thuộc.

h- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản đơn vị kế toán cấp tổng dự toán; thu, chi, quản lý tài chính, tài sản và làm công tác kế toán của cơ quan LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương; Tổ chức chi, thanh quyết toán, theo dõi kinh phí chi phục vụ hoạt động của các đơn vị do cấp mình quản lý chưa thành lập công đoàn cơ sở đã đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn.

3- Kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán hàng năm; Xét duyệt và tổng hợp dự toán, quyết toán của công đoàn cấp dưới báo cáo LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương xét duyệt

- Thực hiện nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn theo phân cấp của LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương; Tổ chức chi, thanh quyết toán, theo dõi kinh phí chi phục vụ hoạt động của các đơn vị do cấp mình quản lý chưa thành lập công đoàn cơ sở đã đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn.

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê của đơn vị kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính của công đoàn cấp mình và cấp dưới.

4- Kế toán công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn:

- Lập dự toán hàng năm báo cáo Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn gửi cấp trên xét duyệt.

- Tổ chức thực hiện dự toán, làm công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo quyết toán gửi cấp trên xét duyệt. Phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán thu, chi tài chính công đoàn

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểu 21. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

1 - Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan quản lý tài chính công đoàn các cấp, các đơn vị dự toán của công đoàn có trách nhiệm tự kiểm tra việc thực hiện các chế độ về thu, chi và quản lý tài chính của công đoàn cấp mình và cấp dưới. Thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn.

2- Tổ chức kiểm tra hoặc chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính, thuế, thanh tra lao động cùng cấp kiểm tra việc đóng kinh phí công đoàn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được công đoàn cấp trên phân cấp thu kinh phí công đoàn; truy thu kinh phí, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đóng kinh phí công đoàn.

3- Thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan công đoàn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; xử lý tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

Điều 22. Khen thưởng và xử lý vi phạm.

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tài chính công đoàn được khen thưởng theo quy định của Tổng Liên đoàn, nếu có sai phạm thì tùy theo mức độ vi phạm để xử lý theo pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn.

VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOR
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 269/QD-TLD

Hanoi, March 07, 2014

 

DECISION

ON PROMULGATION OF REGULATION ON FINANCIAL MANAGEMENT OF TRADE UNIONS

BOARD OF PRESIDENTS OF VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOR

- Pursuant to the Law on Trade Unions; Regulation of Vietnam’s Trade Unions 2013;

- Pursuant to the Law on State budget 2002;

- Pursuant to the Law on Accounting 2003;

- Pursuant to the Law on the management and use of State-owned property 2008;

- Pursuant to the Government's Decree No. 191/2013/NĐ-CP dated November 21, 2013 on financial management of Trade Unions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECIDES

Article 1. Regulation on financial management of Trade Unions is promulgated.

Article 2. This Decision takes effect from the day on which it is signed and supersedes the Decision No. 169/QĐ-TLĐ dated January 09, 2013 of Vietnam General Confederation of Labor.

Article 3. Departments and units affiliated to Vietnam General Confederation of Labor and Trade Unions at any level, and public service agencies of Trade Unions are responsible for implementation of this Decision.

 

 

ON BEHALF OF THE BOARD OF PRESIDENTS
PRESIDENT
Dang Ngoc Tung

 

REGULATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Promulgated together with Decision No. 269/QĐ-TLĐ dated March 07, 2014 of the General Confederation)

Chapter 1.

GENERAL REGULATIONS

Article 1. Scope

This Regulation deals with financial management of Trade Unions.

Article 2. Regulated subjects

Trade Unions at all level, agencies and public service agencies of Trade Unions.

Article 3. General rules for financial management of Trade Union.

1 - Trade Unions’ budget is the conditions for sustaining the exercise of rights and obligations of Trade Unions, sustaining the operation of the whole system of Trade Unions according to the Law on Trade Unions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3- Trade Unions’ budget is managed in a democratic and transparent way with distribution of managerial positions associated with entitlements and responsibilities of Trade Unions at all levels.

Chapter 2.

REGULATIONS ON FINANCIAL MANAGEMENT

Article 4. Trade Unions’ revenues and expenditures

1- Trade Unions’ sources of revenues

Sources of revenues of Trade Unions are specified in Article 26 of the Law on Trade Unions 2012 and the Government's Decree No. 191/2013/NĐ-CP dated November 21, 2013 on financial management of Trade Unions, including:

- Revenue from membership fees in accordance with Regulation of Vietnam Trade Unions and instructions of Vietnam General Confederation of Labor.

- Revenue from attraction of funding for Trade Unions.

- Support from government budget.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2- Trade Unions’ expenditures.

Trade Unions’ expenditures must comply with Clause 2 Article 27 of the Law on Trade Unions and regulations of the General Confederation.

Article 5. Trade union financial management system

1- Superior unit: Vietnam General Confederation of Labor (hereinafter referred to as General Confederation).

2- Superior unit: Provincial Confederations of Labour, Central Trade Unions of industries, and equivalent agencies (hereinafter referred to as provincial Confederations of Labour and equivalent agencies).

3- Superior unit: Trade Unions directly superior to grassroots-level Trade Unions

4- Inferior unit: Grassroots-level Trade Unions, associations, public service agencies of Trade Unions.

Article 6. Division of powers Trade union financial management

1- Executive boards of grassroots-level Trade Unions shall perform the tasks pertaining to revenues, expenditures, and financial management within the powers granted by General Confederation; make budget estimates, implement budget estimates, make financial statements; disclose the budget estimates and statements of Trade Unions’ revenues and expenditures, and adhere to the regulations on expenditures by grassroots-level Trade Unions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3- Executive boards of provincial Trade Unions and equivalent agencies shall perform the tasks pertaining to revenues, expenditures, and financial management within the powers granted by General Confederation; establish the rules for making budget estimates and providing funding according to budget estimates of inferior units in accordance with regulations of General Confederation; make budget estimates, implement budget estimates, and make financial statements; disclose the budget estimates and financial statements; instruct inferior units to perform the tasks pertaining to revenues, expenditures, financial management of Trade Unions’ , and remit membership fees to superior Trade Unions; consider approving budget estimates and financial statements made by inferior units.

4- The Board of Presidents of General Confederation shall direct and organize the performance of tasks pertaining to revenues, expenditures, and financial management of Vietnam’s Trade Unions; establish the rules for making, approving budget estimates and provide funding for Trade Unions every year; consider approving budget estimates and financial statements of inferior units; carry out inspections and instructs inferior units to perform their tasks pertaining to financial management of trade unions and remit membership fees to General Confederation; impose regulations and provide instructions on revenues, funding provision, budget allocation, and financial management of trade unions in accordance with Clause 2 Article 12 of the Government's Decree No. 191/2013/NĐ-CP on financial management of trade unions; aggregate, consider approving annual budget estimates and statements of Trade Unions’ revenues and expenditures.

5- Entitlements to decide the use of Trade Unions’ budget for financial investment, provision of charter capital, investment in infrastructural development, purchases of assets, granting loans, and taking loans:

a- The Board of Presidents of General Confederation is entitled to:

- Consider approving policies on financial investment (except for term deposits at banks) and provision of charter capital of more than VND 2 billion.

- Consider approving policies on investment in infrastructural development and purchases of assets from government budget via General Confederation and funding provided by General Confederation.

- Consider approving policies on using Trade Unions’ budget for granting loans to units of Trade Unions.

- Consider approving grant of loans of more than VND 2 billion to units of Trade Unions, (unless otherwise prescribed by Regulation on financial management of Trade Unions’ companies).

- Consider approving policies on investments of more than VND 2 billion in infrastructural development and purchases of assets or more from Trade Unions’ budget (including other sources decided by Trade Unions); authorize Executive boards of provincial Confederations of Labour and equivalent agencies to make investments in accordance with regulations of law on infrastructural development and bidding.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Consider approving policies on use of Trade Unions’ budget to make financial investment, provision of charter capital of up to VND 2 billion for Trade Unions’ companies in accordance with regulations on financial management of Trade Unions’ companies.

- Consider approving grant of loans of up to VND 2 billion to affiliated units (unless otherwise prescribed by the Charter of a Trade Union’s company).

- Consider approving policies on investment of up to VND 2 billion in infrastructural development using Trade Union's budget. Make investments and bid for projects of investment using more than VND 2 billion from the unit’s budget after the policies are approved by General Confederation.

- Consider approving grant of loans of up to 2 billion to affiliated units with terms of up to 1 year.

Article 7. The Trade Unions’ fiscal year is from January 01 to December 31 of the calendar year.

Article 8. Estimates of revenues and expenditures of Trade Unions at all level shall be made every year. After estimates have been approved by the superior Trade Union, other Trade Unions and units shall implement them.

- Trade Unions’ revenues must be collected correctly, in full, and in a timely manner.

- The head of a funded unit shall decide the Trade Union’s expenditures in accordance with the regulations, standards, and limits imposed by the State and General Confederation. Trade Unions at all levels and units must not collect and spend money against regulations of the State and General Confederation.

- Trade Unions at all level must made their own financial provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Accounting units of Trade Unions may open deposit accounts at banks or State Treasury to manage Trade Unions’ revenues and expenditures. The units with insignificant revenues and expenditures may use specialized accounts for management of revenues and expenditures.

Each accounting unit may establish only one cash fund. The cash fund must be strictly managed, inspected monthly and irregularly. The limit on maximum funding for regular operation must be specified in the regulations on spending and financial management of the unit.

In case a specialized accounting unit assists the grassroots-level Trade Union in management of the Trade Union’s revenues and expenditures, accountants of the Trade Union must enumerate documents as the basis for bookkeeping, making financial statements to serve inspection and audit of revenues and expenditures of the Trade Union of the unit.

Article 10. Annual budget estimates and financial statements of Trade Unions at any level must be reported to the Executive board and Inspection Committee at the same levels

Article 11. Deadline for reporting budget estimates and financial statements of Trade Unions

1- Trade Union’s budget estimate of the next year of provincial Confederations of Labour and equivalent agencies shall be reported to General Confederation by November 30. Trade Union’s financial statement of the previous year shall be reported to General Confederation by March 31 of the next year.

2- Provincial Confederations of Labour and equivalent agencies shall specify the deadline for inferior units to submit reports on budget estimate and financial statements so as to meet the deadline mentioned in this Article.

Article 12. Management and use of accrued Trade Union's budget

1- Accrued Trade Union's budget up to December 31 shall be transferred to the next year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3- The use of accrued Trade Union's budget for provision of charter capital, investment in infrastructural development, and purchases of shares the decision of a competent authority shall be recorded as a decrease in accrued Trade Union's budget of the unit at the end of the fiscal year, and an increase in the corresponding capital source, monitored and declared in accordance with regulations on finance and bookkeeping of the State and regulations of General Confederation so as to ensure transparency in budget management.

Chapter 3.

MANAGEMENT OF TRADE UNIONS’ ASSETS

Article 13. Assets derived from contribution of Trade Union members and Trade Union's budget; assets of which the ownership is given to the Trade Union by the State, and other lawful sources are assets under the ownership of the Trade Union. General Confederation shall exercise the rights, fulfill the obligations to the Trade Unions’ ownership of assets in accordance with law, and allocate assets to other units.

Article 14. Trade Union’s assets at a unit must be managed and used in accordance with the Law on Trade Unions 2012; the Law on management and use of State-owned property No. 09/2008/QH12 dated June 31, 2008; the Government's Decree No. 52/2009/NĐ-CP dated June 03, 2009 on guidelines for the Law on management and use of State-owned property.

Article 15. Receipt and transfer of assets

1- When transferring the Trade Union’s assets to units other than Trade Unions under a decision of a competent authority, the unit that is authorized to use and manage such assets must obtain an approval from General Confederation.

2- Circulation of assets within a unit or among Trade Unions superior to grassroots-level Trade Unions, or among grassroots-level Trade Unions affiliated to provincial Confederations of Labour and equivalent agencies shall be decided by executive boards of the provincial Confederations of Labour and equivalent agencies after opinions are given by the transferor and the transferee.

3- Circulation of assets among provincial Confederations of Labour and equivalent agencies shall be decided by General Confederation after opinions are given by the transferor and the transferee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Management of infrastructural development, asset repairs and asset purchase at Trade Unions must comply with procedures for investment, payment, financial statement of investment capital in accordance with regulations of law on investment in infrastructural development and bidding.

When a unit integrates its investment in infrastructural development and asset purchase in the financial statement of a superior Trade Union, a financial statement in investment in infrastructural development and asset purchase must be enclosed.

If an investment in infrastructural construction or repair is VND 200 million or more, it is required to have a budget estimate, design, and a report on budget estimate verification before commencement. When the construction is completed, it must be audited or its financial statement must be verified by a competent authority.

If the investment in a infrastructural construction or repair is from VND 50 million to below VND 200 million, it is required to have a design dossier, budget estimate, a report on budget estimate verification before commencement. A financial statement must be made after the construction is completed and inspected.

a- Entitlements to approve budget estimates, decide investment and asset purchase; Entitlements to use rented assets or assets under joint ownership

- Entitlements to approve budget estimates, decide investment in infrastructural development and asset purchase shall comply with Clause 5 Article 6 of this Regulation.

- General Confederation shall consider approving purchase of new motor vehicles and liquidation of motor vehicles of Trade Unions at other level, public service agencies and companies of Trade Unions (including the joint-stock companies whose controlling shares are held by Trade Unions)

- General Confederation shall consider approving polices on using rented assets and assets under joint ownership worth more than 2 billion (according to contracts) of public service agencies affiliated to Trade Unions at all levels.

- Executive boards of provincial Confederations of Labour and equivalent agencies shall consider approving polices on using rented assets and assets under joint ownership worth up to 2 billion (according to contracts) of public service agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Infrastructural development projects and purchase of fixed assets derived from Trade Unions budget shall be approved by General Confederation.

- Heads of public service agencies shall decide investment in infrastructural development projects and asset purchase of up to VND 500 million from its funding for professional development (except for purchase of motor vehicles).

- Liquidation of an asset shall be decided by the unit that decided its purchase.

Chapter 4.

TRADE UNION FINANCIAL MANAGEMENT APPARATUS

Article 17. Trade union financial management apparatus

1- General Confederation; Provincial Confederations of Labour and equivalent agencies are finance departments.

Finance departments of provincial Confederations of Labour shall play the role of both superior units and inferior units of provincial Confederations of Labour and equivalent agencies.

2- Executive Boards shall appoint full-time or part-time accountants of Trade Unions directly superior to grassroots-level Trade Unions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4- Public service agencies of Trade Unions shall establish an accounting department or appoint accountants.

5- The head of the finance department or accounting department shall perform the duties and exercise the rights of a Chief accountant in accordance with regulations of law on accounting.

If an accounting unit does not have such positions, the persons appointed as full-time or part-time accountants shall perform the duties of the Chief accountant.

Article 18. Professional accountants of Trade Unions must have at least bachelor’s degrees in accounting - finance and conversant with Trade Union activities. Trade Union representatives who act as part-time accountants must be knowledgeable about accounting and have certificates of training in Trade Union accounting - finance issued by competent authorities.

Accountants must not concurrently hold the position of treasurers, warehouse keepers, or purchasers. Head of a unit must not appoint his/her family (parents, spouse, children) to be work as accountants, treasurers, warehouse keepers at the unit.

The Chief accountant or another person working as a Chief accountant, full-time and part-time treasurers of Trade Unions shall be entitled to responsibility allowance according to regulations of the State and General Confederation.

Article 19. An accounting department must be held when a new unit is established. When a unit is dissolved, merged, or divided, its head, chief of the finance department, accounting department, or Chief accountant must complete the financial statement before they are dispatched to other units. When the account holder is changed, the accountant and treasurer of the Trade Union must finish job handover. The new account holder is in charge of accounting and financial management from the day on which job handover is finished.

When the account holder of the accounting unit of the Trade Union is changed, the Inspection Committee of the Trade Union at the same level or a superior level may inspect the finance and assets of the fiscal year preceding the year in which the change occurs.

Article 20. Duties of finance departments of Trade Unions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a- Consider applying finance and accounting practice of the State to formulate regulations, provide instructions and inspect adherence to regulations on budget management, business operation and investment in infrastructural development of Trade Unions.

b) Perform the duties a superior unit; make budget estimates, financial statements, and management the finance of General Confederation; instruct inferior Trade Unions to make budget estimates and financial statements, and manage their finance; inspect the payment of membership fees by organizations and companies, collect fee arrears and propose penalties for violations in accordance with regulations of law and General Confederation.

c- Provide consultancy on performance of duties of owners of Trade Unions’ assets to make investment in business operation, investors in infrastructural development of Trade Unions, and managers of grant aid of Trade Unions in accordance with regulations of law.

d- Provide training in financial management and accounting for inferior Trade Unions.

2- Finance departments of provincial Confederations of Labour and equivalent agencies:

a- Collect membership fees within the powers granted by General Confederation.

b- Provide instructions for inferior Trade Unions and affiliated units on making annual budget estimates; Consider approving annual budget estimates and financial statements, then submit them to General Confederation for approval.

c- Play the role of a Financial Director in assisting the executive board in directing operations of Trade Unions via financial works.

d- Provide instructions on and inspect financial management by inferior Trade Unions and affiliated units.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g- Provide training for finance officials of inferior Trade Unions and affiliated units.

h- Do bookkeeping, manage the revenues, expenditures, and assets of superior Trade Unions; collect, spend money, and monitor expenditures on the operation of the inferior units without grassroots-level Trade Union that have paid membership fees in accordance with regulations of General Confederation.

3- Accountants of Trade Unions directly superior to grassroots-level Trade Unions:

- Instruct grassroots-level Trade Unions and affiliated units to make annual budget estimates; consider approving budget estimates and financial statements of inferior Trade Unions, then submit summary reports to provincial Confederations of Labour and equivalent agencies for approval.

- Collect membership fees within the powers granted by provincial Confederations of Labour and equivalent agencies; make payments, monitor expenditures on the operation of the inferior units without grassroots-level Trade Union that have paid membership fees in accordance with regulations of General Confederation.

- Do bookkeeping and keep statistics of accounting units of Trade Unions directly superior to grassroots-level Trade Unions.

- Provide training for their finance officials and finance officials of inferior units.

4- Accountants of a grassroots-level Trade Union:

- Make annual budget estimates and send reports to the executive board of the grassroots-level Trade Union. The executive board shall submit such reports to superior units for approval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 5.

IMPLEMENTATION

Article 21. Inspection and audit

1- Trade Union financial management agencies and units of Trade Unions, within their competence, shall carry out internal inspection of their revenues, expenditures, financial management, and those of inferior units. Make financial disclosure statements in accordance with regulations of law and General Confederation.

2-Carry out inspections or cooperate with a finance, tax, or labor inspection authority in carrying out inspections of payment of membership fees of the organizations and companies under their management; collect fee arrears, request competent authorities to impose penalties for violations pertaining to payment of Trade Union membership fee, or bring such cases to court.

3- Implement inspection and audit plans of Trade Unions and competent authorities in accordance with regulations of law, implement the conclusions after inspection and audit; impose penalties upon entities that commit violations (if any).

Article 22. Commendations and penalties

Any entity that has achievements in Trade Union financial management shall be given commendations in accordance with regulations of General Confederation. Any entity that commits violations shall incur penalties depending on the seriousness of such violations in accordance with regulations of law and General Confederation.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 về Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


41.687
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86