Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 19/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Vương Văn Thành
Ngày ban hành: 30/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2012/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Liên ngành: Nội vụ - Tài chính tại Tờ trình số: 03/TTrLN: SNV - STC ngày 14 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh:

1. Đối tượng áp dụng: Người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh.

2. Chế độ thù lao hàng tháng

2.1. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

- Chủ tịch: Hệ số 4,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Phó Chủ tịch: Hệ số 4,0 lần mức lương tối thiểu chung.

- Ủy viên Thường trực: Hệ số 3,0 lần mức lương tối thiểu chung.

2.2. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã

- Chủ tịch: Hệ số 2,8 lần mức lương tối thiểu chung.

- Phó Chủ tịch: Hệ số 2,6 lần mức lương tối thiểu chung.

2.3. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

- Chủ tịch: hệ số 0,7 lần mức lương tối thiểu chung.

- Phó Chủ tịch: hệ số 0,5 lần mức lương tối thiểu chung.

2.4. Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo tại nhiều hội thì được hưởng thù lao tại một hội cao nhất.

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả

Kinh phí chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của các hội.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Chế độ thù lao quy định tại Quyết định này được thực hiện từ ngày 01/9/2012.

2. Giao Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; (b/cáo)
- Bộ Nội vụ; (b/cáo)
- Bộ Tài chính; (b/cáo)
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp (b/cáo)
- TT. Tỉnh ủy; (b/cáo)
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Lai Châu, Đài PTTH, Trung tâm Công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.892
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31