Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 228/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Phạm Thành Tươi
Ngày ban hành: 20/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH NỘI VỤ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-BNV ngày 05/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành nội vụ giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 76/TTr-SNV ngày 09 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2012 - 2020, như sau:

1. Mục tiêu và quan điểm phát triển

a) Mục tiêu

Mục tiêu phát triển nhân lực ngành Nội vụ đến năm 2020 là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ và góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, của đất nước.

b) Quan điểm

- Quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế thế giới.

- Phát triển nhân lực theo hướng vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng (phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu), tăng số lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ có năng lực, trình độ, đồng thời chú trọng đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đối với cán bộ, công chức, viên chức đương nhiệm.

- Quy hoạch phát triển nhân lực phải đảm bảo tính kế thừa và từng bước hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Coi trọng việc bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài.

- Nâng cao trình độ nhân lực, xây dựng cơ cấu công chức hợp lý, đảm bảo cân đối giữa các ngành, lĩnh vực, cân đối về trình độ, ngạch công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm.

- Phát triển nhân lực ngành Nội vụ phải bảo đảm gắn liền với việc bố trí, sử dụng, phát huy đầy đủ năng lực, phẩm chất của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Phương hướng phát triển nhân lực đến năm 2020

a) Tổng nhu cầu nhân lực chuyên môn nghiệp vụ

Dự tính nhân lực của ngành Nội vụ tăng thêm do yêu cầu phát triển ngành thời kỳ 2012 - 2015 khoảng 87 người. Trong đó, tăng cho Sở Nội vụ, các đơn vị trực thuộc sở và Phòng Nội vụ huyện, thành phố Cà Mau 44 người; cán bộ làm công tác nội vụ các tại sở, ngành và tương đương 43 người.

Dự kiến thời kỳ 2016 - 2020 tăng 65 nhân lực. Trong đó, cho Sở Nội vụ, các đơn vị trực thuộc sở và Phòng Nội vụ huyện, thành phố Cà Mau 50 người; cán bộ làm công tác nội vụ các tại sở, ngành và tương đương 15 người.

Tổng số nhân lực ngành Nội vụ đến năm 2020 là 458 người. Trong đó, Sở Nội vụ, các đơn vị trực thuộc sở và Phòng Nội vụ huyện, thành phố Cà Mau 275 người; cán bộ làm công tác nội vụ các tại sở, ngành và tương đương 183 người.

b) Dự báo nhu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nhu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ Trưởng phòng thuộc Sở Nội vụ và Trưởng Phòng Nội vụ huyện, thành phố Cà Mau giai đoạn 2012 - 2015 khoảng từ 02 - 04 người; cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Sở Nội vụ và Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện, thành phố Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 10 - 14 người.

c) Dự báo nhu cầu nhân lực có trình độ cao trong các lĩnh vực đột phá

- Nhân lực quản lý nhà nước về tôn giáo: khoảng 03 người.

- Nhân lực quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng: khoảng 02 người.

- Nhân lực quản lý nhà nước về Lưu trữ: khoảng 02 người.

d) Dự báo nhu cầu về trình độ đào tạo

Đến năm 2020, số cán bộ, công chức, viên chức của ngành Nội vụ có trình độ đào tạo từ cử nhân, thạc sỹ, tiến sĩ khoảng 400 người, chiếm 87% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ.

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ cần bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giai đoạn 2012 - 2015 là 322 người, chiếm 70%, giai đoạn 2016 - 2020 là 307 người, chiếm 67%, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

3. Những giải pháp phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2012 - 2020

a) Giải pháp phát triển nhân lực

- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc cho công chức, viên chức ngành Nội vụ đến năm 2020.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Nội vụ.

b) Tuyển dụng, sử dụng nhân lực

- Tuyển dụng, bổ sung nhân lực căn cứ vào Quy hoạch nhân lực theo vị trí chức danh công việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo từng giai đoạn.

- Thu hút người có trình độ cao và nhân tài.

- Bố trí, sử dụng nhân lực căn cứ vào Quy hoạch nhân lực và điều kiện cụ thể của tỉnh.

c) Đảm bảo vốn cho phát triển nhân lực

Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2012 - 2020 khoảng: 03 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác.

d) Đổi mới cơ chế, chính sách đào tạo nhân lực

- Xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo nhân lực.

- Đầu tư thích đáng cho việc đào tạo nhân lực, đặc biệt là nhân lực trình độ cao và nhân lực trong các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực cần khuyến khích.

4. Tổ chức thực hiện

a) Kế hoạch thực hiện

- Năm 2012, Sở Nội vụ tổng hợp nhu cầu đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ.

- Cuối năm 2012, xây dựng kế hoạch thực hiện vào các năm từ 2013 đến2020.

- Năm 2014 - 2015, tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Từ năm 2016 đến 2020: Năm 2016 tổ chức sơ kết giai đoạn I thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn II từ năm 2016 - 2020. Hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để bố trí, sắp xếp phù hợp với Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2012 - 2020.

b) Phân công trách nhiệm thực hiện

- Thành lập Ban Phát triển nhân lực ngành Nội vụ thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2012 - 2020. Giám đốc Sở Nội vụ là Trưởng Ban, thành viên Ban gồm đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, một số sở, ngành, huyện, thành phố và người đứng đầu một số tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.

- Nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ căn cứ vào Quy hoạch này để phân công thực hiện.

- Các sở, ngành và huyện, thành phố căn cứ Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2012 - 2020 để triển khai các nội dung liên quan tại đơn vị mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định thi hành này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 228/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2012 - 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!