Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Số hiệu: 26/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Kim Mai
Ngày ban hành: 13/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2012/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2012/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 2 như sau:

“Chế độ và chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Các đơn vị sự nghiệp công lập có thể vận dụng mức hỗ trợ quy định tại Quyết định số  01/2012/QĐ-UBND để hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức theo phân cấp quản lý”.

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 như sau:

“1. Các hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức gồm: quản lý nhà nước (QLNN) chương trình chuyên viên cao cấp, QLNN chương trình chuyên viên chính, QLNN ch ương trình chuyên viên, QLNN chương trình cán sự;

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành;

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo vị trí việc làm;

- Tập huấn, hội thảo cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ;

- Bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài: áp dụng đối với các chương trình bồi dưỡng, tập huấn ở nước ngoài có nội dung bồi dưỡng theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ và Quyết định số 1374/QĐ- TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.”

3. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 9 như sau:

 “a) Học ngoài tỉnh: Được hỗ trợ như sau:”

4. Viết lại Khoản 3, Điều 13 như sau:

 “3. Hỗ trợ khác

Các đối tượng thu hút nêu tại Khoản 3, Điều 2 của quy định này và các đối tượng được tuyển dụng mới (đại học hệ chính quy) về tỉnh, huyện, xã công tác thì được hưởng thêm 15% bậc lương khởi điểm trong suốt thời gian tập sự.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, đ, e Khoản 1; Điểm c Khoản 2; Điểm b Khoản 3; điểm c Khoản 3; tiêu đề Khoản 4, Điểm b và Điểm c Khoản 4, Điều 15 như sau:

- Sửa đổi Điểm c Khoản 1:

 “c) Trường hợp sở, ngành tỉnh mở lớp bồi dưỡng, tập huấn hoặc cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng nhưng không có trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm thì kinh phí mở lớp (hoặc tiền ăn và các khoản hỗ trợ) chi từ kinh phí thường xuyên của đơn vị. Nếu kinh phí mở lớp (hoặc tiền ăn và các khoản hỗ trợ) chi từ nguồn Quỹ Đào tạo do Sở Nội vụ quản lý thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Nội vụ (đối với cán bộ, công chức khối Nhà nước), ý kiến bằng văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh) phối hợp với Sở Tài chính trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.”

- Sửa đổi Điểm đ Khoản 1:

“đ) Đối với các lớp bồi dưỡng, tập huấn trong tỉnh do các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm, thì kinh phí để phục vụ mở lớp chi từ nguồn Quỹ Đào tạo do Sở Nội vụ quản lý. Riêng hỗ trợ tiền ăn và các khoản hỗ trợ khác cho học viên thì thực hiện theo quy định của Điều 21 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND .”

- Sửa đổi Điểm e Khoản 1:

 “e) Đối với các lớp bồi dưỡng, tập huấn trong tỉnh do Trường Chính trị, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện tổ chức được Tỉnh ủy, Huyện ủy phê duyệt hàng năm, thì kinh phí phục vụ mở lớp được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị. Riêng hỗ trợ tiền ăn và các khoản hỗ trợ khác cho học viên thì thực hiện theo quy định của Điều 21 của Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND .”

- Bổ sung Điểm c Khoản 2:

 “- Tiền tài liệu, tiền học phí (nếu có) theo mức thu của cơ sở bồi dưỡng”.

- Bổ sung Điểm b Khoản 3:

 “- Được cơ sở bồi dưỡng cấp tài liệu”.

- Sửa đổi điểm c, Khoản 3:

 “Hỗ trợ tiền ăn: 50.000 đồng/người/ngày, tiền nghỉ được thanh toán theo mức chi thực tế nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày. Tiền tàu xe (hoặc máy bay) chi theo đối tượng quy định. Tiền tài liệu và tiền học phí (nếu có) chi theo mức thu của cơ sở đào tạo”.

- Sửa đổi tiêu đề Khoản 4:

 “4. Bồi dưỡng có thời gian học từ 30 ngày trở lên”.

- Bổ sung Điểm b Khoản 4:

 “- Được cơ sở bồi dưỡng cấp tài liệu”.

- Sửa đổi điểm c, Khoản 4:

 “Hỗ trợ tiền ăn: 50.000 đồng/người/ngày, tiền nghỉ được thanh toán theo mức chi thực tế nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày. Tiền tàu xe (hoặc máy bay) chi theo đối tượng quy định. Tiền tài liệu và tiền học phí (nếu có) chi theo mức thu của cơ sở đào tạo”.

6. Bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, Điều 18 như sau:

 “- Quyết định cử cán bộ, công chức đi tập huấn, bồi dưỡng ngoài tỉnh, có thời gian học dưới 30 ngày. Trường hợp cán bộ, công chức cấp tỉnh đi bồi dưỡng có sử dụng kính phí từ Quỹ đào tạo của tỉnh do Sở Nội vụ quản lý thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Nội vụ (đối với cán bộ, công chức khối Nhà nước), Ban Tổ chức tỉnh ủy (đối với cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh) và Sở Tài chính.”

7. Sửa đổi gạch đầu dòng cuối, Điều 19 như sau:

 “- Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi việc sử dụng kinh phí; báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác có liên quan.”

8. Sửa đổi Điều 21 như sau:

 “Điều 21. Nguồn chi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, thu hút

1. Chi kinh phí đào tạo, thu hút

a) Kinh phí Quỹ đào tạo do Sở Nội vụ quản lý chi các trường hợp:

- Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức đi đào tạo theo phân cấp;

- Giám đốc Sở Nội vụ quyết định cử đi đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp), các trường hợp thu hút về cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp.

b) Kinh phí sự nghiệp đào tạo do cấp huyện quản lý: Chi hỗ trợ một lần và hỗ trợ hàng tháng cho các trường hợp tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) có quyết định thu hút về xã, phường, thị trấn công tác theo phân cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND .

c) Kinh phí thường xuyên của đơn vị: Chi hỗ trợ thêm 15% bậc lương khởi điểm trong thời gian tập sự cho các trường hợp công chức được tuyển dụng mới (đại học hệ chính quy) và các trường hợp thu hút về cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã công tác theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND .

d) Kinh phí sự nghiệp của Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện:

+ Đối với Trường Chính trị tỉnh: Kinh phí sự nghiệp đào tạo để chi cho công tác phục vụ mở lớp và chi tiền ăn cho các đối tượng theo quy định (25.000 đồng/người/ngày) của các lớp đào tạo lý luận chính trị và các lớp chuyên môn nghiệp vụ (nếu có).

+ Đối với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện: Kinh phí sự nghiệp đào tạo để chi cho công tác phục vụ mở lớp và chi tiền ăn cho các đối tượng theo quy định (25.000 đồng/người/ngày) của lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính.

2. Chi hỗ trợ tiền ăn và các khoản hỗ trợ khác trong thời gian bồi dưỡng, tập huấn

a) Cán bộ, công chức cấp tỉnh:

- Học trong tỉnh:

+ Nếu có thời gian học đến 07 ngày: Chi tiền ăn từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị;

+ Nếu có thời gian học trên 07 ngày: Chi tiền ăn từ nguồn kinh phí Quỹ Đào tạo của tỉnh do Sở Nội vụ quản lý.

- Học ngoài tỉnh:

+ Nếu có thời gian học đến 07 ngày: Chi tiền ăn, tiền nghỉ, tiền tàu xe (theo mức công tác phí) và tiền tài liệu, học phí (nếu có) từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị;

+ Nếu có thời gian học trên 07 ngày: Chi tiền ăn, tiền nghỉ, tiền tàu xe, tiền tài liệu, học phí (nếu có) từ nguồn kinh phí Quỹ Đào tạo của tỉnh do Sở Nội vụ quản lý.

b) Cán bộ, công chức cấp huyện:

- Học trong tỉnh:

+ Nếu có thời gian học đến 07 ngày: Chi tiền ăn từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị;

+ Nếu thời gian học từ trên 07 ngày đến dưới 30 ngày: Tiền ăn chi từ nguồn kinh phí đào tạo do cấp huyện quản lý;

+ Nếu có thời gian học từ 30 ngày trở lên: Chi tiền ăn từ nguồn kinh phí Quỹ Đào tạo của tỉnh do Sở Nội vụ quản lý.

- Học ngoài tỉnh:

+ Nếu có thời gian học đến 07 ngày: Chi tiền ăn, tiền nghỉ, tiền tàu xe (theo mức công tác phí) và tiền tài liệu, học phí (nếu có) từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị;

+ Nếu thời gian học từ trên 07 ngày đến dưới 30 ngày: Tiền ăn, tiền nghỉ, tiền tàu xe, tiền tài liệu, học phí (nếu có) chi từ nguồn kinh phí đào tạo do cấp huyện quản lý;

+ Nếu có thời gian học từ 30 ngày trở lên: Chi tiền ăn, tiền nghỉ, tiền tàu xe, tiền tài liệu, học phí (nếu có) từ nguồn kinh phí Quỹ Đào tạo của tỉnh do Sở Nội vụ quản lý.

c) Cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố:

- Học trong tỉnh:

+ Nếu có thời gian học đến 07 ngày: Chi tiền ăn, hỗ trợ chi phí đi lại (nếu có) từ nguồn kinh phí đào tạo của ngân sách xã, nếu nguồn kinh phí trên không đủ để chi thì sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của ngân sách xã;

+ Nếu thời gian học từ trên 07 ngày đến dưới 30 ngày: Chi tiền ăn, hỗ trợ chi phí đi lại (nếu có) từ nguồn kinh phí đào tạo do cấp huyện quản lý;

+ Nếu có thời gian học từ 30 ngày trở lên: Chi tiền ăn, hỗ trợ chi phí đi lại (nếu có) từ nguồn kinh phí Quỹ Đào tạo của tỉnh do Sở Nội vụ quản lý.

- Học ngoài tỉnh:

+ Nếu có thời gian học đến 07 ngày: Chi tiền ăn, tiền nghỉ, tiền tàu xe (theo mức công tác phí) và tiền tài liệu, học phí (nếu có) từ nguồn kinh phí đào tạo của ngân sách xã, nếu nguồn kinh phí trên không đủ để chi thì sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của ngân sách xã;

+ Nếu thời gian học từ trên 07 ngày đến dưới 30 ngày: Chi tiền ăn, tiền nghỉ, tiền tàu xe, tài liệu, học phí (nếu có) từ nguồn kinh phí đào tạo do cấp huyện quản lý;

+ Nếu có thời gian học từ 30 ngày trở lên: Chi tiền ăn, tiền nghỉ, tiền tàu xe, tài liệu, học phí (nếu có) từ nguồn kinh phí Quỹ Đào tạo của tỉnh do Sở Nội vụ quản lý.

3. Dự toán kinh phí

Việc lập dự toán kinh phí thực hiện theo Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính, như sau:

- Sở Nội vụ lập dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trong xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thuộc khối Nhà nước; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Trường Chính trị có trách nhiệm lập dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc khối Đảng. Đồng thời gửi nội dung dự toán kinh phí hàng năm đến Sở Tài chính để thẩm định và gửi cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy biết để theo dõi. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí, Sở Tài chính căn cứ nội dung đã được phê duyệt để giao kinh phí cho Trường Chính trị, thanh quyết toán trực tiếp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đã cấp với Trường Chính trị đúng theo quy định của Luật Ngân sách;

9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 22 như sau:

 “4. Thu hút

a) Thu hút về cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện công tác đối với người có trình độ sau đại học được đào tạo ở trong nước hoặc người có trình độ đại học, sau đại học được đào tạo ở nước ngoài.

- Thành phần hồ sơ:

Người thuộc đối tượng thu hút lập và nộp trực tiếp một bộ hồ sơ tại Sở Nội vụ, thành phần hồ sơ gồm:

+ Bản cam kết có dán ảnh (theo mẫu 01 hoặc 02 đính kèm);

+ Lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ (mẫu 01a-BNV/2007 do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007);

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học;

+ Bản sao Kết quả học tập đại học, sau đại học;

+ Bản trình bày nguyện vọng công tác cá nhân, trong đó nêu rõ điểm mạnh của bản thân, định hướng đóng góp cho địa phương hoặc cơ quan, đơn vị mà cá nhân có nguyện vọng công tác;

+ Bản sao Giấy khai sinh;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Phiếu lý lịch tư pháp;

Đối tượng là người có trình độ đại học, sau đại học được đào tạo ở nước ngoài, ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên, phải bổ sung các giấy tờ sau:

+ Bản sao Giấy công nhận văn bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

+ Bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh;

+ Bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực nếu bằng tốt nghiệp, kết quả học tập bằng tiếng nước ngoài.

- Trình tự thực hiện và thời gian giải quyết:

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nội vụ căn cứ vào biên chế hiện có và chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị; đối chiếu chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học với chuyên ngành cần thu hút nhân lực và có văn bản xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hút công chức, viên chức; hoặc có văn bản phản hồi cho đương sự nếu người có trình độ đại học, sau đại học không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thu hút;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến thu hút của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thu hút công chức, viên chức hoặc ra văn bản không chấp thuận việc thu hút công chức, viên chức;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hút của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng công chức hoặc có văn bản đề nghị đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng viên chức theo phân cấp;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tuyển dụng viên chức của Sở Nội vụ, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không chấp thuận việc thu hút công chức, viên chức, Sở Nội vụ có văn bản phản hồi cho đương sự trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản không chấp thuận thu hút của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Đối tượng thu hút nộp hồ sơ và nhận kết quả (Quyết định thu hút, Quyết định tuyển dụng, văn bản phản hồi không chấp thuận thu hút) tại bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ.

b) Thu hút về cấp xã công tác đối với người có trình độ đại học được đào tạo ở trong nước.

- Thành phần hồ sơ:

Người thuộc đối tượng thu hút lập và nộp trực tiếp một bộ hồ sơ tại Phòng Nội vụ cấp huyện (gọi chung là Phòng Nội vụ), thành phần hồ sơ gồm:

+ Bản cam kết có dán ảnh (theo mẫu 03 đính kèm);

+ Lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ (mẫu 01a-BNV/2007 do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007);

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học;

+ Bản sao Kết quả học tập đại học;

+ Bản trình bày nguyện vọng công tác cá nhân, trong đó nêu rõ điểm mạnh của bản thân, định hướng đóng góp cho địa phương hoặc cơ quan, đơn vị mà cá nhân có nguyện vọng công tác;

+ Bản sao Giấy khai sinh;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Trình tự thực hiện và thời gian giải quyết:

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Nội vụ căn cứ vào biên chế hiện có và nhu cầu bổ sung công chức chuyên môn cần thu hút về cấp xã công tác; đối chiếu chuyên ngành đào tạo đại học với vị trí việc làm, chức danh công chức cấp xã mà địa phương có nhu cầu và có văn bản xin ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thu hút công chức, viên chức; hoặc có văn bản phản hồi cho đương sự nếu người có trình độ đại học không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thu hút.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến thu hút của Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các việc sau:

 Nếu thống nhất việc thu hút thì có văn bản gửi  dân tỉnh xin ý kiến về việc thu hút công chức cấp xã;Ủy ban nhân

 Nếu không thống nhất việc thu hút thì có văn  đến Phòng Nội vụ. Phòng Nội vụ có trách nhiệm thông báo cho đươngbản phản hồi sự trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến thu hút của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét có ý kiến bằng văn bản về việc thu hút công chức cấp xã.

 Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận việc  công chức cấp xã. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnthu hút được văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thu hút và tuyển dụng nhân lực có trình độ đại học về cấp xã công tác. Phòng Nội vụ cấp huyện triển khai thực hiện quyết định thu hút và tuyển dụng trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định thu hút và tuyển dụng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không chấp  hút công chức cấp xã. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từthuận việc thu ngày nhận được văn bản không chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản phản hồi cho Phòng Nội vụ. Phòng Nội vụ có trách nhiệm thông báo cho đương sự trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Thu hút về cơ quan thuộc khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội công tác đối với người có trình độ đại học, sau đại học được đào tạo trong nước hoặc ở nước ngoài.

Người có trình độ đại học, sau đại học được đào tạo trong nước hoặc ở nước ngoài được thu hút về cơ quan thuộc khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội công tác thì thực hiện theo các quy định tương ứng nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này và theo quy định hiện hành của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (nếu có).

10. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, Khoản 2, Điều 23 như sau:

 “Sau khi có bằng tốt nghiệp: nhận 50% mức kinh phí còn lại cho đủ 100%. Thời điểm xác định mức lương tối thiểu để tính kinh phí hỗ trợ là thời điểm có văn bản công nhận tốt nghiệp (hoặc tương đương) của cơ sở đào tạo. Chứng từ thanh toán gồm:

+ Bản sao có chứng thực Quyết định công nhận tốt nghiệp hoặc tương đương;

+ Bản sao có chứng thực Quyết định cử đi học;

+ Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp;

+ Bản tóm tắt luận văn hoặc luận án tốt nghiệp (không áp dụng đối với người tốt nghiệp chuyên khoa I và chuyên khoa II của ngành y tế).”

11. Bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Điều 26 như sau:

- Bổ sung cuối gạch đầu dòng thứ nhất, Khoản 2, Điều 26:

 “Thời điểm hỗ trợ tính từ ngày Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND có hiệu lực.”

- Bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 26:

 “3. Về chính sách đào tạo sau đại học đối với viên chức:

- Đối với các trường hợp viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trúng tuyển đầu vào sau đại học từ ngày 31/5/2012 trở về trước đã được UBND tỉnh có quyết định cử đi học và đang học dở dang thì tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí đào tạo theo quy định tại Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBND tỉnh.

- Đối với các trường hợp viên chức trúng tuyển đầu vào sau đại học từ ngày 01/6/2012 trở về sau và các năm tiếp theo thì tùy theo khả năng cân đối của từng đơn vị để hỗ trợ kinh phí đào tạo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ hoặc nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Về chính sách bồi dưỡng đối với viên chức:

- Viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch được duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2012 thì hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND .

- Từ ngày 01/01/2013 trở về sau, viên chức đi bồi dưỡng thì kinh phí hỗ trợ thực hiện theo Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.”

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng chưa thanh toán hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng thì thực hiện chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng quy định tại Quyết định này kể từ ngày Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

 

Ảnh

3 x 4

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

 

BẢN CAM KẾT

Trường hợp thu hút về cơ quan cấp tỉnh (hoặc cấp huyện) công tác đối với người có trình độ ……………………. đào tạo ở nước ngoài

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

- Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang;

 

Tôi tên: ………………………………………………...............................

- Ngày tháng năm sinh:………………………………(Nam/Nữ):…………..

- Nơi sinh:……………………………………………………………………

- CMND số:…………………..do…………………….cấp ngày……………

- Hộ chiếu:…………………………………………………………………...

- Hiện ngụ tại:……………………………………………………………... ..

- Điện thoại nhà riêng:…………………….…………………………………

- Điện thoại di động:……………………..Email:……………………..…….

- Trình độ hiện nay: …………………………………………………………

- Chuyên ngành:……………………………………………………………..

- Thời gian đào tạo: từ    ……………….……. đến………………………….

- Trường đào tạo:…………………………………………………………….

- Quốc gia:…………………………………………………………………...

Sau khi nghiên cứu Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang và Quyết định số …/2012/QĐ-UBND ngày … tháng ... năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Tôi có nguyện vọng về (ghi rõ tên cơ quan)………………………công tác theo chính sách thu hút của tỉnh. Nếu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công tại ……………………………;

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, chuyên môn;

- Công tác ổn định tại ……….………….với thời gian ít nhất…….….năm;

- Chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan quản lý có thẩm quyền;

- Không tự ý bỏ việc, thôi việc, không đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với viên chức), xin chuyển công tác ra ngoài tỉnh, ra khỏi cơ quan, đơn vị khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết;

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ những nội dung nêu trên và các quy định khác có liên quan. Nếu không thực hiện đúng, tôi đồng ý bồi thường gấp 02 (hai) lần kinh phí đã nhận theo chính sách thu hút (quy định tại Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND và Quyết định số …/2012/QĐ-UBND) và nhận hình thức xử lý kỷ luật theo quy định./.

 

 

…………….. , ngày … tháng … năm 201……

Người cam kết

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

Bản cam kết này được lập thành 04 bản:

- 01 bản người làm cam kết giữ;

- 01 bản lưu tại cơ quan nơi đang công tác;

- 02 bản lưu tại Sở Nội vụ.

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

 

Ảnh

3 x 4

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

 

BẢN CAM KẾT

Trường hợp thu hút về cấp xã công tác đối với người có trình độ đại học (hệ chính quy)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

- Ủy ban nhân dân………………..;

- Phòng Nội vụ …………………..

 

Tôi tên:…………………………………………………………………………….

- Ngày tháng năm sinh:………………………….. (Nam/Nữ):……………...

- Nơi sinh:……………………………………………………………………

- CMND số:…………………... do……………….cấp ngày………………..

- Hiện ngụ tại:………………………………………………………………..

- Điện thoại nhà riêng:….…………………………………………………....

- Điện thoại di động:…………………….. Email:…………………………..

- Trình độ hiện nay:………………………………………………………….

- Chuyên ngành:……………………………………………………………..

- Hình thức đào tạo:………………………………………………………….

- Thời gian đào tạo: từ …...…………………. đến………………………….

- Nơi đào tạo:………………………………………………………………...

Sau khi nghiên cứu Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang và Quyết định số            …/2012/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Tôi có nguyện vọng về Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………………………………………… công tác theo chính sách thu hút của tỉnh. Nếu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, bố trí tại Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………………;

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, chuyên môn;

- Công tác ổn định tại Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………...…………………………với thời gian ít nhất…….năm;

- Chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan quản lý có thẩm quyền;

- Không tự ý bỏ việc, thôi việc, xin chuyển công tác ra ngoài tỉnh, ra khỏi cơ quan, đơn vị khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết;

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ những nội dung nêu trên và các quy định khác có liên quan. Nếu không thực hiện đúng, tôi đồng ý bồi thường gấp 02 (hai) lần kinh phí đã nhận theo chính sách thu hút (quy định tại Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND và Quyết định số …/2012/QĐ-UBND) và nhận hình thức xử lý kỷ luật theo quy định./.

 

 

…………….. , ngày … tháng … năm 201……

Người cam kết

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

Bản cam kết này được lập thành 04 bản:

- 01 bản người làm cam kết giữ;

- 01 bản lưu tại cơ quan nơi đang công tác;

- 02 bản lưu tại Sở Nội vụ.

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

 

Ảnh

3 x 4

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

 

BẢN CAM KẾT

Trường hợp thu hút về cơ quan cấp tỉnh (hoặc cấp huyện) công tác đối với người có trình độ sau đại học được đào tạo ở trong nước

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

- Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang;

 

Tôi tên:…….………………………………………………………………………

- Ngày tháng năm sinh:…………………………….. (Nam/Nữ):…………...

- Nơi sinh:……………………………………………………………………

- CMND số:……………………….do ………………..cấp ngày…………...

- Hiện ngụ tại:………………………………………………………….…….

- Điện thoại nhà riêng:….…………………………………………………....

- Điện thoại di động:………………………….Email:………………………

- Trình độ hiện nay:………………………………………………………….

- Chuyên ngành:……………………………………………………………..

- Hình thức đào tạo:………………………………………………………….

- Thời gian đào tạo: từ ………….…………. đến...………….…………….

- Nơi đào tạo:………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang và Quyết định số ……./2012/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Tôi có nguyện vọng về (ghi rõ tên cơ quan)………………………công tác theo chính sách thu hút của tỉnh. Nếu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công tại ……………………………;

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, chuyên môn;

- Công tác ổn định tại ……… .………….với thời gian ít nhất…….….năm;

- Chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan quản lý có thẩm quyền;

- Không tự ý bỏ việc, thôi việc, không đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với viên chức), xin chuyển công tác ra ngoài tỉnh, ra khỏi cơ quan, đơn vị khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết;

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ những nội dung nêu trên và các quy định khác có liên quan. Nếu không thực hiện đúng, tôi đồng ý bồi thường gấp 02 (hai) lần kinh phí đã nhận theo chính sách thu hút (quy định tại Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND và Quyết định số …/2012/QĐ-UBND) và nhận hình thức xử lý kỷ luật theo quy định./.

 

 

…………….. , ngày … tháng … năm 201……

Người cam kết

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

Bản cam kết này được lập thành 04 bản:

- 01 bản người làm cam kết giữ;

- 01 bản lưu tại cơ quan nơi đang công tác;

- 02 bản lưu tại Sở Nội vụ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.754

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253