Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 23/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trần Thị Thái
Ngày ban hành: 19/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2014/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2014-2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1718/TTr-SLĐTBXH ngày 29 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016 như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ.

Người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Điều kiện được hỗ trợ.

Người lao động sau khi kết thúc khóa học do đơn vị cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức được cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc xác nhận hoàn thành khóa học ngoại ngữ, giáo dục định hướng để đi làm việc ở nước ngoài.

Người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ giấy tờ cần thiết chứng minh là đối tượng được thụ hưởng.

3. Chính sách hỗ trợ.

Người lao động đúng đối tượng, đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và 2 Điều này được hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ tiền học ngoại ngữ, giáo dục định hướng với mức 2.000.000 đồng/lao động xuất cảnh.

b) Hỗ trợ tiền khám sức khỏe.

Người lao động được hỗ trợ một lần khám sức khỏe: đối với hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo hỗ trợ 100% chi phí. Các đối tượng còn lại hỗ trợ 50% chi phí.

Chi phí khám sức khỏe của người lao động được thanh toán trên cơ sở phiếu thu của cơ sở y tế có thẩm quyền khám sức khỏe cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

c) Hỗ trợ vay vốn làm chi phí khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài.

- Đối với người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Tháp với mức vay 100% chi phí khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó nguồn trung ương cho vay tối đa không quá 30 triệu đồng, phần còn lại cho vay từ nguồn ngân sách tỉnh uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Tháp.

- Đối với người lao động thuộc các đối tượng còn lại được tỉnh xem xét cho vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Tháp, mức vay từng thị trường như sau:

+ Thị trường Hàn Quốc vay tối đa 80% chi phí; đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản và thị trường Đài Loan vay tối đa 90% chi phí. Trường hợp cá biệt có nhu cầu vay đủ 100% chi phí giao Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh xem xét, quyết định.

+ Thị trường Malaysia và thị trường khác được vay 100% chi phí.

- Về lãi suất cho vay: thực hiện theo lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Tháp tại từng thời điểm.

- Thời hạn vay không quá thời hạn người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

4. Kinh phí thực hiện.

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm.

Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thực hiện việc chi hỗ trợ học ngoại ngữ, học giáo dục định hướng và chi phí khám sức khỏe cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Tháp thực hiện việc hỗ trợ cho người lao động vay vốn làm chi phí khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 2. Phân công thực hiện.

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Đồng Tháp, Ngân hàng Petrolimex chi nhánh Đồng Tháp và các ngành có liên quan hướng dẫn cơ quan, đơn vị, tổ chức và người lao động thực hiện các chính sách hỗ trợ và cho vay xuất khẩu lao động; lập hồ sơ thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ xuất khẩu lao động.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch về nhiệm vụ, mục tiêu, nhu cầu kinh phí và đề xuất các giải pháp thực hiện, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hàng quý, 06 tháng và năm.

2. Sở Tài chính.

Hàng năm, bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thẩm định dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí.

3. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Tháp.

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện chính sách cho vay đi xuất khẩu lao động, đồng thời theo dõi, kiểm tra, thực hiện việc cho vay vốn; có kế hoạch thu hồi vốn đến hạn và xử lý nợ quá hạn trên địa bàn tỉnh.

4. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn quản lý; phối hợp các sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng và năm về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Tháp; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTB&XH;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX.Hung.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2016 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.368

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!