Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1964/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 18/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1964/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 18 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG, CHỈ TIÊU, NGÀNH NGHỀ THỰC HIỆN THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt số lượng, chỉ tiêu, ngành nghề thực hiện thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể như sau:

1. Khối hành chính:

- Thạc sĩ:                                                                  163

- Bác sĩ Chuyên khoa I:                                               02

- Tiến sĩ:                                                                     04

2. Khối sự nghiệp:

- Thạc sĩ:                                                                  116

- Bác sĩ Chuyên khoa I:                                             196

- Tiến sĩ:                                                                     27

- Bác sĩ Chuyên khoa II:                                              33

(Đính kèm bảng thống kê).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ:

1. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, số lượng, ngành nghề thu hút phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố theo từng giai đoạn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả điều chỉnh.

2. Đối chiếu chỉ tiêu, ngành nghề thực hiện thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2011 - 2015 để thẩm định hồ sơ ứng viên thu hút theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có
trách nhiệm
thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 


THỐNG KÊ NHU CẦU ĐĂNG KÝ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tiêu chuẩn

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Ngành đăng ký thu hút

Trình độ

Số lượng

Dự kiến bố trí công tác

Số lượng

Dự kiến bố trí công tác

Số lượng

Bố trí công tác

Số lượng

Dự kiến bố trí công tác

Số lượng

Dự kiến bố trí công tác

A

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

 

29

 

24

 

22

 

44

 

44

 

I

SỞ NỘI VỤ

 

0

 

2

 

2

 

1

 

0

 

 

Luật Hành chính

Thạc sĩ

 

 

1

Thanh tra

1

Phòng TCCBCC

1

Phòng Cải cách hành chính

 

 

 

Hành chính công

Thạc sĩ

 

 

1

Văn phòng

1

Phòng Công tác thanh niên

 

 

 

 

II

SỞ XÂY DỰNG

 

4

 

3

 

3

 

6

 

4

 

1

Quản lý dự án xây dựng công nghiệp

Thạc sĩ

2

Trung tâm Kiểm định và Phòng Quản lý xây dựng

 

 

 

 

1

Thanh tra Xây dựng

 

 

2

Kết cấu nền móng và xây dựng công trình

Thạc sĩ

1

Phòng Quản lý xây dựng

 

 

1

Phòng Quản lý xây dựng

1

Phòng Quản lý chất lượng

 

 

3

Giao thông vận tải - Hạ tầng kỹ thuật

Thạc sĩ

1

Trung tâm kiểm định

 

 

 

 

1

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

1

Phòng Quản lý chất lượng

4

Kiến trúc

Thạc sĩ

 

 

2

Phòng Kiến trúc quy hoạch

1

Phòng Kiến trúc quy hoạch

1

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

2

Phòng Kiến trúc quy hoạch

5

Quy hoạch đô thị

Thạc sĩ

 

 

1

Phòng kiến trúc quy hoạch

1

Phòng Kiến trúc quy hoạch

1

Phòng Phát triển đô thị và bất động sản

1

Phòng Phát triển đô thị và bất động sản

6

Hành chính

Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

1

Văn phòng

 

 

III

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

10

 

12

 

15

 

35

 

40

 

1

Trồng trọt

Thạc sĩ

2

Công tác quản lý ngành

2

Công tác quản lý ngành

3

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

8

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

10

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

2

Bảo vệ thực vật

Thạc sĩ

2

Công tác quản lý ngành

2

Công tác quản lý ngành

3

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

8

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

10

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

3

Công nghệ sinh học

Thạc sĩ

2

Công tác quản lý ngành

2

Công tác quản lý ngành

3

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

8

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

10

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

4

Chăn nuôi thú y

Thạc sĩ

1

Công tác quản lý ngành

1

Công tác quản lý ngành

2

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

5

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

3

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

5

Thủy sản

Thạc sĩ

1

Thanh tra

1

Thanh tra

1

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

2

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

2

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

6

Tài chính kế toán

Thạc sĩ

1

Công tác quản lý ngành

1

Công tác quản lý ngành

 

 

1

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

1

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

7

Công nghệ thông tin

Thạc sĩ

1

Công tác quản lý ngành

1

Công tác quản lý ngành

1

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

1

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

1

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

8

Kinh tế nông nghiệp

Thạc sĩ

 

 

1

Công tác quản lý ngành

1

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

1

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

1

Các khu nông nghiệp công nghệ cao

9

Phát triển nông thôn

Thạc sĩ

 

 

1

Công tác quản lý ngành

1

Xây dựng và Phát triển nông thôn

1

Xây dựng và Phát triển nông thôn

2

Xây dựng và Phát triển nông thôn

IV

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

5

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

Luật

Thạc sĩ

2

Lĩnh vực pháp chế

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh tế

Thạc sĩ

2

Lĩnh vực kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Khoa học XH và Nhân văn

Thạc sĩ

1

Lĩnh vực văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

V

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

0

 

4

 

2

 

0

 

0

 

1

Luật

Thạc sĩ

 

 

2

Thanh tra Sở, Văn phòng Sở

1

Thanh tra Sở

 

 

 

 

2

Vận tải

Thạc sĩ

 

 

1

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

1

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

 

 

 

 

3

Cơ khí

Thạc sĩ

 

 

1

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật thiết bị, phương tiện giao thông thủy bộ

 

 

 

 

 

 

VI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

9

 

3

 

0

 

2

 

0

 

1

Quản lý Khoa học và Công nghệ

Thạc sĩ

1

Phòng Quản lý công nghệ

1

Phòng Quản lý khoa học

 

 

 

 

 

 

2

Y khoa

Thạc sĩ

1

Phòng Quản lý khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

3

An toàn bức xạ hạt nhân

Thạc sĩ

1

Phòng Quản lý ATBXHN

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Điện - Điện tử

Thạc sĩ

1

Phòng Quản lý khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cơ khí chế tạo

Thạc sĩ

1

TT Kỹ thuật và ứng dụng công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Thiết bị công nghệ hóa học

Thạc sĩ

1

TT Kỹ thuật và ứng dụng công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Xây dựng

Thạc sĩ

1

TT Kỹ thuật và ứng dụng công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Báo chí Thông tin truyền thông

Thạc sĩ

1

TT Thông tin tư liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Công nghệ thông tin về GIS

Thạc sĩ

1

TT Thông tin tư liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Công nghệ sinh học

Tiến sĩ

 

 

2

Viện Công nghệ sinh học

 

 

2

Viện Công nghệ sinh học

 

 

VII

SỞ NGOẠI VỤ

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

Quan hệ quốc tế

Thạc sĩ

1

Phòng Quan hệ quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

SỞ Y TẾ

2

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

Chi cục ATVSTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công nghệ sinh học

Thạc sĩ

1

Kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Y tế dự phòng (Ths Y tế cộng đồng)

BSCKI

1

QLNĐTP

 

 

 

 

 

 

 

 

B

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

180

 

115

 

44

 

32

 

29

 

I

TRUNG TÂM ĐẠI HỌC TẠI CHỨC CẦN THƠ

16

 

32

 

8

 

4

 

8

 

1

Tự động hóa

Tiến sĩ

1

Ban Giám hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chế biến

Tiến sĩ

2

BGH và Lãnh đạo khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Điện

Tiến sĩ

2

BGH và Lãnh đạo khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ

2

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Viễn thông

Tiến sĩ

1

Lãnh đạo khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ

2

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Quản lý công nghiệp

Tiến sĩ

1

Lãnh đạo khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ

2

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Công nghệ phần mềm

Tiến sĩ

1

Lãnh đạo khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ

2

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Xây dựng/Địa Kỹ thuật

Tiến sĩ

 

 

2

Lãnh đạo khoa và Bộ môn

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

5

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

8

Cơ khí/Chế tạo máy

Tiến sĩ

 

 

2

Lãnh đạo khoa

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

3

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

9

Cơ điện tử/Tự động

Tiến sĩ

 

 

2

Lãnh đạo khoa

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

6

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

10

Kỹ thuật Nhiệt lạnh

Tiến sĩ

 

 

1

Lãnh đạo khoa

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

3

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

11

Công nghệ thông tin

Tiến sĩ

 

 

1

Lãnh đạo khoa

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

3

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

12

Công nghệ sau thu hoạch

Tiến sĩ

 

 

1

Lãnh đạo khoa

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

3

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

13

May công nghiệp/Thiết kế thời trang

Tiến sĩ

 

 

 

 

1

Lãnh đạo khoa

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

 

 

3

Giảng viên

 

 

 

 

14

Công nghệ vật liệu

Tiến sĩ

 

 

 

 

1

Lãnh đạo khoa

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

 

 

3

Giảng viên

 

 

 

 

15

Kỹ thuật giao thông

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

1

Lãnh đạo khoa

 

 

Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

3

Giảng viên

 

 

16

Kỹ thuật năng lượng

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lãnh đạo khoa

Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Giảng viên

17

Kỹ thuật môi trường

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lãnh đạo khoa

Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Giảng viên

II

VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH

3

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

Kiến trúc, Quy hoạch

Thạc sĩ

3

Theo chuyên môn

2

Theo chuyên môn

2

Theo chuyên môn

2

Theo chuyên môn

2

Theo chuyên môn

III

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

3

 

7

 

3

 

3

 

3

 

1

Công nghệ thông tin

Thạc sĩ

2

Giảng dạy - Trưởng dự án phần mềm. Website/BQL Khu CNTT tập trung

4

Giảng dạy - Trưởng dự án phần mềm. Website/BQL Khu CNTT tập trung

1

Giảng dạy -Trưởng dự án phần mềm. Website/BQL Khu CNTT tập trung

1

Giảng dạy - Trưởng dự án phần mềm. Website/ BQL Khu CNTT tập trung

1

Giảng dạy - Trưởng dự án phần mềm. Website/BQL Khu CNTT tập trung

Tiến sĩ

 

Theo chuyên môn

2

Theo chuyên môn

1

 

1

Theo chuyên môn

1

Theo chuyên môn

2

Điện tử - Viễn thông

Thạc sĩ

1

Đào tạo - Trưởng dự án về lĩnh vực ứng dụng viễn thông thế hệ mới/BQL Khu CNTT tập trung

1

Đào tạo - Trưởng dự án về lĩnh vực ứng dụng viễn thông thế hệ mới/BQL Khu CNTT tập trung

1

Đào tạo - Trưởng dự án về lĩnh vực ứng dụng viễn thông thế hệ mới/BQL Khu CNTT tập trung

1

Đào tạo - Trưởng dự án về lĩnh vực ứng dụng viễn thông thế hệ mới/BQL Khu CNTT tập trung

1

Đào tạo - Trưởng dự án về lĩnh vực ứng dụng viễn thông thế hệ mới/ BQL Khu CNTT tập trung

IV

BAN QUẢN LÝ KHU ĐÔ THỊ NAM CẦN THƠ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kiến trúc

Thạc sĩ

1

Phụ trách công tác kiến trúc quy hoạch

1

Phụ trách công tác kiến trúc quy hoạch

 

 

 

 

 

 

V

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH

2

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

Quan hệ quốc tế (tiếng Trung)

Thạc sĩ

1

Phòng Xúc Tiến thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Quan hệ quốc tế (tiếng Pháp)

Thạc sĩ

 

 

 

 

1

Phòng Xúc tiến Đầu tư

 

 

 

 

3

Quan hệ quốc tế (tiếng Nhật)

Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

1

Phòng Xúc tiến Đầu tư

 

 

4

Luật (Đầu tư)

Thạc sĩ

1

Phòng Xúc tiến Đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Marketing

Thạc sĩ

 

 

1

Phòng Xúc tiến Thương mại

 

 

 

 

 

 

6

Phát triển du lịch

Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

1

Phòng Xúc tiến Thương mại

 

 

7

Thống kê

Thạc sĩ

 

 

1

Phòng TTDB

 

 

 

 

 

 

8

Kinh tế

Thạc sĩ

 

 

 

 

1

Phòng Xúc tiến Đầu tư

 

 

 

 

9

Luật (Quốc tế)

Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phòng Xúc tiến đầu tư

VI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ

15

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

Tài chính - Ngân hàng

Thạc sĩ

3

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kế toán

Thạc sĩ

3

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tin học

Thạc sĩ

3

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Luật

Thạc sĩ

1

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Xây dựng

Thạc sĩ

2

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Quản lý hành chính

Thạc sĩ

1

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Công nghệ sinh học

Thạc sĩ

2

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

SỞ Y TẾ

140

 

72

 

29

 

21

 

15

 

 

Bệnh viện Đa khoa thành phố

 

27

 

26

 

10

 

4

 

4

 

1

Giải phẫu bệnh

BSCKI

1

Khoa Giải phẫu

1

Khoa Giải phẫu

 

 

 

 

 

 

2

Vi sinh

BSCKI

1

Khoa vi sinh

1

Khoa vi sinh

 

 

 

 

 

 

3

Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm tin)

BSCKI

1

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

1

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

 

 

 

 

4

Chẩn đoán hình ảnh (CT-Scanner)

BSCKI

1

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

1

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

 

 

 

 

5

Chẩn đoán hình ảnh (CT-MRI)

BSCKI

1

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

1

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

 

 

 

 

6

Chẩn đoán hình ảnh (Nội soi can thiệp)

BSCKI

1

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

1

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

 

 

 

 

7

Ngoại lồng ngực - Mạch máu

BSCKI

1

Khoa ngoại lồng ngực

1

Khoa ngoại lồng ngực

1

Khoa ngoại lồng ngực

 

 

 

 

8

Ngoại thần kinh

BSCKI

1

Khoa ngoại thần kinh

1

Khoa ngoại thần kinh

1

Khoa ngoại thần kinh

 

 

 

 

9

Ngoại thần kinh

BSCK II

1

Khoa ngoại thần kinh

1

Khoa ngoại thần kinh

1

Khoa ngoại thần kinh

 

 

 

 

10

GMHS

BSCKI

1

Khoa Hồi sức

1

Khoa Hồi sức

1

Khoa Hồi sức

 

 

 

 

11

Thận nhân tạo

BSCKI

1

Khoa Thận nhân tạo

1

Khoa Thận nhân tạo

 

 

 

 

 

 

12

Thận nhân tạo

BSCKII

1

Khoa Thận nhân tạo

1

Khoa Thận nhân tạo

 

 

 

 

 

 

13

Ngoại chuyên khoa bỏng

BSCKI

1

Khoa Ngoại chấn thương

1

Khoa Ngoại chấn thương

 

 

 

 

 

 

14

Y học cổ truyền

BSCKI

1

Khoa YHCT - VLVL

1

Khoa YHCT - VLVL

 

 

 

 

 

 

15

Sản

BSCKI

2

Khoa sản

2

Khoa sản

2

Khoa sản

1

Khoa sản

1

Khoa sản

16

Sản

BSCK II

2

Khoa sản

2

Khoa sản

2

Khoa sản

1

Khoa sản

1

Khoa sản

17

Nội - tim mạch

BSCKI

1

Khoa Nội tim mạch - Lão học

1

Khoa Nội tim mạch - Lão học

1

Khoa Nội tim mạch - Lão học

1

Khoa Nội tim mạch - Lão học

1

Khoa Nội tim mạch - Lão học

18

Nội - tim mạch

BSCK II

1

Khoa Nội tim mạch - Lão học

1

Khoa Nội tim mạch - Lão học

1

Khoa Nội tim mạch - Lão học

1

Khoa Nội tim mạch - Lão học

1

Khoa Nội tim mạch - Lão học

19

Ngoại niệu

BSCK II

1

Khoa Ngoại thận - Tiết niệu

1

Khoa Ngoại thận - Tiết niệu

 

 

 

 

 

 

20

Nội thần kinh

BSCK II

1

Khoa Nội thần kinh

1

Khoa Nội thần kinh

 

 

 

 

 

 

21

Nội nhiễm

BSCKI

1

Khoa Nhiễm

1

Khoa Nhiễm

 

 

 

 

 

 

22

Nội nhiễm

BSCK II

1

Khoa Nhiễm

1

Khoa Nhiễm

 

 

 

 

 

 

23

Nội huyết học

BSCKI

1

Khoa Nội tiêu hóa - Huyết học

1

Khoa Nội tiêu hóa - Huyết học

 

 

 

 

 

 

24

Kinh tế

Thạc sĩ

1

P. TCKT

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Tin học

Thạc sĩ

1

Tổ tin học

1

Tổ tin học

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện Ung bướu

 

11

 

11

 

3

 

3

 

3

1

Ung bướu

BSCKI

1

K. Ngoại, Nội, GPB

1

K. Ngoại, Nội, GPB

 

 

 

 

 

 

2

Ung bướu

BSCK II

1

K. Ngoại, Nội, GPB

1

K. Ngoại, Nội, GPB

 

 

 

 

 

 

3

Gây mê, TMH, Mắt, RHM

BSCKI

1

K. GMHS, các khoa khác

1

K. GMHS, các khoa khác

1

K. GMHS, các khoa khác

1

K. GMHS, các khoa khác

1

K. GMHS, các khoa khác

 

Bệnh viện Nhi đồng

4

 

4

 

1

 

1

 

1

 

4

Nhi

BSCKI

1

K. Lâm sàng

1

K. Lâm sàng

 

 

 

 

 

 

5

Nhi

BSCKII

1

K. Lâm sàng

1

K. Lâm sàng

 

 

 

 

 

 

6

Ngoại TQ

BSCKI

1

Khoa Ngoại

1

Khoa Ngoại

 

 

 

 

 

 

7

Chẩn đoán hình ảnh, gây mê, TMH, Mắt, RHM

BSCKI

1

K. 3 Chuyên khoa, GMHS, CĐHA

1

K. 3 Chuyên khoa, GMHS, CĐHA

1

K. 3 Chuyên khoa, GMHS, CĐHA

1

K. 3 Chuyên khoa, GMHS, CĐHA

1

K. 3 Chuyên khoa, GMHS, CĐHA

 

Bệnh viện Lao và bệnh phổi

6

 

6

 

6

 

6

 

6

 

1

Lao

BSCKI

2

Các khoa, phòng

2

Các khoa, phòng

2

Các khoa, phòng

2

Các khoa, phòng

2

Các khoa, phòng

2

Lao

BSCK II

1

Các khoa, phòng

1

Các khoa, phòng

1

Các khoa, phòng

1

Các khoa, phòng

1

Các khoa, phòng

3

HSCC, CĐHA, GMHS, CTCH, Ngoại lồng ngực

BSCKI

1

Các khoa và khoa CLS

1

Các khoa và khoa CLS

1

Các khoa và khoa CLS

1

Các khoa và khoa CLS

1

Các khoa và khoa CLS

4

Cộng đồng

Thạc sĩ

1

Phòng Chỉ đạo tuyến

1

Phòng Chỉ đạo tuyến

1

Phòng Chỉ đạo tuyến

1

Phòng Chỉ đạo tuyến

1

Phòng Chỉ đạo tuyến

5

Xét nghiệm

Thạc sĩ

1

Khoa Xét nghiệm

1

Khoa Xét nghiệm

1

Khoa Xét nghiệm

1

Khoa Xét nghiệm

1

Khoa Xét nghiệm

 

Trung tâm Y tế dự phòng

2

 

2

 

1

 

1

 

0

 

1

Xét nghiệm

Thạc sĩ

1

Khoa xét nghiệm, - GVTT YTDP TP

1

Khoa xét nghiệm, - GVTT YTDP TP

 

 

 

 

 

 

2

Y tế dự phòng hoặc YHDP

BSCKI

1

Khoa kiểm soát BTN, Kiểm dịch biên giới, DD cộng đồng

1

Khoa kiểm soát BTN, Kiểm dịch biên giới, DD cộng đồng

1

Khoa kiểm soát BTN, Kiểm dịch biên giới, DD cộng đồng

1

Khoa kiểm soát BTN, Kiểm dịch biên giới, DD cộng đồng

 

 

 

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe

2

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

Y tế công cộng

Thạc sĩ

1

Phòng Chỉ đạo tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bác sĩ CKI

BSCKI

1

Phòng GDSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

2

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

Dịch tễ, y tế công cộng

BSCKI

1

Khoa Giám sát HIV/AIDS/STT

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nội tổng quát

BSCKI

1

Khoa Tư vấn, CS&ĐT HIV/AIDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Huyết học Truyền máu

2

 

2

 

0

 

0

 

0

 

1

Huyết học

Thạc sĩ

1

K. Tư vấn, tuyên truyền & điều trị

1

K. Tư vấn, tuyên truyền & điều trị

 

 

 

 

 

 

2

Nội

BSCKI

1

K. Tư vấn, tuyên truyền & điều trị

1

K. Tư vấn, tuyên truyền & điều trị

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt

7

 

4

 

2

 

0

 

0

 

1

Nội tổng quát

BSCKI

1

Khoa Nội, Cấp cứu

1

Khoa Nội, Cấp cứu

1

Khoa Nội, Cấp cứu

 

 

 

 

2

Nội Tim mạch

BSCKI

1

Khoa nội

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ngoại tổng quát

BSCKI

1

Khoa ngoại

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ngoại chấn thương

BSCKI

1

Khoa ngoại

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sản khoa

BSCKI

1

Khoa sản

1

Khoa sản

1

Khoa sản

 

 

 

 

6

Nhi khoa

BSCKI

1

Khoa nhi

1

Khoa nhi

 

 

 

 

 

 

7

CĐHA (SAXQ)

BSCKI

1

Khoa cận l
âm sàng

1

Khoa cận
lâm sàng

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện Đa khoa quận Bình Thủy

5

 

2

 

1

 

1

 

0

 

1

Ngoại tổng quát

BSCKI

1

Khoa ngoại

1

Khoa ngoại

 

 

 

 

 

 

2

Sản phụ khoa

BSCKI

1

Khoa sản

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nội, nhiễm, CĐHA (Siêu âm tim)

BSCKI

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh

 

 

4

TMH, Mắt, RHM

BSCKI

1

3 Chuyên khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhi khoa

BSCKI

1

Khoa Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn

5

 

2

 

1

 

1

 

0

 

1

Ngoại tổng quát

BSCKI

1

Khoa ngoại

1

Khoa ngoại

 

 

 

 

 

 

2

Sản phụ khoa

BSCKI

1

Khoa sản

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nội, nhiễm, CĐHA
(Siêu âm tim)

BSCKI

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh

 

 

4

TMH, Mắt, RHM

BSCKI

1

3 Chuyên khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhi khoa

BSCKI

1

Khoa Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Điền

5

 

2

 

1

 

1

 

0

 

1

Ngoại tổng quát

BSCKI

1

Khoa ngoại

1

Khoa ngoại

 

 

 

 

 

 

2

Sản phụ khoa

BSCKI

1

Khoa sản

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nội, nhiễm, CĐHA (Siêu âm tim)

BSCKI

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh

 

 

4

TMH, Mắt, RHM

BSCKI

1

3 Chuyên khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhi khoa

BSCKI

1

Khoa Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh

5

 

1

 

1

 

1

 

0

 

1

Ngoại tổng quát

BSCKI

1

Khoa ngoại

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sản phụ khoa

BSCKI

1

Khoa sản

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nội, nhiễm, CĐHA (Siêu âm tim)

BSCKI

1

Khoa Nhiễm, Nội, Khám bệnh