Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1902/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực năm 2018 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 1902/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 03/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1902/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 7 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3448/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển nhân lực quản lý hành chính, sự nghiệp giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển nhân lực khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể giai đoạn 2017-2020 và đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển nhân lực huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1445/TTr-SNV ngày 20/6/2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa năm 2018 (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- BTC Tỉnh ủy, BTG Tỉnh ủy, BDV Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Các DNNN trực thuộc tỉnh;
- Các tổ chức Hội;
- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa, TT Cổng TTĐT;
- Lãnh đạo các phòng VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, MN, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Ngày 14/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực giai đoạn 2016-2020 cho các khối theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện các mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. Để cụ thể hóa nội dung thực hiện trong năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC TIÊU

Quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể được xác định tại Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chủ trì các khối bao gồm Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc có nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung theo các mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra tại mỗi Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực giai đoạn 2016-2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các nội dung tại Kế hoạch phát triển nhân lực năm 2018 do từng cơ quan chủ trì đã xây dựng.

2. Một số nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần tập trung trong năm 2018:

a) Lớp Đại học Hành chính - hệ vừa làm vừa học, văn bằng 1:

Tiếp tục triển khai lớp Đại học Hành chính hệ vừa làm vừa học, văn bằng 1 (khóa 2015-2020) tại tỉnh Khánh Hòa do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Trường Chính trị và Học viện Hành chính Quốc gia liên kết đào tạo cho đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã.

- Kinh phí thực hiện: 1.783.000.000 đồng từ nguồn Chương trình phát triển nhân lực tỉnh.

b) Các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước:

Thực hiện các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình ngạch Chuyên viên (02 lớp), Chuyên viên chính (02 lớp) theo Kế hoạch đào tạo năm 2018 của Trường Chính trị đã được Tỉnh ủy phê duyệt. Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiện chiêu sinh, phê duyệt danh sách gửi Trường Chính trị thực hiện bồi dưỡng.

- Kinh phí thực hiện: Theo nguồn kinh phí không tự chủ đã được ngân sách tỉnh cấp về Trường Chính trị tỉnh;

c) Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị:

Thực hiện các lớp bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị (02 lớp hệ tập trung và 10 lớp hệ không tập trung) theo Kế hoạch đào tạo năm 2018 của Trường Chính trị đã được Tỉnh ủy phê duyệt. Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện chiêu sinh, phê duyệt danh sách gửi Trường Chính trị thực hiện bồi dưỡng.

- Kinh phí thực hiện: Theo nguồn kinh phí không tự chủ đã được ngân sách tỉnh cấp về Trường Chính trị tỉnh;

Tổ chức thực hiện lớp bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị (01 lớp) tại tỉnh Khánh Hòa do Ban Tổ chức chủ trì, phê duyệt danh sách phối hợp Trường Chính trị và Học viện Chính trị Quốc gia thực hiện.

- Kinh phí thực hiện: 750.000.000 đồng từ nguồn Chương trình phát triển nhân lực tỉnh.

d) Các lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo:

Thực hiện lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cấp Phòng (02 lớp) theo Kế hoạch đào tạo năm 2018 của Trường Chính trị đã được Tỉnh ủy phê duyệt. Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiện chiêu sinh, phê duyệt danh sách gửi Trường Chính trị thực hiện bồi dưỡng.

- Kinh phí thực hiện: Theo nguồn kinh phí không tự chủ đã được ngân sách tỉnh cấp về Trường Chính trị tỉnh;

Thực hiện chương trình cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý đương nhiệm (02 lớp) do Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp Trường Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia thực hiện.

- Kinh phí thực hiện: 1.641.500.000 đồng từ nguồn Chương trình phát triển nhân lực tỉnh.

e) Các lớp bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp

Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đã được ngân sách tỉnh cấp kinh phí thực hiện theo nguồn kinh phí không tự chủ tại các cơ quan, địa phương, Chương trình phát triển nhân lực tỉnh cấp kinh phí để thực hiện các lớp sau để kịp thời đạt tỷ lệ công chức, viên chức được bồi dưỡng theo vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của Bộ quản lý chuyên ngành, cụ thể:

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch: Do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện;

Kinh phí thực hiện: 462.000.000 đồng từ nguồn Chương trình phát triển nhân lực tỉnh.

- Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giáo viên các cấp (từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông đối với các hạng II, hạng III): Do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị, xã, thành phố thực hiện;

Kinh phí thực hiện: 2.416.500.000 đồng từ nguồn Chương trình phát triển nhân lực tỉnh.

f) Đào tạo phát triển nhân lực ngành y tế

Sở Y tế chủ trì thực hiện Đề án phát triển nhân lực ngành y tế giai đoạn 2016-2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời, có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng theo mục tiêu của Đề án và của Chương trình phát triển nhân lực tỉnh.

Kinh phí thực hiện: 3.157.000.000 đồng từ nguồn Chương trình phát triển nhân lực tỉnh.

g) Các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho khối huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

- Tổ chức các lớp đào tạo nghề do Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp thực hiện cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, cụ thể:

+ Đào tạo nghề nông nghiệp: 18 lớp đào tạo thường xuyên và sơ cấp, 04 lớp đào tạo trung cấp trở lên cho các ngành nghề: Kỹ thuật trồng cây ăn quả, Kỹ thuật trồng cây lương thực, thực phẩm, Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, Thú y, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Bảo quản và chế biến nông sản, Trồng trọt.

+ Đào tạo nghề phi nông nghiệp: 17 lớp đào tạo thường xuyên và sơ cấp, 12 lớp đào tạo trung cấp trở lên cho các ngành nghề: May thời trang và may công nghiệp, Xây dựng nề, Kỹ thuật xây dựng, Chế biến thủy sản, Chế biến gạch không nung, Sửa chữa xe máy, Nấu ăn, Kỹ thuật chế biến món ăn, Công nghệ thông tin, Điện công nghiệp, Cơ khí (Hàn), Hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ nhà hàng - du lịch.

- Cơ sở đào tạo nghề: Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú, Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tham gia dạy nghề.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đạt chuẩn theo quy định để đáp ứng quy mô đào tạo của trường và nhu cầu học nghề của địa phương.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước đã cấp kinh phí theo Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động.

h) Các lớp đào tạo, bồi dưỡng của khối sản xuất kinh doanh:

Các Sở thuộc khối sản xuất kinh doanh chủ động thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo nội dung đã đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ trì khối sản xuất kinh doanh bằng nguồn kinh phí không tự chủ cấp cho từng cơ quan, kinh phí hoạt động của các Chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án... và từ nguồn xã hội hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí từ nguồn Chương trình phát triển nhân lực tỉnh cho các nội dung đã được đăng ký tại Kế hoạch phát triển nhân lực khối sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì thực hiện các nội dung đào tạo Kỹ năng nghề cho đội ngũ giáo viên giáo dục nghề nghiệp và Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

+ Kinh phí thực hiện: 790.000.000 đồng từ nguồn Chương trình phát triển nhân lực tỉnh.

III. KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện năm 2018: 11.000.000.000 đồng, trong đó:

1. Khối quản lý hành chính, sự nghiệp: 7.818.500.000 đồng, cụ thể:

- Sở Nội vụ: 1.783.000.000 đồng;

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 2.416.500.000 đồng;

- Sở Tư pháp: 462.000.000 đồng;

2. Khối Đảng, đoàn thể và Mặt trận: 2.391.500.000 đồng;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy: 750.000.000 đồng;

- Trường Chính trị: 1.641.500.000 đồng;

3. Khối sản xuất, kinh doanh: 790.000.000 đồng

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 790.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước trích cho Chương trình phát triển nhân lực tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về cơ quan chủ trì thuộc khối để tổng hợp (Sở Nội vụ - Khối quản lý hành chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Khối Đảng, Đoàn thể, Mặt trận, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Khối sản xuất kinh doanh, Ban Dân tộc - Khối huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh).

2. Các cơ quan chủ trì các khối có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch của các cơ quan thành viên thuộc khối. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển nhân lực.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn kinh phí đã dự kiến tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cấp kinh phí bổ sung cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo, đề xuất cơ quan chủ trì khối để báo cáo Ban chỉ đạo phát triển nhân lực tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện (thông qua Sở Nội vụ)./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

Số lớp

Số học viên

Thời gian thực hiện

Kinh phí từ nguồn phát triển nhân lực tỉnh (đồng)

Nguồn kinh phí khác

Cơ quan chủ trì

Cơ sở đào tạo

Ghi chú

I

KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

7.818.500.000

 

 

 

 

1

ĐH Hành chính

1

113

Năm thứ 3

1.783.000.000

 

Sở Nội vụ

Tr. Chính trị

 

2

BD kiến thức quản lý nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyên viên

1

70

Tháng 3/2018

 

Kinh phí không tự chủ

Sở Nội vụ

Tr. Chính trị

Ngân sách tỉnh cấp về Trường Chính trị theo nguồn kinh phí không tự chủ

 

- Chuyên viên

1

70

Tháng 9/2018

 

Kinh phí không tự chủ

Sở Nội vụ

Tr. Chính trị

 

- Chuyên viên chính

1

70

Tháng 4/2018

 

Kinh phí không tự chủ

Sở Nội vụ

Tr. Chính trị

 

- Chuyên viên chính

1

70

Tháng 8/2018

 

Kinh phí không tự chủ

Sở Nội vụ

Tr. Chính trị

3

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng

 

 

 

 

 

Sở Nội vụ

Tr. Chính trị

 

 

1

70

Tháng 5/2018

 

Kinh phí không tự chủ

Sở Nội vụ

Tr. Chính trị

 

 

1

70

Tháng 10/2018

 

Kinh phí không tự chủ

Sở Nội vụ

Tr. Chính trị

4

BD chức danh nghề nghiệp Giáo viên (các Hạng III, II từ bậc mầm non đến bậc THPT)

 

 

 

2.416.500.000

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Mời giảng

 

5

BD Nghiệp vụ hộ tịch

2

250

Tháng 6-10/2018

462.000.000

 

Sở Tư pháp

Mời giảng

 

6

Đề án nhân lực ngành y tế

 

 

 

3.157.000.000

 

Sở Y tế

 

 

II

KHỐI ĐẢNG, MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ

2.391.500.000

 

 

 

 

1

Trung cấp Lý luận chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ tập trung

2

140

 

 

Kinh phí không tự chủ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tr. Chính trị

Ngân sách tỉnh cấp về Trường Chính trị theo nguồn kinh phí không tự chủ

 

- Hệ không tập trung

10

700

 

 

Kinh phí không tự chủ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tr. Chính trị

2

Cao cấp Lý luận chính trị

1

90

Tháng 10/2018

750.000.000

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

HV Chính trị quốc gia

 

3

BD cập nhật kiến thức CB đương nhiệm, dự nguồn

2

371

Tháng 2/2018

1.641.500.000

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tr. Chính trị

Đã cấp kinh phí và đã thực hiện

III

KHỐI HUYỆN KHÁNH SƠN, KHÁNH VĨNH

0

 

 

 

 

1

Nghề nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngắn hạn

18

525

 

 

CT ĐT nghề NN cho LĐNT

Ban Dân tộc

Các TT Dạy nghề

Đã cấp kinh phí

 

- Trung cấp trở lên

4

105

 

 

CT MT GD nghề nghiệp, việc làm và ATLĐ

Ban Dân tộc

Các TT Dạy nghề

Đã Cấp kinh phí

2

Nghề phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngắn hạn

17

105

 

 

CT ĐT nghề NN cho LĐNT

Ban Dân tộc

Các TT Dạy nghề

Đã cấp kinh phí

 

- Trung cấp trở lên

 

12

325

 

 

CT MT GD nghề nghiệp, việc làm và ATLĐ

Ban Dân tộc

Các TT Dạy nghề

 

 3

Đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy nghề

 

 

 

 

CT MT GD nghề nghiệp, việc làm và ATLĐ

Ban Dân tộc

Các TT Dạy nghề

Đã cấp kinh phí

4

Đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề

 

 

 

 

CT MT GD nghề nghiệp, việc làm và ATLĐ

Ban Dân tộc

Các TT Dạy nghề

Đã cấp kinh phí

IV

KHỐI SẢN XUẤT, KINH DOANH

790.000.000

 

 

 

 

1

ĐT Kỹ năng dạy nghề

 

125

 

550.000.000

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các TT kiểm định kỹ năng nghề

 

2

BD Kỹ năng ứng dụng CNTT trong quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ quản lý

3

100

Tháng 11/2018

240.000.000

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Mời giảng

 

 

 

TỔNG CỘNG:

11.000.000.000

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1902/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực năm 2018 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29