Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1782/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung ''Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội" tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 1782/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 11/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1782/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG “QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Người cao tuổi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 04/11/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành ''Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội";

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Trường trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Công tác xã hội trẻ em Phú Yên thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 387/TTr-SNV ngày 25/9/2013 và đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 861/TTr-SLĐTBXH ngày 12/7/2013 và 889/TTr-SLĐTBXH ngày 18/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung ''Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội" ban hành kèm theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 04/11/2010 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung “chức năng chăm sóc người cao tuổi” vào chức năng của Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6.

2. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 6:

“5. Trung tâm Công tác xã hội trẻ em.

a) Chức năng: giúp Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn, tham vấn, thực hiện các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Công tác xã hội trẻ em là đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức Trung tâm Công tác xã hội trẻ em, gồm: Giám đốc, có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc và viên chức, nhân viên giúp việc.”

3. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 6:

“6. Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc.

a) Chức năng, nhiệm vụ: đào tạo nghề ở trình độ trung cấp nghề và sơ cấp nghề; bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân có nhu cầu; tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc là đơn vị sự nghiệp tự trang trãi một phần kinh phí hoạt động; Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc thực hiện theo Điều lệ Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.”

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1782/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung ''Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội" tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.696
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.209.201