Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2054/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án "Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2054/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 07/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2054/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ PHỤC VỤ CẢI CÁCH HỆ THỐNG Y TẾ" VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 8274/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.

2. Thời gian thực hiện: 2014-2019.

3. Mục tiêu của Dự án:

a) Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chiến lược, chính sách quốc gia của Đảng và Nhà nước về phát triển hệ thống y tế đạt mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) và xây dựng nông thôn mới.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục nhân lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục.

- Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế, chú trọng đến tăng cường, luân phiên cán bộ y tế có trình độ về công tác ở vùng khó khăn.

- Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực y tế làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần vào việc đạt chuẩn quốc gia của các trạm y tế xã và đóng góp vào chương trình nông thôn mới các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Dự án gồm 04 hợp phần:

- Hợp phần 1: Cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế bậc đại học, cao đẳng thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục (dự kiến 63 triệu USD).

- Hợp phần 2: Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế (dự kiến 12 triệu USD);

- Hợp phần 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua đào tạo, bổ sung các điều kiện và năng lực cần thiết, đồng bộ cho đội ngũ cán bộ y tế huyện và xã (dự kiến 41 triệu USD);

- Hợp phần 4: Quản lý dự án (dự kiến 5 triệu USD).

5. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 121 triệu USD, bao gồm:

- Vốn vay Hiệp hội Phát triển quốc tế thuộc WB (IDA/WB): 106 triệu USD

- Vốn vay viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ thông qua WB: 10 triệu USD

- Vốn đối ứng: 5 triệu USD

6. Cơ chế tài chính trong nước: Cấp phát 100%

Điều 2. Bộ Y tế tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt, tổ chức thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các thủ tục với WB để đàm phán Hiệp định vay vốn cho Dự án theo lịch trình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Y tế, Tài chính, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KGVX, KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 2054/QD-TTg

Hanoi, November 07, 2013

 

DECISION

ON APPROVING LIST OF PROJECT OF “EDUCATION AND TRAINING OF HEALTH MANPOWER IN SERVICE OF REFORMING THE HEALTH SYSTEM” FOR LOANS FROM THE WORLD’S BANK

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on organization of Government dated December 25, 2001;

Pursuant to Government’s Decree No. 38/2013/ND-CP dated April 23, 2013, on management and use of official development assistance (ODA) and concessional loans of donors;

At the proposal of the Ministry of Planning and Investment at the report No. 8274/BKHDT-KTDN dated October 23, 2013,

DECIDES:

Article 1. To approve the list of project of “Education and training of health manpower in service of reforming the health system” for loans from the World Bank (WB), with the following principal contents:

1. The responsible agency: The Ministry of Health.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2054/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án "Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.644
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180