Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2684/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 2684/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 06/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2684/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM; BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 40/QKHCN ngày 13/5/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 372/TTr-SNV ngày 01/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Tổng số vị trí việc làm: 05 vị trí.

a) Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 02 vị trí;

b) Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 01 vị trí;

c) Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 02 vị trí.

2. Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định theo Phụ lục I, II và III đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

1. Thực hiện việc sắp xếp số lượng người làm việc phù hợp, đảm bảo cơ cấu và định mức theo quy định; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao.

2. Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét điều chỉnh khung danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; tổ chức lại hoặc giải thể theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thay đổi theo nhu cầu thực tế, nhằm đảm bảo thực hiện vị trí việc làm kịp thời, hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K12, K16.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /   /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Danh mục vị trí làm việc

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

I

Nhóm vị trí lãnh đạo, quản lý

02

 

1

Giám đốc (Kiêm nhiệm)

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm

 

2

Phó Giám đốc

Kỹ sư (V.05.02.07) hoặc tương đương

Hạng III

II

Nhóm vị trí hoạt động nghề nghiệp

01

 

1

Kiểm tra, theo dõi dự án khoa học và công nghệ

Kỹ sư (V.05.02.07) hoặc tương đương

Hạng III

III

Nhóm vị trí hỗ trợ, phục vụ

02

Hạng III

1

Văn thư, thủ quỹ

Văn thư Trung cấp (02.008) hoặc tương đương

Hạng IV

2

Kế toán

Kế toán viên (06.031)

Hạng III

 

Tổng số

05

 

 

PHỤ LỤC II

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 06/07/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Tên vị trí việc làm

Mô tả công việc thực hiện

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý

1

Giám đốc

1. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động của Quỹ; đại diện pháp nhân của Quỹ trước pháp luật trong việc tố tụng, tranh chấp liên quan đến hoạt động của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về việc điều hành hoạt động của Quỹ theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định.

2. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh giao cho Quỹ.

- Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ; thực hiện các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Quỹ theo Điều lệ, Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ và theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì xây dựng quy định về hoạt động trong từng thời kỳ và các văn bản khác có liên quan trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định: Quy định về hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, bao gồm các Quy định hoạt động nghiệp vụ về quản lý, cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Quy định về tài trợ, hỗ trợ, cho vay và bảo lãnh vốn vay; Quy chế quản lý tài chính của Quỹ trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức các hội nghị của Hội đồng quản lý Quỹ và Hội đồng khoa học và công nghệ. Được tham gia các phiên họp của Hội đồng quản lý Quỹ, được tham gia ý kiến về các nội dung mà Hội đồng quản lý Quỹ thảo luận nhưng không được biểu quyết.

- Trình tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay theo các quy định tại Điều lệ này để Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trưởng, phó các phòng ban nghiệp vụ và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

- Quản lý nhân sự, tài sản và vốn của Quỹ.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Điều lệ này và các quy định khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ;

- Trình Hội đồng quản lý Quỹ: Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại Điều lệ được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Chủ tài khoản của Quỹ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản lý Quỹ phân công.

2

Phó Giám đốc

1. Chỉ đạo, điều hành các nội dung công việc thuộc lĩnh vực được Giám đốc Quỹ phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

2. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch công tác của Quỹ theo định kỳ hàng tháng, quý, năm; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động chung của Quỹ.

- Phụ trách trang Web của Quỹ.

- Tham mưu, đề xuất việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án; thư ký hành chính các cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ và Hội đồng thẩm định dự án.

- Tham gia thẩm định, kiểm tra, giám sát thực hiện dự án.

- Ủy quyền nguyên đơn khởi kiện bên vay vi phạm hợp đồng.

- Theo dõi, đôn đốc thu hồi vốn vay.

- Tham mưu việc thẩm định, cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các chế độ tài chính và kế toán, nguồn vốn hoạt động của Quỹ.

- Người được ủy quyền của chủ tài khoản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Quỹ được cơ quan có thẩm quyền ban hành và các công việc khác do Giám đốc Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ phân công.

II

Nhóm vị trí hoạt động nghề nghiệp

1

Kiểm tra, theo dõi dự án khoa học và công nghệ

1. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức được giao.

2. Trực tiếp tham mưu, đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ:

- Kiểm tra các thủ tục hành chính hồ sơ vay vốn.

- Phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp quy định về tài trợ, cho vay, hướng dẫn xây dựng Thuyết minh dự án vay vốn.

- Soạn thảo các Hợp đồng vay vốn.

- Tham gia đoàn kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ.

- Tham gia thu hồi vốn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ được cơ quan có thẩm quyền ban hành và các nhiệm vụ do Lãnh đạo phân công.

III

Nhóm vị trí hỗ trợ, phục vụ

1

Văn thư kiêm thủ quỹ

1. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức được giao.

2. Trực tiếp tham mưu, đề xuất:

- Tiếp nhận, đăng ký, phân loại, chuyển giao văn bản đi, đến và lưu trữ tài liệu của Quỹ theo quy định.

- Quản lý, theo dõi tài khoản văn thư của Quỹ; quản lý, sử dụng con dấu và chữ ký số của cơ quan theo quy định; quản lý, sử dụng máy photocoppy; photo tài liệu của Quỹ; xây dựng các báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực được phân công.

- Kiểm tra thể thức văn bản, đóng dấu, phát hành văn bản đi của Quỹ.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê liên quan đến nhiệm vụ Văn thư theo quy định.

- Thực hiện công tác quản lý quỹ tiền mặt của Quỹ; kiểm tra tình hình hợp pháp, hợp lý của chứng từ trước khi nhập - xuất quỹ và phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo; lưu trữ chứng từ theo quy định; quản lý tiền mặt; cùng với kế toán của cơ quan đối chiếu kiểm quỹ theo định kỳ; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đối với các lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ được cơ quan có thẩm quyền ban hành và các nhiệm vụ do Lãnh đạo phân công.

4

Kế toán

1. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức được giao.

2. Trực tiếp tham mưu, đề xuất:

- Quản lý, theo dõi ngân sách, các khoản thu - chi tài chính của quỹ; theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn kinh phí của quỹ đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ và đúng quy định.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thiết lập và cập nhật hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác kế toán.

- Kiểm tra, giám sát và ký duyệt toàn bộ chứng từ của kế toán, chịu trách nhiệm các nội dung công việc liên quan đến tài chính kế toán.

- Lập các báo cáo tài chính; kiểm kê tài sản, tự kiểm tra tài chính; công khai tài chính theo quy định.

- Thực hiện việc thu - chi tài chính; thực hiện các chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ được cơ quan có thẩm quyền ban hành và các nhiệm vụ do Lãnh đạo phân công.

 

PHỤ LỤC III

KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 06/07/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. GIÁM ĐỐC (Kiêm nhiệm)

Theo Khung năng lực vị trí việc làm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

a) Năng lực:

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội, phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và những thành tựu, xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước, trong tỉnh và thế giới liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Quỹ;

- Nắm chắc nội dung, nghiệp vụ quản lý và phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến hoạt động của Quỹ. Nắm chắc các đối tượng tác động trong phạm vi hoạt động của Quỹ; có khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào ngành, lĩnh vực công tác của Quỹ; nắm được tình hình và xu thế phát triển của ngành phục vụ công tác quản lý;

- Có khả năng tham mưu xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác của đơn vị và hoạch định các giải pháp, biện pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để thực hiện;

- Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tận tâm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành và quyết đoán, kịp thời quyết định những vấn đề khó, phức tạp thuộc lĩnh vực công tác được giao. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và thận trọng trong thực thi nhiệm vụ;

- Có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể viên chức của Quỹ; có khả năng phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Về kinh nghiệm công tác (không áp dụng đối với trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác về): Có kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý lĩnh vực được giao; phải có thời gian từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên công tác quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tương đương chức vụ Trưởng phòng thuộc Sở.

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành;

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; thu thập và xử lý thông tin;

- Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản và quản lý văn bản; Kỹ năng viết báo cáo, đề án, chương trình, kế hoạch;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, điều hành cuộc họp;

- Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ;

- Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự;

- Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng tiếp dân, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo;

- Kỹ năng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công việc, đề án, chương trình, kế hoạch;

- Kỹ năng phối hợp; xử lý tình huống trong công việc.

c) Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm theo quy định;

- Giữ ngạch kỹ sư hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh kỹ sư hạng III hoặc tương đương;

- Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị trình độ từ trung cấp trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

3. KIỂM TRA, THEO DÕI DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

a) Năng lực:

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức, văn hóa công sở; các quy định của pháp luật về chế độ chính sách của ngành; Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công;

- Nắm chắc nội dung, nghiệp vụ quản lý, các quy trình xây dựng phương án, kế hoạch và phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại đơn vị. Nắm chắc các đối tượng tác động của khoa học và công nghệ trong phạm vi hoạt động;

- Có năng lực trong việc nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến chuyên môn nghiệp vụ;

- Có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, gương mẫu trong thi hành công việc.

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; thu thập và xử lý thông tin;

- Kỹ năng tham mưu; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản và quản lý văn bản; Kỹ năng viết báo cáo, đề án, chương trình, kế hoạch;

- Kỹ năng làm việc độc lập, phối hợp, làm việc nhóm;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, điều hành cuộc họp;

- Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ;

- Kỹ năng sử dụng, vận hành thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin.

c) Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm theo quy định;

- Giữ ngạch kỹ sư hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh kỹ sư hạng III hoặc tương đương;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

4. VĂN THƯ, THỦ QUỸ

a) Năng lực:

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức, văn hóa công sở, Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực văn thư và công tác thủ quỹ.

- Có năng lực chuyên môn thực hiện công tác:

+ Văn thư: Hiểu biết về các kiến thức, nghiệp vụ cơ bản của công tác văn thư trong cơ quan hoặc các nghiệp vụ, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm; thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, bàn giao trong việc chuyển giao, tiếp nhận văn bản, tài liệu. Nắm vững quy chế bảo mật trong cơ quan có liên quan đến công tác văn thư trong cơ quan

+ Thủ quỹ: Nắm được chế độ thu chi tài chính của cơ quan; chế độ quản lý tiền mặt của Nhà nước; các Quy trình nghiệp vụ về kiểm đếm, thu chi và bảo quản tiền mặt; các thủ tục về mở sổ sách, xử lý các chứng từ, ghi chép và làm báo cáo thống kê, cập nhật việc thu chi của quỹ tiền mặt.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, sử dụng thành thạo các các thiết bị văn phòng, các phần mềm về Văn thư, quản lý tiền mặt và các phần mềm khác liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Nắm rõ các quy trình xây dựng phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có am hiểu và có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công.

- Nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ thực hiện; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác theo sự phân công và quản lý thời gian của cá nhân.

- Kỹ năng phối hợp, thu thập và xử lý thông tin, tình huống trong quá trình thực hiện chuyên môn nghiệp vụ.

- Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ theo quy định.

- Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp.

c) Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm theo quy định;

- Giữ ngạch Văn thư Trung cấp hoặc tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư trung cấp trở lệ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

5. KẾ TOÁN

a) Năng lực:

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức, viên chức, văn hóa công sở và phương hướng chủ trương, chính sách của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán, thuế, BHXH, các chế độ tài chính, thống kê, các chuẩn mực kế toán và thông tin kinh tế có liên quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quỹ;

- Nắm vững Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, sử dụng thành thạo các các thiết bị văn phòng, các phần mềm về kế toán, thuế và các phần mềm khác liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Nắm rõ các quy trình xây dựng phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về lĩnh vực được phân công; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được phân công nghiên cứu, tham mưu.

- Nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ thực hiện; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, ứng xử, phối hợp làm việc theo nhóm và xử lý tình huống trong công việc.

- Kỹ năng xây dựng các đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp.

- Kỹ năng quản lý hồ sơ, lưu trữ chứng từ, số liệu chính xác, đúng nguyên tắc;

- Kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính, các kỹ năng tin học văn phòng (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, chứng từ điện tử phục vụ công tác chuyên môn

c) Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;

- Giữ ngạch kế toán viên trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kế toán viên;

- Có chứng chỉ kế toán trưởng (đối với Kế toán trưởng);

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2684/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


38

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78