Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 19/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 01/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN YÊN MỸ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MỸ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 211/TTr-SNV ngày 25 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ

Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ trên cơ sở chuyển giao và tổ chức lại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố Nối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên về Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ quản lý, chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, thực hiện chức năng đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH- BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV) và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Trụ sở của Trung tâm

a) Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

b) Cơ sở 2 của Trung tâm đặt tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ

a) Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

b) Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

c) Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

d) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

đ) Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

e) Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

g) Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

h) Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

i) Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

k) Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

l) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

m) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

n) Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

o) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn

a) Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

b) Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

c) Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

d) Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

đ) Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

e) Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của trung tâm.

g) Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật Giáo dục nghề nghiệp, Khoản 5 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 và các văn bản pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số mặt công tác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định tiêu chuẩn, điều kiện về phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh lãnh đạo, quản lý của Trung tâm, quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức. Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm gồm:

a) Tổ Hành chính - Giáo vụ;

b) Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp;

c) Tổ Giáo dục thường xuyên;

d) Tổ Sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp.

Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ có Tổ trưởng và 01 Tổ phó. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm được giao, quy mô, nghề đào tạo và cơ cấu tổ chức trong Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế nhân lực và khối lượng công việc của Trung tâm, nhưng tối đa không quá số lượng Tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm quy định tại Khoản 2 Điều này.

3. Số lượng người làm việc

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có), cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, kế hoạch số lượng người làm việc của Trung tâm, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cân đối, điều chỉnh trong tổng số lượng người làm việc của Ủy ban nhân dân huyện được giao theo quy định

c) Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động của Trung tâm phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố Nối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, thống kê chi tiết, đầy đủ, chính xác nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp), viên chức, lao động hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (nếu có), không bao gồm giáo viên thỉnh giảng và lao động hợp đồng khác; tài chính (kể cả các khoản nợ, có), tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các công trình xây dựng (nhà làm việc, nhà giảng dạy và học tập, nhà thực hành, nhà sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo và các công trình xây dựng khác); chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư (nếu có), tài liệu, hồ sơ, sổ sách, số lớp, số học sinh và các vấn đề khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố Nối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chuyển giao nguyên trạng các nội dung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này (có các biên bản bàn giao và các tài liệu, hồ sơ, sổ sách có liên quan kèm theo).

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển nguyên trạng số lượng người làm việc của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố Nối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2019 về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ quản lý theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, hồ sơ, sổ sách có liên quan; quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý Trung tâm và các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quyết định điều động, ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với viên chức, người lao động theo quy định; quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cân đối, điều chỉnh số lượng người làm việc, kinh phí hoạt động, tài chính, tài sản và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Trung tâm và các vấn đề khác có liên quan của Trung tâm; bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các điều kiện cần thiết khác để Trung tâm đi vào hoạt động thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới được giao theo quy định.

đ) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

e) Chỉ đạo Trung tâm xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện; chỉ đạo việc xây dựng và ban hành quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ với Ủy ban nhân dân huyện.

g) Chỉ đạo Trung tâm thực hiện kê khai đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan Tài nguyên và Môi trường; sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng kích thước thửa đất theo quy định của pháp luật.

h) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc về nhân sự, tài chính, tài sản và những vấn đề khác có liên quan của Trung tâm theo quy định.

2. Giao Sở Nội vụ thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ bố trí lãnh đạo của Trung tâm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến để nhận bàn giao và triển khai nhiệm vụ của Trung tâm trước khi Uỷ ban nhân dân huyện quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao.

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế và điều chỉnh số lượng người làm việc cho Trung tâm năm 2019 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

d) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ điều động hoặc ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với viên chức, người lao động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố Nối về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ theo quy định.

đ) Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc; về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định.

e) Hướng dẫn, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc về nhân sự, chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động và những vấn đề khác có liên quan của Trung tâm theo quy định.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì cùng Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao.

b) Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp đối với Trung tâm theo quy định.

c) Hướng dẫn, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc về nhân sự, tài chính, tài sản và những vấn đề khác có liên quan của Trung tâm.

4. Giao Sở Tài chính thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao.

b) Điều chỉnh, phân bổ kinh phí hoạt động năm 2019; hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và những vấn đề khác có liên quan đối với Trung tâm.

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và những vấn đề khác có liên quan của Trung tâm theo hướng tập trung tại 01 cơ sở (trong đó có phương án xử lý, chuyển giao cơ sở vật chất, trụ sở làm việc dôi dư cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác sử dụng), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao.

b) Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về đào tạo nghề nghiệp đối với Trung tâm theo quy định.

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao.

b) Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề có liên quan về quản lý, sử dụng đất đai của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao.

Điều 6. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với những người đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố Nối, sau khi thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ đang hưởng đủ 06 tháng, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 140/2009/QĐ- TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ- CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ được thành lập trên cơ sở chuyển giao và tổ chức lại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố Nối (là trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh) chưa có quy định của Nhà nước về việc xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện, tạm thời bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ là hạng III theo quy định tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các trung tâm giáo dục thường xuyên. Sau khi có quy định mới của Trung ương hoặc quy định của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ theo quy định.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019 và thay thế Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố Nối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ dạy nghề cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố Nối.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Mỹ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.979

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69