Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 250/TCCP-BCTL năm 1996 quy định tạm thời về việc thí điểm thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính do Bộ trưởng Trưởng ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

Số hiệu: 250/CP-BCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/08/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 250/CP-BCTL

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THÍ ĐIỂM THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH

BỘ TRƯỞNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
Căn cứ Nghị định số 181/CP ngày 9/11/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức – cán bộ Chính phủ;
Căn cứ Điều 14 Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định việc nâng ngạch cho công chức;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Biên chế tiền lương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định tạm thời về việc thí điểm thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính.

Điều 2. Bản quy định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/TCCP-BCTL ngày 1 tháng 8 năm 1996 của Ban tổ chức – cán bộ Chính phủ)

Căn cứ Điều 14 Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định: “Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ phân loại các tổ chức (Tổng cục, Cục, v.v...) ban hành tiêu chuẩn và thống nhất quản lý các ngạch công chức, viên chức làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm, thực hiện nâng ngạch, chuyển ngạch và nâng bậc lương.

Từ năm 1994, việc nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương do Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ quy định theo nguyên tắc:

- Nâng ngạch, chuyển ngạch phải căn cứ vào nhu cầu công việc và thi tuyển.

- Nâng bậc lương trên cơ sở thâm niên ngạch (2; 3; 4 năm) và kết quả thực hiện công việc”.

Việc tổ chức thi nâng ngạch cho công chức, viên chức là một yêu cầu để tuyển chọn đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới của đất nước; việc thi nâng ngạch cũng chính là để động viên, khuyến khích công chức nỗ lực học tập, rèn luyện, tạo điều kiện cho cá nhân có thể cống hiến khả năng, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

Thực hiện thí điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, Ban Tổ - cán bộ Chính phủ ban hành một số quy định về điều kiện, tổ chức, đối tượng, nội dung thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính để thực hiện thống nhất trong cả nước.

Chương I.

ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng thí điểm thi nâng ngạch chỉ tổ chức ở ngành hành chính và thi nâng từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính.

Điều 2.

1. Cơ quan chủ trì tổ chức thí điểm thi nâng ngạch là Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

2. Hội đồng thi do Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ quyết định. Chủ tịch Hội đồng thi sẽ ra quyết định thành lập ban chấm thi, ban coi thi.

Điều 3. Hình thức thi nâng ngạch gồm hai phần: phần thi bắt buộc và phần thi khuyến khích.

1. Phần thi bắt buộc gồm:

a. Bài thi viết.

b. Thi vấn đáp.

2. Phần thi khuyến khích để cộng thêm điểm là phần thi ngoại ngữ: tiếng Anh.

Điều 4. Người dự thi là công chức hành chính đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và phải được Hội đồng sơ tuyển của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) xét duyệt cử đi dự thi.

Chương II

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ TỔ CHỨC VIỆC SƠ TUYỂN

Điều 5. Người được cử dự thi nâng ngạch phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Là công chức hành chính, đang hưởng lương chuyên viên, đã đạt các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viên ban hành theo QĐ số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; có nếp sống lành mạnh. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

2. Có các văn bằng, chứng chỉ và những công trình, đề án,... đã được đưa vào quản lý có hiệu quả (khi nộp chỉ cần nộp bản sao và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức).

Điều 6.

1. Mỗi Bộ, tỉnh thành lập một Hội đồng sơ tuyển do Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định để xét duyệt cử người dự thi nâng ngạch.

2. Thành phần Hội đồng gồm:

a. Chủ tịch Hội đồng:

- ở Trung ương đại diện lãnh đạo Bộ.

- ở địa phương là đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b. Phó Chủ tịch thường trực:

- ở Trung ương là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ.

- ở địa phương là Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

c. Các uỷ viên: tuỳ theo yêu cầu cụ thể mà Bộ, tỉnh quyết định cử các đồng chí Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Ban, ngành vào thành viên Hội đồng.

Số thành viên Hội đồng là 5 hoặc 7 người.

d. Nhiệm vụ chủ yếu của Hội đồng sơ tuyển:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tỉnh việc lập hồ sơ của người dự thi nâng ngạch theo đúng yêu cầu tại Khoản 1, Điều 7 của bản quy định này để đề nghị lên Hội đồng sơ tuyển Bộ, tỉnh.

- Tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ từng người theo đúng nguyên tắc ghi tại Khoản 2, Điều 7 của bản quy định này.

Điều 7. Hội đồng sơ tuyển và quy trình tổ chức việc sơ tuyển cử người dự thi:

1. Người đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính phải làm hồ sơ gồm:

- Đơn xin dự thi nâng ngạch.

- Bản khai lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức (theo mẫu số 1 đính kèm).

- Các văn bằng, chứng chỉ, công trình, đề án đã được đưa vào áp dụng.

Hồ sơ cá nhân được gửi về Hội đồng sơ tuyển của Bộ, tỉnh.

2. Hội đồng sơ tuyển của Bộ, tỉnh xét duyệt cử người đi dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính theo nguyên tắc:

a. Cơ quan, đơn vị có người dự thi phải có nhu cầu vị trí làm việc của ngạch chuyên viên chính. Sau khi thi xong, nếu người dự thi đạt kết quả phải được xếp đúng vị trí làm việc.

b. Hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ từng người đảm bảo các điều kiện đã nêu ở Điều 5, sau đó tiến hành bỏ phiếu kín. Người được cử đi dự thi phải đạt được 2/3 trên tổng số thành viên của Hội đồng nhất trí.

c. Hội đồng sơ tuyển của Bộ, tỉnh lập danh sách (theo mẫu số 2 đính kèm) trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh để có văn bản gửi về Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ đăng ký dự thi (kèm theo toàn bộ hồ sơ của người dự thi).

Chương III

NỘI DUNG THI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Điều 8. Về nội dung thi: căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viên chính đã ban hành tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 9/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

1. Phần thi viết: chủ yếu thi chuyên môn về công tác quản lý Nhà nước để thực thi các nhiệm vụ của chuyên viên chính như trong tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định.

2. Phần thi vấn đáp: đưa ra những tình huống trong nghiệp vụ quản lý Nhà nước để yêu cầu thí sinh trình bày và nêu những biện pháp xem xét, xử lý cụ thể.

3. Phần thi ngoại ngữ là phần thi khuyến khích và thống nhất thi tiếng Anh ở trình độ B. Phần thi ngoại ngữ là không bắt buộc, thí sinh nếu tự nguyện thi sẽ được cộng điểm.

Điều 9. Tổ chức thực hiện việc thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính:

1. Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ là cơ quan chủ trì tổ chức thí điểm việc thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

2. Hội đồng thi nâng ngạch:

a. Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

b. Thành phần Hội đồng thi nâng ngạch gồm có:

- Chủ tịch Hội đồng là 1 đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

- Uỷ viên thường trực: là Vụ trưởng Vụ Biên chế tiền lương Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

- Uỷ viên thường trực: là Vụ trưởng Vụ Biên chế tiền lương Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

- Các ủy viên: đại diện của một số Bộ, ngành Học viện Hành chính Quốc gia và các chuyên gia do Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ chỉ định.

Số thành viên của Hội đồng là 5 hoặc 7 người.

c. Hội đồng thi có nhiệm vụ:

- Xét duyệt danh sách các thí sinh dự thi.

- Ban hành nội quy thi.

- Chọn đề bài thi, quy định điểm chấm thi, điểm đạt.

- Tổ chức thi.

- Kiểm tra quá trình thi nâng ngạch.

- Thành lập Ban chấm thi, ban coi thi và quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban chấm thi, coi thi.

- Báo cáo Bộ trưởng - trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quyết định số thí sinh thi đạt để bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm cuộc thi thí điểm để thực hiện rộng rãi cuộc thi sau.

Chương IV.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Bản quy định này có hiệu lực từ ngày ký. Những văn bản trước đây trái với bản quy định này đều bãi bỏ.

Điều 11. Hội đồng thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Bản quy định này.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 250/TCCP-BCTL năm 1996 quy định tạm thời về việc thí điểm thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính do Bộ trưởng Trưởng ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.416
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224