Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1965/2000/QĐ-UB Quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy trường bán công và công nhân bảo vệ trường do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1965/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Mễ
Ngày ban hành: 03/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1965 /2000/QĐ-UB

Huế, ngày 03 tháng 08 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THÙ LAO CHO HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY TRƯỜNG BÁN CÔNG VÀ CÔNG NHÂN BẢO VỆ TRƯỜNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương công nhân viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang;

- Căn cứ Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc Ngân sách Nhà nước;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 473/LN ngày 02/5/2000 về việc xin một số định mức chỉ tiêu áp dụng cho ngành Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định tạm thời mức chi trả thù lao cho hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy và công nhân bảo vệ trường như sau:

1. Hợp đồng mời dạy áp dụng cho các trường bán công:

Trung bình : 13.000 đồng /l tiết.

2. Công nhân bảo vệ trường: hệ số 1,35 /tháng

Điều 2: Mức thù lao được trả theo số tiết thực dạy hàng tháng. Ngoài mức thù lao được trả theo quy định tại điều 1, giáo viên và công nhân hợp đồng không còn hưởng chế độ nào khác.

Nguồn kinh phí để chi trả thù lao cho công nhân bảo vệ trường lấy từ ngân sách đã được UBND tỉnh thông báo cho ngành Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn kinh phí để chi trả thù lao cho giáo viên dạy hợp đồng lấy từ nguồn học phí tại các trường bán công

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2000.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính Vật giá, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TVTU;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Ban TCCQ tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TC, VX, TH.

TM/UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Mễ

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1965/2000/QĐ-UB Quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy trường bán công và công nhân bảo vệ trường do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.283

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113