Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2007/QĐ-UBND quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 21/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký:
Ngày ban hành: 30/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

YBANNHÂNDÂN
TNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S:21/2007/-UBND

QuảngNi,ngày30tháng7m2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CHỨC DANH VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ Ở PHƯỜNG, THỊ TRẤN NƠI CÓ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG CÔNG AN CHÍNH QUY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căncứ LutTchcHĐNDvà UBNDngày26 tháng11năm2003;

CăncứNghđịnhs38/2006/-CPngày17tháng4năm 2006caChínhphvBovdân phố;Thông tư liêntchs02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày01tháng03năm2007caBộCôngan,BLaođng-ThươngbinhvàXãhi vàBTàichínhhưngdnthc hiệnNghđịnhs38/2006/NĐ-CPngày 17tháng4 năm2006ca Chínhphvề Bo vdân ph;

CăncứNghđịnhs60/2003/-CPngày06tháng6năm 2003caChínhphquyđnhchitiếtvàngdnthihànhLuật Ngânsáchnhà nưc.

CăncứNghquyếts06/2007/NQ-HĐNDngày16/7/2007caHộiđồngnhân dântỉnhQungNgãikhoáX-Khpth12thôngquaquyđịnhvslưngchc danhvàmcphcpđivớilclưngBovdânphphưng,thtrấnnơibtlc lưngcônganchínhquy;

XétđnghcaGiámđốcSởNộivtạiCôngvăns717/SNV-XDCQngày25 tháng7năm2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.Quy đnhvslưngchcdanhvàmcphcpđốivớilclưngBo vdânphphưng,thtrấn nơicób t lclưngcônganchínhquy.Cụthnhư sau:

1.Sốlưngchc danhđiviBo vdânphố:

a)BanBovdânph:đưctchccấpphưngvàthtrnnơicóbtlc lưngcôngancnhquy:

-Phưngcódưi12.000nhânkhu,đưcbt1TrưngBan,1PhóTrưng Ban.

-Phưngcót12.000nhânkhutrlên,đượcbtrí1TrưngBan,2Phó TrưngBan.

-SốlưngyviênBanBảovdânphtheoslưngTBảovdânphca phưng, thtrn.

b)TBo vdânph: đưctchc ởT dânphthuc các phưng và th trấn nơibtrí lc lưngcônganchínhquy:

- T dân phdưới700nhânkhu,đưc bt1Ttrưngvà2Tviên.

- T dân pht 700nhânkhu trlên, được btrí1Ttrưng và3Tviên.

c)Quy trìnhthànhlp,bầuc,côngnhnBanbovdânphvàTBovdân

phthchintheoĐiều7,Nghđịnhs38/2006/-CPngày17tháng4năm2006 ca Chính phvề Bo vdân ph.

2.Mc phcấphàngthángđối viBo vdân ph:

a) Mc phcpđivớiBanBo vdân ph:

-TrưngBan:405.000đ/tháng,tươngđươngvớihs0,9camclươngti thiu.

-PhóTrưngBan:360.000đ/tháng,tươngđươngvihs0,8camclương tithiu.

b) Mc phcpđivớiTBovdânphố:

-Ttrưng(yviênBanBảovdânphố):270.000đ/tháng,ơngđươngvới hs 0,6ca mc ơngtithiu.

- T viên:180.000đ/tháng,tương đươngvớihs 0,4ca mclươngtốithiu.

c)ThànhviênBanBảovdânph,TBovdânphlàngưi đanghưngchế đhưutrí,mấtsclaođộnghàngthángđượchưng90%mcphcấpcachc danhđangđảmnhiệm.

Điều2.Lựclưng bovdân ph trongthời gian tập trung bi dưng kiến thc phápluậtvànghiệpvvcôngtácbovanninh,trtt,đượchưngchếđphụ cấpđili,ăn,như quyđịnhđivicônganxã.

Điều 3.

1.Mcphcấphàngthángđượchưngtngày01/8/2007doybannhândân phưng, thtrnchi trả.

Ngunkinh phí bođm:

- Năm2007:ngânsáchtỉnhbsungchongân sáchhuyn, thành phố.

-Tnăm2008đếnnăm 2010(thờiknđịnhngânsách)dongânsáchhuyn, thành ph tb trítrong dtoánchihàng năm.

2.KhiChínhph điuchnhmclươngtithiu, thìmcphcpđi vi lc lưngBảovdânphphưng,thtrnđượcthchiệntươngngvớitlđiều chỉnhca mc lương tithiu.

Điều4.ChánhVănphòngUBNDtỉnh,Giám đốccácSở:Nộiv,Tàichính,Tư pháp;Côngantỉnh; ThtrưngcácSở, BanngànhcóliênquanvàChtchUBND các huyn,thành phchutchnhiệmthi hànhQuyếtđịnh.

Quyết đnhnày hiệu lcsau10ngàyktngày./.

 

 

TM.UỶBANNHÂNDÂN
CHỦTCH
Nguyễn Xuân Huế

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2007/QĐ-UBND quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.048
DMCA.com Protection Status