Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 1910/QĐ-TLĐ thu chi quản lý tài chính công đoàn cơ sở 2016

Số hiệu: 1910/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Bùi Văn Cường
Ngày ban hành: 19/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1910/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI;

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

Căn cứ Nghị quyết số 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thay thế Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Điều 3. Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Ban Tổ chức TW;
-
Văn phòng TW Đảng; Ban Dân vận TW;
-
Bộ Tài chính;
-
Các Ủy viên ĐCT-TLĐ;
- Lưu Văn thư TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cường

 

QUY ĐỊNH

VỀ THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

1. Tài chính công đoàn cơ sở là một bộ phận của tài chính công đoàn, được sử dụng cho hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của công đoàn cơ sở theo quy định của Luật Công đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Liên đoàn).

2. Căn cứ chế độ chi tiêu tài chính của Nhà nước, Tổng Liên đoàn, nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng và thực tế hoạt động của đơn vị, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở ban hành quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện.

3. Công đoàn cơ sở phải thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo phân cấp của Tổng Liên đoàn. Chi đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và quy định của Tổng Liên đoàn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nguồn thu tài chính công đoàn

1. Thu kinh phí công đoàn:

- Kinh phí công đoàn do cơ quan, tchức, doanh nghiệp đóng theo Luật công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

- Thu kinh phí công đoàn của công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn.

2. Thu đoàn phí công đoàn:

Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng thực hiện quy định theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn.

3. Thu khác:

Nguồn thu khác thực hiện theo Khoản 4, Điều 26 Luật Công đoàn và Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn, bao gồm:

- Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi... của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động (sau đây gọi chung là đoàn viên công đoàn và người lao động) và một số hoạt động nhằm động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn và người lao động; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công đoàn cơ sở.

- Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao; nhượng bán, thanh lý tài sản; thu lãi tiền gửi, cổ tức; thu hồi khoản chi sai từ nguồn tài chính công đoàn đã quyết toán và được duyệt,..

Điều 5. Nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng và phân bổ nguồn kinh phí cho các khoản mục chi

1. Công đoàn cơ sở được sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn và tổng số thu đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và được sử dụng 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

2. Phân bổ nguồn thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, công đoàn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi:

a) Chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ công đoàn không quá 30%. Nếu chi không hết thì được chuyển sang chi cho các hoạt động khác. Trong trường hợp thiếu, công đoàn cơ sở phải xem xét giảm đối tượng, mức chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ.

b) Chi quản lý hành chính 10%.

c) Chi hoạt động phong trào 60%

Việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động phong trào do công đoàn cơ sở quyết định, ưu tiên chi tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động, chi phát triển đoàn viên công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, chi đào tạo cán bộ.

Trong đó chi hỗ trợ du lịch 10% của chi hoạt động phong trào. Trường hợp cần điều chỉnh tăng tỷ lệ chi hỗ trợ du lịch, công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở xem xét, quyết định nhưng ti đa không quá 20% của chi hoạt động phong trào.

3. Nguồn thu khác của công đoàn cơ sở do công đoàn cơ sở quyết định việc phân bổ cho các khoản mục chi.

Điều 6. Chi tài chính công đoàn cơ sở

1. Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương:

- Lương, phụ cấp và các khoản đóng BHXH, BHYT... của cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn ở cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

- Lương, phụ cấp của cán bộ công đoàn chuyên trách khu vực ngoài nhà nước thực hiện theo Quy định của Tng Liên đoàn.

Khuyến khích công đoàn cơ sở Công ty cổ phần áp dụng chế độ tiền lương theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách.

2. Chi quản lý hành chính:

- Chi hội nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận.

- Chi Đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, bao gồm: trang trí, in tài liệu, bồi dưỡng đại biểu, nước uống...

- Chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, thông tin liên lạc, công tác phí, nước uống, tiếp khách.

3. Chi hoạt động phong trào:

3.1. Chi tchức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động:

- Chi bồi dưng cho tư vấn, luật sư, người trực tiếp chuẩn bị giúp công đoàn cơ sở tham gia với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương, thang bảng lương, quy chế trả lương, thưởng; xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; ký thỏa ước lao động tập th; giải quyết tranh chp lao động; tham gia các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động và kim tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động.

- Chi hỗ trợ thuê luật sư bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở khi thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, của tổ chức công đoàn bị chủ doanh nghiệp sa thải, chm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc chuyển làm việc khác mà thu nhập giảm.

- Chi hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở trong việc tổ chức đình công theo quy định của pháp luật, hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động bị chủ sử dụng lao động chm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, chuyên làm việc khác mà thu nhập giảm.

- Chi án phí, chi phí tố tụng khác khi công đoàn tổ chức khởi kiện.

3.2. Chi phát trin đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh:

- Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; gặp gỡ, trao đổi với người sử dụng lao động về hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

- Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho đoàn viên công đoàn, người lao động và cán bộ công đoàn trực tiếp gặp g, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

- Chi tổ chức kết nạp đoàn viên, thành lập ra mắt công đoàn cơ sở, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động thành lập công đoàn cơ sở.

- Chi các hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đánh giá phân loại đoàn viên; phân loại công đoàn bộ phận, tcông đoàn; tổ chức bồi dưỡng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoàn về hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, khen thưởng xây dựng công đoàn vững mạnh.

3.3. Chi tuyên truyền:

- Chi mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm của tchức công đoàn như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Tạp chí Bảo hộ Lao động và sách, ấn phẩm của Nhà Xuất bản Lao động... phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở.

- Chi tiền giấy, bút cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của công đoàn cơ sở.

3.4. Chi tổ chức phong trào thi đua:

- Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua; hội nghị sơ kết, tng kết thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

- Chi tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi.

3.5. Chi đào tạo cán bộ:

- Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn cơ sở tổ chức.

- Chi tiền mua tài liệu, tiền công tác phí cho đoàn viên công đoàn và người lao động do công đoàn cơ sở cử đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Chi phối hợp tổ chức học bổ túc văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

- Chi thù lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật... do công đoàn cơ sở tchức.

- Chi hỗ trợ cho nữ có con dưới 36 tháng tuổi được công đoàn cơ sở cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn.

3.6. Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

a) Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao:

- Chi hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đơn vị văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên công đoàn và người lao động; chi tổ chức cho người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội của công đoàn cơ sở.

- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

- Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu ththao do công đoàn cơ sở và công đoàn các cấp trên cơ sở tổ chức; chi khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong các cuộc hội diễn, hội thao do công đoàn cơ sở tổ chức.

b) Chi hỗ trợ du lịch:

Chi phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức cho đoàn viên công đoàn và người lao động đi du lịch.

3.7. Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đng giới:

- Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới các hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

- Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); hỗ trợ đoàn viên và người lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.

- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.

- Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công cơ sở, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà.

(Ban Công đoàn Quốc phòng và Công đoàn Công an Nhân dân thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

3.8. Chi thăm hỏi, trợ cấp:

a) Chi thăm hỏi:

- Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn và người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng; vợ; chồng; con) và việc hỉ của đoàn viên công đoàn.

- Chi thăm hỏi, tặng quà cho người lao động nhân dịp tết cổ truyền; tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn; tặng quà cho cán bộ công đoàn khi thôi không tham gia Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

b) Chi trợ cấp:

Chi trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật him nghèo gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản.

Mức chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn giữa đoàn viên công đoàn và đối tượng không phải là đoàn viên công đoàn do công đoàn cơ sở quy định.

3.9. Chi động viên, khen thưởng:

- Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.

- Chi khen thưởng người lao động đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

- Chi khen thưởng con của đoàn viên công đoàn và người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

- Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi, tết trung thu.

- Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, khen thưởng công tác thu tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn.

3.10. Chi hoạt động khác:

- Chi cho các cộng tác viên có nhiều đóng góp giúp đỡ cho hoạt động công đoàn.

- Giúp đoàn viên công đoàn và người lao động các đơn vị khác bị thiên tai bão lụt, tai nạn, ảnh hưởng chất độc màu da cam.

Điều 7. Phân biệt một số khoản chi của công đoàn cơ sở

1. Tổ chức phong trào thi đua, học văn hóa, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, phúc lợi của người lao động và chăm lo, tổ chức các hoạt động cho con của người lao động là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ của cơ quan, đơn vị đchi theo Điều 24 Luật Công đoàn năm 2012.

2. Phương tiện hoạt động của công đoàn cơ sở do chủ doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp (không thu tiền) theo Điều 24, Luật Công đoàn năm 2012.

3. Trách nhiệm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công đoàn của doanh nghiệp:

- Tiền lương trả theo kết quả sản xuất kinh doanh đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong doanh nghiệp Nhà nước do doanh nghiệp chi trả theo Khoản 5, Điều 24 Luật Công đoàn năm 2012; Quy định của Ban Bí thư Trung ương và hướng dẫn của của cơ quan chức năng.

- Tiền lương trả theo kết quả sản xuất kinh doanh đối với cán bộ công đoàn chuyên trách khu vực ngoài Nhà nước thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

4. Phụ cấp kiêm nhiệm của Chủ tịch công đoàn cơ sở nếu nguồn khác đã chi thì tài chính công đoàn không chi.

5. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, hoạt động kế hoạch hóa gia đình, hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp do doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chi theo quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng liên quan.

Chương III

KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Quản lý, kiểm tra, giám sát tài chính công đoàn

1. Quản lý tài chính công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn.

2. Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng, thực hiện dự toán, quyết toán thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở hàng năm.

3. Dự toán, quyết toán thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở phải công khai theo quy định của Tổng Liên đoàn.

4. Thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở phải được phản ảnh đầy đủ vào sổ kế toán và chịu sự giám sát của đoàn viên công đoàn và người lao động tại đơn vị.

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm

- Công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Quy định này được khen thưởng theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn.

- Công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên công đoàn khi vi phạm trong việc thu, chi, quản lý tài chính công đoàn tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOR
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom- Happiness

No: 1910/QD-TLD

Hanoi, December 19, 2016

 

DECISION

PROMULGATING REGULATION ON REVENUE, EXPENDITURE AND MANAGEMENT OF INTERNAL TRADE UNION BUDGET

PRESIDIUM OF VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR

Pursuant to the Law on Trade Union 2012 and the Charter of Vietnam Trade Union Session XI;

Pursuant to the Government’s Decree No. 191/2013/ND-CP dated November 21, 2013 on detailing the trade union budget;

Pursuant to the Resolution No. 07b/NQ-TLD dated January 21, 2016 of the Executive Committee of the Vietnam General Confederation of Labor Session XI on the trade union budget in new period of time;

At the request of the Financial Board of the General Federation.

DECISION:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Decision comes into force from January 01, 2017 and replaces the Decision No. 272/QD-TLD dated March 07, 2014 of the Presidium of Vietnam General Confederation of Labour on revenue, expenditure and management of internal trade union budget.

Article 3. The General Federation’s affiliated entities, divisions and trade unions at all relevant levels shall be responsible for implementing this Decision./.

 

 name

PP. THE PRESIDIUM
PRESIDENT
Bui Van Cuong

 

REGULATION

ON REVENUE, EXPENDITURE AND MANAGEMENT OF INTERNAL TRADE UNION BUDGET
(Enclosed with the Decision No. 1910/QD-TLD dated December 19, 2016 of the Presidium of General Confederation of Labour)

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Regulation deals with revenue, expenditure and management of internal trade union budget.

Article 2. Regulated entities

Regulated entities are internal trade unions and labor unions as prescribed in the Charter of Vietnam Trade Union.

Article 3. Rules for revenue, expenditure and management of internal trade union budget

1. Internal trade union budget is a part of trade union budget, is used for the operation to perform rights and responsibilities of the internal trade union as prescribed in the Law on Trade Union and Vietnam General Confederation of Labour (hereinafter referred to as “General Confederation”).

2. Based on the expenditure regulation of the State and General Confederation, funding sources of the internal trade union budget and the organization’s activities, the executive committee of internal trade union promulgates Regulation on internal spending for implementation.

3. The internal trade union must fully, properly and promptly collect the revenues as decentralized by General Confederation. Spend on the right subject, economically, efficiently, openly, transparently and perform financial management according to regulations of the State and General Confederation.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Sources of trade union budget revenues

1. Revenues from trade union contributions:

- The trade union’s contributions shall be paid by organizations, enterprises as prescribed in the Law on Trade Union 2012 and the Government’s Decree No. 191/2013/ND-CP dated November 21, 2013 on detailing the trade union budget.

- Revenues of trade unions’ contributions shall comply with the General Confederation’s Decision No. 1908/QD-TLD dated December 19, 2016.

2. Revenues from trade union fee:

Trade union fee shall be paid by trade-union members in accordance with the General Confederation’s Decision No. 1908/QD-TLD dated December 19, 2016.

3. Other revenues:

Other revenues which shall comply with Clause 4, Article 26 of the Law on Trade Union and General Confederation’s Decision No. 1908/QD-TLD dated December 19, 2016 include:

- Funds allocated by the organizations and enterprises to purchase facilities for trade union operations, to provide financial supports for internal trade union operations; fund for organizing combined activities such as: Organization of emulation movement, sports and cultural activities, travels, bonus, welfare policies, etc., for union members, officials, public employees, workers (hereinafter referred to as “trade unionists and employees”) and some activities encouraging and rewarding their children; support from domestic and international organizations and individuals for internal trade union.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Distribution of internal trade revenues

1. Internal trade union may use a certain proportion of the total trade union contributions and total trade union fees collected according to the annual guidance of the Presidium of General Confederation and may use 100% of its other revenues according to regulations of law and General Confederation.

2. The distribution of collected internal trade union contributions and fees:

a) Expenditure on salaries, allowances for full time trade union officials and allowances for trade union officials shall not exceed 30%. The remainder (if any) may be spent on other operations. In case of a shortage of funds, internal trade union shall consider cutting down the subject, allowances for trade union officials in conformity with the distributed financial sources.

b) Expenditure on administrative management shall be 10%.

c) Expenditure on trade union movements shall be 60%.

Expenditure on tourism shall be 10% of expenditure on movements. In case of an increase in the rate of Expenditure on tourism, the superior trade union that is authorized to manage internal trade unions’ budget shall take it into consideration and make a decision, but it shall not exceed 20% of expenditure on movements.

3. Other revenues collected by internal trade unions shall be distributed at their own discretion.

Article 6. Internal trade union budget expenditure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Salaries, allowances, and deductions for payment of social insurance, health insurance, etc., of full time trade union officials of the internal trade union, public non-business entities, state-owned enterprises shall comply with the Regulation of the Secretariat of the Central Committee and the Guideline of General Confederation.

- Salaries, allowances of full time trade union officials of the non-state sector shall comply with the Regulation of General Confederation.

Internal trade unions of joint-stock companies are encouraged to apply the salary regulations of the Secretariat of the Central Committee’s applicable to full time trade union officials.

2. Expenditure on administrative management:

- Expenditure on the Executive Committee of internal trade union, labor union, their affiliates and trade union divisions.

- Expenditure on Congress of internal trade union, labor union, their affiliates and trade union divisions, including: decorations, handouts, participant’s fees, drinking water, etc.

- Expenditure on stationery, assets and tools, minor repairs to workplace of trade unions, as well as expenses for postal services and communications, business, drinking water and reception.

3. Expenditure on trade union movements:

3.1. Expenditure on organizations representing and protecting legal and legitimate rights and interests of trade unionists and employees:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Expenditure on hiring lawyers to protect officials of internal trade union when exercising right of representation to protect legitimate rights and interests of the employees and trade union organizations who are fired or illegally terminated labor contract or transferred to perform other jobs with decreased income by enterprise owners.

- Expenditure on supporting officials of internal trade union in the organization of strikes as prescribed in law; expenditure on protection of legal and legitimate rights and interests of employees who are illegally terminated labor contract or transferred to perform other jobs with decreased income by enterprise owners.

- Expenditure on lawsuits filed by the trade union.

3.2. Expenditure on recruitment of trade union member, establishment of internal trade unions and sustainable growth of internal trade unions:

- Expenditure on propagation and introduction about trade union organizations, Charter of Vietnam Trade Union; meeting and talking with the employers about trade union activities, development of members and establishment of internal trade union.

- Expenditure on overtime working fees for trade unionists, employees and trade union officials who directly meet, propagate and persuade employees to join trade union organization.

- Expenditure on the acceptance of employees as trade unionists, the launch of internal trade unions and rewards for those who obtain excellent achievements in contributing to the establishment of internal trade unions.

- Expenditure on the sustainable growth of internal trade union; classification and evaluation of the trade unionists; classification and evaluation trade union divisions or groups; provision of training for trade union divisions or groups in the establishment of firm internal trade unions and rewards for firm internal trade unions.

3.3. Expenditure on propagation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Expenditure on paper and pens used for the propagation activities on billboards, radio, wall newspapers and information networks of internal trade union.

3.4. Expenditure on trade union’s emulation movements

- Expenditure on coordination to launch emulation movements; organization of preliminary and review conference of emulation and commendation and reward for collectives and individuals obtaining excellent achievements in emulation movements.

- Expenditure on organizing the competition for good trade union officials.0>

3.5. Expenditure on training of officials:

- Expenditure on trainers and for the participant’s fees, drinking water, print materials and other administrative expenses for professional training courses run by internal trade union.

- Expenditure on purchase of materials, business expenses for trade unionists and employees who are sent to take professional training courses by the internal trade union.

- Expenditure on coordination to organize continuation and professional refresher courses for employees.

- Expenditure on the speaker’s fees, drinking water for the participants in newsreel talks, policies, law, etc organized by the internal trade union.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.6. Expenditure on cultural, sport and tourism activities.

a) Expenditure on cultural and sport activities:

- Expenditure on supporting the movements for building cultural entities; preventing and fighting social evils for trade unionists and employees; expenditure on employees who take part in cultural and arts activities; expenditure on commendation and reward for review of cultural and sport activities as well as the prevention and fighting against social evils at internal trade unions.

- Expenditure on purchase of facilities for cultural, arts and sports activities.

- Expenditure on gratuity to the organization committee, athletes and actors participating in the art performance, sports competition organized by internal trade union and the superior trade union of all levels of internal trade union; expenditure on commendation and reward for collectives or individuals achieving prizes in performance and sports day organized by internal trade union.

b) Expenditure on tourism:

- Expenditure on coordination with organizations, enterprises in organizing tours for trade unionists and employees.

3.7. Expenditure on organizing activities about gender and gender equality

- Expenditure on propagating gender and gender equality, which shall be integrated with activities about population, reproductive health, family planning, prevention and fighting against family violence.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Expenditure on propagating and organizing activities on the occasion of Women’s Day (March 8), Vietnamese Women’s Day (October 20), Vietnamese Family Day (June 28), International Day of Happiness (March 20) and Population Day (December 26).

- Expenditure on the operations of the board of feminine housework at public level, Club of feminine housework at internal trade union level; the organization of competitions for well-done feminine housework candidates and emulation contests for candidates who are excellent at work and perfect at home.

The boards of Defense Trade Union and People’s Public Security Trade Union shall follow the instructions provided by the Ministry of National Defense and the Ministry of Public Security.

3.8. Expenditure on visit and allowances:

a) Expenditure on visit:

- Expenditure on paying a visit to trade unionists and employees who are involved in sickness, maternity, accidents, unhappy events of family (father or mother-in-law, spouse and children) and happy events of trade unionists.

- Expenditure on paying a visit or presenting gifts to employees on traditional Tet holidays; presenting birthday gifts trade unionists; presenting gifts to trade union officials who leaves the executive committee of internal trade union.

b) Expenditure on allowances:

- Expenditure on trade unionists and employees who face difficulties due to occupational accidents, incidents, natural disasters, fires, life-threatening illnesses which inflict great losses on health or property;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.9. Expenditure on encouragement, commendation and reward:

- Expenditure on monetary bonus attached with other forms of commendation for trade unionists and trade union officials and campaign medals for their contribution to the establishment of trade unions.

- Expenditure on commendation and reward for employees obtaining excellent achievements in their work period.

- Expenditure on commendation and reward for trade unionists’ children and employees who obtain excellent achievements in their learning.

- Expenditure on coordination to organize activities on the occasion of Children's Day and Mid-Autumn Festival.

- Expenditure on commendation and reward for thematic activities and financial revenues as prescribed by the General Confederation.

3.10. Expenditure on other activities:

- Expenditure on collaborators making great contribution to the operations of trade unions.

- Expenditure on assisting trade unionists and employees of other entities who suffer from flood and storm, accidents and effects of Agent Orange, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The organization of emulation movements, cultural learning, cultural, sport and sightseeing activities and welfare policies of employees and their children is the responsibility of enterprise owners, heads of agencies and entities using welfare funds, funds of agencies and entities for expenditure as prescribed in Article 24 of the law on Trade Union 2012.

2. Facilities of internal trade unions shall be provided (without any charge) by enterprise owners, heads of an entity as prescribed in Article 24 of the Law on Trade Unions 2012.

3. Responsibilities for an increase in Expenditure on enterprises’ trade union officials:

- Salary paid under the enterprise’s business and production results for full time trade union officials in state-owned enterprises by enterprise as prescribed in Clause 5, Article 24 of the law on Trade Union Law; Decision of the Secretariat of the Central Committee, and Guidelines of the Central organization Board

- Salary paid under the enterprise’s business and production results for full time trade union officials of non-state sector shall comply with the collective labor agreement of the enterprise, regulation on internal spending of the entity.

4. Part-time allowance of the Chairperson of internal trade union if spent from other sources or by that enterprise, then the trade union budget has no responsibility for expenditure.

5. The activities of the People’s Inspectorate, gender equality and women improvement, family planning, establishment of cultural lives of employees working in industrial zones shall be paid for by enterprises, agencies and entities according to regulations of the State and relevant agencies.

Chapter III

INSPECTION, MONITORING AND HANDLING OF VIOLATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Management of internal trade union budget shall comply with the General Confederation’s Decision No. 1908/QD-TLD dated December 19, 2016.

2. Inspection Committee of the internal trade union shall be responsible for inspecting the development, implementation of cost estimate and settlement of revenues and expenditures, and management of the internal trade union budget on an annual basis.

3. Cost estimate and settlement of revenues and expenditures of the internal trade union budget must be made ​​public according to regulations of General Confederation.

4. Financial revenues and expenditures of internal trade union budget must be fully reflected in accounting books and monitored by the trade unionists and employees of the entities.

Article 9. Commendation and reward and handling of violations

- The internal trade unions, officials, trade unionists that implement well this Regulation shall be commended and rewarded according to the Regulation on commendation and reward of General Confederation.

- The internal trade union, officials, trade unionists that are in violation of revenues, expenditures and management of trade union budget, depending on the severity, shall be punished as prescribed in law and Charter of Vietnam Trade Union.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


229.631

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!