Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2409/2009/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 421/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tạm thời Đơn giá ngày công lao động nông nhàn trong công tác tu sửa đê, kè và Quyết định 3878/2006/QĐ-UBND về Đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 2409/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 28/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2409/2009/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 421/2009/QĐ-UBND NGÀY 11/02/2009 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VỀ ĐIỀU CHỈNH TẠM THỜI ĐƠN GIÁ NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG NÔNG NHÀN TRONG CÔNG TÁC TU SỬA ĐÊ, KÈ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3878/2006/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2006 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VỀ ĐƠN GIÁ VÀ CHẾ ĐỘ DỰ TOÁN CÔNG TÁC TU BỔ ĐÊ ĐIỀU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NÔNG NHÀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 15/2001/TT/BNN-PCLB ngày 23/02/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc: Hướng dẫn lập Đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn; Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; văn bản số 1813/BNN-ĐĐ ngày 23/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về sử dụng lao động nông nhàn trong công tác tu bổ đê điều; các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan; và các văn bản có liên quan khác của Nhà nước, của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa tại văn bản số 1483/SXD - KTXH ngày 06/7/2009 về việc: " Báo cáo về Đơn giá ngày công lao động nông nhàn trong tu sửa đê, kè "; Kèm theo Biên bản họp bàn về nội dung trên tổ chức ngày 19/6/2009 của Liên ngành, đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bãi bỏ Quyết định số 421/2009/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh tạm thời Đơn giá ngày công lao động nông nhàn trong công tác tu sửa đê, kè và Quyết định số 3878/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Các chủ đầu tư xây dựng công trình tu bổ đê, kè căn cứ vào quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại văn bản số 1813/BNN-ĐĐ ngày 23/3/2009 về sử dụng lao động nông nhàn trong công tác tu bổ đê điều; có trách nhiệm:

- Căn cứ vào điều kiện thực tế để tự quyết định và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc áp dụng, sử dụng giá nhân công, giá máy và thiết bị thi công làm cơ sở cho việc lập đơn giá xây dựng, dự toán xây dựng công trình để dự án đạt hiệu quả cao nhất.

- Đối với những hạng mục công trình mà điều kiện hiện trường, điều kiện kỹ thuật cho phép, cần lựa chọn biện pháp tổ chức thi công bằng cơ giới, sử dụng lực lượng công nhân để thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao chất lượng công trình.

Điều 2.

1. Yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành, đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư căn cứ vào nội dung phê duyệt tại điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ vào nội dung phê duyệt tại điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành khác có liên quan của Nhà nước để hướng dẫn cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp; Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn209141 ( 15 ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2409/2009/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 421/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tạm thời Đơn giá ngày công lao động nông nhàn trong công tác tu sửa đê, kè và Quyết định 3878/2006/QĐ-UBND về Đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.062

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89