Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 264/2005/QĐ-TLĐ về chế độ báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn TCty và các Ban, dợn vị trực thuộc TLĐ do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 264/2005/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng
Ngày ban hành: 24/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 264/2005/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CÁC LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ, CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG, CÔNG ĐOÀN TCTY VÀ CÁC BAN, DỢN VỊ TRỰC THUỘC TLĐ

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐCT ngày 22/11/2000 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (khóa VIII) về Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức công đoàn;
Xét đề nghị của Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Qui định về chế độ báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công

đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc và các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với qui định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng

công ty trực thuộc và các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
Đặng Ngọc Tùng

QUI ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CÁC LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ, CÔNG ĐOÀN NGÀNH TW, CÔNG ĐOÀN TCTY VÀ CÁC BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TLĐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 264/QĐ-TLĐ ngày 24 tháng 02 năm 2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN)

Điều 1. Báo cáo định kỳ của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương. Công đoàn Tổng công ly trực thuộc gửi về Tổng Liên đoàn gồm: Báo cáo định kỳ (hàng tháng, 6 tháng, năm), báo cáo chuyên đề và báo cáo nhanh.

Nội dung báo cáo tháng cần ngắn gọn, phản ánh đầy đủ hoạt động của các cấp công đoàn. Riêng báo cáo 6 tháng và năm cần phân tích, đánh giá những mặt làm được, tồn tại yếu kém và biện pháp khắc phục; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và những kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn (nếu có).

Báo cáo tháng gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 25 hàng tháng, báo cáo 6 tháng trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm trước ngày 20 tháng ll.

Điều 2. Đối với báo cáo chuyên đề gửi về Tổng Liên đoàn theo yêu cầu của các Ban cần tập trung theo các nội dung:

- Phục vụ các Hội nghị của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và hội nghị tổng kết các chuyên đề;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; kết quả kiểm tra, khảo sát thực hiện các đề tài nghiên cứu;

- Nội dung theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Các loại báo cáo trên cần phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu, khuyết điểm; thuận lợi và khó khăn trong quá trmh triển khai thực hiện; biện pháp khắc phục và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Điều 3. Báo cáo nhanh phản ảnh các hiện tượng bất thường, đột xuất xảy ra trên địa bàn (hoặc đơn vị, ngành) trong các trường hợp:

Khi có sự kiện bất thường xảy ra (thiên tai, tình hình đình công, lãn công ...);

-Trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước có những bất hợp lý liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp,

chính đáng của người lao động cần kiến nghị với Tổng Liên đoàn kịp thời tham gia với Đảng, Nhà nước.

Điều 4. Đối với các Ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn, nội dung báo cáo hàng tháng, 6 tháng và năm, ngoài các hoạt động thường xuyên của đơn vị, báo cáo cần đánh giá công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện

chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo hướng dẫn và biện pháp khắc phục. một số đề xuất và kiến nghị. Các loại báo cáo trên do Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban ký.

Điều 5. Thẩm quyền ký các loại báo cáo: Đối với báo cáo 6 tháng, năm do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực ký; báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề do

Phó Chủ tịch hoặc Uỷ viên Thường vụ phụ trách chuyên đề ký; báo cáo hàng tháng do Chánh vãn phòng hoặc Phó Văn phòng ký.

Điều 6. Các LĐLĐ lỉnh, thành phố. các Công đoàn ngành trung ương và các Ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm thực hiện Qui định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mác phản ảnh về Tổng Liên đoàn (qua Văn phòng) để chỉnh sửa các phù hợp.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 264/2005/QĐ-TLĐ về chế độ báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn TCty và các Ban, dợn vị trực thuộc TLĐ do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.999
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154