Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 238/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 08/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 238/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Luật lao động;

Xét Tờ trình số 16/TTr-LĐTBXH ngày 22/01/2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Luật lao động kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, Liên đoàn Lao động tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ LĐTBXH (b/c);
- UBND các huyện, thành phố;
- PCT Nguyễn Tiến Hải;
- Cổng TTĐT, Công báo;
- LĐVP (H. Hùng);
- CVVX (T);
- Lưu: VT, Mi14/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Bộ Luật lao động đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ ba ngày 18/6/2012 và được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 08/2012/L-CTN ngày 02/7/2012 (sau đây gọi tắt là Bộ Luật lao động 2012) và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013.

Để triển khai thi hành Bộ Luật lao động 2012 kịp thời, đồng bộ, đúng tiến độ và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ Luật lao động với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Bộ Luật lao động một cách thống nhất, kịp thời, đồng bộ, đúng tiến độ và hiệu quả.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động, người lao động và công đoàn về vị trí, vai trò và nội dung của Bộ Luật lao động; qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động.

- Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật lao động và công tác quản lý nhà nước về lao động.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ, cụ thể các nội dung công việc để triển khai thực hiện.

- Bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng thực hiện các nội dung đã nêu trong kế hoạch.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các sở, ngành, địa phương và các cơ quan tổ chức liên quan trong việc triển khai Bộ Luật lao động.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Bộ Luật lao động 2012

1.1. Tập huấn nội dung mới của Bộ Luật lao động cho các sở, ban, ngành, địa phương

a) Giai đoạn 1:

Trên cơ sở đề cương giới thiệu Bộ Luật lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, biên tập tài liệu tập huấn và tổ chức tập huấn cho tất cả các báo cáo viên, đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp nhà nước.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2013 đến tháng 4/2013.

b) Giai đoạn 2:

Trên cơ sở tài liệu và kết quả tập huấn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, các địa phương (huyện, thành phố Cà Mau) sẽ tiến hành tập huấn cho các đối tượng áp dụng của Bộ Luật lao động theo phạm vi quản lý ngành trong địa bàn, gồm:

- Cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, các huyện và thành phố Cà Mau đến xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Cán bộ công đoàn các cấp.

- Người sử dụng lao động: cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự các doanh nghiệp (Tập đoàn, Công ty nhà nước, Tổ chức kinh tế thuộc Liên minh hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp).

Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

Thời gian thực hiện: Đến tháng 5/2013 và định kỳ hàng năm.

1.2. Phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của Bộ Luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động bằng các hình thức, thời gian phù hợp với điều kiện đơn vị, địa phương

Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giới thiệu về các nội dung mới của Bộ Luật lao động phù hợp với người lao động và người sử dụng lao động.

- Cơ quan chủ trì: Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng phối hợp các sở, ban, ngành, các địa phương (huyện, thành phố) thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2013 đến tháng 5/2013 và định kỳ hàng năm.

1.3. Thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành trên website, báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cơ quan chủ trì: Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng phối hợp các sở, ban, ngành, các địa phương (huyện, thành phố) thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan báo chí, Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan liên quan.

1.4. Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu nội dung Bộ Luật lao động 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các cơ quan báo chí, Phát thanh - Truyền hình.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2013 đến tháng 04/2013.

2. Kiểm tra và sơ kết tình hình thực hiện Bộ Luật lao động 2012

2.1. Kiểm tra tình hình thực hiện Bộ Luật lao động

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Bộ Luật lao động tại các huyện, thành phố Cà Mau; các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh các vi phạm.

- Cơ quan chủ trì: Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

2.2. Tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Bộ Luật lao động

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Thời gian tổ chức hội nghị: Tháng 4/2017.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của luật ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có); và lập dự trù chi tiết ban hành kèm theo tại Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu đề án IV thuộc Đề án 31 giai đoạn II (2013 - 2016) của Chính phủ.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí thực hiện gởi cơ quan Sở Tài chính xem xét, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để đảm bảo triển khai kế hoạch theo đúng yêu cầu, tiến độ.

- Kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục về các nội dung mới của Bộ Luật lao động 2012 của các doanh nghiệp nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, các doanh nghiệp, các huyện, thành phố Cà Mau triển khai kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Luật lao động thuộc thẩm quyền trên địa bàn quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 về Kế hoạch thực hiện Bộ Luật lao động do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.241

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!