Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 178/1997/QĐ-LĐTBXH năm 1997 về việc in, phát hành và quản lý giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 178/1997/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Đình Hoan
Ngày ban hành: 18/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178-LĐTBXH/QĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC IN, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CẤP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này mẫu giấy phép lao động để cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều 2. Giấy phép lao động có kích thước 11x15cm gồm 4 trang; trang 1 và trang 4 có màu xanh hoà bình, tráng nhựa. Nội dung của trang 1 từ trên xuống như sau: ở trên là quốc hiệu; dưới là hình quốc huy; tiếp theo là dòng chữ: giấy phép lao động bằng tiếng Việt (ở trên) và tiếng Anh (ở dưới); ở dưới cùng là dòng chữ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bằng tiếng Việt (ở trên), tiếng Anh (ở dưới). Trang 2 và trang 3 có nền màu trắng, hoa văn màu xanh nhạt, ở giữa có hình ngôi sao. Trang trí và nội dung cụ thể của giấy phép lao động theo mẫu kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Giao cho Vụ Tổng hợp và Pháp chế in ấn giấy phép lao động theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định này, mẫu hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, thống nhất quản lý giấy phép lao động và cấp phát cho các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Việc cấp phát mẫu giấy phép lao động, mẫu hồ sơ được thu phí, bao gồm: giá thành in giấy phép và vận chuyển.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 2 tháng 04 năm 1997.

Bãi bỏ các mẫu thẻ nhân viên, thẻ lao động do Uỷ ban nhân dân Tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hoặc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực.

 

 

Trần Đình Hoan

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 178/LDTBXH-QD

Hanoi, March 18, 1997

 

DECISION

ON THE PRINTING, ISSUE AND MANAGEMENT OF WORK PERMITS GRANTED TO FOREIGNERS

THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

-Pursuant to Decree No.15-CP of March 2, 1993 of the Government on the tasks, powers and State management responsibilities of ministries and ministerial-level agencies;
-Pursuant to Decree No.96-CP of December 7, 1993 of the Government on the function, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;
-Pursuant to Decree No.58-CP of October 3, 1996 of the Government on the granting of work permits to foreigners working at enterprises and organizations in Vietnam;
-At the proposal of the Director of General and Legal Affairs Department,

DECIDES

Article 1.- To issue together with this Decision the model of work permits granted to foreigners working in Vietnam.

Article 2.- A work permit has a size of 11 cm x 15 cm and comprises four pages; the first and fourth pages are sky-blue and plastic-coated. The first page is arranged from top to bottom as follows: the official name of the country is on the top; below is the national emblem; then the following inscriptions: "Giay Phep Lao Dong" (above) and "Work Permit" (under); at the bottom of the page are the inscriptions: "Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi" (above) and "Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs" (under). The second and third pages are on white backgrounds, with light-blue designs and a star in the middle. The specific decoration and content of the model work permit is issued together with this Decision.

Article 3.- To assign the General and Legal Affairs Department to print the work permits according to the model form issued together with this Decision and the work permit application forms, to uniformly manage the work permits and distribute them to the provincial/municipal Services of Labor, War Invalids and Social Affairs.

The distribution of work permits and application forms shall involve the collection of charges including printing and delivery costs.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 178/1997/QĐ-LĐTBXH năm 1997 về việc in, phát hành và quản lý giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.399
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45